Annoncespot_img

Styrelsesdirektør i dobbeltrolle om fondsdonation til statslig embedsmandstilling

I fem år har Den Danske Maritime Fond finansieret Søfartsstyrelsens statsansatte medarbejder på ambassaden i Washington. Sidste år afslog fonden at fortsætte ordningen, da bestyrelsen betragtede initiativet for ”idriftssat”. Men kort inden ansættelsesperiodens udløb, lykkedes det alligevel Søfartsstyrelsens direktør, som også sidder i fondens bestyrelse, at få fonden til at finansiere to år mere.

I fem år har Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond ud­delt pen­ge til Sø­fart­s­sty­rel­sen for at fi­nan­si­e­re af en ma­ri­tim rå­d­gi­ver an­sat un­der Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et på am­bas­sa­den i Washington.

Drift el­ler ud­vik­ling? Det var en af de over­vej­el­ser, som fonds­be­sty­rel­sen i Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond gjor­de sig, da den i marts sid­ste år vur­de­re­de en fonds­an­søg­ning fra Søfartsstyrelsen.

I fle­re år har fon­den fi­nan­si­e­ret en ma­ri­tim rå­d­gi­ver på den dan­ske am­bas­sa­de i Was­hin­g­ton. For­melt set er rå­d­gi­ve­ren an­sat af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, men da der er ta­le om op­ga­ver in­den for Sø­fart­s­sty­rel­sens res­sor­t­om­rå­de, bli­ver reg­nin­gen sendt videre.

Si­den 2016 var det dog lyk­ke­des Sø­fart­s­sty­rel­sen, som i for­vej­en har cir­ka 300 me­d­ar­bej­de­re på løn­nings­li­sten, at få ud­gif­ten dæk­ket via fonds­do­na­tio­ner fra Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, der støt­ter Det Blå Dan­mark. Fon­den ud­de­ler år­ligt cir­ka 50 mio. kr. til ud­dan­nel­se, forsk­ning, grøn om­stil­ling og bran­che­re­la­te­re­de pro­jek­ter in­den­for den ma­ri­ti­me sek­tor. Cir­ka en tred­je­del be­vil­ges som erhvervslån.

Ef­ter i en år­ræk­ke at ha­ve støt­tet ini­ti­a­ti­vet, be­trag­ter vi det nu idrift­sat, og der­med gø­res I op­mærk­som­me på, at vi ik­ke læn­ge­re end et år frem kan med­fi­nan­si­e­re aktiviteten

Nu skul­le be­sty­rel­sen be­slut­te, om fon­den vil­le fi­nan­si­e­re den statsan­sat­te rå­d­gi­ver i yder­li­ge­re tre år.

Sø­fart­s­sty­rel­sen di­rek­tør An­dreas Nord­s­eth er ud­pe­get af er­hvervs­mi­ni­ste­ren til at sid­de i fon­dens be­sty­rel­se, og da han var in­ha­bil i sa­gen, sad han ik­ke med ved bor­det, da den øv­ri­ge be­sty­rel­se skar igennem:

”Det er os en glæ­de at med­dele, at Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har be­slut­tet en sid­ste gang at støt­te drif­ten af Ma­ri­tim Rå­d­gi­ver i Was­hin­g­ton. Den­ne gang dog blot med et års drift med be­vil­ling op til 1,2 mio. kr. Ef­ter i en år­ræk­ke at ha­ve støt­tet ini­ti­a­ti­vet, be­trag­ter vi det nu idrift­sat, og der­med gø­res I op­mærk­som­me på, at vi ik­ke læn­ge­re end et år frem kan med­fi­nan­si­e­re ak­ti­vi­te­ten,” lød sva­ret fra fonds­le­del­sen, som den 16. marts 2020 tik­ke­de ind i ind­bak­ken hos Sø­fart­s­sty­rel­sens chef­kon­su­lent, der hav­de sendt fondsansøgningen.

Begrænsede midler

Iføl­ge fonds­an­søg­nin­gen ”har det ame­ri­kan­ske mar­ked af­gø­ren­de be­tyd­ning for den ma­ri­ti­me sek­tor i Dan­mark.” Og den ma­ri­ti­me rå­d­gi­ver skal der­for ”sam­men med Sø­fart­s­sty­rel­sen i Dan­mark, igang­sæt­te og ko­or­di­ne­re ak­ti­vi­te­ter i USA, der kan fast­hol­de mar­keds­ad­gang samt frem­me vækst og in­nova­tion i den ma­ri­ti­me sek­tor i Danmark.”

Vi har be­græn­se­de mid­ler i fon­den, så vi sid­der ben­hårdt og pri­o­ri­te­rer uddelinger

Lot­te G. Lund­berg – Di­rek­tør, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond

Så selv­om an­søg­nin­gen lå klart in­den for fon­dens for­mål, valg­te fonds­le­del­sen en kom­pro­mis­løs­ning og med­del­te at fem­te år, vil­le væ­re det sid­ste år fon­den vil­le væ­re med:

”Det gør vi, for­di vi har støt­tet den ma­ri­ti­me rå­d­gi­ver tid­li­ge­re, så an­søg­nin­gen i 2020 var blot end­nu en an­søg­ning på yder­li­ge­re tre år. Vi har be­græn­se­de mid­ler i fon­den, så vi sid­der ben­hårdt og pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger. Og på det tids­punkt sid­ste år vur­de­re­de vi, at ini­ti­a­ti­vet med den ma­ri­ti­me rå­d­gi­ver måt­te be­trag­tes som idrift­sat, der­for er det nok an­dre, der skal fi­nan­si­e­re det frem­over. Men vi sag­de ok til et en­kelt år me­re,” si­ger di­rek­tør i Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, Lot­te G. Lund­berg til Fundats.

Fon­dens øko­no­mi er i stort om­fang bun­det op på en ak­tiepost i Dan­marks Skibs­kre­dit A/S, som ud­gør det væ­sent­lig­ste ind­tægts­grund­lag. Og på grund dår­li­ge ti­der i skibs­kre­dit­ten var ak­tieud­byt­tet fal­det i så høj grad, at A. P. Møl­ler Fon­den måt­te træ­de til med en do­na­tion på 45 mio. kr. for, at Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond kun­ne op­ret­hol­de ak­ti­vi­tets­ni­veau­et.

Af­sla­get ta­ger jeg ad no­tam. Bud­ska­bet fra fon­den er, at det er li­ge­som at for­læn­ge plan­ker­ne, det vil vi ikke

An­dreas Nord­s­eth – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Søfartsstyrelsens 

Ved at ski­be den stats­li­ge, ma­ri­ti­me rå­d­gi­ver ud af fon­dens pro­jekt­por­te­føl­je var der nu plads til lidt fle­re al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger in­den­for for ek­sem­pel forsk­ning og uddannelsesområderne.

Sø­fart­s­sty­rel­sens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør op­fat­te­de da og­så be­sty­rel­ses­kol­le­ger­nes mel­ding så­dan, at ti­den nu var in­de til at fin­de an­dre finansieringskilder.

”Af­sla­get ta­ger jeg ad no­tam. Bud­ska­bet fra fon­den er, at det er li­ge­som at for­læn­ge plan­ker­ne, det vil vi ik­ke, nu må I få det ind i je­res drift og få en drifts­be­vil­ling til det. Det er så­dan, jeg læ­ser be­sty­rel­sens be­slut­ning,” si­ger An­dreas Nordseth.

Kovending i USA

På am­bas­sa­den i Was­hin­g­ton ar­bej­der den ma­ri­ti­me rå­d­gi­ver vi­de­re og i ju­ni må­ned i år - tre må­ne­der før fon­dens fi­nan­si­e­ring af stil­lin­gen ud­lø­ber - er der fort­sat ik­ke fun­det en løs­ning på den fort­sat­te drifts­fi­nan­si­e­ring af rådgiverprojektet.

Men i for­bin­del­se med som­me­rens be­sty­rel­ses­mø­de i den ma­ri­ti­me fond, øj­ner An­dreas Nord­s­eth nye mu­lig­he­der på grund af præ­si­dentskif­tet i USA den 20. januar.

”I ran­den af be­sty­rel­ses­mø­det i som­mer har vi en ufor­mel snak, som vi så of­te har. Her fal­der snak­ken så på USA, som står i et pa­ra­dig­meskif­te, som jeg vil me­ne er hi­sto­risk. I for­hold til den grøn­ne agen­da går vi fra et USA, der ik­ke vil no­get, til et USA, der vil en helt fan­ta­stisk mas­se ting. Bå­de i for­hold til skibs­fart og havvind - li­ge præ­cis de om­rå­der, hvor Dan­mark har me­get sto­re er­hvervs­mæs­si­ge in­ter­es­ser. Der er ta­le om et mar­kant skif­te i den ame­ri­kan­ske til­gang,” si­ger An­dreas Nordseth.

Han for­tæl­ler, at be­sty­rel­ses­mø­det fandt sted i Dan­ske Re­de­ri­er, og der der­for og­så delt­og an­dre ak­tø­rer fra de ma­ri­ti­me er­hverv i den ufor­mel­le snak.

”Ef­ter mø­det var det min vur­de­ring, at der er en fæl­les for­stå­el­se af, at der er ta­le om et stort skif­te i USA. Der er ta­le om en ko­ven­ding, og en helt ny grøn agen­da, som kan gav­ne det ma­ri­ti­me er­hverv, hvis vi har en til­ste­de­væ­rel­se på am­bas­sa­den i Was­hin­g­ton. Der­for gen­frem­sæt­ter jeg så an­søg­nin­gen. Det er ret vig­tigt at si­ge, at det er mig, der i ly­set af den fæl­les for­stå­el­se væl­ger at rej­se fla­get igen,” si­ger han.

Jeg sæt­ter dig ik­ke i ko­pi af den mail, jeg nu frem­sen­der til re­sten af be­sty­rel­sen med an­be­fa­ling om støt­te, idet du jo er an­set som inhabil

Lot­te G. Lund­berg – Di­rek­tør, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond

Men in­den sty­rel­ses­di­rek­tø­ren sæt­ter sin un­der­skrift på en ny an­søg­ning om al­li­ge­vel at få fi­nan­si­e­ret yder­li­ge­re to års pro­jek­tan­sæt­tel­se, skri­ver sty­rel­ses­di­rek­tø­ren til fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Tom­my Thom­sen. Her luf­ter han og­så mu­lig­he­den for, at an­søg­nin­gen kan be­hand­les uden om de fa­ste bestyrelsesmøder.

”Som drøf­tet på vo­res be­sty­rel­ses­mø­de i ju­ni, så er der ’ny nor­mal’ i USA i en så­dan grad, at vi fra Sø­fart­s­sty­rel­sen til­la­der os at gen­frem­sen­de an­søg­ning om støt­te til ma­ri­tim rå­d­gi­ver i Was­hin­g­ton. Jeg cc-er Tom­my, idet jeg tæn­ker, at du og for­man­den vil vur­de­re, om gen­frem­sæt­tel­sen kan be­hand­les skrift­ligt uden for ter­min,” skrev An­dreas Nord­s­eth i mai­len den 2. au­gust i år.

Behandler mellem møder

Godt en uge se­ne­re får Sø­fart­s­sty­rel­sens di­rek­tør en po­si­tiv mail fra fon­dens di­rek­tør der ef­ter at ha­ve talt med be­sty­rel­ses­for­man­den nu ik­ke læn­ge­re står stejlt på hen­sy­net til drift frem for ud­vik­ling, og der­for er pa­rat til at fi­nan­si­e­re am­bas­sa­de­rå­d­gi­ve­ren i yder­li­ge­re to år:

”Blot en lil­le he­adsup. For­man­den er enig i min an­be­fa­ling, at vi be­hand­ler mel­lem mø­der, og at vi er po­si­tivt indstil­let. Jeg sæt­ter dig ik­ke i ko­pi af den mail, jeg nu frem­sen­der til re­sten af be­sty­rel­sen med an­be­fa­ling om støt­te, idet du jo er an­set som in­ha­bil. Jeg føl­ger op og til­ba­ge­kom­mer med det sam­me, jeg har det sam­le­de in­put fra øv­ri­ge be­sty­rel­se,” skrev Lot­te G. Lundberg.

Hun be­der sam­ti­dig An­dreas Nord­s­eth om frem­sæt­te an­søg­nin­gen igen via fon­dens di­gi­ta­le ansøgningssystem:

”Dels er det et stort be­løb, dels er det ad­mi­ni­stra­tivt let­te­re for os at be­hand­le i vo­res fondssystem.”

Den 16. au­gust i år mod­ta­ger Sø­fart­s­sty­rel­sen be­sked om, at fon­den nu har be­vil­get 2,6 mio. kr. til end­nu en for­læn­gel­se af rå­d­gi­ver­stil­lin­gen på am­bas­sa­den i Washington.

Be­sty­rel­sen be­slut­ter at gi­ve de to ek­stra år fra 2021 til 2023 med ar­gu­men­tet om, at der er så sto­re mu­lig­he­der for de ma­ri­ti­me er­hverv nu, hvor Joe Bi­den er kom­met til, at der er ta­le om et paradigmeskift.

Blæser nye vinde

Lot­te G. Lund­berg for­kla­rer, at be­slut­nin­gen om al­li­ge­vel at støt­te de sid­ste to års drifts­be­vil­ling, er ud­tryk for en ek­stra­or­di­nær bestyrelsesbeslutning:

”An­dreas Nord­s­eth har en drøf­tel­se med mig om at kig­ge på sa­gen igen, for­di der nu blæ­ser nye vin­de i USA. Det var med bag­grund he­ri og ef­ter­føl­gen­de for­mel an­søg­ning og be­hand­ling her­af, at Fon­den end­nu en­gang valg­te at fi­nan­si­e­re en fuld tre-årig pe­ri­o­de – det vil si­ge en ek­stra­be­vil­ling på de to en halv mil­li­on kro­ner. Det var en hel ek­stra­or­di­nær be­slut­ning,” si­ger Lot­te G. Lundberg.

Af den gen­frem­sat­te an­søg­ning, som den­ne gang er un­der­skre­vet af An­dreas Nord­s­eth selv, frem­går det ik­ke, hvor­for det ik­ke er lyk­ke­des hver­ken Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et el­ler Sø­fart­s­sty­rel­sen at skaf­fe an­dre fi­nan­si­e­rings­kil­der til at be­ta­le løn og over­he­ad for den stats­li­ge em­beds­mand i Washington.

Jeg sy­nes ik­ke det er fair at si­ge, at jeg ud­nyt­ter min po­si­tion i bestyrelsen

An­dreas Nord­s­eth – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Søfartsstyrelsens 

Hvor­for fin­der I ik­ke an­dre fi­nan­si­e­rings­kil­der i 2020, da I får af­slag på to år mere?

”Vi sid­der he­le ti­den og kig­ger på, om kan vi fin­de an­dre fi­nan­si­e­rings­kil­der. Og vi har ik­ke kun­net fin­de pen­ge til det. Det har ik­ke væ­ret mu­ligt ud fra vo­res be­vil­lin­ger at ge­ne­re­re den øko­no­mi, der er brug for at ha­ve den rå­d­gi­ver i Was­hin­g­ton,” si­ger An­dreas Nord­s­eth, der ik­ke øn­sker om at kom­me ind på nær­me­re de­tal­jer om, hvor­vidt sty­rel­sen i for­bin­del­se med si­ne fi­nans­lo­vsind­spil via Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et har for­søgt at få rå­d­gi­ve­ren fi­nan­si­e­ret via finansloven.

- Set fra an­sø­ge­res syns­punkt er ens eget pro­jekt jo al­tid sær­ligt vig­tigt, så kan du for­stå, hvis det set ude­fra kun­ne se ud som om, du ud­nyt­ter din po­si­tion i fonds­be­sty­rel­sen til at få gen­op­ta­get en an­søg­ning på trods af, at be­sty­rel­sen al­le­re­de har ta­get stil­ling til, at der ef­ter fem år er ta­le om drift, og der­for må be­vil­lin­ger­ne stoppe?

”Nej, jeg sy­nes ik­ke det er fair at si­ge, at jeg ud­nyt­ter min po­si­tion i be­sty­rel­sen. For­di jeg vil­le ha­ve gen­frem­sat an­søg­nin­gen, uan­set om jeg hav­de sid­det i be­sty­rel­sen el­ler ej. Det er helt nyt sce­na­rie, der lig­ger i USA, og hvis vi vil ha­ve bed­re mu­lig­he­der for at ud­nyt­te det, så skal vi ha­ve a foot on the gro­und. Det er til gavn for det ma­ri­ti­me er­hverv og ef­ter min me­ning fal­der det fuld­stæn­dig in­den for fon­dens for­mål,” si­ger An­dreas Nordseth.

Han bak­kes op af fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Tom­my Thom­sen, der ik­ke me­ner, at han som be­sty­rel­ses­for­mand skul­le ha­ve fast­holdt den op­rin­de­li­ge be­slut­ning om, at ini­ti­a­ti­vet var idriftssat.

”Vi vur­de­re­de, at an­sø­ger hav­de en po­in­te i det hi­sto­ri­ske kurs­skif­te i ame­ri­kansk po­li­tik, som Bi­den-ad­mi­ni­stra­tio­nen hav­de in­tro­du­ce­ret med stort ame­ri­kansk fo­kus på kli­maind­sats, grøn skibs­fart og re­duk­tion af driv­hus­gas­ud­led­nin­gen fra den glo­ba­le skibs­fart. Det­te skal dansk sø­fart og ma­ri­tim in­du­stri væ­re på for­kant af, og vi valg­te at støt­te med end­nu en to-årig be­vil­ling, idet et af fon­dens frem­me­ste fo­ku­s­om­rå­der er grøn om­stil­ling,” skri­ver Tom­my Thom­sen i et emailsvar til Fundats.

Dilemma håndteret

Tom­my Thom­sen me­ner hel­ler ik­ke, at om­gø­rel­sen af det op­rin­de­li­ge af­slag skyl­des An­dreas Nord­s­et­hs dob­bel­te rol­le som be­sty­rel­ses­med­lem og sty­rel­ses­di­rek­tør i Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, hvor­fra fon­dens for­mue stammer.

”Der er ik­ke ta­le om at om­gø­re et af­slag til fort­sat be­vil­ling. Der er ta­le om en ny an­søg­ning, som vi har be­hand­let og ef­ter­føl­gen­de valgt at støt­te med bag­grund i oven­stå­en­de. Det har ik­ke be­tyd­ning for sags­be­hand­lin­gen vedr. Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­ets ud­pe­ge­de re­præ­sen­tant i be­sty­rel­sen i Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond. Sø­fart­s­sty­rel­sen er for­mel an­sø­ger,” skri­ver han.

Pro­fes­sor i of­fent­lig øko­no­mi­sty­ring og le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet Per Ni­ko­laj Bukh vur­de­rer dog, at Sø­fart­s­sty­rel­sen har haft en for­del frem­for an­dre ma­ri­ti­me fondsansøgere.

”Der er in­gen tvivl om, at An­dreas Nord­s­eth har haft nem­me­re ad­gang til at få sa­gen gen­op­ta­get end an­dre an­sø­ge­re til fon­den vil­le ha­ve haft,” si­ger Per Ni­ko­laj Bukh.

Uden at ken­de be­sty­rel­sens for­ret­nings­or­den sy­nes jeg, at fon­den har iagt­ta­get de for­skel­li­ge hen­syn på bedst mu­li­ge vis

Per Ni­ko­laj Bukh – Pro­fes­sor, Aal­borg Universitet

Men han me­ner sam­ti­dig, at fonds­le­del­sen har gjort det helt rig­ti­ge for at få drif­ten af em­beds­man­den fi­nan­si­e­ret sta­ten i ste­det for den pri­va­te fond.

”Når fon­den i før­ste om­gang si­ger, at de ik­ke vil fi­nan­si­e­re det læn­ge­re, så læg­ger man jo mak­si­malt pres på, at no­gen skal fin­de en løs­ning. Hvis Sø­fart­s­sty­rel­sen så kom­mer til­ba­ge et år se­ne­re og si­ger, at nu har den ma­ri­ti­me sek­tor ik­ke no­gen re­præ­sen­tant på am­bas­sa­den læn­ge­re, og nu er præ­si­dent Joe Bi­den end­da kom­met til. Hvad gør man så? Okay, så væl­ger fon­den at fi­nan­si­e­re al­li­ge­vel. Det hav­de jeg nok og­så gjort, for man må jo an­ta­ge, at Sø­fart­s­sty­rel­sen har for­søgt at få stil­lin­gen fi­nan­si­e­ret ad an­den vej – for ek­sem­pel ved at gå til de­par­te­men­tet og for­sø­ge at få den med på et ind­spil til Fi­nans­lo­ven,” si­ger Per Ni­ko­laj Bukh, der selv sid­der i be­sty­rel­sen for en al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fond med be­græn­se­de ressourcer.

”Uden at ken­de be­sty­rel­sens for­ret­nings­or­den sy­nes jeg, at fon­den har iagt­ta­get de for­skel­li­ge hen­syn på bedst mu­li­ge vis, her­un­der og­så pro­blem­stil­lin­gen om in­ha­bi­li­tet,” si­ger han.

For Per Ni­ko­laj Bukh er sa­gen om den ma­ri­ti­me em­beds­mand et ty­pisk ek­sem­pel på en fonds­sag, hvor be­sty­rel­sen skal ba­lan­ce­re sin ud­mønt­ning af ud­de­lings­po­li­tik­ken mel­lem go­de drifts­pro­jek­ter og nye udviklingsprojekter.

”Hvis jeg hav­de sid­det i fonds­be­sty­rel­sen, vil­le jeg op­le­ve, at jeg sad med et di­lem­ma. På den ene si­de er det jo rig­tig fint, at der er en ma­ri­tim rå­d­gi­ver på am­bas­sa­den. Men hvis nu vi kun­ne få fi­nan­si­e­ret stil­lin­gen på an­den vis, så kun­ne vi jo bru­ge pen­ge­ne til nog­le an­dre go­de pro­jek­ter,” si­ger Per Ni­ko­laj Bukh.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer