Fondsstøtte til udvidelse af international skole og projekter, der skal sikre bedre sundhed blandt børn

Lego Fonden støtter udvidelsen af Internationale Skole i Billund. Novo Nordisk Fonden uddeler ni bevillinger til forskning og initiativer, som skal øge fysisk aktivitet blandt børn, og har også indgået et partnerskab med FN’s World Food Programme for at fremme programmer i Rwanda og Uganda.

No­vo Nor­disk Fon­den har ind­gå­et et part­ner­skab med FN’s Wor­ld Food Pro­gram­me (WFP) for at frem­me WFP’s pro­gram­mer i Rwan­da og Ugan­da yder­li­ge­re. For­må­let at gi­ve børn og un­ge ad­gang til lo­kal­pro­du­ce­ret sko­lemad og un­der­støt­te lo­ka­le små­land­brug. (fo­to: Uganda/UN Wor­ld Food Programme)

I 2013 åb­ne­de den In­ter­na­tio­na­le sko­le i Bil­lund, In­ter­na­tio­nal School of Bil­lund, dø­re­ne for 60 ele­ver. Si­den er sko­len, der i dag­lig ta­le kal­des ISB, vok­set og har i dag 450 ele­ver, og der står man­ge børn på venteliste.

Der­for bli­ver der nu med støt­te fra Le­go Fon­den sat gang i en stor fy­sisk ud­vi­del­se af sko­len, som vil be­ty­de, at der i lø­bet af det næ­ste par år bli­ver plads til tre i ste­det for to klas­ser per årgang.

”ISB’s før­ste 10 år hvi­ler på man­ge men­ne­skers vil­je og kræf­ter, en­ga­ge­ment og tro på pro­jek­tet, og jeg vil ger­ne si­ge tak til ele­ver, fa­mi­li­er – tid­li­ge­re så­vel som nu­væ­ren­de, al­le på sko­len, sam­ar­bejds­part­ne­re, Bil­lund by og kom­mu­ne for et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de. Sam­men har vi for­må­et at ska­be for­an­dring for man­ge børn og end­da in­spi­re­ret an­dre til at læ­re gen­nem leg,” si­ger skole­le­der Ca­mil­la Uhre Fog i en pressemeddelelse.

Skole­le­de­ren be­teg­ner ud­vi­del­sen fra to til tre spor som star­ten på end­nu et nyt spæn­den­de ka­pi­tel for ISB.

”Om end vi den­ne gang ud­vi­der og byg­ger på so­lid er­fa­ring, så vil en vig­tig del af sko­lens DNA al­tid væ­re at tur­de prø­ve nyt og væ­re nys­ger­rig,” si­ger Ca­mil­la Uhre Fog.

Der er fle­re end 54 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter re­præ­sen­te­ret på den in­ter­na­tio­na­le sko­le. Sko­len har og­så en til­hø­ren­de børnehave.

Bedre børnesundhed i Danmark

Vi bli­ver i bør­ne­høj­de med nyhe­den om, at No­vo Nor­disk Fon­den har ud­delt ni be­vil­lin­ger til forsk­ning og ini­ti­a­ti­ver, som skal øge fy­sisk ak­ti­vi­tet blandt børn og bi­dra­ge po­si­tivt til børns helbred.

I alt ud­de­ler fon­den 60 mil­li­o­ner kro­ner. Det sker gen­nem pro­gram­met ’Chil­dren, He­alth and Move­ment’, som har til for­mål at støt­te forsk­ning og ini­ti­a­ti­ver med fo­kus på be­væ­gel­se blandt børn og børns helbred.

Vi er gla­de for at støt­te dis­se ni pro­jek­ter, som har en bred­de i for­hold til at ska­be en­ga­ge­ren­de ram­mer, som kan mo­ti­ve­re børn og un­ge til at sy­nes, at det er sjovt at væ­re fy­sisk aktive

Han­na Li­ne Jakob­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Han­na Li­ne Jakob­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, un­der­stre­ger, at det er ble­vet al­min­de­ligt blandt børn at be­væ­ge sig for lidt.

”Forsk­ning do­ku­men­te­rer, at un­der en tred­je­del af de 11-15-åri­ge er ak­ti­ve 60 mi­nut­ter om da­gen, som el­lers er, hvad Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­ler. Vi er gla­de for at støt­te dis­se ni pro­jek­ter, som har en bred­de i for­hold til at ska­be en­ga­ge­ren­de ram­mer, som kan mo­ti­ve­re børn og un­ge til at sy­nes, at det er sjovt at væ­re fy­sisk ak­ti­ve, og vi ser me­get frem til at føl­ge dem,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Blandt be­vil­lings­mod­ta­ger­ne er Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen (SDCC), som får 9,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’Gla­de Sun­de Børn i Be­væ­gel­se’. Pro­jek­tet har fo­kus på børn i ud­sat­te boligområder.

Børn i Østafrika får skolemad

Det hand­ler og­så om børn og om No­vo Nor­disk Fon­den i den næ­ste uddelingsnyhed.

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op ind­gå­et et part­ner­skab med FN’s Wor­ld Food Pro­gram­me (WFP) for at frem­me WFP’s pro­gram­mer i Rwan­da og Ugan­da yderligere.

For­må­let at gi­ve børn og un­ge ad­gang til lo­kal­pro­du­ce­ret sko­lemad og sam­ti­dig un­der­støt­te lo­ka­le smålandbrug.

Med de nye in­ve­ste­rin­ger for­ven­ter vi end­nu stør­re ef­fekt af pro­gram­mer­ne, for­di de bå­de un­der­støt­ter børns ud­dan­nel­se og ar­bej­det med at etab­le­re ef­fek­ti­ve fø­de­va­re­sy­ste­mer, der skal sik­re, at fø­de­va­rer er til­gæn­ge­li­ge og til at be­ta­le for alle

Mi­cha­el Dun­ford – Re­gio­nal di­rek­tør for Østafri­ka, FN’s Wor­ld Food Pro­gram­me (WFP)

I alt be­vil­ger No­vo Nor­disk Fon­den 4,1 mil­li­o­ner dol­lars, sva­ren­de til 31 mil­li­o­ner kro­ner, til at for­bed­re sund­he­den, er­næ­rings­til­stan­den, fø­de­va­resik­ker­he­den og ind­tje­nin­gen for småbøn­der i mar­gi­na­li­se­re­de og sår­ba­re lo­kal­sam­fund. Må­let er at styr­ke fø­de­va­re­sy­ste­mer­nes mod­stands­dyg­tig­hed og funk­tio­na­li­tet i de mest fø­de­va­reu­sik­re re­gio­ner i beg­ge lande.

”At ska­be mod­stands­dyg­ti­ge fø­de­va­re­sy­ste­mer er helt af­gø­ren­de for WFP’s ind­sat­ser i Østafri­ka – fra nød­hjælp til etab­le­ring af bæ­re­dyg­ti­ge ind­tje­nings­mu­lig­he­der. Part­ner­ska­bet med No­vo Nor­disk Fon­den byg­ger på WFP’s ek­si­ste­ren­de pro­gram­mer for lo­kal­pro­du­ce­ret sko­lemad og støt­te til lo­ka­le små­land­brug. Med de nye in­ve­ste­rin­ger for­ven­ter vi end­nu stør­re ef­fekt af pro­gram­mer­ne, for­di de bå­de un­der­støt­ter børns ud­dan­nel­se og ar­bej­det med at etab­le­re ef­fek­ti­ve fø­de­va­re­sy­ste­mer, der skal sik­re, at fø­de­va­rer er til­gæn­ge­li­ge og til at be­ta­le for al­le,” si­ger Mi­cha­el Dun­ford, WFP’s re­gio­na­le di­rek­tør for Østafri­ka, i en pressemeddelelse.

Part­ner­ska­bet mel­lem No­vo Nor­disk Fon­den og WFP vil bli­ve im­ple­men­te­ret over en 18 må­ne­ders periode.

Penge til moderne forskningsudstyr

No­vo Nor­disk Fon­den har i den for­løb­ne uge og­så ud­delt i alt 135 mil­li­o­ner kro­ner i for­bin­del­se med fon­dens ’Re­search In­fra­struc­tu­re Programme’.

For­må­let med pro­gram­met er at un­der­støt­te og mu­lig­gø­re etab­le­ring og ved­li­ge­hold af top­mo­der­ne forsk­nings­in­fra­struk­tur og -ud­styr til gavn for de dan­ske forsk­nings­mil­jø­er. In­fra­struk­tu­rer­ne vil væ­re til­gæn­ge­li­ge ik­ke blot for be­vil­lings­mod­ta­ger­ne, men og­så for de om­gi­ven­de dan­ske aka­de­mi­ske og pri­va­te forskningsmiljøer.

En af pris­mod­ta­ger­ne er pro­fes­sor Jes­per Ben­dix fra Ke­misk In­sti­tut ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Han mod­ta­ger en be­vil­ling på knap 17 mil­li­o­ner kro­ner til at etab­le­re en avan­ce­ret plat­form til at nær­stu­de­re krystall­in­ske ma­te­ri­a­ler i Danmark.

”Med etab­le­rin­gen af den­ne tek­no­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og med etab­le­rin­gen af lig­nen­de mu­lig­he­der på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet bli­ver vi i Dan­mark ver­dens­før­en­de in­den for elek­tron­dif­frak­tion. Det vil til­træk­ke sig stor op­mærk­som­hed ik­ke ba­re i Dan­mark, men og­så in­ter­na­tio­nalt,” si­ger Jes­per Ben­dix i en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjemmeside.

Elek­tron­dif­frak­tion er en me­to­de til at stu­de­re struk­tu­rer i krystall­in­ske ma­te­ri­a­ler med me­get stor de­tal­je­grad. Tek­no­lo­gi­en har ek­si­ste­ret i man­ge år, men først for ny­lig har fir­ma­er sim­pli­fi­ce­ret tek­no­lo­gi­en og kom­merci­a­li­se­ret den. Med tek­no­lo­gi­en kan for­ske­re stu­de­re krystal­ler på helt ned til 100 na­no­me­ter, hvil­ket er i græn­selan­det mel­lem at væ­re en krystal og et molekyle.

Ledere i startup-virksomheder

Iværk­sæt­te­re har tid­li­ge­re un­der­pri­o­ri­te­ret vig­tig­he­den af god le­del­se. Det er bag­grun­den for et nyt part­ner­skab mel­lem In­du­stri­ens Fond og Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), der har som for­mål at sæt­te fo­kus på le­der­skab i startup-virksomheder.

Startup-mil­jø­et i Dan­mark har i man­ge år væ­ret præ­get af en for­tæl­ling om iværk­sæt­te­re, som over­skri­der eg­ne græn­ser med 80 ti­mers ar­bejds­u­ger og over­nat­nin­ger un­der skri­ve­bor­det. Sam­ti­dig er der mel­din­ger om men­tale pro­ble­mer, stress og en us­und og eks­klu­de­ren­de ar­bejds­kul­tur blandt man­ge le­de­re så­vel som medarbejdere.

Det er ær­ger­ligt, hvis go­de ide­er, ba­ne­bry­den­de for­ret­nings­mo­del­ler og loven­de startups stran­der ale­ne på grund af mang­len­de lederevner

Tho­mas Hof­man-Bang – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Det skal der nu la­ves om på, me­ner In­du­stri­ens Fond og CBS. Det sker med igang­sæt­tel­sen af et nyt le­del­ses­pro­gram for væksti­værk­sæt­te­re, der vil ha­ve fo­kus på per­son­lig og le­del­ses­mæs­sig ud­vik­ling i et vækst­mil­jø. Ini­ti­a­ti­vet for­ank­res på CBS’ en­tre­pre­nør­skabs­cen­ter Co­pen­ha­gen School of Entrepreneurship.

”In­nova­ti­ve iværk­sæt­te­re er en vig­tig kil­de til vækst og kon­kur­ren­ce­ev­ne i dansk er­hvervs­liv. Og det er ær­ger­ligt, hvis go­de ide­er, ba­ne­bry­den­de for­ret­nings­mo­del­ler og loven­de startups stran­der ale­ne på grund af mang­len­de le­de­rev­ner. Der­for vil vi ger­ne bi­dra­ge til, at le­de­re i startup-mil­jø­et får sær­lig hjælp til at ud­vik­le sig og der­med bli­ver bed­re til at le­de, or­ga­ni­se­re, til­træk­ke og fast­hol­de ta­lent­ful­de me­d­ar­bej­de­re. Der er god plads til for­bed­rin­ger og dem fø­rer vi nu ud i li­vet,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang i en pressemeddelelse.

In­du­stri­ens Fond støt­ter det nye ini­ti­a­tiv med knap ni mil­li­o­ner kroner.

Støtte til vandforsyning og psykisk sårbare

Vi fort­sæt­ter til Po­ul Due Jen­sens Fond, som net­op har sendt 2,2 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på syv ’Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grants’ ud i verden.

Pen­ge­ne er må­l­ret­tet en ræk­ke lo­ka­le pro­jek­ter i Bur­ki­na Fa­so, Chi­le, Ki­na, Ke­nya, Spa­ni­en, Togo og Ukrai­ne, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Fle­re af pro­jek­ter­ne fo­ku­se­rer på at sik­re vand­for­sy­ning til ud­sat­te be­folk­nings­grup­per. An­dre fo­ku­se­rer på syg­doms­be­kæm­pel­se og so­ci­a­le ind­sat­ser, der støt­ter kvin­der og psy­kisk sårbare.

Der­med er der i år ud­delt 15,8 mil­li­o­ner kro­ner af en sam­let pul­je på 20 mil­li­o­ner kro­ner til lo­ka­le pro­jek­ter, som Grund­fos’ sel­ska­ber og me­d­ar­bej­de­re en­ga­ge­rer sig i. Der­u­d­over er næ­sten he­le fon­dens sær­li­ge Ukrai­ne-pul­je på fem mil­li­o­ner kro­ner nu uddelt.

Årets madsjæl kåret

Vi slut­ter med en fond, der ik­ke så tit fin­der vej til Fun­dats’ ugent­li­ge over­sigt over nye ud­de­lin­ger, nem­lig den er­hvervs­dri­ven­de fond Ar­la Fonden.

Fy­ens Stift­s­ti­den­de for­tæl­ler på fy​ens​.dk hi­sto­ri­en om, at dag­ple­je­mor Lis­beth Pe­der­sen fra Aged­rup ved Oden­se net­op er ble­vet kå­ret som ’Årets madsjæl’ af Ar­la Fon­den. Med pri­sen føl­ger en sta­tu­et­te og en pen­ge­præ­mie på 10.000 kroner.

Over­ræk­kel­sen fandt sted ved en pris­ud­de­ling kal­det ’Ge­ne­ra­tion Food Award 2022’.

Jury­en er dyb be­un­drer af Lis­bet­hs sto­re en­ga­ge­ment og kre­a­ti­vi­tet i hen­des dag­li­ge ind­dra­gel­se af bør­ne­ne i alt fra ha­ve­dyrk­ning til hjem­mela­ve­de indkøbssedler

San­ne Vint­her – Di­rek­tør, Ar­la Fon­den, og juryformand

Prisvin­de­ren selv hav­de ik­ke for­ven­tet at skul­le ha­ve no­get med hjem fra prisuddelingen.

”Jeg lå vist halvvejs ned på sto­len, for det var den sid­ste pris, der skul­le ud­de­les. Og jeg reg­ne­de ba­re med, at Hen­rik (en an­den no­mi­ne­ret, red.) skul­le ha­ve pri­sen, og så kun­ne vi kom­me ud og få no­get kaf­fe,” si­ger Lis­beth Pe­der­sen til Fy­ens Stiftstidende.

San­ne Vint­her, der er di­rek­tør i Ar­la Fon­den og for­mand for jury­en, un­der­stre­ger, at Lis­beth Pe­der­sen har fortjent pri­sen som ’Årets Madsjæl’.

”Hun bru­ger sit er­hverv til tid­ligt at klæ­de børn på i for­hold til mad­dan­nel­se i or­dets bre­de­ste for­stand. Jury­en er dyb be­un­drer af Lis­bet­hs sto­re en­ga­ge­ment og kre­a­ti­vi­tet i hen­des dag­li­ge ind­dra­gel­se af bør­ne­ne i alt fra ha­ve­dyrk­ning til hjem­mela­ve­de ind­købs­sed­ler. Hun ba­ner vej­en for, hvor­dan dag­plej­en kan ska­be mad­g­la­de og nys­ger­ri­ge børn fra en tid­lig al­der,” si­ger San­ne Vint­her til avisen.

Ved pris­ud­de­lin­gen blev der i alt ud­delt ot­te pri­ser til per­so­ner, der gør en for­skel for at sik­re sun­de­re og me­re bæ­re­dyg­ti­ge mad­va­ner blandt børn og unge.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer