Lars Rebien: Går ikke aktivt ind i politik

Formanden for Novo Nordisk Fonden Lars Rebien Sørensen slår nu fast, at hans navn ikke kommer på stemmesedlen for hverken Moderaterne eller andre politiske partier. ”Hvis jeg gik aktivt ind i politik, ville det ikke kunne adskilles fra, at jeg også er fondens formand,” siger han. Rebien understreger samtidig, at det er helt forkert, når han er blevet udlagt som ’klimaskeptiker’.

”Hvis jeg gik ak­tivt ind i po­li­tik, vil­le det ik­ke kun­ne ad­skil­les fra, at jeg og­så er fon­dens for­mand," si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Det vak­te be­hø­rig op­sigt i og uden­for fonds­sek­to­ren, da No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand og tid­li­ge­re di­rek­tør i No­vo Nor­disk A/S Lars Re­bi­en Sø­ren­sen i ja­nu­ar i år ind­t­rå­d­te i tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens nystar­te­de po­li­ti­ske netværk.

Si­den­hen er Lars Løk­ke Ras­mus­sens net­værk ble­vet til par­ti­et Mo­de­ra­ter­ne, som i sep­tem­ber blev er­klæ­ret op­stil­lings­be­ret­ti­get til næ­ste valg til Folketinget.

Men i et in­ter­view med Fun­dats slår Lars Re­bi­en Sø­ren­sen nu fast, at han har be­slut­tet ik­ke at gå ak­tivt ind i po­li­tik. Og Lars Re­bi­ens navn kom­mer ik­ke på stem­me­sed­len for Mo­de­ra­ter­ne, når der se­ne­st om halvan­det år skal væ­re valg til Folketinget.

”Nej, det kom­mer al­drig til at ske – hver­ken for Mo­de­ra­ter­ne el­ler an­dre. Jeg har brugt 35 år af mit liv på at ar­bej­de med No­vo-fa­mi­li­en og al­tid be­stræbt mig på ha­ve så lidt som mu­ligt med po­li­tik at gø­re,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Jeg er og­så godt klar over, at jeg ik­ke er in­ter­es­sant på grund af mit ud­se­en­de el­ler mit ho­ved, men for­di jeg for­val­ter en mas­se penge

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

”Hvis jeg gik ak­tivt ind i po­li­tik, vil­le det ik­ke kun­ne ad­skil­les fra, at jeg og­så er fon­dens for­mand. Der­for har jeg valgt ik­ke at gå ak­tivt po­li­tisk ind i Lars Løk­kes pro­jekt. Jeg er ba­re kom­met med en til­ken­de­gi­vel­se af, at po­li­ti­ske be­slut­nin­ger træf­fes bedst på mid­ten,” fast­slår No­vo Nor­disk Fon­dens formand.

Lars Re­bi­en un­der­stre­ger sam­ti­dig, at han er me­get be­vidst om, hvor græn­sen for hans po­li­ti­ske hand­le­fri­hed går som for­mand for Dan­marks stør­ste og én af ver­dens stør­ste fonde.

”Jeg er sat i ver­den for at for­val­te fon­dens arv, og det ind­be­fat­ter nog­le helt kla­re mål­sæt­nin­ger, vi skal le­ve op til. Selv­føl­ge­lig er jeg be­vidst om ba­lan­cen – og jeg er og­så godt klar over, at jeg ik­ke er in­ter­es­sant på grund af mit ud­se­en­de el­ler mit ho­ved, men for­di jeg for­val­ter en mas­se pen­ge. Det er der­for, folk gi­der hø­re på mig. Folk er ik­ke in­ter­es­se­re­de i Lars Sø­ren­sens hold­nin­ger,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Formænds synspunkter skal ikke være repræsentative

Da Lars Re­bi­en Sø­ren­sen i ja­nu­ar trå­d­te ind i den tid­li­ge­re Ven­stre-for­mands po­li­ti­ske net­værk, ske­te det med den be­grun­del­se, at det vil ”gav­ne er­hvervs­liv, pri­vat­per­so­ner og Dan­mark i al al­min­de­lig­hed at ska­be et me­re sta­bilt po­li­tisk fler­tal på mid­ten i dansk politik”.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen be­to­ne­de sam­ti­dig over for Fun­dats, at der ef­ter hans me­ning skal væ­re plads til, at be­sty­rel­ses­for­mænd kan ha­ve syns­punk­ter, der ik­ke nød­ven­dig­vis er re­præ­sen­ta­ti­ve el­ler ved­rø­rer de sel­ska­ber, som de er for­mænd for.

Den de­bat, der fo­re­går, bli­ver an­ført af in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, kro­ni­kø­rer og de­bat­tø­rer, som har me­get tid og me­get lidt er­fa­ring fra det pri­va­te erhvervsliv

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

I sam­me for­bin­del­se tal­te Fun­dats blandt an­dre og­så med Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, der er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem og tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mand i bå­de Lund­beck­fon­den og Tryg­fon­den. Uden kon­kret at vil­le kom­men­te­re Lars Re­bi­en Sø­ren­sens age­ren og ud­mel­din­ger i re­la­tion til Lars Løk­kes po­li­ti­ske net­værk, ud­tryk­te Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen et prin­ci­pi­elt syns­punkt om, at fonds­for­mænd bør væ­re me­get agt­på­gi­ven­de med at kom­me med egent­li­ge par­tipo­li­ti­ske sympatierklæringer.

”Dér, hvor kæ­den ef­ter min vur­de­ring hop­per af, er, hvis man som be­sty­rel­ses­for­mand ak­tivt ar­bej­der for no­get egent­lig par­tipo­li­tisk i et par­ti el­ler en par­tipo­li­tisk be­væ­gel­se. For det er me­get svært at ar­gu­men­te­re for, at par­tipo­li­tik er i en fonds in­ter­es­se og i for­læn­gel­se af dens fun­dats. Of­te vil man med en vis ret kun­ne ar­gu­men­te­re for, at der er fi­re-fem an­dre par­ti­er, der li­ge så godt el­ler bed­re kan un­der­støt­te fon­dens for­mål. Der­med bli­ver for­man­dens hold­ning og po­li­ti­ske ud­mel­ding kon­tro­ver­si­el, pro­ble­ma­tisk og ska­de­lig for fon­den,” lød det fra Jør­gen Hu­no Rasmussen.

Ikke et yderligtgående projekt

Selv­om Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ik­ke bæ­rer rundt på per­son­li­ge po­li­ti­ske am­bi­tio­ner, er det sta­dig vig­tigt for ham at kun­ne si­ge sin me­ning, og han læg­ger ik­ke skjul på, at han sav­ner er­hvervs­li­vets stem­me i sam­funds­de­bat­ten – blandt an­det når han læ­ser avi­ser­nes debatsider.

”Vi ser ik­ke man­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer, som ud­ta­ler sig om po­li­tik. Det er en svag­hed, for­di det be­ty­der, at den de­bat, der fo­re­går, bli­ver an­ført af in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, kro­ni­kø­rer og de­bat­tø­rer, som har me­get tid og me­get lidt er­fa­ring fra det pri­va­te er­hvervs­liv. Og det er jeg ble­vet end­nu me­re op­mærk­som på, ef­ter jeg er ble­vet pen­sio­ne­ret som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og nu i min be­sty­rel­ses­kar­ri­e­re har få­et tid til at læ­se fle­re avi­ser hver dag,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Han be­teg­ner sig selv som sam­fund­sen­ga­ge­ret, men til­fø­jer, at han fo­re­træk­ker ik­ke at væ­re po­li­tisk engageret.

”Jeg sy­nes, det er vig­tigt, der er folk med min bag­grund og er­fa­ring, som del­ta­ger i den of­fent­li­ge de­bat og ud­tryk­ker hold­nin­ger. Og jeg me­ner ik­ke, at mit skub i ryg­gen til Lars Løk­ke er i mod­strid med hold­nin­ger, jeg og­så tid­li­ge­re har gi­vet ud­tryk for, da jeg var di­rek­tør i No­vo Nor­disk, nem­lig at Dan­mark bli­ver for­val­tet bedst med en bred po­li­tisk for­ank­ring i mid­ten. For så kan der træk­kes lan­ge sig­te­linjer, som sam­fund, er­hvervs­liv og be­folk­ning kan pri­o­ri­te­re og age­re ud fra,” si­ger den 67-åri­ge bestyrelsesformand.

Mens han fast­hol­der sin støt­te til Lars Løk­kes midtsø­gen­de po­li­ti­ske linje, er­ken­der han, at si­tu­a­tio­nen vil­le væ­re en an­den, hvis han of­fent­ligt gik ud og støt­te­de et yder­ligt­gå­en­de pro­jekt el­ler var ak­tiv på én af yderfløjene.

”For så vil­le jeg kun­ne kom­me på kant med sto­re de­le af be­folk­nin­gen. Jeg me­ner, jeg er så me­get main­stream i mit øn­ske om en po­li­tisk for­ank­ring på mid­ten, at jeg næ­sten er ke­de­lig – hvad det an­går. An­der­le­des be­mær­kel­ses­vær­digt vil­le det væ­re, hvis jeg yt­re­de out­re­re­de hold­nin­ger el­ler for ek­sem­pel sprang ud som vac­ci­ne­skep­ti­ker!” si­ger Lars Re­bi­en Sø­ren­sen med et smil.

Udlagt som ’klimaskeptiker’

Knap så me­get main­stream var der til gen­gæld over Lars Re­bi­en Sø­ren­sens ud­mel­din­ger i novem­ber 2019 i Ber­ling­s­ke, hvor han sat­te spørgs­måls­tegn ved re­ge­rin­gens am­bi­tion om at re­du­ce­re Dan­marks CO2-ud­led­ning med 70 pro­cent i 2030.

”Jeg un­drer mig over, at man er hav­net med en 70-pro­cents­mål­sæt­ning. Jeg har lidt svært ved at se, hvor­for 70 pro­cent skul­le væ­re en re­a­li­stisk, mo­ti­ve­ren­de mål­sæt­ning,” sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen blandt an­det til Ber­ling­s­ke og fortsatte:
”Det nyt­ter ik­ke no­get, at vi sid­der her­op­pe og klap­per os selv på skul­dre­ne og si­ger: Vi gjor­de det. Vi re­du­ce­re­de vo­res CO2-ud­s­lip i Dan­mark. Og så har re­sten af ver­den over­ta­get vo­res foru­re­ning og svi­ner det he­le til, for­di vi så­dan set ba­re er in­ter­es­se­re­de i vo­res egen selv­ret­fær­dig­hed og selv­re­a­li­se­ring. At eks­por­te­re pro­ble­met er ik­ke en løsning.”

Jeg er ble­vet ud­lagt som kli­ma­skep­ti­ker, men det er fuld­stæn­dig forkert

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fonden

Når sam­ta­len med Fun­dats her to år se­ne­re hand­ler om Lars Re­bi­en Sø­ren­sens age­ren i sam­funds­de­bat­ten, næv­ner han selv net­op kli­ma­de­bat­ten som et ek­sem­pel på, at han er ble­vet misforstået.

”Jeg er ble­vet ud­lagt som kli­ma­skep­ti­ker, men det er fuld­stæn­dig for­kert. Jeg var skep­tisk om­kring den me­get am­bi­tiø­se dan­ske kli­ma­mål­sæt­ning, som jeg fandt, ik­ke var til­stræk­ke­ligt fun­de­ret på vi­den om, hvad vi kun­ne op­nå i Dan­mark, hvis det vel at mær­ke skul­le ske med 100 pct. op­bak­ning fra be­folk­nin­gen. Men jeg har he­le ti­den væ­ret for­ta­ler for at fin­de løs­nin­ger på kli­mapro­ble­mer­ne gen­nem ny tek­no­lo­gi,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Og så un­der­stre­ger han i øv­rigt, at selv­om han har ry for at væ­re en mand med kla­re hold­nin­ger til me­get og en stor lyst til at kom­mu­ni­ke­re, er han fak­tisk rent kom­mu­ni­ka­tivt trå­dt lidt i bag­grun­den, ef­ter at Mads Krogs­gaard Thom­sen tid­li­ge­re på året af­lø­ste Bir­git­te Naun­tof­te som di­rek­tør for No­vo Nor­disk Fonden.

”Ef­ter, vi har få­et ny le­del­se, er det min­dre mig og me­re le­del­sen, der kom­mu­ni­ke­rer,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer