Annoncespot_img

Fondes måde at arbejde på til debat i lyset af rekordbevillinger

I kølvandet på de netop offentliggjorte tal om fondenes rekordhøje bevillinger i 2021 var store dele af fondssektoren samlet til ’fætterkusinefest’ for blandt andet at diskutere betydningen af at finansiere forprojekter, krav til afrapportering, drift kontra udvikling og sektorens rolle i samfundet.

Blandt an­dre di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads Le­bech, Le­ne Es­per­sen, tid­li­ge­re mi­ni­ster og nu pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem, borg­me­ster i Aar­hus Ja­cob Bunds­gaard samt Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Re­al­da­nia og for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, delt­og i pa­nel­de­bat­ter­ne på Fonds­forum 2022. (fo­to: Malt­he Ivarsson)

Ét tal blev nævnt en­dog rig­tig man­ge gan­ge i lø­bet af for­mid­da­gen, da om­kring 400 re­præ­sen­tan­ter fra den dan­ske fonds­sek­tor samt an­dre fond­s­in­ter­es­se­re­de i ons­dags, den 30. novem­ber, var sam­let til Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters år­li­ge kon­fe­ren­ce Fondsforum.

Tal­let 26 mil­li­ar­der kro­ner op­t­rå­d­te så­le­des i man­ge ind­læg og spørgs­mål på kon­fe­ren­cen, der i år var hen­lagt til kon­fe­ren­ce­cen­te­ret The Plant på Amager.

26 mil­li­ar­der kro­ner, el­ler me­re præ­cis 25,9 mil­li­ar­der kro­ner, er det tal, fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks nye op­gø­rel­se kom op på i 2021. Der­med gav fon­de­ne med ud­de­lings­duk­sen No­vo Nor­disk Fon­den i spid­sen i dén grad bag­hjul til de 19,6 mil­li­ar­der kro­ner, som de sam­le­de be­vil­lin­ger nå­e­de op på året før.

Ar­ran­ge­men­tet, der med et smil af da­gens kon­fe­ren­ci­er, jour­na­li­sten Nyn­ne Bjer­re Chri­sten­sen, blev be­teg­net som ”en fæt­ter­ku­si­ne­fest af rang”, star­te­de med en pa­nel­de­bat om for­skel­li­ge filan­tro­pi­ske tilgange.

Her un­der­stre­ge­de ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren i ngo’en Red Bar­net Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen – i for­læn­gel­se af si­ne po­in­ter i et in­ter­view med Fun­dats of­fent­lig­gjort da­gen før Fonds­forum – blandt an­det, at det er es­sen­ti­elt, at fon­de­ne er klar til at ind­gå lan­ge, for­plig­ten­de sam­ar­bej­der samt at de og­så nog­le gan­ge er pa­ra­te til at fi­nan­si­e­re forprojekter.

Den bold greb Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryghedsgruppen.

”Vi er be­gyndt at tæn­ke me­re i for­pro­jek­ter. Det gi­ver god me­ning at bru­ge man­ge kræf­ter på den ind­le­den­de fa­se af et pro­jekt, og­så for at vi kan fin­de ud af, om vi kan ar­bej­de sam­men med de nye po­ten­ti­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re,” sag­de Rie Od­s­b­jerg Werner.

I må me­get ger­ne sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om den må­de, vi vil gø­re tin­ge­ne på, nu og­så er den rig­ti­ge måde

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

Hun un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at fon­de­ne skal væ­re ek­stremt yd­my­ge i for­hold til det an­svar, de har.

”Jeg vil kom­me med det­te bud­skab til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne: Vi vil rig­tig ger­ne ud­for­dres af jer. Og I må me­get ger­ne sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om den må­de, vi vil gø­re tin­ge­ne på, nu og­så er den rig­ti­ge må­de,” sag­de Rie Od­s­b­jerg Werner.

Her­med lag­de Tryg­heds­grup­pens di­rek­tør sig op ad Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sens syns­punkt i Fun­dats i sid­ste uge – og på kon­fe­ren­cen – om, at man som sam­ar­bejds­part­ner og støt­te­mod­ta­ger skal tur­de si­ge nej tak til fon­de­ne og ha­ve mo­det til at si­ge fra over for en fond, der er klar med pen­ge til at sæt­te gang i et pro­jekt, der ”ik­ke li­ge er det rigtige.”

Fondenes ører er blevet større

Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen, der oven på 12 år som Fol­ke­tings­med­lem for En­heds­li­sten nu i tre år har stå­et i spid­sen for Red Bar­net, op­for­dre­de fon­de­ne til at væ­re op­mærk­som­me på ik­ke at over­dri­ve kra­ve­ne til afrapportering.

”Det gæl­der om at gø­re sig uma­ge med at fin­de en ba­lan­ce, så man ik­ke druk­ner i bu­reau­kra­ti,” fastslog Jo­han­ne Schmidt-Nielsen.

Her­til repli­ce­re­de An­ders Dyb­dal, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ope­ra­te og rå­d­gi­ver for fle­re fon­de, at der er en sti­gen­de ten­dens i fonds­sek­to­ren til, at be­vil­ge­de mid­ler ”un­der en vis stør­rel­se” ik­ke har føl­ge­skab af nog­le krav om afrapportering.

Vi véd, ting ta­ger tid, og at qui­ck fixes er passé

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der sam­ti­dig er næst­for­mand for be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, op­sum­me­re­de ar­ran­ge­men­tets før­ste pa­nel­de­bat med at slå fast, at fon­de­ne er ble­vet bed­re til at lytte.

”Jeg har brugt en tred­je­del af mit ar­bejds­liv på fonds­ar­bej­de, og de sid­ste fem-seks år er fon­de­nes ører ble­vet stør­re – blandt an­det er vi ble­vet bed­re til at lyt­te til, hvil­ke sam­funds­ud­for­drin­ger der er de vig­tig­ste. Sam­ti­dig er vi ble­vet me­re tå­l­mo­di­ge: Vi véd, ting ta­ger tid, og at qui­ck fixes er pas­sé,” sag­de Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ikke driftsforskrækkede

I den an­den de­bat på Fonds­forum var te­ma­et for­hol­det mel­lem fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ge­re un­der over­skrif­ten ’Selv­ska­bel­se el­ler samskabelse?’

Her var ét af de cen­tra­le dis­kus­sions­punk­ter, om det som be­vil­lings­mod­ta­ger er mest brug­bart at mod­ta­ge fonds­mid­ler til drift el­ler udvikling.

”Vi vil helst først ha­ve pen­ge til ud­vik­ling og så til drift – blandt an­det for at kun­ne ska­le­re for­ret­nin­gen,” po­in­te­r­e­de Tho­mas Ravn-Pe­der­sen, di­rek­tør og che­fre­dak­tør på det uaf­hæn­gi­ge me­die Ver­dens Bed­ste Nyheder.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, som er di­rek­tør i Ole Kirks Fond, un­der­stre­ge­de, at hun ik­ke står i spid­sen for en ”drifts­for­skræk­ket fond”.

”Vi vil ger­ne sik­re, at de pro­jek­ter, vi støt­ter, le­ver, og at ide­er­ne im­ple­men­te­res. Når vi for ek­sem­pel har støt­tet Ju­le­mær­ke­fon­den i man­ge år og der­med og­så drif­ten på Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, er det for­di, det set med vo­res øj­ne er vig­tigt, at de får skabt va­ri­ge for­an­drin­ger,” sag­de Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Tho­mas Ravn-Pe­der­sen slog til lyd for, at fon­de­ne skal ha­ve end­nu me­re fo­kus på sam­ar­bej­der og part­ner­ska­ber og­så med min­dre aktører.

”Dan­mark er det helt rig­ti­ge land til sam­ska­bel­se,” som han sagde.

Vi véd me­get om at væ­re fond, om at ud­de­le pen­ge og om at få folk til at ar­bej­de sam­men, men vi er sam­ti­dig yd­my­ge i for­hold til, at det, vi tit pri­mært bi­dra­ger med, er penge

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirks Fond

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær fastslog, at der i en fond som Ole Kirks Fond med fem me­d­ar­bej­de­re er græn­ser for, hvor man­ge pro­jek­ter fon­dens me­d­ar­bej­de­re kan gå ak­tivt ind i.

”I man­ge af de pro­jek­ter, vi støt­ter, sid­der der dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, som sty­rer pro­jek­ter­ne selv, uden at vi blan­der os. Vi véd me­get om at væ­re fond, om at ud­de­le pen­ge og om at få folk til at ar­bej­de sam­men, men vi er sam­ti­dig yd­my­ge i for­hold til, at det, vi tit pri­mært bi­dra­ger med, er pen­ge,” sag­de di­rek­tø­ren fra Ole Kirks Fond.

Skal have blik for biodiversitet

For­mid­da­gen slut­te­de med end­nu en pa­nel­de­bat, som kred­se­de om filan­tro­pi­ens rol­le i sam­fun­det. Og her blev de sam­le­de fonds­be­vil­lin­ger i 2021 på knap 26 mil­li­ar­der kro­ner nævnt fle­re gange.

”Det er rig­tig vig­tigt at er­ken­de, at fon­de­ne løf­ter en cen­tral op­ga­ve i sam­fun­det,” un­der­stre­ge­de pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem Le­ne Es­per­sen, hvis cv blandt me­get an­det tæl­ler po­ster som kon­ser­va­tivt Fol­ke­tings­med­lem i 20 år, par­ti­for­mand, uden­rigs- og ju­stits­mi­ni­ster og ind­til for et par må­ne­der si­den som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dan­ske Arkitektvirksomheder.

Le­ne Es­per­sen op­for­dre­de blandt an­det fon­de­ne til i den kom­men­de tid at få end­nu me­re blik for biodiversitetsudfordringen.

”På dét om­rå­de skal fon­de­ne kig­ge ind i krystal­kug­len, væ­re mo­di­ge og sik­re sig, at de ik­ke støt­ter out­da­te­de pro­jek­ter,” sag­de Le­ne Es­per­sen og til­fø­je­de, at dér, hvor fon­de­ne vir­ke­lig gør en for­skel i det dan­ske sam­fund, er i re­la­tion til at løf­te vidensniveauet.

Ja­cob Bunds­gaard, Aar­hus’ so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster de se­ne­ste 11 år, hav­de mas­ser af ro­ser med til fon­de­ne i re­la­tion til de­res sam­ar­bej­der med kommunerne.

”Fon­de­ne kan bi­dra­ge med no­get nyt ved at kom­me med som tred­je part i pro­jek­ter og brin­ge løs­nin­ger på bor­det,” sag­de Ja­cob Bunds­gaard, der blandt an­det kon­kret tak­ke­de den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia for at ha­ve ta­get ini­ti­a­tiv til pro­jek­tet ’Dk2020’, hvori­gen­nem der er kom­met skub i ud­fær­di­gel­sen af kli­ma­pla­ner i næ­sten samt­li­ge dan­ske kommuner.

Diversitet er en styrke

Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård, som sam­ti­dig er for­mand for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, run­de­de den åb­ne del af Fonds­forum 2022 af med at hyl­de fon­de­nes forskellighed.

Net­op di­ver­si­te­ten er en kæm­pe styr­ke for fon­de­ne, frem for hvis vi al­le be­gynd­te at gå i takt

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Re­al­da­nia, og for­mand, Fon­de­nes Videnscenter

”Jeg mø­der tit det syns­punkt, at me­get vil­le væ­re let­te­re, hvis ba­re al­le fon­de­ne var ens. Men jeg me­ner, at net­op di­ver­si­te­ten er en kæm­pe styr­ke for fon­de­ne, frem for hvis vi al­le be­gynd­te at gå i takt. Og den­ne for­mid­dag har be­kræf­tet mig i, at vi ik­ke skal bli­ve kon­for­me og ens, men der­i­mod ud­vik­le vo­res for­skel­lig­he­der og ha­ve respekt for hin­an­dens for­skel­li­ge må­der at ar­bej­de på,” fastslog Jes­per Nygård.

Han glæ­de­de sig sam­ti­dig over, at mens fon­de i ek­sem­pel­vis USA i stor stil bi­dra­ger til pro­jek­ter uden om den of­fent­li­ge sek­tor, står fon­de­ne i Dan­mark, som Jes­per Ny­gård ud­tryk­te det, ”på skul­dre­ne af bå­de den of­fent­li­ge sek­tor, den pri­va­te sek­tor og civilsamfundet”.

Der er al­le­re­de sat da­to på fonds­sek­to­rens næ­ste ’fæt­ter­ku­si­ne­fest’. Fonds­forum 2023 af­vik­les ons­dag den 29. novem­ber 2023.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer