Ny fond vil bekæmpe social udsathed og styrke fællesskaber

Den nystiftede erhvervsdrivende fond Gl. Skanderborg Fonden har fastlagt strategien og opslået et job som projektleder. Fondens bestyrelsesformand forventer, at fonden kommer til at uddele 8-10 millioner kroner årligt.

For­man­den for den nye er­hvervs­dri­ven­de fond Gl. Skan­der­borg Fon­den for­ven­ter, at fon­den of­fi­ci­elt får hjem­sted i Skan­der­borg. Det geo­gra­fi­ske ud­de­lings­om­rå­de bli­ver Midt- og Østjyl­land – fra Vi­borg i nord, he­le Djursland, over Aar­hus til det syd­li­ge Hor­sens og Ikast/Brande i vest.

Gl. Skan­der­borg Fon­den, der blev stif­tet i de­cem­ber sid­ste år, er nu klar til at de­le pen­ge ud til fon­dens tre stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der: Be­kæm­pel­se af so­ci­al ud­sat­hed, ud­vik­ling af land­di­strik­ter og styr­kel­se af fællesskaber.

Sam­ti­dig har fon­den net­op op­slå­et en stil­ling som pro­jekt­le­der til at va­re­ta­ge den dag­li­ge drift.

”Gl. Skan­der­borg Fon­den blev stif­tet på bag­grund af et salg af Nem For­sik­ring, og vi har brugt det for­gang­ne år til at bli­ve skar­pe på, hvad vi vil ud­de­le til - samt fast­lagt vo­res in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Vi er nu klar til at an­sæt­te en me­d­ar­bej­der, og vi glæ­der os til at sæt­te tur­bo på ud­de­lin­ger­ne,” si­ger Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Gl. Skan­der­borg Fonden.

Fon­den blev stif­tet den 21. de­cem­ber 2021 med en egen­ka­pi­tal på 200 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter sal­get af Nem For­sik­ring i ef­ter­å­ret 2021 til den nor­ske for­sik­rings­kon­cern Gjensidige.

Vi er nu klar til at an­sæt­te en me­d­ar­bej­der, og vi glæ­der os til at sæt­te tur­bo på uddelingerne

Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Gl. Skan­der­borg Fonden

De om­kring 35.000 kun­der i Nem For­sik­ring eje­de via for­e­nin­gen Nem s.m.b.a. 40 pro­cent af Nem For­sik­ring, og for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab valg­te ef­ter sal­get at op­ret­te en er­hvervs­dri­ven­de fond.

”Fon­den star­te­de ud med en egen­ka­pi­tal på 200 mil­li­o­ner kro­ner i et in­ve­ste­rings­mil­jø med ne­ga­tiv ren­te. I dag ser bil­le­det helt an­der­le­des ud, og vi har brugt en ret stor mæng­de tid på at pla­ce­re for­mu­en, og det ser ud til, at vi kom­mer OK ud af 2022,” for­tæl­ler Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Be­sty­rel­sen i Gl. Skan­der­borg Fon­den har, iføl­ge Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen, valgt en in­ve­ste­rings­stra­te­gi med ”en klas­sisk, bred, dif­fe­ren­ti­e­ret po­r­te­føl­je” – med ak­tier, ob­liga­tio­ner, lidt pri­va­te equi­ty og ejendomme.

”En ting er at læg­ge en in­ve­ste­rings­stra­te­gi, men det ta­ger lang tid at få den ef­fek­tu­e­ret, og blandt an­det har 2022 ik­ke væ­ret det ret­te tids­punkt for in­ve­ste­ring i ejen­dom­me,” kon­sta­te­rer han.

Uddelinger i Midt- og Østjylland

Fon­dens geo­gra­fi­ske ud­de­lings­om­rå­de bli­ver Midt- og Østjyl­land – fra Vi­borg i nord, he­le Djursland, over Aar­hus til det syd­li­ge Hor­sens og Ikast/Brande i vest.

”Ud­gangs­punk­tet for ud­de­lin­ger­ne er det om­rå­de, som Gl. Skan­der­borg For­sik­ring dæk­ke­de,” for­kla­rer Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Og­så fon­dens navn re­la­te­rer til for­sik­rings­sel­ska­bets gam­le navn. Gl. Skan­der­borg For­sik­ring var et selv­stæn­digt, lo­kalt, kun­de­e­jet for­sik­rings­sel­skab, ind­til det i 2011 fu­sio­ne­re­de med ak­tie­sel­ska­bet For­sik­ring Fyn, som sam­men med Midtjysk For­sik­ring står bag Nem Forsikring.

Og­så de tre stra­te­gi­ske ud­de­lings­om­rå­der hæn­ger sam­men med det op­rin­de­li­ge forsikringsselskab.

”I for­bin­del­se med stif­tel­sen af fon­den har vi i be­sty­rel­sen – i sam­ar­bej­de med det da­væ­ren­de re­præ­sen­tant­skab fra NEM s.m.b.a – de­fi­ne­ret om­rå­der­ne,” for­tæl­ler Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Ud­vik­ling af land­di­strik­ter er med på bag­grund af hi­sto­rik­ken i Gl. Skan­der­borg For­sik­ring, hvor en stor del af kun­der­ne hi­sto­risk har bo­et uden for de sto­re by­er i ud­de­lings­om­rå­det. Styr­kel­se af fæl­les­ska­ber kom­mer og­så ud af ån­den fra for­sik­rings­sel­ska­bet, for­di for­sik­ring i sin grund­tan­ke er en må­de at dyr­ke fæl­les­ska­bet, og for­di Gl. Skan­der­borg For­sik­ring hi­sto­risk har væ­ret ejet af kun­der­ne i fællesskab.

”Be­kæm­pel­se af so­ci­al ud­sat­hed er med, for­di vi på det om­rå­de kan ska­be im­pact for men­ne­sker, der har be­hov for hjælp, og for­di det kan kom­bi­ne­res med de to an­dre om­rå­der,” si­ger Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Oppe i gear fra 2024

Gl. Skan­der­borg Fon­den for­ven­ter at ud­de­le 8-10 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til de tre om­rå­der. Om fon­den når helt derop i 2023, er ik­ke sik­kert, men fra 2024 skul­le den ger­ne væ­re helt op­pe i gear.

”Det ni­veau for­ven­ter vi at kun­ne hol­de de før­ste fem år. Hå­bet er at kun­ne op­ret­hol­de sam­me ni­veau på den lan­ge ba­ne, men det af­hæn­ger af, om vi kan ge­ne­re et af­kast, så vi op­ret­ter vo­res ka­pi­tal,” si­ger Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Vi vil me­get ger­ne ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger over tid, og vi har tænkt os at væ­re en of­fen­siv fond

Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Gl. Skan­der­borg Fonden

Fon­den vil ha­ve tre ni­veau­er af ud­de­lin­ger. Ka­te­go­ri C med en­kelt­do­na­tio­ner op til 50.000 kro­ner, ka­te­go­ri B med en­kelt­do­na­tio­ner op til 250.000 kro­ner og ka­te­go­ri A, som er læn­ge­re­va­ren­de, stra­te­gi­ske samarbejder.

”Vi vil me­get ger­ne ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger over tid, og vi har tænkt os at væ­re en of­fen­siv fond – med fo­kus på læ­ring, ef­fek­t­må­ling og hvor­dan vi ska­ber mest vær­di for pen­ge­ne,” for­tæl­ler Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Vil gerne dække drift

Med et fo­kus på at ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger – især i for­hold til ka­te­go­ri A-do­na­tio­ner­ne – vil Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen hel­ler ik­ke af­vi­se, at fon­den kom­mer til at dæk­ke driftsom­kost­nin­ger hos bevillingsmodtagere.

”Som fond skal vi jo ik­ke ind og va­re­ta­ge driftsom­kost­nin­ger for ek­sem­pel for en kom­mu­ne, men hvis der er be­hov for drifts­mid­ler for at ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger, så vil vi godt dæk­ke drift,” si­ger han.

Gl. Skan­der­borg Fon­den er så småt be­gyndt at ud­de­le pen­ge i de sid­ste må­ne­der af 2022 til min­dre pro­jek­ter som en le­ge­plads ved Træ­den For­sam­lings­hus, et bå­l­hus til Fus­sin­gø-Eg­nens Frisko­le og støt­te til by­fe­sten ”Tran­b­jerg Ugen 2023”.

I alt når fon­den at de­le 320.000 kro­ner ud i in­de­væ­ren­de år.

Om fon­den fremad­ret­tet vil ar­bej­de med an­søg­nings­fri­ster el­ler lø­ben­de an­søg­nin­ger, er end­nu ik­ke fastlagt.

”Det skal vo­res kom­men­de pro­jekt­le­der væ­re med til at de­fi­ne­re, men jeg fo­re­stil­ler mig, at gover­nan­ce om­kring ud­de­lin­ger bli­ver tre-fi­re år­li­ge be­sty­rel­ses­mø­der, hvor be­sty­rel­sen be­slut­ter, hvad der skal ud­de­les til,” si­ger Jes­per Tjør­na­ger Jakobsen.

Han hå­ber, at fon­den fin­der en kva­li­fi­ce­ret pro­jekt­le­der, som kan star­te i 1. kvar­tal i 2023. Ud over struk­tu­ren om­kring an­søg­nin­ger skal pro­jekt­le­de­ren som no­get af det al­ler­før­ste byg­ge en hjem­mesi­de op for fonden.

Bestyrelse har ansvar for investeringer

Pro­jekt­le­de­ren skal væ­re lidt af en blæks­p­rut­te, men li­ge præ­cis an­sva­ret for in­ve­ste­rin­ger, som fon­den va­re­ta­ger for at sik­re ka­pi­tal­grund­la­get, vil fremad­ret­tet bli­ve lig­gen­de i bestyrelsen.

”Det med in­ve­ste­rin­ger har vi godt styr på i be­sty­rel­sen. Jeg har en fi­nan­si­el bag­grund, det sam­me har fle­re af de an­dre, så det står vi for – i sam­ar­bej­de med Spa­re­kas­sen Kronjyl­land,” for­kla­rer han.

Ud over be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen, der tid­li­ge­re var næst­for­mand i Nem For­sik­rings be­sty­rel­se og tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem i Nem s.m.b.a., sid­der Car­sten Møl­ler Pe­der­sen og Sø­ren Od­gaard Pe­der­sen, hen­holds­vis tid­li­ge­re di­rek­tør og øko­no­mi­chef i Nem For­sik­ring, i bestyrelsen.

Blandt de ni be­sty­rel­ses­med­lem­mer er og­så Kat­hri­ne Gei­s­ler Mad­sen, der er sous­chef i Lauritzen Fonden.

End­nu har fon­den in­tet kon­tor. Og selv­om Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen reg­ner med, at fon­den of­fi­ci­elt får hjem­sted i Skan­der­borg, kan det af prak­ti­ske år­sa­ger væ­re, at den etab­le­rer en kon­tor­plads tæt på den kom­men­de pro­jekt­le­ders bopæl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer