Nordea-fonden genåbner for ansøgninger til studieophold i udlandet

Efter 15 måneder med ansøgningsstop grundet coronakrisen har Nordea-fonden netop genåbnet for ansøgninger om studielegater til udlandsophold. Fondens direktør Henrik Lehmann Andersen fastholder, at det var en god beslutning at lukke for ansøgninger i marts 2020.

Nor­dea-fon­den har net­op genåb­net for an­søg­nin­ger om stu­di­e­le­ga­ter til op­hold uden for Dan­marks grænser.

Som den ene­ste af de sto­re dan­ske fon­de med filan­tro­pisk fo­kus på stu­di­e­op­hold i ud­lan­det valg­te Nor­dea-fon­den i marts 2020 pa­ral­lelt med cor­ona­kri­sens rej­se­re­strik­tio­ner helt at luk­ke for an­søg­nin­ger om studielegater.

Men nu kan un­ge stu­de­ren­de igen sø­ge Nor­dea-fon­den om øko­no­misk støt­te til et stu­di­e­op­hold uden for Dan­marks grænser.

I går, man­dag den 7. ju­ni, genåb­ne­de fon­den så­le­des for at mod­ta­ge an­søg­nin­ger om stu­di­e­le­ga­ter. Hå­bet med at åb­ne for an­søg­nin­ger net­op nu er, iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen at kun­ne hjæl­pe un­ge til at kom­me uden­lands al­le­re­de til ef­ter­års­se­me­stret i in­de­væ­ren­de år og især til for­å­ret 2022.

”Vo­res vur­de­ring er, at nu er det rig­ti­ge tids­punkt at åb­ne for an­søg­nin­ger om stu­di­e­le­ga­ter, idet be­væ­gel­sen går i ret­ning af en opblød­ning på rej­se­re­strik­tio­ner­ne bå­de i Dan­mark og fle­re an­dre lan­de. Så rig­tig man­ge mod­ta­ger­lan­de er nu igen til at kom­me ind i for de stu­de­ren­de,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen til Fundats.

Så nu gæl­der det om at kom­me i gang – for­hå­bent­lig hver­ken for tid­ligt el­ler for sent

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Stu­di­e­rej­ser be­trag­tes dog af myn­dig­he­der­ne som ’nød­ven­di­ge rej­ser’ og er der­for ik­ke om­fat­tet af de dan­ske, an­be­fa­le­de rejserestriktioner.

Tæt dialog med andre studiefonde

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen op­ly­ser, at be­slut­nin­gen om at genåb­ne for an­søg­nin­ger om stu­di­e­le­ga­ter er sket i tæt di­a­log med blandt an­dre fondskollegerne.

”Vi har kon­fe­re­ret med ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner her­hjem­me og med an­dre fon­de, og dét, di­a­lo­gen med vo­res kol­le­ger for­tæl­ler os, er, at der kom­mer fle­re an­søg­nin­ger nu og fær­re af­lys­nin­ger. Så nu gæl­der det om at kom­me i gang – for­hå­bent­lig hver­ken for tid­ligt el­ler for sent – så de stu­de­ren­de kan få det bed­ste af­sæt i de­res stu­di­e­liv,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Som om­talt i Fun­dats i au­gust 2020 op­le­ve­de de fi­re an­dre sto­re stu­di­e­fon­de, som ik­ke luk­ke­de for mod­ta­gel­sen af an­søg­nin­ger om stu­di­e­le­ga­ter, ek­stra­or­di­nær ad­mi­ni­stra­tiv travlhed sid­ste år. Fra Au­gusti­nus Fon­den, Knud Høj­gaards Fond, Wil­li­am De­mant Fon­den og Ot­to Møn­steds Fond lød mel­din­gen i au­gust så­le­des, at man­ge stu­de­ren­de hen­vend­te sig til se­kre­ta­ri­a­ter­ne med tvivls­spørgs­mål om blandt an­det even­tu­el­le aflysninger.

Sam­ti­dig kun­ne ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler be­ret­te om væ­sent­ligt fær­re stu­di­e­an­søg­nin­ger end nor­malt i di­rek­te for­læn­gel­se af coronakrisen.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen kal­ku­le­rer ik­ke med, at fon­den bli­ver lagt ned med an­søg­nin­ger, nu hvor slu­sen igen er åben.

”Vi for­ven­ter ik­ke, at der kom­mer ret man­ge an­søg­nin­ger på den­ne si­de af som­mer­fe­ri­en – alt­så an­søg­nin­ger til ef­ter­års­se­me­stret 2021. Men vi for­ven­ter stil­le og ro­ligt at væ­re til­ba­ge på sæd­van­ligt ni­veau i an­det hal­vår med hen­syn til an­søg­nin­ger gæl­den­de for for­års­se­me­stret 2022,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Kandidatstuderende vil søge til ophold på Island

En af de stu­de­ren­de, som plan­læg­ger at sø­ge Nor­dea-fon­den om et stu­di­e­le­gat al­le­re­de nu, er Julie Mad­sen. Hun er i gang med sin kan­di­da­tud­dan­nel­se i turis­me på Aal­borg Uni­ver­si­tet (Cam­pus København).

”Jeg på­tæn­ker at sø­ge Nor­dea-fon­den om et stu­di­e­le­gat, da jeg skal stu­de­re på Island, som li­ge­som Dan­mark er et land, hvor le­veom­kost­nin­ger­ne er hø­je. Der­u­d­over vil jeg sø­ge om til­skud til un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le,” si­ger Julie Madsen.

Hun star­te­de sin le­ga­tan­søg­nings­re­search i ja­nu­ar i år og vid­ste på det tids­punkt godt, at hun vil­le sø­ge Nor­dea-fon­den. Så sent som for en må­ned si­den fik hun at vi­de, at det sta­dig ik­ke var mu­ligt at søge.

”Men nu er det mu­ligt, så det er jo ba­re ka­non!” fast­slår Julie Madsen.

Fortryder ikke nedlukning

Set i baks­pej­let ærg­rer Hen­rik Le­h­mann An­der­sen sig over, at det har væ­ret nød­ven­digt at hol­de luk­ket for stu­di­e­an­søg­nin­ger i 15 må­ne­der, men han for­try­der ik­ke beslutningen.

”Vi var selv­føl­ge­lig me­get ær­ger­li­ge over at skul­le træf­fe den be­slut­ning i marts 2020, men vi syn­tes ik­ke, vi hav­de no­get valg på det tids­punkt, for­di vi var på vej ind i et stram­me­re og stram­me­re re­gi­me og kun­ne for­ud­se mas­ser af pro­ble­mer for de stu­de­ren­de. Vi øn­ske­de ik­ke at sæt­te de stu­de­ren­de i et di­lem­ma mel­lem at ha­ve få­et pen­ge til at ta­ge af sted, men må­ske sam­ti­dig at ha­ve mest lyst til at bli­ve hjem­me. Og som ti­den skred frem de kom­men­de må­ne­der, blev det me­re og me­re ty­de­ligt, at det var en god be­slut­ning. Li­ge si­den har vi gå­et og holdt øje med ud­vik­lin­gen, og nu, hvor me­re og me­re er på vej til at bli­ve gult og grønt, sy­nes vi, ti­m­in­gen er den ret­te. Og­så set i ly­set af, at dem, der nu sø­ger om stu­di­e­op­hold, jo ik­ke skal af sted i mor­gen, men først tid­ligst til august/september,” po­in­te­r­er Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Sæd­van­lig­vis bud­get­te­rer Nor­dea-fon­den med at bru­ge 8-10 mil­li­o­ner kro­ner på stu­di­e­le­ga­ter. I in­de­væ­ren­de år kom­mer be­lø­bet næp­pe me­get hø­je­re end 4-5 mil­li­o­ner kro­ner, vur­de­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Om­kring 1.000 un­ge fik et stu­di­e­le­gat af Nor­dea-fon­den i 2019, og i 2020 nå­e­de 165 stu­de­ren­de at mod­ta­ge et le­gat til stu­di­e­op­hold, in­den po­r­ten lukkede.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer