Annoncespot_img

Store fondes uddelinger når nye højder i år

Flere af Danmarks store fonde forventer at dele markant flere penge ud i år end tidligere. Både Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden sætter uddelingsrekord, og blandt andre Augustinus Fonden, Lundbeckfonden og Realdania kommer højt op i 2021. Dermed giver fondene samlet set muligvis baghjul til blandt andet 2020, hvor der Ifølge Danmarks Statistiks netop offentliggjorte fondsstatistik i alt blev givet tilsagn om uddelinger for 19,6 mia.kr.

Fonds­sek­to­rens sam­le­de ud­de­lings­ni­veau end­te i 2020 på 19,6 mil­li­ar­der kr., frem­går det af den net­op of­fent­lig­gjor­te fonds­sta­ti­stik. Men fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger fra de sto­re fon­de ty­der på ny be­vil­lings­re­kord i år.

2021 er mu­lig­vis på vej til at bli­ve nyt ud­de­lings­re­kordår for de dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske foreninger.

I hvert fald har fle­re af de sto­re fon­de, som Fun­dats har talt med nu, hvor der kun re­ste­rer godt en må­ned af 2021, en klar for­vent­ning om en­ten at sæt­te ny re­kord i år el­ler at kom­me op på ni­veau med tid­li­ge­re års mak­si­ma­le uddelingsniveau.

De hø­je for­vent­nin­ger til 2021 skal ses i re­la­tion til to år med et næ­sten iden­tisk ni­veau for til­sag­ne­ne om ud­de­lin­ger. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks net­op of­fent­lig­gjor­te fonds­sta­ti­stik for 2020 nå­e­de de dan­ske fon­de og fonds­lig­nen­de for­e­nin­gers be­vil­ge­de mid­ler i 2020 op på 19,624 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er 53 mil­li­o­ner kro­ner la­ve­re end det sam­le­de tal for 2019.

For Vil­lum Fon­den kom­mer 2021 til at bli­ve året med det hø­je­ste ud­de­lings­ni­veau nogensinde

Lars Han­sen – Di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Fonds­sta­ti­stik­ken vi­ser blandt an­det, at der fra 2019 til 2020 er sket en stig­ning i be­vil­lin­ger­ne til sund­heds­for­mål på en halv mil­li­ard kro­ner – pri­mært på grund af No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te til etab­le­ring af cor­o­na-test­cen­tre – og en stig­ning i be­vil­lin­ger til na­tur- og mil­jø­for­mål med 400 mil­li­o­ner kroner.

Til gen­gæld er der sket en ned­gang i be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål på en halv mil­li­ard kro­ner fra 2019 til 2020.

Stigning i år på 25 pct. i Villum Fonden

I for­hold til for­vent­nin­ger­ne til in­de­væ­ren­de år er Vil­lum Fon­den én af de fon­de, hvor 2021 vil ind­ta­ge tro­nen som nyt uddelingsrekordår.

”For Vil­lum Fon­den kom­mer 2021 til at bli­ve året med det hø­je­ste ud­de­lings­ni­veau no­gen­sin­de. I alt en­der fon­den – med al­le mu­li­ge for­be­hold – på cir­ka 1,25 mil­li­ar­der kro­ner i år, må­ske lidt me­re, hvor vi nor­malt lig­ger på 7-900 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Det bli­ver alt­så en stig­ning i stør­rel­ses­or­de­nen 25 pro­cent i for­hold til vo­res nor­ma­le ni­veau,” si­ger di­rek­tør i Vil­lum Fon­den Lars Han­sen til Fundats.

Som om­talt i Fun­dats i sid­ste uge gi­ver og­så Dan­marks stør­ste og ver­dens tred­je­stør­ste fond No­vo Nor­disk Fon­den al­le­re­de i år bag­hjul til sin egen ud­de­lings­re­kord fra 2020.

Det er især på kli­ma­om­rå­det, at vi har gi­vet den en ek­stra skal­le i 2021 med be­vil­lin­gen til ’70i30’-initiativet

Lars Han­sen – Di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen bli­ver 2020-re­kor­den på 5,5 mil­li­ar­der kro­ner så­le­des i år sand­syn­lig­vis slå­et med et par mil­li­ar­der kroner.

”Fon­dens ud­de­lin­ger kom­mer til at lig­ge rig­tig højt i år, og det bli­ver re­kord­højt – må­ske helt op på ot­te mil­li­ar­der kro­ner. Om vi en­der på seks, syv el­ler ot­te mil­li­ar­der kro­ner, kom­mer blandt an­det me­get an på, hvad der når at kom­me med på be­sty­rel­ses­mø­det i de­cem­ber og der­med i in­de­væ­ren­de års regn­skab,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Jubilæum udløser ekstraordinært udbytte

Iføl­ge Lars Han­sen er der især to grun­de til, at Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­ni­veau i år spræn­ger de hid­ti­di­ge rammer.

”Dels lig­ger vi tra­di­tio­nelt al­tid ek­stra højt hvert an­det år grun­det ud­de­lin­ger­ne via vo­res kæm­pe­sto­re ’Vil­lum Investigator’-pulje, og 2021 er et ’op­pe-år’. Og dels fejrer Vil­lum Fon­den i år 50-års ju­bilæum og Ve­lux Fon­den 40-års ju­bilæum. Det har ud­mønt­et sig i 900 mil­li­o­ner kro­ner i ek­stra­or­di­nært ud­byt­te fra VKR Grup­pen, som vi kan bru­ge til ud­de­lin­ger,” si­ger Lars Hansen.

De ek­stra øko­no­mi­ske mus­k­ler er i høj grad kom­met kli­ma­om­rå­det til gavn, op­ly­ser Vil­lum Fon­dens direktør.
”Det er især på kli­ma­om­rå­det, at vi har gi­vet den en ek­stra skal­le i 2021 med be­vil­lin­gen til ’70i30’-initiativet. Her har vi sam­men med Ve­lux Fon­den og KR Fo­un­da­tion sat en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver i gang, der skal un­der­støt­te mål­sæt­nin­gen om at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser med 70 pro­cent i 2030,” si­ger Lars Hansen.

Det vil i run­de tal si­ge, at vi en­der på ud­de­lin­ger i 2021 for i un­der­kan­ten af 400 mil­li­o­ner kroner

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

For søster­fon­den, Ve­lux Fon­den, bli­ver 2021 et me­re nor­malt år på ud­de­lings­fron­ten, for­tæl­ler di­rek­tør i Ve­lux Fon­den Ane Hendriksen.

”2021 kom­mer for Ve­lux Fon­den til at bli­ve et ret sta­bilt år, og vi sig­ter ef­ter at lan­de på 250-260 mil­li­o­ner kro­ner. I 2020 lå vi lidt hø­je­re, idet be­vil­lin­ger­ne til nog­le af ju­bilæumsak­ti­vi­te­ter­ne blev gi­vet i 2020, så ini­ti­a­ti­ver­ne der­med kun­ne star­te op i år,” si­ger Ane Hendriksen.

Ane Hen­drik­sen op­ly­ser, at stør­ste nye sats­nin­ger i 2021 for Ve­lux Fon­den dels har væ­ret om­kring æl­dre og syn­s­tab, hvor fon­den har la­vet et tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de in­den for tre ud­de­lings­om­rå­der, dels etab­le­rin­gen af Tæn­ket­an­ken Hav.

Stigning på 10-15 pct. i Augustinus Fonden

I Au­gusti­nus Fon­den kal­ku­le­rer ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler med, at fon­dens ud­de­lin­ger i år en­der no­get hø­je­re end i 2020.

”Sam­men­lig­net med de 327 mil­li­o­ner kro­ner, som Au­gusti­nus Fon­den ud­del­te i 2020, for­ven­ter vi i år at lan­de 10-15 pro­cent hø­je­re – af­hæn­gigt af, hvad der sker på årets sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de i de­cem­ber. Det vil i run­de tal si­ge, at vi en­der på ud­de­lin­ger i 2021 for i un­der­kan­ten af 400 mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

I 2020 til­faldt tre fjer­de­de­le af Au­gusti­nus Fon­dens ud­de­lin­ger kunst og kul­tur, og Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler for­ven­ter no­gen­lun­de sam­me for­de­ling i år som sid­ste år mel­lem de tre ho­ved­om­rå­der, fon­den støt­ter: Kunst og kul­tur, vi­den og ud­dan­nel­se samt so­ci­a­le indsatser.

”Men mod­sat sid­ste år, hvor kunst- og kul­tu­r­om­rå­det var me­get ramt af cor­o­na, og hvor me­get af vo­res støt­te var liv­re­den­de første­hjælp, er der i lø­bet af i år sket en be­væ­gel­se i ret­ning af, at an­søg­nin­ger­ne om­hand­ler læn­ge­re­va­ren­de pro­jek­ter og ta­ger ud­gangs­punkt i et me­re stra­te­gisk løf­tet blik. Og­så på det so­ci­a­le om­rå­de for­ven­ter vi i år at ind­gå en ræk­ke fler­åri­ge af­ta­ler,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Det er end­nu for tid­ligt at si­ge, hvor vi en­der for 2021 – an­det end, at vi for­ven­ter et hø­je­re niveau

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Lundbeckfonden

Au­gusti­nus Fon­dens stra­te­gi­ske be­slut­ning om at øge sin forsk­nings­ind­sats, blandt an­det forsk­ning i kul­tu­rarv, har iføl­ge di­rek­tø­ren få­et ”over­væl­den­de po­si­tiv re­spons”. Det be­ty­der, at den ram­me på 20 mil­li­o­ner kro­ner i tre år, som op­rin­de­ligt var meldt ud, er på dags­or­de­nen på fon­dens be­sty­rel­ses­mø­de i de­cem­ber med hen­blik på mu­lig­vis at ud­vi­de rammen.

Realiteter overgår forventninger i Realdanias årsrapport

Og­så den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og Lund­beck­fon­den er med i ko­ret, der har sto­re ud­de­lings­for­vent­nin­ger til 2021.

”Vi for­ven­ter, at vi kan de­le me­re ud end den for­vent­ning til året, vi le­ve­re­de i års­rap­por­ten i marts 2021. Vo­res op­rin­de­li­ge for­vent­nin­ger var sam­le­de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter for 500-600 mil­li­o­ner kro­ner. Det er end­nu for tid­ligt at si­ge, hvor vi en­der for 2021 – an­det end, at vi for­ven­ter et hø­je­re ni­veau,” skri­ver Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård i en mail til Fundats.

Jan Egeb­jerg, som er forsk­nings­di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, reg­ner med, at 2021 en­der på ni­veau med fon­dens hid­ti­di­ge ud­de­lings­re­kordår 2019.

”Vi for­ven­ter end­nu en­gang et rig­tig godt år i Lund­beck­fon­den med ud­de­lin­ger og pri­ser for over 600 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er lidt hø­je­re end de sam­le­de ud­de­lin­ger i 2020 og på ni­veau med re­kordå­ret 2019. Ho­ved­par­ten af be­vil­lin­ger­ne går til neu­rovi­den­ska­be­lig forsk­ning el­ler til forsk­nings­pro­gram­mer, der kan støt­te neu­rovi­den­ska­ben på sigt. Det gæl­der cir­ka 80 pro­cent af vo­res ud­de­lin­ger. 15 pro­cent går til øv­ri­ge forsk­nings­pro­jek­ter, mens de re­ste­ren­de fem pro­cent af ud­de­lin­ger­ne går til op­lys­nings- og ud­dan­nel­ses­for­mål i en sær­lig pul­je,” ly­der det fra Jan Egebjerg.

Og­så en af de nye ak­tø­rer på den filan­tro­pi­ske spil­le­pla­de, Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark, skru­er op for si­ne ud­de­lin­ger i år. Som om­talt i Fun­dats i sep­tem­ber del­te Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark i 2020 – for­e­nin­gens før­ste år med ud­de­lin­ger – 100 mil­li­o­ner kro­ner ud til 23 sund­heds­pro­jek­ter, og i 2021 er ram­men hæ­vet til 150 mil­li­o­ner kroner.

Lego Fonden: Samme niveau som I 2020

Det er dog ik­ke al­le fon­de og an­dre filan­tro­pi­ske ak­tø­rer, der har nye re­kor­der el­ler tan­ge­rin­ger af re­kor­der i sig­te i in­de­væ­ren­de år.

I Le­go Fon­den, der i 2020 lå si­de om si­de med A.P. Møl­ler Fon­den på 2. plad­sen på top 25-li­sten over de mest ud­de­len­de dan­ske fon­de ef­ter No­vo Nor­disk Fon­den, op­ly­ste ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen i ok­to­ber til Fun­dats, at fon­den i år for­ven­ter at en­de på ”no­gen­lun­de sam­me ni­veau som i 2020”.

I 2020 lå Le­go Fon­den be­vil­lin­ger på 1,154 mil­li­ar­der kro­ner mod 1,832 mil­li­ar­der kro­ner i 2019.

”Det har og­så no­get at gø­re med, at det fak­tisk er svært at gi­ve for­nuf­ti­ge, me­nings­ful­de do­na­tio­ner midt i en glo­bal pan­de­mi. Så selv­om vi ejer 25 pro­cent af en me­get suc­ces­rig virk­som­hed, og at der der­med kom­mer fle­re pen­ge over til os, kom­mer man ik­ke til at se nog­le kæm­pe­hop. Selv, når det går godt for kon­cer­nen, skal vi sta­dig tæn­ke grun­digt over, hvor­dan vi bru­ger pen­ge­ne bedst mu­ligt, og det er der og­så en for­vent­ning om fra be­sty­rel­sens si­de. For os hand­ler det fort­sat om at fin­de de rig­ti­ge part­ne­re og slå til på de rig­ti­ge tids­punk­ter,” fastslog An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen i ok­to­ber.

I Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond går regn­skabsår­et fra 1. ok­to­ber til 30. sep­tem­ber, og fonds­di­rek­tør Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng for­ven­ter at læg­ge sid­ste hånd på års­regn­ska­bet for 2020-2021 i december.

Hvis sam­fun­det ik­ke på­læg­ges nye pan­de­mi­re­strik­tio­ner, for­ven­tes i 2021-22 en til­ba­ge­ven­den til ak­ti­vi­tets­ni­veau­et fra ti­den før Covid-19

Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng – Di­rek­tør, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond

Chri­sti­ne Wi­berg-Lyngs fo­re­lø­bi­ge vur­de­ring er, at det nye regn­skab kom­mer til at vi­se en ned­gang i Lou­is-Han­sen Fon­dens ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 70 mil­li­o­ner kro­ner sam­men­lig­net med for­ri­ge regnskabsår.

”Fon­den har i 2020-21 haft et fald i an­tal­let af an­søg­nin­ger og og­så i det sam­le­de an­søg­te be­løb. Det­te til­skri­ves føl­ge­virk­nin­ger af covid-19. Sam­fun­det har væ­ret helt el­ler del­vist luk­ket i tre fjer­de­de­le af fon­dens regn­skabsår, og in­den for fon­dens ak­ti­vi­tets­om­rå­de har covid-19-pan­de­mi­en sær­ligt på­vir­ket kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ners ud­vik­ling af nye og stør­re pro­jek­ter, hvil­ket igen har på­vir­ket mæng­den og stør­rel­sen af an­søg­nin­ger til fon­den i ned­ad­gå­en­de ret­ning. Her­u­d­over har det væ­ret mærk­bart, at stu­de­ren­de kun i et be­ske­dent om­fang har kun­ne på­be­gyn­de stu­di­er i ud­lan­det. Sam­let har dis­se for­hold væ­ret med­vir­ken­de til, at der i året er ud­delt 180 mil­li­o­ner kro­ner mod 251 mil­li­o­ner kro­ner i 2019-20,” skri­ver Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng i en mail til Fundats.

Hun op­ly­ser vi­de­re, at Lou­is-Han­sen Fon­den i slut­nin­gen af regn­skabsår­et har op­le­vet en stig­ning i aktiviteten.
”Hvis sam­fun­det ik­ke på­læg­ges nye pan­de­mi­re­strik­tio­ner, for­ven­tes i 2021-22 en til­ba­ge­ven­den til ak­ti­vi­tets­ni­veau­et fra ti­den før Covid-19,” un­der­stre­ger Chri­sti­ne Wiberg-Lyng.

Fle­re end tre ud af fi­re, 77 pro­cent, af Lou­is-Han­sens Fon­dens ud­de­lings­kro­ner i 2020-2021-regn­skabsår­et er til­fal­det kul­tur­li­vet. Det er no­gen­lun­de på ni­veau med året før, hvor kul­tu­ren fik 79 pro­cent af uddelingerne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer