Realdania fastholder fysiske valgmøder trods gode erfaringer med skriftlig afstemning

Re­al­da­nia-di­rek­tør Jes­per Ny­gård er til­freds med valg­del­ta­gel­sen ved det skrift­li­ge valg i tre geo­gra­fi­ske grup­per til for­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab, men un­der­stre­ger, at fy­si­ske valg­mø­der og­så frem­over har top­pri­o­ri­tet. Seks sel­vop­stil­le­re er valgt, her­i­blandt An­ne Met­te de Vis­ser, der øn­sker at for­bed­re med­lem­s­de­mo­kra­ti­et, så re­præ­sen­tant­ska­bet blandt an­det kan væ­re med til at sik­re bæ­re­dyg­ti­ge investereringer.

Valgmøde i Realdanias område 5 (foto: Kim-Hintze, Realdania)
Ar­kiv­fo­to: Valg­mø­de i Re­al­da­ni­as om­rå­de 5 (fo­to: Kim-Hin­­tze, Realdania)

For før­ste gang i Re­al­da­ni­as hi­sto­rie blev stem­mer­ne ik­ke af­gi­vet ved fy­si­ske valg­mø­der, da der i maj blev ind­valgt i alt 17 med­lem­mer til den filan­tro­pi­ske for­e­nings re­præ­sen­tant­skab fra tre geo­gra­fi­ske valggrupper.

I ste­det ske­te val­ge­ne på Fyn og Øer­ne, i Midt- og Ve­stjyl­land samt på Østsjæl­land og Born­holm ved skrift­li­ge af­stem­nin­ger, idet cor­o­­na-re­­strik­tio­­ner umu­lig­gjor­de fy­si­ske valg­mø­der i ef­ter­å­ret 2020 og igen i for­å­ret 2021.

Æn­dring i valg­me­to­den har dog ik­ke haft næv­ne­vær­dig ef­fekt på, hvor man­ge Re­al­­da­­nia-med­lem­­mer som valg­te at be­nyt­te sig af den de­mo­kra­ti­ske mu­lig­hed for at væ­re med til at be­stem­me sam­men­sæt­nin­gen af repræsentantskabet.

I alt delt­og 1.456 ud af sam­men­lagt 45.653 stem­me­be­ret­ti­ge­de Re­al­­da­­nia-med­lem­­mer i de tre valg­o­m­rå­der i val­get. Det er en stig­ning på 71 valg­del­ta­ge­re sam­men­lig­net med 2016, hvor 1.385 med­lem­mer delt­og i val­get i de tre valggrupper.

Jeg sy­nes, det er en lav stem­me­pro­cent, og det vil da væ­re op­lagt at kig­ge på, hvor­dan man kan få fle­re til at stemme

An­ne Met­te de Vis­ser – Nyvalgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Realdania

Da det sam­le­de med­lem­stal i de tre valg­o­m­rå­der er vok­set si­den 2016, en­der stem­me­pro­cen­ten i år en smu­le la­ve­re end ved se­ne­ste valg. Det­te års stem­me­pro­cent er på 3,2 mod 3,4 pro­cent i 2016.

Skrift­ligt valg har væ­ret kæmpearbejde

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård fast­slår over for Fun­dats, at han, som han ud­tryk­ker det, er ”til­freds med valgdeltagelsen”.

”For en or­ga­ni­sa­tion af vo­res stør­rel­se er det en ud­mær­ket stem­me­pro­cent på grund af de vil­kår, vi har haft i et spe­ci­elt år med ud­sæt­tel­ser, æn­drin­ger og mas­ser af kom­mu­ni­ka­tion. Det er før­ste gang i Re­al­da­ni­as 21-åri­­ge hi­sto­rie, at vi har be­nyt­tet den pa­ra­graf i vo­res vedtæg­ter, der gi­ver mu­lig­hed for at hol­de skrift­li­ge af­stem­nin­ger. Det har væ­ret et kæm­pe­ar­bej­de, men vi glæ­der os over, at der ik­ke er no­get, der er gå­et galt, og at vi nu er de er­fa­rin­ger ri­ge­re,” si­ger Jes­per Nygård.

Han til­fø­jer, at ten­den­sen ved re­præ­sen­tant­skabsval­ge­ne gen­nem de se­ne­ste 10-15 år har væ­ret, at lidt fle­re stem­mer fra gang til gang.

”Og det er no­gen­lun­de det sam­me, vi har op­le­vet ved den­ne her skrift­li­ge af­stem­ning,” si­ger Jes­per Nygård.

Re­al­­da­­nia-di­rek­tø­ren har, si­ger han, svært ved at vur­de­re, hvor man­ge med­lem­mer der vil­le væ­re mødt op, hvis det var lyk­ke­des at gen­nem­fø­re de op­rin­de­ligt plan­lag­te fy­si­ske valgmøder.

”Da vi star­te­de med at mod­ta­ge til­mel­din­ger til de fy­si­ske mø­der i ef­ter­å­ret 2020, og de fle­ste af os tro­e­de, cor­o­na var ved at væ­re over­stå­et, op­le­ve­de vi en me­get stor in­ter­es­se – det vir­ke­de som om, folk hungre­de ef­ter at kom­me til mø­der igen. Men i slut­nin­gen af sep­tem­ber og star­ten af ok­to­ber – li­ge før vi be­slut­te­de os for at af­ly­se de fy­si­ske valg­mø­der – op­le­ve­de vi en ned­gang i til­mel­din­ger­ne. Så jeg tør ik­ke si­ge, hvor man­ge der re­elt var mødt op, hvis det var endt med, at vi hav­de gen­nem­ført de fy­si­ske valg­mø­der i ef­ter­å­ret 2020,” si­ger Jes­per Nygård.

Op­bak­ning i re­præ­sen­tant­skab til fy­si­ske valg

Det fak­tum, at lidt fle­re med­lem­mer har del­ta­get i val­ge­ne i de tre valg­grup­per og at stem­me­pro­cen­ten i år er endt tæt på re­sul­ta­tet fra 2016, får dog som ud­gangs­punkt ik­ke Re­al­da­nia til at over­ve­je at drop­pe de fy­si­ske valg­mø­der til for­del for skrift­li­ge afstemninger.

”Vi har li­ge haft en temadrøf­tel­se i vo­res re­præ­sen­tant­skab, hvor der var bred op­bak­ning til, at det fy­si­ske valg­mø­de er vi­talt for Re­al­da­ni­as dna. Det­te år har vist os, at skrift­lig­hed, we­bi­na­rer og an­det kan bru­ges med me­get stort held, men det er mit kla­re gæt, at de fy­si­ske valg­mø­der og­så i frem­ti­den vil ha­ve me­get høj pri­o­ri­tet i Re­al­da­nia frem for skrift­li­ge af­stem­nin­ger,” si­ger Jes­per Nygård.

Han un­der­stre­ger, at det ik­ke kun er le­del­sen i den filan­tro­pi­ske for­e­ning, som sæt­ter pris på de fy­si­ske valgmøder.

”Vi har vir­ke­lig sav­net den fy­si­ske re­la­tion til vo­res med­lem­mer. Vi ple­jer ved valg­mø­de­r­ne at bli­ve mødt med mas­ser af spørgs­mål, og vi går al­tid hjem med man­ge go­de idéer til nye pro­jek­ter. Det har vi i dén grad sav­net den­ne gang. Og i de tre valg­o­m­rå­der har vi lo­vet, at der bli­ver et fy­sisk mø­de in­den næ­ste or­di­næ­re valg­mø­de i 2024, for­di vi vil rig­tig ger­ne mø­de vo­res med­lem­mer og snak­ke med dem. Ik­ke kun vi i le­del­sen, men og­så al­le kan­di­da­ter­ne, der stil­ler op, sæt­ter stor pris på de fy­si­ske mø­der,” si­ger direktøren.

Seks sel­vop­stil­le­re valgt

Ud over at væ­re før­ste valg til re­præ­sen­tant­ska­bet med brug af skrift­lig af­stem­ning, blev val­ge­ne i de tre geo­gra­fi­ske valg­grup­per og­så ken­de­teg­net ved, at he­le seks sel­vop­stil­le­re end­te med at bli­ve valgt: Tre fra valg­grup­pe 3 (Fyn og Øer­ne) og tre fra valg­grup­pe 10 (Østsjæl­land og Bornholm).

Én af de valg­te kan­di­da­ter, som ik­ke hav­de få­et sit navn på stem­me­sed­len via Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se, og som nu kan kal­de sig re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, er pro­jekt­kon­su­lent og fun­dra­i­ser An­ne Met­te de Vis­ser fra Faa­borg. Hun fik 244 stem­mer, hvil­ket var det næst­hø­je­ste stem­me­tal blandt de fem valg­te kan­di­da­ter fra regionen.

An­ne Met­te de Vis­ser stil­le­de blandt an­det op til re­præ­sen­tant­ska­bet ud fra et dyb­t­følt øn­ske om, at Re­al­da­nia bli­ver dags­or­den­sæt­ten­de om­kring bæ­re­dyg­tig­hed i byggerier.

”Re­al­da­nia ud­de­ler man­ge mil­li­o­ner kro­ner om året til det byg­ge­de mil­jø og har mu­lig­hed for at gø­re en kæm­pe­for­skel ved gen­nem ud­de­lings­po­li­tik­ken at sæt­te me­re fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og kli­ma­hen­syn. Og jeg kun­ne rig­tig godt tæn­ke mig at væ­re med til at fø­re filan­tro­pi­stra­te­gi­en om frem­me af bæ­re­dyg­tigt byg­ge­ri ud i prak­sis,” si­ger An­ne Met­te de Visser.

Og­så sel­vop­stil­le­ren Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen fra Al­bert­slund blev ved val­get i Østsjæl­land og Born­holm sik­ret en plads i Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab. Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, der og­så har plads i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, fik 257 stem­mer og der­med tred­je flest stem­mer blandt de seks valg­te kan­di­da­ter i valggruppen.

”Jeg er tøm­rer og har en del at gø­re med hi­sto­ri­ske byg­nin­ger og en stor in­ter­es­se for livskva­li­tet i det byg­ge­de mil­jø, sam­ti­dig med at jeg er for­mand for det gam­le tøm­rer­laug i Kø­ben­havn, Hu­støm­rer­for­e­nin­gen. Re­al­da­nia har en stor rol­le in­den­for byg­ge­ri, og jeg har er­fa­ring med, hvor­dan man ud­fø­rer byg­ge­ri i prak­sis, så jeg hå­ber, at jeg der­i­gen­nem kan bi­dra­ge til ar­bej­det i re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger Da­ni­el Sko­v­hus Larsen.

Øn­sker me­re de­mo­kra­tisk struktur

Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen vil som nyvalgt re­præ­sen­tant­skabs­med­lem end­nu ik­ke sva­re på spørgs­mål om sit syn på det rent or­ga­ni­sa­to­ri­ske og de­mo­kra­ti­ske i Realdania.

”Det må jeg ta­ge hen ad vej­en,” si­ger han.

An­ne Met­te de Vis­ser, der­i­mod, læg­ger ik­ke skjul på, at hun hå­ber, hun kan væ­re med til at frem­me de­mo­kra­ti­et i Re­al­da­nia ved blandt an­det at ar­bej­de for, at re­præ­sen­tant­ska­bet får stør­re magt end nu, hvor med­lem­mer­nes op­ga­ve ale­ne er at god­ken­de års­rap­por­ten og væl­ge be­sty­rel­se og revision.

Re­præ­sen­tant­ska­bet har ik­ke for­mel ind­fly­del­se på hver­ken ud­de­lings­stra­te­gi­en el­ler investeringerne.

”Jeg har ik­ke en fær­dig idé om, hvad der skal æn­dres or­ga­ni­sa­to­risk, men hen ad vej­en vil jeg ger­ne væ­re med til at se, om man kan fin­de en me­re di­rek­te de­mo­kra­tisk struk­tur – blandt an­det i re­la­tion til in­ve­ste­rings­stra­te­gi­en. Den skal ef­ter min me­ning væ­re i tråd med den ved­tag­ne po­li­tik om­kring bæ­re­dyg­tig­hed og FN´s ver­dens­mål, og det hæn­ger jo ik­ke sam­men med de in­ve­ste­rin­ger, der er ble­vet fo­re­ta­get i vå­be­nin­du­stri,” si­ger An­ne Met­te de Vis­ser med re­fe­ren­ce til Fun­dats´ af­slø­ring (link: https://​fun​dats​.dk/​f​o​n​d​s​l​e​d​e​l​s​e​/​k​a​p​i​t​a​l​f​o​r​v​a​l​t​n​i​n​g​/​a​t​o​m​v​a​a​b​e​n​-​e​r​-​a​n​s​v​a​r​l​i​g​e​-​i​n​v​e​s​t​e​r​i​n​g​er/) ul­ti­mo marts af Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 mi­li­tær­vå­ben­sel­ska­ber, blandt an­dre fle­re der pro­du­ce­rer el­ler le­ve­rer kom­po­nen­ter til atomvåben.

Mod­sat Jes­per Ny­gård er An­ne Met­te de Vis­ser ik­ke til­freds med stem­me­pro­cen­ten på 3,2 pro­cent, så og­så dér er der iføl­ge det nye re­præ­sen­tant­skabs­med­lem plads til forbedring.

”Jeg sy­nes, det er en lav stem­me­pro­cent, og det vil da væ­re op­lagt at kig­ge på, hvor­dan man kan få fle­re til at stem­me. Det er no­get af det, jeg ser frem til at drøf­te med be­sty­rel­sen og nog­le af de er­far­ne med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger An­ne Met­te de Visser.

Skrift­lig af­stem­ning for­del for selvopstillere

An­ne Met­te de Vis­ser har ik­ke no­get bud på, hvor­for det den­ne gang er lyk­ke­des seks sel­vop­stil­le­re at bli­ve valgt ind i repræsentantskabet.

”In­den val­get tal­te jeg med nog­le af de an­dre sel­vop­stil­le­re, og vi tro­e­de på for­hånd ik­ke, at den skrift­li­ge af­stem­ning vil­le væ­re en for­del for os. Men må­ske har den fak­tisk væ­ret med­vir­ken­de til, at fle­re ude­fra er kom­met ind,” vur­de­rer An­ne Met­te de Visser.

Jes­per Ny­gård be­teg­ner de seks sel­vop­stil­le­res valg til re­præ­sen­tant­ska­bet som ”et godt ek­sem­pel på, at de­mo­kra­ti­et virker.”

”Det er be­sty­rel­sens op­ga­ve at gi­ve sit bud på en sam­men­sæt­ning af re­præ­sen­tant­ska­bet, der af­spej­ler al­der, køn, fag­lig­hed, er­hverv og sek­to­rer så godt som mu­ligt i hvert valg­o­m­rå­de, og der­u­d­over kan folk stil­le op. Og at der er folk, som selv væl­ger at stil­le op, er en må­de at ud­nyt­te de­mo­kra­ti­et på, og det an­er­ken­der vi – og vi øn­sker al­le 17, der er nyvalgt el­ler gen­valgt, til­lyk­ke. Når jeg har set vi­deo­er med kan­di­da­ter­ne, så vir­ker al­le ufat­te­ligt in­ter­es­se­re­de og en­ga­ge­re­de i dét, Re­al­da­nia la­ver, og jeg op­le­ver en bred op­bak­ning til vo­res dags­or­den om at øge dan­sker­nes livskva­li­tet gen­nem det byg­ge­de mil­jø,” si­ger Jes­per Nygård.

Næ­ste valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­nia er i novem­ber. Den 17. novem­ber er der valg i Aar­hus og om­egn, og da­gen ef­ter går det løs i Vest- og Sydsjæl­land, Lol­land, Fal­ster og Møn.

17 valgte medlemmer af Realdanias repræsentantskab

I alt var 29 kan­di­da­ter op­stil­let i de tre valg­grup­per. Føl­gen­de 17 blev ny- el­ler gen­valgt til den filan­tro­pi­ske for­e­nings repræsentantskab.

Valg­grup­pe 7 – Midt- og Vestjylland
Bir­t­he Ja­cob­sen, fi­nan­si­el rå­d­gi­ver, Herning
Erik Lund, går­de­jer, Ikast
Lars Krarup, borg­me­ster, Herning
Per­nil­le Rüsz Bloch, part­ner, ad­vo­kat (H), Holstebro
Si­ne Juul Praa­strup, adm. di­rek­tør, part­ner, Viborg
Ul­la K. Holm, di­rek­tør, Skive

Valg­grup­pe 3 – Fyn og Øerne
An­ne Met­te de Vis­ser, pro­jekt­kon­su­lent, Faaborg
Bir­git­te Van­ge, over­læ­ge, jour­na­list (DJ), Oden­se M
Chri­sti­na Hou Holck, di­rek­tør, Nyborg
Iben Lind­hardt Ols­son, ad­vo­kat (H), part­ner, Martofte
Tor­ben Knud­sen, for­mand, Ferritslev

Valg­grup­pe 10 – Østsjæl­land og Bornholm
Da­ni­el Sko­v­hus Lar­sen, tøm­rer, Albertslund
Kri­sti­ne van het Er­ve Grun­net, bran­che­chef, Rødovre
Lyk­ke Outzen, juri­disk kon­su­lent, Køge
Mor­ten Tor­b­jørn An­der­sen, pres­se­ansvar­lig, Albertslund
Pe­ter Knub, øko­­no­­mi- og ad­mi­ni­stra­tions­chef, Hvidovre
Sus­an­ne Bo­ren­hoff, di­rek­tør, Roskilde

Kil­de: Realdania.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: