Realdania fastholder fysiske valgmøder trods gode erfaringer med skriftlig afstemning

Realdania-direktør Jesper Nygård er tilfreds med valgdeltagelsen ved det skriftlige valg i tre geografiske grupper til foreningens repræsentantskab, men understreger, at fysiske valgmøder også fremover har topprioritet. Seks selvopstillere er valgt, heriblandt Anne Mette de Visser, der ønsker at forbedre medlemsdemokratiet, så repræsentantskabet blandt andet kan være med til at sikre bæredygtige investereringer.

Valgmøde i Realdanias område 5 (foto: Kim-Hintze, Realdania)
Ar­kiv­fo­to: Valg­mø­de i Re­al­da­ni­as om­rå­de 5 (fo­to: Kim-Hin­tze, Realdania)

For før­ste gang i Re­al­da­ni­as hi­sto­rie blev stem­mer­ne ik­ke af­gi­vet ved fy­si­ske valg­mø­der, da der i maj blev ind­valgt i alt 17 med­lem­mer til den filan­tro­pi­ske for­e­nings re­præ­sen­tant­skab fra tre geo­gra­fi­ske valggrupper.

I ste­det ske­te val­ge­ne på Fyn og Øer­ne, i Midt- og Ve­stjyl­land samt på Østsjæl­land og Born­holm ved skrift­li­ge af­stem­nin­ger, idet cor­o­na-re­strik­tio­ner umu­lig­gjor­de fy­si­ske valg­mø­der i ef­ter­å­ret 2020 og igen i for­å­ret 2021.

Æn­dring i valg­me­to­den har dog ik­ke haft næv­ne­vær­dig ef­fekt på, hvor man­ge Re­al­da­nia-med­lem­mer som valg­te at be­nyt­te sig af den de­mo­kra­ti­ske mu­lig­hed for at væ­re med til at be­stem­me sam­men­sæt­nin­gen af repræsentantskabet.

I alt delt­og 1.456 ud af sam­men­lagt 45.653 stem­me­be­ret­ti­ge­de Re­al­da­nia-med­lem­mer i de tre valg­o­m­rå­der i val­get. Det er en stig­ning på 71 valg­del­ta­ge­re sam­men­lig­net med 2016, hvor 1.385 med­lem­mer delt­og i val­get i de tre valggrupper.

Jeg sy­nes, det er en lav stem­me­pro­cent, og det vil da væ­re op­lagt at kig­ge på, hvor­dan man kan få fle­re til at stemme

An­ne Met­te de Vis­ser – Nyvalgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Realdania

Da det sam­le­de med­lem­stal i de tre valg­o­m­rå­der er vok­set si­den 2016, en­der stem­me­pro­cen­ten i år en smu­le la­ve­re end ved se­ne­ste valg. Det­te års stem­me­pro­cent er på 3,2 mod 3,4 pro­cent i 2016.

Skrift­ligt valg har væ­ret kæmpearbejde

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård fast­slår over for Fun­dats, at han, som han ud­tryk­ker det, er ”til­freds med valgdeltagelsen”.

”For en or­ga­ni­sa­tion af vo­res stør­rel­se er det en ud­mær­ket stem­me­pro­cent på grund af de vil­kår, vi har haft i et spe­ci­elt år med ud­sæt­tel­ser, æn­drin­ger og mas­ser af kom­mu­ni­ka­tion. Det er før­ste gang i Re­al­da­ni­as 21-åri­ge hi­sto­rie, at vi har be­nyt­tet den pa­ra­graf i vo­res vedtæg­ter, der gi­ver mu­lig­hed for at hol­de skrift­li­ge af­stem­nin­ger. Det har væ­ret et kæm­pe­ar­bej­de, men vi glæ­der os over, at der ik­ke er no­get, der er gå­et galt, og at vi nu er de er­fa­rin­ger ri­ge­re,” si­ger Jes­per Nygård.

Han til­fø­jer, at ten­den­sen ved re­præ­sen­tant­skabsval­ge­ne gen­nem de se­ne­ste 10-15 år har væ­ret, at lidt fle­re stem­mer fra gang til gang.

”Og det er no­gen­lun­de det sam­me, vi har op­le­vet ved den­ne her skrift­li­ge af­stem­ning,” si­ger Jes­per Nygård.

Re­al­da­nia-di­rek­tø­ren har, si­ger han, svært ved at vur­de­re, hvor man­ge med­lem­mer der vil­le væ­re mødt op, hvis det var lyk­ke­des at gen­nem­fø­re de op­rin­de­ligt plan­lag­te fy­si­ske valgmøder.

”Da vi star­te­de med at mod­ta­ge til­mel­din­ger til de fy­si­ske mø­der i ef­ter­å­ret 2020, og de fle­ste af os tro­e­de, cor­o­na var ved at væ­re over­stå­et, op­le­ve­de vi en me­get stor in­ter­es­se – det vir­ke­de som om, folk hungre­de ef­ter at kom­me til mø­der igen. Men i slut­nin­gen af sep­tem­ber og star­ten af ok­to­ber – li­ge før vi be­slut­te­de os for at af­ly­se de fy­si­ske valg­mø­der – op­le­ve­de vi en ned­gang i til­mel­din­ger­ne. Så jeg tør ik­ke si­ge, hvor man­ge der re­elt var mødt op, hvis det var endt med, at vi hav­de gen­nem­ført de fy­si­ske valg­mø­der i ef­ter­å­ret 2020,” si­ger Jes­per Nygård.

Op­bak­ning i re­præ­sen­tant­skab til fy­si­ske valg

Det fak­tum, at lidt fle­re med­lem­mer har del­ta­get i val­ge­ne i de tre valg­grup­per og at stem­me­pro­cen­ten i år er endt tæt på re­sul­ta­tet fra 2016, får dog som ud­gangs­punkt ik­ke Re­al­da­nia til at over­ve­je at drop­pe de fy­si­ske valg­mø­der til for­del for skrift­li­ge afstemninger.

”Vi har li­ge haft en temadrøf­tel­se i vo­res re­præ­sen­tant­skab, hvor der var bred op­bak­ning til, at det fy­si­ske valg­mø­de er vi­talt for Re­al­da­ni­as dna. Det­te år har vist os, at skrift­lig­hed, we­bi­na­rer og an­det kan bru­ges med me­get stort held, men det er mit kla­re gæt, at de fy­si­ske valg­mø­der og­så i frem­ti­den vil ha­ve me­get høj pri­o­ri­tet i Re­al­da­nia frem for skrift­li­ge af­stem­nin­ger,” si­ger Jes­per Nygård.

Han un­der­stre­ger, at det ik­ke kun er le­del­sen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning, som sæt­ter pris på de fy­si­ske valgmøder.

”Vi har vir­ke­lig sav­net den fy­si­ske re­la­tion til vo­res med­lem­mer. Vi ple­jer ved valg­mø­de­r­ne at bli­ve mødt med mas­ser af spørgs­mål, og vi går al­tid hjem med man­ge go­de idéer til nye pro­jek­ter. Det har vi i dén grad sav­net den­ne gang. Og i de tre valg­o­m­rå­der har vi lo­vet, at der bli­ver et fy­sisk mø­de in­den næ­ste or­di­næ­re valg­mø­de i 2024, for­di vi vil rig­tig ger­ne mø­de vo­res med­lem­mer og snak­ke med dem. Ik­ke kun vi i le­del­sen, men og­så al­le kan­di­da­ter­ne, der stil­ler op, sæt­ter stor pris på de fy­si­ske mø­der,” si­ger direktøren.

Seks sel­vop­stil­le­re valgt

Ud over at væ­re før­ste valg til re­præ­sen­tant­ska­bet med brug af skrift­lig af­stem­ning, blev val­ge­ne i de tre geo­gra­fi­ske valg­grup­per og­så ken­de­teg­net ved, at he­le seks sel­vop­stil­le­re end­te med at bli­ve valgt: Tre fra valg­grup­pe 3 (Fyn og Øer­ne) og tre fra valg­grup­pe 10 (Østsjæl­land og Bornholm).

Én af de valg­te kan­di­da­ter, som ik­ke hav­de få­et sit navn på stem­me­sed­len via Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se, og som nu kan kal­de sig re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, er pro­jekt­kon­su­lent og fun­dra­i­ser An­ne Met­te de Vis­ser fra Faa­borg. Hun fik 244 stem­mer, hvil­ket var det næst­hø­je­ste stem­me­tal blandt de fem valg­te kan­di­da­ter fra regionen.

An­ne Met­te de Vis­ser stil­le­de blandt an­det op til re­præ­sen­tant­ska­bet ud fra et dyb­t­følt øn­ske om, at Re­al­da­nia bli­ver dags­or­den­sæt­ten­de om­kring bæ­re­dyg­tig­hed i byggerier.

”Re­al­da­nia ud­de­ler man­ge mil­li­o­ner kro­ner om året til det byg­ge­de mil­jø og har mu­lig­hed for at gø­re en kæm­pe­for­skel ved gen­nem ud­de­lings­po­li­tik­ken at sæt­te me­re fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og kli­ma­hen­syn. Og jeg kun­ne rig­tig godt tæn­ke mig at væ­re med til at fø­re filan­tro­pi­stra­te­gi­en om frem­me af bæ­re­dyg­tigt byg­ge­ri ud i prak­sis,” si­ger An­ne Met­te de Visser.

Og­så sel­vop­stil­le­ren Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen fra Al­bert­slund blev ved val­get i Østsjæl­land og Born­holm sik­ret en plads i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, der og­så har plads i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, fik 257 stem­mer og der­med tred­je flest stem­mer blandt de seks valg­te kan­di­da­ter i valggruppen.

”Jeg er tøm­rer og har en del at gø­re med hi­sto­ri­ske byg­nin­ger og en stor in­ter­es­se for livskva­li­tet i det byg­ge­de mil­jø, sam­ti­dig med at jeg er for­mand for det gam­le tøm­rer­laug i Kø­ben­havn, Hu­støm­rer­for­e­nin­gen. Re­al­da­nia har en stor rol­le in­den­for byg­ge­ri, og jeg har er­fa­ring med, hvor­dan man ud­fø­rer byg­ge­ri i prak­sis, så jeg hå­ber, at jeg der­i­gen­nem kan bi­dra­ge til ar­bej­det i re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger Da­ni­el Sko­v­hus Larsen.

Øn­sker me­re de­mo­kra­tisk struktur

Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen vil som nyvalgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem end­nu ik­ke sva­re på spørgs­mål om sit syn på det rent or­ga­ni­sa­to­ri­ske og de­mo­kra­ti­ske i Realdania.

”Det må jeg ta­ge hen ad vej­en,” si­ger han.

An­ne Met­te de Vis­ser, der­i­mod, læg­ger ik­ke skjul på, at hun hå­ber, hun kan væ­re med til at frem­me de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia ved blandt an­det at ar­bej­de for, at re­præ­sen­tant­ska­bet får stør­re magt end nu, hvor med­lem­mer­nes op­ga­ve ale­ne er at god­ken­de års­rap­por­ten og væl­ge be­sty­rel­se og revision.

Re­præ­sen­tant­ska­bet har ik­ke for­mel ind­fly­del­se på hver­ken ud­de­lings­stra­te­gi­en el­ler investeringerne.

”Jeg har ik­ke en fær­dig idé om, hvad der skal æn­dres or­ga­ni­sa­to­risk, men hen ad vej­en vil jeg ger­ne væ­re med til at se, om man kan fin­de en me­re di­rek­te de­mo­kra­tisk struk­tur – blandt an­det i re­la­tion til in­ve­ste­rings­stra­te­gi­en. Den skal ef­ter min me­ning væ­re i tråd med den ved­tag­ne po­li­tik om­kring bæ­re­dyg­tig­hed og FN´s ver­dens­mål, og det hæn­ger jo ik­ke sam­men med de in­ve­ste­rin­ger, der er ble­vet fo­re­ta­get i vå­be­nin­du­stri,” si­ger An­ne Met­te de Vis­ser med re­fe­ren­ce til Fun­dats´ af­slø­ring (link: https://​fun​dats​.dk/​f​o​n​d​s​l​e​d​e​l​s​e​/​k​a​p​i​t​a​l​f​o​r​v​a​l​t​n​i​n​g​/​a​t​o​m​v​a​a​b​e​n​-​e​r​-​a​n​s​v​a​r​l​i​g​e​-​i​n​v​e​s​t​e​r​i​n​g​er/) ul­ti­mo marts af Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 mi­li­tær­vå­ben­sel­ska­ber, blandt an­dre fle­re der pro­du­ce­rer el­ler le­ve­rer kom­po­nen­ter til atomvåben.

Mod­sat Jes­per Ny­gård er An­ne Met­te de Vis­ser ik­ke til­freds med stem­me­pro­cen­ten på 3,2 pro­cent, så og­så dér er der iføl­ge det nye re­præ­sen­tant­skabs­med­lem plads til forbedring.

”Jeg sy­nes, det er en lav stem­me­pro­cent, og det vil da væ­re op­lagt at kig­ge på, hvor­dan man kan få fle­re til at stem­me. Det er no­get af det, jeg ser frem til at drøf­te med be­sty­rel­sen og nog­le af de er­far­ne med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger An­ne Met­te de Visser.

Skrift­lig af­stem­ning for­del for selvopstillere

An­ne Met­te de Vis­ser har ik­ke no­get bud på, hvor­for det den­ne gang er lyk­ke­des seks sel­vop­stil­le­re at bli­ve valgt ind i repræsentantskabet.

”In­den val­get tal­te jeg med nog­le af de an­dre sel­vop­stil­le­re, og vi tro­e­de på for­hånd ik­ke, at den skrift­li­ge af­stem­ning vil­le væ­re en for­del for os. Men må­ske har den fak­tisk væ­ret med­vir­ken­de til, at fle­re ude­fra er kom­met ind,” vur­de­rer An­ne Met­te de Visser.

Jes­per Ny­gård be­teg­ner de seks sel­vop­stil­le­res valg til re­præ­sen­tant­ska­bet som ”et godt ek­sem­pel på, at de­mo­kra­ti­et virker.”

”Det er be­sty­rel­sens op­ga­ve at gi­ve sit bud på en sam­men­sæt­ning af re­præ­sen­tant­ska­bet, der af­spej­ler al­der, køn, fag­lig­hed, er­hverv og sek­to­rer så godt som mu­ligt i hvert valg­o­m­rå­de, og der­u­d­over kan folk stil­le op. Og at der er folk, som selv væl­ger at stil­le op, er en må­de at ud­nyt­te de­mo­kra­ti­et på, og det an­er­ken­der vi – og vi øn­sker al­le 17, der er nyvalgt el­ler gen­valgt, til­lyk­ke. Når jeg har set vi­deo­er med kan­di­da­ter­ne, så vir­ker al­le ufat­te­ligt in­ter­es­se­re­de og en­ga­ge­re­de i dét, Re­al­da­nia la­ver, og jeg op­le­ver en bred op­bak­ning til vo­res dags­or­den om at øge dan­sker­nes livskva­li­tet gen­nem det byg­ge­de mil­jø,” si­ger Jes­per Nygård.

Næ­ste valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia er i novem­ber. Den 17. novem­ber er der valg i Aar­hus og om­egn, og da­gen ef­ter går det løs i Vest- og Sydsjæl­land, Lol­land, Fal­ster og Møn.

17 valgte medlemmer af Realdanias repræsentantskab

I alt var 29 kan­di­da­ter op­stil­let i de tre valg­grup­per. Føl­gen­de 17 blev ny- el­ler gen­valgt til den filan­tro­pi­ske for­e­nings repræsentantskab.

Valg­grup­pe 7 – Midt- og Vestjylland
Bir­t­he Ja­cob­sen, fi­nan­si­el rå­d­gi­ver, Herning
Erik Lund, går­de­jer, Ikast
Lars Krarup, borg­me­ster, Herning
Per­nil­le Rüsz Bloch, part­ner, ad­vo­kat (H), Holstebro
Si­ne Juul Praa­strup, adm. di­rek­tør, part­ner, Viborg
Ul­la K. Holm, di­rek­tør, Skive

Valg­grup­pe 3 – Fyn og Øerne
An­ne Met­te de Vis­ser, pro­jekt­kon­su­lent, Faaborg
Bir­git­te Van­ge, over­læ­ge, jour­na­list (DJ), Oden­se M
Chri­sti­na Hou Holck, di­rek­tør, Nyborg
Iben Lind­hardt Ols­son, ad­vo­kat (H), part­ner, Martofte
Tor­ben Knud­sen, for­mand, Ferritslev

Valg­grup­pe 10 – Østsjæl­land og Bornholm
Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, tøm­rer, Albertslund
Kri­sti­ne van het Er­ve Grun­net, bran­che­chef, Rødovre
Lyk­ke Outzen, juri­disk kon­su­lent, Køge
Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen, pres­se­ansvar­lig, Albertslund
Pe­ter Knub, øko­no­mi- og ad­mi­ni­stra­tions­chef, Hvidovre
Sus­an­ne Bo­ren­hoff, di­rek­tør, Roskilde

Kil­de: Realdania.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer