Medlemsdemokrati garneret med sundhedsfakta, lumre jokes og chokoladekage

I går startede valget til Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab i Region Hoved­staden, hvor et re­kord­stort felt på 70 kandi­dater kæmper om 21 pladser. Tryg­heds­gruppen står bag Tryg­fonden, og re­præ­sen­tant­skabet er blandt andet med til at bestem­me, hvordan fondens årlige midler på 650 millio­ner kroner skal fordeles. En halv mil­lion borgere kan stemme, og de har i januar kunnet møde kandida­terne ved en række stor­stilede møder rundt omkring i hoved­stads­om­rådet. Fundats var med til mø­det torsdag aften i Hillerød.

Valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab i Region Hovedstaden (foto Claus Bech)
Ca. 900 kun­der i Tryg og Al­ka var tors­dag den 16. ja­nu­ar mødt i Roy­al Sta­ge i Hil­le­rød for at mø­de nog­le af de 70 kan­di­da­ter ved re­præ­sen­tant­skabsval­get i Tryg­heds­grup­pen, som står bag Tryg­fon­den (fo­to Claus Bech).

”Far, hvad skal al­le de men­ne­sker?” En lil­le dreng ik­lædt fod­bold­støv­ler, shorts og T-shirt glem­mer helt at fryse, mens han på vej fra da­gens fod­bold­træ­ning kig­ger på den til­sy­ne­la­den­de en­de­lø­se kor­te­ge af bi­ler, som er på vej ind på par­ke­rings­plad­sen tæt ved Roy­al Sta­ge – Hil­le­røds nyåb­ne­de sports-, mes­se- og konferencecenter.

”Der er vel kon­cert,” mum­ler fa­ren og kig­ger op på de sto­re pla­ka­ter, der lok­ker med alt fra te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen ”Gum­mi T” over en visu­el rej­se ind i Mi­cha­el Ja­ck­sons mu­si­kal­ske uni­vers til kon­cer­ter med Ras­mus Se­e­bach, Bur­han G og Ras­mus Bjerg.

Fa­ren har ik­ke ret. Den­ne tors­dag af­ten i ja­nu­ar er det ik­ke mu­sik, de 900 gæ­ster er kom­met for at op­le­ve. I ste­det hu­ser Roy­al Sta­ge et af de syv valg­mø­der, som Tryg­heds­grup­pen ar­ran­ge­rer rundt om­kring i Re­gion Ho­ved­sta­den for­ud for det valg til re­præ­sen­tant­ska­bet, som blev skudt i gang i går, mandag.

I foy­e­ren og ved ind­gan­gen til sa­len står en ræk­ke af de 70 kan­di­da­ter. Det re­kord­s­to­re an­tal kan­di­da­ter kæm­per om ho­ved­stads­om­rå­dets 21 plad­ser i det 70 per­so­ner sto­re re­præ­sen­tant­skab og der­i­gen­nem mu­lig­he­den for blandt an­det at be­stem­me, hvad Tryg­fon­dens mid­ler skal bru­ges til i de kom­men­de fem år.

Og det er sto­re pen­ge, der jong­le­res med. Fra 70 mil­li­o­ner kro­ner i 2005 er ud­de­lin­ger­ne vok­set år for år, og i år skal fon­den på land­s­plan ud­de­le 650 mil­li­o­ner kroner.

Kan­di­da­ter­ne for­sø­ger at gø­re de­res ho­ser grøn­ne hos den cir­ka hal­ve mil­li­on kun­der i for­sik­rings­sel­ska­ber­ne Tryg og Al­ka i ho­ved­stads­re­gio­nen, som al­le au­to­ma­tisk er med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen og der­med er stem­me­be­ret­ti­ge­de ved val­get til repræsentantskabet.

Behøver ikke være advokat eller professor

En af kan­di­da­ter­ne er Lyk­ke Heim­bür­ger, som ud­de­ler en fly­er, der blandt an­det for­tæl­ler, at hun er 32 år, bor i Kø­ben­havn NV og vil kæm­pe for ”et trygt og sundt Danmark.”
”Jeg stil­ler op, for­di det er vig­tigt, at der og­så kom­mer nog­le un­ge ind i re­præ­sen­tant­ska­bet – og jeg vil ger­ne vi­se, at man ik­ke be­hø­ver væ­re kendt, ad­vo­kat el­ler pro­fes­sor for at bli­ve valgt,” for­tæl­ler Lyk­ke Heim­bür­ger, der er se­kre­tær i Dan­marks Lærerforening.

”Jeg er selv et barn af For­e­nings­dan­mark, og det har væ­ret med­vir­ken­de til, at jeg selv har holdt mig på dy­dens smal­le sti. Men jeg kan se, blandt an­det i Nord­vest-kvar­te­ret, at man­ge un­ge har det svært. Jeg vil ger­ne kæm­pe for at de får hjælp,” si­ger hun til Fundats.

Jeg stil­ler op, for­di det er vig­tigt, at der og­så kom­mer nog­le un­ge ind i re­præ­sen­tant­ska­bet – og jeg vil ger­ne vi­se, at man ik­ke be­hø­ver væ­re kendt, ad­vo­kat el­ler pro­fes­sor for at bli­ve valgt.

Lyk­ke Heim­bür­ger – kan­di­dat til Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab

Sta­dig fle­re men­ne­sker kom­mer ind i for­hal­len og nap­per en ve­ge­tar­sandwich el­ler én med ser­ra­noskin­ke, tun­ril­let­te el­ler kylling/bacon, som bli­ver skyl­let ned med en so­da­vand, al­ter­na­tivt en øko­lo­gisk Roy­al pils­ner. Madro får de dog ik­ke. Fle­re af kan­di­da­ter­ne de­fi­le­rer rundt om­kring de run­de bor­de og de­ler bro­chu­rer og fly­ers ud, mens de me­get ger­ne vil for­tæl­le, hvem de er, og hvor­for de fortje­ner en stemme.

En af dem er Mor­ten Blach Mad­sen fra Snek­ker­sten, som iført en blå T-shirt på­trykt eget fo­to og navn for­tæl­ler, at det er før­ste gang, han prø­ver at få plads i repræsentantskabet.

”Jeg ta­ger rundt på al­le de syv valg­mø­der i re­gio­nen for at for­tæl­le om mig selv,” si­ger han. ”Min na­bo blev red­det af en hjer­testar­ter, og det er en af grun­de­ne til, at liv­red­ning er et af mi­ne fo­ku­s­om­rå­der. Et an­det er en­som­hed især blandt de æl­dre. Jeg blev me­get rørt, da jeg så se­ri­en ‘Rol­lin­ger på ple­je­hjem’ på DR,” for­tæl­ler 56-åri­ge Mor­ten Blach Mad­sen, der ar­bej­der i den fi­nan­si­el­le sek­tor og i fri­ti­den bru­ger man­ge ti­mer som over­dom­mer i Hels­in­gør Svømmeklub.

Git­te Just er 57 år, stif­ter og part­ner og bo­sat i Vej­by. Og­så hun har stor fo­kus på en­som­hed – især blandt unge.

”Jeg vil ger­ne væ­re med til at be­stem­me, hvor­dan Tryg­fon­dens mid­ler skal for­de­les, så vi blandt an­det kan få hjul­pet de 120.000 un­ge men­ne­sker, som fø­ler sig en­som­me, og de man­ge un­ge med præ­sta­tions­angst,” si­ger Git­te Just.

Hun me­ner, de sto­re fon­de har et sær­ligt stort sam­funds­ansvar, og det vil hun ger­ne væ­re med til at for­val­te. Men, er­ken­der hun, od­dse­ne for at bli­ve valgt som én blandt 70 kan­di­da­ter til 21 plad­ser er ik­ke så go­de, når man ik­ke er kendt af så man­ge i for­vej­en, og når man ik­ke har en fag­for­e­ning i ryg­gen, som kan un­der­støt­te éns kampagne.

Håber på stemmeprocent på 15

Ef­ter­hån­den, som sandwi­che­ne er gle­det ned og valg­bro­chu­rer­ne læst – el­ler i hvert fald mod­ta­get – fin­der de cir­ka 900 frem­mød­te ind i den sto­re sal og sæt­ter sig på til­sku­er­plad­ser­ne for­an den sto­re sce­ne. In­den un­der­hold­nin­gen star­ter, mø­der Fun­dats Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, der si­den maj 2019 har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen. For den nye di­rek­tør hand­ler den­ne tors­dag af­ten i Hil­le­rød og de seks an­dre ar­ran­ge­men­ter i ho­ved­stads­om­rå­det i høj grad om at få så man­ge som mu­ligt til at stemme.

”Det er an­den gang, vi prø­ver med den­ne ty­per ar­ran­ge­men­ter for­ud for val­get til re­præ­sen­tant­ska­bet. Vi sy­nes, det er na­tur­ligt, at med­lem­mer­ne får mu­lig­hed for at vi­de så me­get som mu­ligt om, hvad det er, de er en del af, og hvad det er, de har ind­fly­del­se på. Der­for er det vig­tigt, at de kan mø­de kan­di­da­ter­ne – og en af­ten som i af­ten hand­ler me­get om at få med­lem­mer­ne til at ta­ge stil­ling og af­gi­ve en stem­me,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Vi sy­nes, det er na­tur­ligt, at med­lem­mer­ne får mu­lig­hed for at vi­de så me­get som mu­ligt om, hvad det er, de er en del af, og hvad det er, de har ind­fly­del­se på. Der­for er det vig­tigt, at de kan mø­de kan­di­da­ter­ne – og en af­ten som i af­ten hand­ler me­get om at få med­lem­mer­ne til at ta­ge stil­ling og af­gi­ve en stemme.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

Hen­des håb er, at stem­me­pro­cen­ten i ho­ved­sta­den kom­mer op om­kring – og ger­ne over – 15 pro­cent. Ved val­get for fem år si­den stem­te kun 11 pro­cent af de stem­me­be­ret­ti­ge­de i ho­ved­stads­om­rå­det, mens der ved det se­ne­ste valg i Nord­jyl­land for et år si­den var en stem­me­pro­cent på 14,8.

Mindre kriminalitet og mindre ulighed

Man­ge den­ne af­ten i Hil­le­rød er ty­de­lig­vis i tvivl om, hvem de vil stem­me på. Da af­te­nens kon­fe­ren­ci­er, tv-vær­ten Nyn­ne Bjer­re Chri­sten­sen, har budt vel­kom­men, be­der hun om ved hånds­o­p­ræk­ning at få af­kla­ret, hvor man­ge der ved, hvem de vil stem­me på. Det véd kun få, ser det ud til.

Lidt me­re sik­re er de frem­mød­te, da Nyn­ne Bjer­re Chri­sten­sen spør­ger, om de me­ner, det er sundt at drik­ke et glas rød­vin om da­gen. Det er de fle­ste ret over­be­vi­ste om.

Net­op sund­hed er af­te­nens over­ord­ne­de te­ma pa­ral­lelt med in­for­ma­tion om val­get. Ved til­mel­din­gen til ar­ran­ge­men­tet har en ti­mes un­der­hold­ning med sund­heds­pro­fes­sor Ben­te Klar­lund og ko­mi­ke­ren Lars Hjorts­høj væ­ret en del af lok­kema­den – men in­den det no­get uma­ge par ind­ta­ger sce­nen, for­tæl­ler Rie Od­s­b­jerg Wer­ner me­re om valg­hand­lin­gen, og i tre film vist på storskær­me får de 70 kan­di­da­ter hver 15-30 se­kun­der til at sæl­ge sig selv.

”Jeg vil mind­ske kri­mi­na­li­tet,” si­ger en. ”Jeg vil sik­re, at for­sik­rings­sel­ska­bet Tryg bli­ver på dan­ske hæn­der,” si­ger en an­den. An­dre plæ­de­rer for, at der skal fo­ku­se­res på at mind­ske ulig­he­den, på un­ges men­tale sund­hed, på tra­fik­sik­ker­he­den, på fri­tidstil­bud til børn og på dan­sker­nes lyst til at væ­re ak­ti­ve i naturen.

Til­sy­ne­la­den­de gør fil­me­ne man­ge klo­ge­re på, hvem de in­den den 7. fe­bru­ar vil stem­me på via den stem­me­sed­del, som de har mod­ta­get i E-boks el­ler i den fy­si­ske po­st­kas­se. I hvert fald vi­ser hånds­o­p­ræk­nin­gen ef­ter kan­di­dat­præ­sen­ta­tio­ner­ne, at en del fle­re nu har be­slut­tet sig.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner un­der­stre­ger i en af si­ne ta­ler over for de frem­mød­te, at de al­le er i sam­me båd.

”I er ik­ke ba­re kun­der i et for­sik­rings­sel­skab – I er en del af et stærkt fæl­les­skab i en af Dan­marks stør­ste med­lem­s­de­mo­kra­ti­ske or­ga­ni­sa­tio­ner,” fast­slår Rie Od­s­b­jerg Werner.

Livets gang syd for bæltestedet

Den­ne af­ten in­klu­de­rer fæl­les­ska­bet og­så kom­bi­na­tio­nen af fak­ta om sund livs­stil, le­ve­ret af sund­heds­pro­fes­sor Ben­te Klar­lund, som blandt an­det le­der Tryg­fon­dens Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed, og in­spira­tion til us­und livs­stil, le­ve­ret af ko­mi­ker Lars Hjorts­høj, der gør et stort num­mer ud af at væ­re over 50, over­væg­tig og ban­ge for at gå til læge.

”Jeg går ik­ke til læ­gen, for­di jeg er mand – li­ge­som jeg hel­ler ik­ke går til yo­ga. Jeg har en­gang selv byg­get en car­port på en we­e­kend, og så kan jeg vel og­så selv ku­re­re pro­sta­ta­kræft,” ly­der det blandt an­det fra Lars Hjorts­høj, hvis jo­kes i høj grad om­hand­ler li­vets gang syd for bæl­te­ste­det. Det sker for ek­sem­pel, når han ta­ler om se­xlyst, pe­nis­stør­rel­se og mi­dal­dren­de mænds testik­ler – og om sin fa­sci­na­tion af kron­prin­ses­se Mary med or­de­ne, at ”hvis jeg hav­de en li­ge så læk­ker ko­ne som kron­prin­sen, hav­de jeg ik­ke stå­et i Hil­le­rød tors­dag aften.”

Ben­te Klar­lund har med­bragt en mas­se sli­des, der blandt an­det vi­ser, at be­folk­nin­gen i Re­gion Ho­ved­sta­den spi­ser sun­de­re og ry­ger min­dre end re­sten af Dan­mark – til gen­gæld er stress me­re ud­bredt, og der drik­kes me­re al­ko­hol i ho­ved­stads­om­rå­det. For at det ik­ke skal bli­ve for sag­ligt og ke­de­ligt, kon­sta­te­rer sund­heds­pro­fes­soren i den for­bin­del­se, at ”de­fi­ni­tio­nen på en al­ko­ho­li­ker er, når pa­tien­ten drik­ker me­re end lægen.”

”Jeg véd,” repli­ce­rer Lars Hjorts­høj, ”at jeg har få­et for me­get at drik­ke, når Ras­mus Se­e­ba­chs tek­ster be­gyn­der at gi­ve mening!”

Læs me­re om demokrati
i filan­tro­pi­ske foreninger

Så­le­des op­mun­tret bli­ver de 900 frem­mød­te på vej ud af Roy­al Sta­ge igen sendt for­bi det om­rå­de, hvor kan­di­da­ter­ne står klar med valg­ta­ler og nye op­lag af bro­chu­rer og fly­ers. Sandwich og øl er væk fra lang­bor­de­ne. Til gen­gæld er der nu kaf­fe og, ik­ke mindst, drøm­me­ka­ge og cho­ko­la­de­ka­ge i så sto­re styk­ker og mæng­der, at der ik­ke her­sker tvivl om, at køk­ken­per­so­na­let har lyt­tet me­re til Lars Hjorts­høj end til Ben­te Klarlund.

Hvem der få­et flest stem­mer og be­sæt­ter de 21 plad­ser i re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Ho­ved­sta­den, of­fent­lig­gø­res tirs­dag den 11. februar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer