Carlsbergfondet går i brechen for fremtidssikring af velfærdssamfundet

’Vision 2050’ er navnet på et nyt projekt fra Carlsbergfondet, hvor fonden har samlet et bredt udsnit af repræsentanter fra blandt andet erhvervsliv, fonde, videnskab og kunst i arbejdet med at formulere en vision, som skal lægge grunden til en fremtidssikring af det danske samfund. Ifølge bestyrelsesformand Flemming Besenbacher vil visionen blive overrakt til statsministeren og et udsnit af de politiske partier.

Flemming Besenbacher (foto: Jeanette Frank Nielsen)
"Med ’Vi­sion 2050’ brin­ger vi fag­lig­he­der sam­men i et forum, der for­hå­bent­lig kan bi­dra­ge til at for­me frem­ti­den," si­ger for­mand for Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Besenbacher.

”Vi vil ger­ne læg­ge grun­den til en frem­tids­sik­ring af vo­res fan­ta­sti­ske dan­ske vel­færds­sam­fund, så vi er godt ru­stet til at mod­stå frem­ti­di­ge ud­for­drin­ger og fort­sæt­ter med at væ­re en ’small gre­at nation’.”

Så­dan ly­der det fra for­man­den for Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, når han skal be­skri­ve nog­le af de tan­ker, der lig­ger til grund for, at den er­hvervs­dri­ven­de fond har ta­get ini­ti­a­tiv til et pro­jekt kal­det ’Vi­sion 2050’.

Her har Carls­berg­fon­det in­vi­te­ret 54 re­præ­sen­tan­ter for for­skel­li­ge sek­to­rer i Dan­mark til at ska­be in­tet min­dre end en ny vi­sion for Dan­marks frem­tid og kom­me med et bud på en vel­fun­de­ret ret­ning for Dan­mark frem mod 2050.

In­spira­tio­nen an­tænd­te et øn­ske fra os som fond om at ta­ge ansvar

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – For­mand, Carlsbergfondet

Iføl­ge Flem­m­ing Be­sen­ba­cher op­stod ide­en til at igang­sæt­te ’Vi­sion 2050’ ef­ter, at han hav­de læst pro­fes­sor Las­se Hor­ne Kjæld­gaards bog ’Me­nin­gen med velfærdsstaten’.

”Bo­gen ud­fol­der, hvor­dan fun­da­men­tet til det vel­færds­sam­fund, vi ken­der i dag, blev udtænkt i 50’erne og 60’erne, hvor po­li­ti­ke­re, vi­den­skabs­folk, kunst­ne­re og er­hvervs­liv ivrigt dis­ku­te­re­de, hvad ’et godt sam­fund’ er. Men bo­gen be­skri­ver og­så, hvor­dan vi i dag i høj grad glem­mer at re­flek­te­re dy­be­re over, hvad me­nin­gen med vel­færds­sta­ten egent­lig er. In­spira­tio­nen an­tænd­te et øn­ske fra os som fond om at ta­ge an­svar, hvil­ket af­fød­te det kon­kre­te ini­ti­a­tiv til at ska­be et lig­nen­de nu­ti­digt forum for en­ga­ge­re­de re­præ­sen­tan­ter for for­skel­li­ge sek­to­rer i Dan­mark,” si­ger Flem­m­ing Be­sen­ba­cher til Fundats.

Vi har brug for, at nog­le stop­per op og for­mu­le­rer en vi­sion, der fav­ner om det bre­de­re sam­fund og ser vo­res ud­for­drin­ger fra man­ge per­spek­ti­ver samtidig

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – For­mand, Carlsbergfondet

Iføl­ge Flem­m­ing Be­sen­ba­cher er det af­gø­ren­de, at frem­ti­dens løs­nin­ger er ba­se­ret på so­lid viden.

”Dan­mark og ver­den står over for nog­le enor­me mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger. Det er alt­af­gø­ren­de, at vi i den for­bin­del­se ar­bej­der tvær­fag­ligt og for­står forsk­nin­gens vig­tig­hed, så vo­res løs­nin­ger for frem­ti­den ba­se­res på so­lid vi­den. Det er vi­talt, at vi som sam­fund ind­tæn­ker bæ­re­dyg­tig­hed og di­gi­ta­li­se­ring i al­le de for­skel­li­ge løs­nin­ger, vi ud­vik­ler. Vi har brug for, at nog­le stop­per op og for­mu­le­rer en vi­sion, der fav­ner om det bre­de­re sam­fund og ser vo­res ud­for­drin­ger fra man­ge per­spek­ti­ver sam­ti­dig,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Fondssektor repræsenteret i ’Vision 2050’

De in­vi­te­re­de re­præ­sen­tan­ter på tværs af er­hvervs­liv, vi­den­skab, forsk­ning, ud­dan­nel­se, kun­stens ver­den og ci­vil­sam­fun­det om­fat­ter blandt an­dre di­rek­tør i Dansk Er­hverv Bri­an Mi­k­kel­sen, for­man­den for Dansk Me­tal Claus Jen­sen, pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Eske Wil­ler­s­lev, DBU-di­rek­tør Jakob Jen­sen, Dan­foss´ di­rek­tør Kim Fau­sing, te­a­ter­chef Kas­per Hol­ten fra Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter og bil­led­kunst­ne­ren Ola­fur Eliassen.

Fonds­sek­to­ren er re­præ­sen­te­ret i ’Vi­sion 2050’ med blandt an­dre Flem­m­ing Be­sen­ba­cher selv, for­kvin­de Chri­sti­ne Buhl An­der­sen fra Ny Carls­berg­fon­det og be­sty­rel­ses­for­kvin­de i blandt an­det Ro­ck­wool Fon­den Me­re­te Eldrup.

At net­op Carls­berg­fon­det ini­ti­e­rer ar­bej­det med at for­mu­le­re vi­sio­nen for Dan­marks frem­tid, gi­ver rig­tig god me­ning for Flem­m­ing Besenbacher.

”Carls­berg­fon­dets DNA har si­den fon­dets grund­læg­gel­se i 1876 væ­ret ka­rak­te­ri­se­ret ved et stærkt sam­funds­ansvar, det lang­sig­te­de per­spek­tiv, en dyb respekt for vi­den­ska­bens vig­tig­hed og øn­sket om at for­e­ne vi­den­skab, kunst, kul­tur og er­hvervs­liv. Net­op det lan­ge sig­te og det tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­de er no­get, der har op­ta­get os i man­ge år. Med ’Vi­sion 2050’ brin­ger vi fag­lig­he­der sam­men i et forum, der for­hå­bent­lig kan bi­dra­ge til at for­me frem­ti­den,” si­ger for­man­den for en af ver­dens æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Ikke politisk funderet eller finansieret

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher be­to­ner sam­ti­dig, at ’Vi­sion 2050’ ik­ke er et po­li­tisk pro­jekt. Og net­op det fak­tum, at ’Vi­sion 2050’ ik­ke er hver­ken po­li­tisk fun­de­ret el­ler fi­nan­si­e­ret, kan iføl­ge Flem­m­ing Be­sen­ba­cher væ­re en med­vir­ken­de år­sag til, at der re­elt vil bli­ve lyt­tet til visionen.

”Der er hver­ken en re­ge­ring el­ler en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion bag pro­jek­tet. ’Vi­sion 2050’ byg­ger bro imel­lem al­le de for­skel­li­ge in­ter­es­ser, hold­nin­ger og per­spek­ti­ver, der er at fin­de blandt den bre­de sam­ling af re­præ­sen­tan­ter fra de for­skel­li­ge sek­to­rer og fag­lig­he­der, som vi har sam­let i ’Vi­sion 2050’-regi, hvad en­ten det er kunst­ne­re, en­tre­pre­nø­rer, re­præ­sen­tan­ter for ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner, er­hvervs­folk, le­de­re og rek­to­rer fra ud­dan­nel­ses­sek­to­ren og sidst, men ik­ke mindst, vi­den­skabs­folk. Og der­for vil ud­kom­met af ’Vi­sion 2050’ og­så væ­re bredt i sit per­spek­tiv og ho­li­stisk i si­ne løs­nings­for­slag, hvil­ket vi hå­ber vil gø­re ’Vi­sion 2050’ til et værds­at sup­ple­ment til, hvad der ud­kom­mer fra an­dre fora og tæn­ket­an­ke,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Vi har en klar for­vent­ning om, at po­li­ti­ke­re og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner vil lyt­te og for­hå­bent­lig la­de sig in­spi­re­re af de op­læg og ide­er, vi­sio­nen præsenterer

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – For­mand, Carlsbergfondet

In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Vo­lun­tas sam­ar­bej­der med fon­den om pro­jek­tet og har fa­ci­li­te­ret samt­li­ge in­ter­views, grup­pe­dis­kus­sio­ner og mø­der. Der ar­bej­des for øje­blik­ket på ud­vik­lin­gen af den sam­le­de vi­sion for Dan­mark an­no 2050, der i sin fær­di­ge form vil bli­ve lagt frem for den bre­de offentlighed.

Der­u­d­over vil ’Vi­sion 2050’ iføl­ge Flem­m­ing Be­sen­ba­cher bli­ve over­rakt di­rek­te til stats­mi­ni­ste­ren, re­ge­rin­gen og et bredt ud­snit af de po­li­ti­ske partier.

”Vi har en klar for­vent­ning om, at po­li­ti­ke­re og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner vil lyt­te og for­hå­bent­lig la­de sig in­spi­re­re af de op­læg og ide­er, vi­sio­nen præ­sen­te­rer. Jeg kan for nu ik­ke bli­ve me­get me­re kon­kret på, hvor­når vi præ­cis vil lan­ce­re vi­sio­nen. Men vi hå­ber på, at ’Vi­sion 2050’ i sin en­de­li­ge form kan in­spi­re­re til den lang­sig­te­de og tvær­fag­li­ge tænk­ning, der er så væ­sent­lig, og som og­så til­ba­ge i 1950’erne og 1960’erne ken­de­teg­ne­de sam­funds­ud­vik­lin­gen,” un­der­stre­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer