Annoncespot_img

Brian Mikkelsen indtræder i Kraks Fond

Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen er udpeget til bestyrelsen i Kraks Fond.

Brian Mikkelsen (Dansk Erhverv)
Bri­an Mi­k­kel­sen (fo­to: Dansk Erhverv)

Adm. di­rek­tør i Dansk Er­hverv Bri­an Mi­k­kel­sen er ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen for Kraks Fond pr. 1. ja­nu­ar 2020. 

Han af­lø­ser adm. di­rek­tør i Schou-Da­ni­el­sen Lo­gi­stik A/S, Mar­tin Danielsen.

Bå­de Dansk In­du­stri og Dansk Er­hverv har iføl­ge fon­dens vedtæg­ter ud­peg­nings­ret til den fi­re mand sto­re be­sty­rel­se i Kraks Fond. Bri­an Mi­k­kel­sen er så­le­des ud­pe­get til po­sten af for­man­den for Dansk Erhverv. 

Kraks Fond er stif­tet i 1924 til vi­dere­fø­rel­se af Kraks For­lag. Fon­den der har egen­ka­pi­tal på 450 mio. kr. kan støt­te kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, der gav­ner by­ers ud­vik­ling og tiltrækningskraft. 

Fon­den har i en år­ræk­ke haft fo­kus på at støt­te forsk­ning i by­ers øko­no­mi­ske ud­vik­ling og i 2011 etab­le­re­de fon­den en ny fond til det for­mål – Kraks Byforskningsfond. 

I sid­ste regn­skabsår ud­del­te fon­den lidt over 15 mio. kr. og støt­te­de blandt an­det Kø­ben­havns Mu­se­um med 2,8 mio. kr. og tæn­ket­an­ken Ju­sti­tia med 1,5 mio. kr. 

Be­sty­rel­sen i Kraks Fond: 

  • Mi­cha­el Kjær (be­sty­rel­ses­for­mand), direktør 
  • Po­ul Scheu­er, Di­rek­tør, Scheuerconsult 
  • Rik­ke Hvils­høj, Adm. Dir., Dansk IT 
  • Bri­an Mi­k­kel­sen, Adm. Dir., Dansk Erhverv.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer