Stor erhvervsfond begunstiger familien i strid med uddelingsreglerne

Bestyrelsen i fonden bag bilimportøren K.W. Bruun og Co. har over en årrække delt mere end 100 millioner kr. ud til medlemmer af stifterfamilien. Mindre end to procent er gået til et ligestillet, almennyttigt formål. ”Bestyrelsen har pligt til over tid at uddele ligeligt til de fem sideordnede formål,” vurderer ekspert i erhvervsfondsledelsers erstatningsansvar, Søren Bergenser. Bestyrelsesformand Anders Bruun afviser at have forbrudt sig mod reglerne.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Di­rek­tør K. W. Bruun og Hu­strus Fa­mi­lie­fond, An­ders Bruun, og hans dat­ter Ma­ria Bruun-Lan­der, der er næst­for­mand i K. W. Bruun og Co. A/S. De er hen­holds­vis 3. og 4. ge­ne­ra­tion i bilimportør-virksomheden.

Med en pla­ce­ring som num­mer 59 er Di­rek­tør K.W. Bruun og Hu­strus fa­mi­lie­fond blandt lan­dets mest ud­de­len­de fon­de. Det frem­går af den ny­ligt of­fent­lig­gjor­te Top-100-li­ste fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter.

Men det er hver­ken al­men­nyt­te, vel­gø­ren­hed el­ler filan­tro­pi, der har ho­ved­fo­kus, når be­sty­rel­sen i den 2,4 mil­li­ar­der kro­ner sto­re er­hvervs­fond fo­re­ta­ger uddelinger.

I lø­bet af de se­ne­ste 8 år har be­sty­rel­sen i K.W. Bruuns Fa­mi­lie­fond ud­delt 119 mil­li­o­ner kro­ner af fon­dens lø­ben­de over­skud. Pen­ge­ne stam­mer fra ak­tieud­byt­tet fra den suc­ces­ri­ge bi­lim­por­tør-virk­som­hed K.W. Bruun & Co. - tid­li­ge­re kendt som In­ter­dan - som fon­den ejer 58 pro­cent af ak­tier­ne i.

Ud af det sam­le­de ud­de­lings­be­løb er de 117,5 mil­li­o­ner kro­ner gå­et til be­sty­rel­ses­for­mand An­ders Bruuns fa­mi­lie. Han er tred­je ge­ne­ra­tion i bil-fa­mi­li­en, og det ene af fon­dens fem ud­de­lings­for­mål er net­op at støt­te med­lem­mer af stifterfamilien.

Men i den sam­me pe­ri­o­de er det kun sket tre gan­ge, at be­sty­rel­sen har ud­delt pen­ge til et af de an­dre fi­re for­mål. I hvert af åre­ne fra 2019 til 2021 er der ud­delt 500.000 kro­ner til al­men­nyt­ti­ge el­ler al­ment vel­gø­ren­de for­mål (se ta­bel­len un­der artiklen).

Det be­ty­der, at 98,7 pro­cent af fon­dens ud­de­lin­ger er gå­et til fa­mi­li­en, mens kun 1,3 pro­cent er gå­et til al­men­nyt­ti­ge el­ler vel­gø­ren­de formål.

K.W. Bruuns fa­mi­lie­fond har ik­ke no­gen hjem­mesi­de, og vedtæg­ter­ne er ik­ke of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge. Det er hel­ler ik­ke mu­ligt for pres­sen at få ad­gang til vedtæg­ter­ne via reg­ler­ne om ak­tind­sigt. Der­i­mod kan of­fent­lig­he­den for 150 kro­ner kø­be vedtæg­ter­ne af sta­ten via det cen­tra­le virk­som­heds­re­gi­ster cvr​.dk.

Iføl­ge fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter, som Fun­dats har bedt læ­se fon­dens vedtæg­ter, er de fem ud­de­lings­for­mål li­ge­stil­le­de. En af dem er ad­vo­kat og ph.d. Sø­ren Ber­gen­ser, der er eks­pert i er­stat­nings­ansvar i er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”Det er min vur­de­ring, at fonds­be­sty­rel­sen har en pligt til over tid at ud­de­le li­ge­ligt til de fem si­de­ord­ne­de for­mål,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Han hæf­ter sig blandt an­det ved, at be­sty­rel­sen i 2019 be­gynd­te at ud­de­le en min­dre an­del til det al­men­nyt­ti­ge formål.

”Dom­men i sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond har til­sy­ne­la­den­de gjort et ind­tryk hos be­sty­rel­sen i K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond. Dog har de ik­ke fulgt prin­cip­pet i Hø­jeste­rets af­gø­rel­se kon­se­kvent i de ud­de­lin­ger, som fon­den har fo­re­ta­get si­den af­gø­rel­sen. Be­sty­rel­sen skul­le ha­ve væ­ret kon­se­kven­te og ud­delt ef­ter et prin­cip om li­ge­stil­le­de for­mål. Det har de ik­ke gjort,” si­ger Sø­ren Bergenser.

To fonde i familien

Fondens formål:

Fon­dens for­mål er at yde øko­no­misk støt­te til

a) di­rek­tør K.W. Bruuns og fru Ragn­hild Bruuns des­cen­dens og per­so­ner - her­un­der ef­ter­le­ven­de - knyt­tet til dis­se ved æg­te­skab el­ler fast samlivsforhold,

b) di­rek­tør K.W. Bruuns og fru Ragn­hild Bruuns fa­mi­lie i øvrigt,

c) så­dan­ne per­so­ner, som gen­nem ven­skabs­bånd, tje­ne­ste­for­hold el­ler på an­den må­de står el­ler har stå­et K.W. Bruun og fru Ragn­hild Bruun el­ler de­res fa­mi­lie nær,

d) dæk­ning af ud­gif­ter til op­ret­hol­del­se af min­der om di­rek­tør K.W. Bruun og fru Ragn­hilds fa­mi­lie, her­un­der slægts­bø­ger, grav­ste­der og lignende,

e) al­men­nyt­ti­ge el­ler al­ment vel­gø­ren­de formål.

Læs he­le vedtæg­ten her: Fun­dats for Di­rek­tør K.W. Bruun og Hu­strus Familiefond

Sø­ren Ber­gen­ser hen­vi­ser der­med til Hø­jeste­rets dom fra 2019, som net­op slog fast, at en fonds­be­sty­rel­se ik­ke en­si­digt må be­gun­sti­ge et ud­de­lings­for­mål på be­kost­ning af an­dre, samt at be­sty­rel­sen har en pligt til over tid at sik­re en ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til li­ge­stil­le­de uddelingsformål.

Men be­sty­rel­ses­for­mand An­ders Bruun af­vi­ser, at ud­de­lings­for­må­le­ne er ligestillede.

”Det, der får os til age­re, som vi har gjort, og det, der får os til at si­ge, at for­må­le­ne ik­ke er li­ge­stil­le­de, det er vedtæg­tens punkt 3.3, hvor der står, at mid­ler til­de­les ’så­le­des at den i punkt 3.1.a nævn­te per­son­kreds til­go­de­ses før den i punkt 3.1.b nævn­te per­son­kreds og så frem­de­les’,” si­ger An­ders Bruun og frem­hæ­ver, at ale­ne det, at de fem for­mål er be­nævnt punkt a) til f) in­di­ke­rer en prioritering.

An­ders Bruun på­pe­ger des­u­den, at der ud over den er­hvervs­dri­ven­de fa­mi­lie­fond og­så fin­des en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, Ragn­hild Bruuns Fond, som er stif­tet af An­ders Bruuns far­mor. I mod­sæt­ning til er­hvervs­fon­den har den­ne al­me­ne fond som sit ho­ved­for­mål at ud­de­le til al­men­nyt­ti­ge formål.

”I den for­bin­del­se er det værd at næv­ne, at vi fra kon­cer­nens si­de, her­un­der sel­ska­bet og fon­de­ne, i år har ud­delt 12,5 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Blandt an­det har vi gi­vet 3,6 mil­li­o­ner kro­ner til Ukrai­ne og den for­fær­de­li­ge si­tu­a­tion, der fo­re­går der,” si­ger han.

Frit skøn ikke frit

Be­sty­rel­ses­for­mand An­ders Bruun me­ner, at der en klar for­skel på sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond og vedtæg­ter­ne i K. W. Bruuns fa­mi­lie­fond. Han læg­ger des­u­den vægt på sit per­son­li­ge kend­skab til fon­dens stifter.

”Jeg er gam­mel nok til at kun­ne hu­ske min far­fars me­get ud­tal­te øn­ske om, at det var den pri­o­ri­te­ring, vi skul­le dri­ve fon­den ef­ter i al frem­tid. Vi gør tin­ge­ne me­get ’by the book’, og her har vi i vedtæg­ter­ne en klar re­gel, som ad­skil­ler os fra Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond,” si­ger An­ders Bruun.

Ud­over punkt 3.3, der næv­ner ræk­ke­føl­gen af be­sty­rel­sens til­de­lin­ger, frem­går det des­u­den af vedtæg­ter­ne at:

”I øv­rigt af­gør be­sty­rel­sen ale­ne, hvem der kan kom­me i be­tragt­ning ved til­de­ling af le­ga­ter og lån.”

Men en frit-skøn-be­stem­mel­se i for­bin­del­se med ud­de­lings­for­mål kan iføl­ge eks­per­ter, som Fun­dats har talt med, ik­ke læg­ges til grund for en på­stand om, at ud­de­lings­for­må­le­ne kan pri­o­ri­te­re­res. Det var net­op et af de for­hold, der blev slå­et fast i for­bin­del­se med sa­gen om Det Nis­sen­ske Familiefond.

“Hvis der er fle­re ud­de­lings­for­mål, er dis­se li­ge­stil­le­de, med­min­dre de ef­ter vedtæg­ter­ne er pri­o­ri­te­re­de. Der fin­des ik­ke en tred­je mu­lig­hed, hvor­ef­ter det over­la­des til be­sty­rel­sens frie skøn at pri­o­ri­te­re mel­lem fle­re ud­de­lings­for­mål,” frem­går det af ud­skrif­ten af Østre Lands­rets dombog.

I føl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger er den­ne for­tolk­ning sta­dig gæl­den­de prak­sis i beg­ge fondsmyndigheder.

- Iføl­ge de eks­per­ter, vi har talt med, ud­gør punkt 3.3 ik­ke en pri­o­ri­te­ring af for­må­le­ne, da be­stem­mel­sen ik­ke for­tæl­ler, hvor­dan for­må­le­ne er pri­o­ri­te­ret – det vil si­ge, hvor stor en an­del, der skal til­de­les hvert for­mål. Der­for si­ger eks­per­ter­ne, at der er ta­le om si­de­ord­ne­de for­mål, og be­sty­rel­sen der­for har pligt til at sik­re, at der over en år­ræk­ke er en ri­me­lig ba­lan­ce mel­lem de for­skel­li­ge for­mål. Hvad me­ner du om det?

”Vi har gen­nem sel­ska­bet og den an­den fond lø­ben­de ud­delt ret man­ge pen­ge til al­men­nyt­ti­ge for­mål, og der­for fø­ler vi, at vi kan sove godt om nat­ten. Jeg fø­ler ik­ke, vi for­bry­der os mod no­gen ud­de­lings­reg­ler. Vo­res ab­so­lut­te man­tra er an­svar­lig­hed og or­dent­lig­hed – vi har fulgt reg­ler­ne by the book,” si­ger An­ders Bruun.

Fondens jurister

An­ders Bruun for­kla­rer, at be­sty­rel­sen i for­bin­del­se med en drøf­tel­se om pri­o­ri­te­rin­gen af le­gat­mod­ta­ger­ne, in­den­for fa­mi­lie­for­må­let har få­et en vur­de­ring fra bå­de fon­dens re­visor og fon­dens ad­vo­kat. Fon­dens ad­vo­kat­fir­ma er des­u­den re­præ­sen­te­ret i fondsbestyrelsen.

”Al­le vo­res juri­di­ske eks­per­ter er eni­ge i, at vedtæg­ter­nes punkt 3.3 gi­ver os en an­den ud­de­lings­prak­sis end til­fæl­det var i Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, og det er det, vi har for­holdt os til,” si­ger han.

”Vi har helt fra star­ten åbent regn­skabs­ført, hvor­dan vi har ud­delt pen­ge­ne. De op­lys­nin­ger har lig­get hos bå­de Ci­vilsty­rel­sen og Er­hvervs­sty­rel­sen og har væ­ret fuldt ud til­gæn­ge­li­ge, så det er en prak­sis og en pri­o­ri­te­ring som føl­ger stif­te­rens vil­je, og som flug­ter med den pri­o­ri­te­ring, der lig­ger i vedtæg­ter­nes punkt 3.3.,” si­ger An­ders Bruun.

Han på­pe­ger des­u­den, at to af ud­de­lings­for­må­le­ne, for­mål b) og for­mål c), ik­ke læn­ge­re er relevante:

”De men­ne­sker er sim­pelt­hen dø­de og bor­te,” si­ger han.

Fun­dats har væ­ret i kon­takt med Er­hvervs­sty­rel­sen for at be­de om fondsmyn­dig­he­dens vur­de­ring af ud­de­lings­sa­gen. Men Er­hvervs­sty­rel­sen op­ly­ser, at de prin­ci­pi­elt ik­ke ud­ta­ler sig om kon­kre­te fonds­sa­ger til pressen.

Iføl­ge Fun­dats’ op­lys­nin­ger har Er­hvervs­sty­rel­sen kun i to til­fæl­de truf­fet af­gø­rel­se i sa­ger om ud­de­lin­ger til li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål si­den Nis­sen­ske-dom­men i 2019. I beg­ge sa­ger er fonds­le­del­ser­ne ble­vet på­lagt at ret­te op på den ulov­li­ge skæv­de­ling af uddelingsmidlerne.

En lig­nen­de sank­tion kan iføl­ge Sø­ren Ber­gen­ser væ­re en mu­lig­hed i sa­gen om K.W. Bruuns familiefond.

”Det er der­i­mod van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at der kan fo­re­lig­ge et er­stat­nings­ansvar for fonds­be­sty­rel­sen i for­hold til ti­den med den ulov­li­ge ud­de­lings­po­li­tik. Fel­tet af po­ten­ti­el­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re vil væ­re så dif­fust, at det er svært at fo­re­stil­le sig, at nog­le af dis­se for­bi­gå­e­de le­gat­mod­ta­ge­re vil ta­ge ini­ti­a­tiv til at frem­sæt­te et krav. Sær­ligt da de i re­a­li­te­ten for­ment­lig slet ik­ke er klar over, at de er ble­vet for­bi­gå­et,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer