Leo Fondet udvider uddelingsteam

Signe Rømer Holm er ansat som Scientific Officer i Leo Fondet, hvor hun blandt andet skal fokusere på drift og udvikling af fondens ansøgnings- og bevillingssystem.

Sig­ne Rø­mer Holm er an­sat som Sci­en­ti­fic Of­fi­cer i Leo Fon­det. Hun kom­mer fra en stil­ling som Se­ni­or Grant Ma­na­ger i No­vo Nor­disk Fonden.

Leo Fon­det, der er en af Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ma­jo­ri­tet­se­jer af me­di­ci­nal­virk­som­he­den LEO Phar­ma, ud­vi­der nu sit uddelingsteam.

"Vi har sto­re am­bi­tio­ner for vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter og plan­læg­ger at øge sum­men til ud­de­lin­ger be­trag­te­ligt i de kom­men­de år. Til at un­der­støt­te den­ne ud­vik­ling har vi ud­vi­det ud­de­lings­tea­met med en ny an­sat, Sig­ne Rø­mer Holm," skri­ver fon­den i en nyhed på hjemmesiden.

Sig­ne Rø­mer Holm er an­sat som Sci­en­ti­fic Of­fi­cer fra den 1. de­cem­ber. Hun skal sær­ligt fo­ku­se­re på drift og ud­vik­ling af fon­dens an­søg­nings- og be­vil­lings­sy­stem, li­ge­som hun skal væ­re med til at ud­vik­le de nye vir­ke­mid­ler, som er en del af fon­dens uddelingsstrategi.

Den nye me­d­ar­bej­der får og­så en vig­tig rol­le i ar­bej­det med ’im­pact as­ses­sment’ og der­med ar­bej­det med de sy­ste­mer, som fon­dens be­vil­lings­have­re rap­por­te­rer til.

Sig­ne Rø­mer Holm for­la­der en stil­ling som Se­ni­or Grant Ma­na­ger i No­vo Nor­disk Fon­den. Hun har tid­li­ge­re væ­ret ad­mi­ni­stra­tiv ko­or­di­na­tor for DTU He­alth Te­ch­no­lo­gy og før da pro­jekt­le­der i In­nova­tions­fon­den. Hun er cand.mag. i dansk sprog og lit­te­ra­tur fra Kø­ben­havns Universitet.

Det er an­den gang i år, at Leo Fon­det hen­ter en ny cen­tral me­d­ar­bej­der i No­vo Nor­disk Fon­den. Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i april, til­t­rå­d­te An­ne-Ma­rie En­gel 1. ju­ni som ud­de­lings­chef. An­ne-Ma­rie En­gel var før da pro­gram­di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer