Fondsstøtte til innovativ fødeafdeling og forskningsprojekt om natur i arbejdslivet

Ugens uddelingsrundtur starter på fødeafdelingen på Kolding Sygehus og tager et smut forbi Tuborgfondet, som støtter et projekt, der giver unge chancen for at møde socialt udsatte. Vi runder også Velliv Foreningen, som har støttet forskning i at integrere naturen i arbejdslivet.

Et nyt forsk­nings­pro­jekt støt­tet af Vel­liv For­e­nin­gen skal se på, hvor­dan virk­som­he­der kan in­te­gre­re den om­kring­lig­gen­de na­tur som en del af arbejdslivet.

På fre­dag den 26. novem­ber er der an­det og me­re end ny­fød­te børn at glæ­de sig over på fø­de­af­de­lin­gen på Kol­ding Sygehus.

Den dag mod­ta­ger fø­de­af­de­lin­gen nem­lig ’Årets pris 2021’ fra fon­den En god start i li­vet. Det skri­ver dag­bla­det Jyd­ske Ve­st­ky­sten på jv​.dk.

Pri­sen, der over­ræk­kes til af­de­lings­jor­de­mo­der Sti­ne Storm, gi­ves for fø­de­af­de­lin­gens nytænk­ning in­den for fød­sels- og fa­mi­lie­for­be­re­del­se, da cor­o­na­pan­de­mi­en luk­ke­de ned for alt frem­mø­de. Af­de­lin­gen fik in­den for kort tid la­vet et bredt ud­valg af vir­tu­el­le til­bud, som fa­mi­li­er­ne kun­ne bru­ge hjem­me­fra, blandt an­det videokonsultationer.

Af­de­lin­gen ar­bej­der fort­sat med nye og in­nova­ti­ve tan­ker in­den for ud­vik­lin­gen af fød­sels­for­be­re­den­de til­bud, skri­ver jv​.dk.

Fon­den En god start i li­vet blev stif­tet i 1989 og har som for­mål er at yde støt­te til so­ci­al- og sund­heds­frem­men­de for­an­stalt­nin­ger for kvin­der og børn.

Unge møder socialt udsatte på byvandringer

Fle­re un­ge får nu mu­lig­hed for at mø­de so­ci­alt ud­sat­te igen­nem byvan­drin­ger i København.

I mø­de­r­ne op­står stør­re for­stå­el­se for for­skel­lig­hed og vil­kår – og det kan gi­ve un­ge et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af sam­fun­det, skri­ver Tu­borg­fon­det på Linkedin.

Fon­den har net­op gi­vet den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Ga­dens Stem­mer tre mil­li­o­ner kro­ner i pro­jekt­støt­te. Det er Ga­dens Stem­mer, der står bag byvan­drin­ger­ne, som ud over at gi­ve un­ge byvan­dre­re aha­op­le­vel­ser sam­ti­dig ska­ber me­nings­fuld og løn­net be­skæf­ti­gel­se til so­ci­alt udsatte.

På byvan­drin­ger­ne for­tæl­ler de so­ci­alt ud­sat­te med ud­gangs­punkt i de­res per­son­li­ge hi­sto­rie om li­vets og by­ens bagside.

Ny pris til forsker i behandling af type 1-diabetes

Igen­nem 30 år har pro­fes­sor Tho­mas Pie­bers forsk­ning fo­ku­se­ret på at hjæl­pe folk med ty­pe 1 di­a­be­tes. Nu mod­ta­ger pro­fes­soren fra Me­dizi­ni­s­che Uni­ver­sität i Graz i Østrig en ny­e­tab­le­ret pris in­den for præ­ci­sions­me­di­cin, der vil hjæl­pe ham til at ta­ge det næ­ste skridt mod at in­te­gre­re sin ba­ne­bry­den­de forsk­ning i kli­nisk praksis.

Det skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den på fon­dens hjemmeside.

Driv­kraf­ten for mig har al­tid væ­ret at for­bed­re for­hol­de­ne for patienterne

Tho­mas Pie­ber – Pro­fes­sor, Me­dizi­ni­s­che Uni­ver­sität, Graz

Den nye pris hed­der ’Pre­ci­sion Di­a­be­tes Me­di­ci­ne Award’, og med pri­sen føl­ger to mil­li­o­ner kroner.

Bag pri­sen, der er etab­le­ret i an­led­ning af 100-året for op­da­gel­sen af in­sulin, står No­vo Nor­disk Fon­den og Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion for the Stu­dy of Di­a­be­tes (EFSD).

“Driv­kraf­ten for mig har al­tid væ­ret at for­bed­re for­hol­de­ne for pa­tien­ter­ne. Det­te gæl­der bå­de i for­hold til ud­vik­lin­gen af nye ty­per me­di­cin og til kli­ni­ske for­søg, der skal for­bed­re dag­lig­da­gen for men­ne­sker, der bru­ger in­sulin­pum­pe, ” si­ger Tho­mas Pieber.

Natur som en del af arbejdslivet

Uden­dørs mø­der. Walk-and-tal­ks i det fri. Uden­dørs tæn­ke­tu­re. Og uden­dørs læs­ning af dokumenter.

Alt sam­men er ek­semp­ler på ar­bej­de, som er ryk­ket fra kon­to­rer og ud i na­tu­ren. Og spørgs­må­let om, hvor­dan virk­som­he­der kan in­te­gre­re den om­kring­lig­gen­de na­tur som en del af ar­bejds­li­vet, er net­op om­drej­nings­punk­tet for et nyt forsk­nings­pro­jekt støt­tet af den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv Foreningen.

Un­der covid-19-ned­luk­nin­gen var man­ge me­d­ar­bej­de­re nødt til at ar­bej­de med af­stand og hjem­me for at sæn­ke smit­te­ri­si­ko­en. Man­ge har få­et er­fa­ring med at ryk­ke kon­tor­o­p­ga­ver ud i na­tu­ren, og det har vist sig at ha­ve gavn­li­ge ef­fek­ter på den men­tale sund­hed, ar­bejds­glæ­den og kre­a­ti­vi­te­ten, skri­ver Vel­liv For­e­nin­gen i en pressemeddelelse.

Et tid­li­ge­re pro­jekt i Sve­ri­ge har vist, at man kun­ne øge kon­cen­tra­tions­ev­nen, kre­a­ti­vi­te­ten og triv­sel i det he­le ta­get, når man tog kon­to­r­ar­bej­det udenfor

Dort­he Djer­nis – Pro­jekt­le­der, Fon­den for Men­tal Sundhed

Et nyt to­årigt forsk­nings­pro­jekt vil træk­ke på dis­se er­fa­rin­ger og un­der­sø­ge, hvor­dan min­dre virk­som­he­der kan in­te­gre­re den om­kring­lig­gen­de na­tur som en del af ar­bejds­li­vet, samt hvor­dan kva­li­te­ten af så­dan­ne ind­sat­ser kan sik­res gen­nem ud­vik­ling af kon­kre­te og ska­ler­ba­re værktøjer.

Forsk­nings­pro­jek­tet gen­nem­fø­res i et sam­ar­bej­de mel­lem Fon­den for Men­tal Sund­hed, Bu­ild på Aal­borg Uni­ver­si­tet, Roskil­de Uni­ver­si­tet, Re­gion Ho­ved­sta­den, CPH Bu­si­ness og en ræk­ke eks­per­ter på området.

”Et tid­li­ge­re pro­jekt i Sve­ri­ge har vist, at man kun­ne øge kon­cen­tra­tions­ev­nen, kre­a­ti­vi­te­ten og triv­sel i det he­le ta­get, når man tog kon­to­r­ar­bej­det uden­for,” si­ger pro­jekt­le­der Dort­he Djer­nis fra Fon­den for Men­tal Sund­hed i pressemeddelelsen.

Kortlægger udviklingspotentiale i landsbyer

Vi slut­ter ugens ud­de­lings­rund­t­ur med et an­det forsk­nings­pro­jekt støt­tet af den filan­tro­pi­ske sektor.
I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Re­al­da­nia, at for­e­nin­gen støt­ter et nyt pro­jekt på Aal­borg Uni­ver­si­tet, hvor for­ske­re fra In­sti­tut for So­cio­lo­gi vil kort­læg­ge ud­vik­lings­po­ten­ti­a­let i Dan­marks landsbyer.

"I Re­al­da­nia vil vi ger­ne ska­be go­de ram­mer om hver­dags­li­vet på lan­det – der­for har vi blandt an­det væ­ret med til at støt­te etab­le­rin­gen af 29 klyn­ger, hvor lands­by­er sam­ar­bej­der om fæl­les mål. Vi hå­ber, at forsk­nings­pro­jek­tet vil gi­ve os ind­sigt i, om der er for­hold el­ler for­ud­sæt­nin­ger, som gi­ver sam­ar­bej­de og fæl­les­skab sær­ligt go­de be­tin­gel­ser for at gro," si­ger pro­jek­t­chef Si­mon Har­boe fra Realdania.

For­sker­ne vil blandt an­det bru­ge hi­sto­ri­ske da­ta og et­no­gra­fi­ske un­der­sø­gel­ser til at si­ge no­get om, hvil­ke re­la­tio­ner og struk­tu­rer, der ska­ber le­ven­de landsbysamfund.

”Uan­set, hvil­ket stra­te­gisk ud­gangs­punkt man har for ud­vik­lin­gen af lands­by­er frem­over, så er det helt cen­tralt at ken­de de so­ci­a­le og steds­mæs­si­ge va­ri­a­tio­ner. Det er vig­tigt med vi­den om så­vel lands­by­er­nes so­cioø­ko­no­mi som den lo­ka­le til­knyt­ning og del­ta­gel­se samt det so­ci­a­le liv over en bred kam. Hvis vi blot ser på lands­by­er ud fra stør­rel­se og be­lig­gen­hed, ri­si­ke­rer vi at over­se vig­ti­ge va­ri­a­tio­ner fra sted til sted – og fra lands­by til lands­by,” si­ger Anja Jør­gen­sen, der er pro­fes­sor på Aal­borg Universitet.

Re­sul­ta­ter fra forsk­nings­pro­jek­tet vil lø­ben­de bli­ve offentliggjort.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer