Mødrehjælpens indtægter stiger – men ikke fra fonde

Private midler udgør nu to tredjedele af Fonden Mødrehjælpens indtægter. Men stigningen skyldes ikke private fonde. “Det er svært at få frie midler fra fondene til vores kerneindsatser,” siger direktør Ninna Thomsen. Hun er bekymret over fondenes stigende fokus på projektpenge og udvikling af nye metoder.

Di­rek­tør i Fon­den Mødre­hjæl­pen Nin­na Thom­sen kan glæ­de sig over sti­gen­de ind­tæg­ter fra 'pri­va­te mid­ler'. Stig­nin­gen er dog ik­ke op­pebå­ret af stør­re vel­vil­je fra de pri­va­te fon­de (fo­to: Tho­mas Wass Evaldsen).

Fon­den Mødre­hjæl­pen, der rå­d­gi­ver og støt­ter en­li­ge for­sør­ge­re, gravi­de og bør­ne­fa­mi­li­er, hav­de et øko­no­misk sær­de­les ind­brin­gen­de 2021.

Mødre­hjæl­pens sam­le­de ind­tæg­ter steg så­le­des med næ­sten 21 mil­li­o­ner kro­ner – fra 94,5 mil­li­o­ner kro­ner i regn­skabsår­et året før til 115,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2021.

Stig­nin­gen skyld­tes især en mar­kant for­ø­gel­se af Mødre­hjæl­pens ind­tæg­ter fra ’pri­va­te mid­ler’ med 13 mil­li­o­ner kro­ner. Ru­brik­ken ’pri­va­te mid­ler’ i den al­me­ne fonds regn­skab om­fat­ter pen­ge fra pri­vat­per­so­ner, virk­som­he­der og fon­de og be­løb sig i alt til næ­sten 76 mil­li­o­ner kro­ner i 2021, sva­ren­de til 66 pro­cent af Mødre­hjæl­pens sam­le­de indtægter.

En nær­lig­gen­de tan­ke kun­ne væ­re, at Mødre­hjæl­pen har haft suc­ces med sin fun­dra­i­sing. Men iføl­ge di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen Nin­na Thom­sen skyl­des den op­ad­gå­en­de kur­ve for pri­va­te mid­ler ik­ke, at de pri­va­te dan­ske fon­de har skru­et op for den øko­no­mi­ske kær­lig­hed til Mødre­hjæl­pens so­ci­al­hu­ma­ni­tæ­re ar­bej­de – tværtimod.

”Fra 2020 til 2021 har vi re­gi­stre­ret et fald i fonds­bi­dra­ge­ne på 10-15 pro­cent, og det er fak­tisk gen­nem fle­re år, at vi har re­gi­stre­ret en stag­na­tion og for nog­le fon­des ved­kom­men­de li­ge­frem en ned­gang i, hvad vi mod­ta­ger af frie mid­ler. Så dér, hvor vi især væk­ster, er på ind­tæg­ter fra virk­som­he­der, in­di­vi­du­el­le do­na­tio­ner fra pri­va­te og vo­res kampag­ne­ar­bej­de,” si­ger Nin­na Thomsen.

Vi lyk­kes med at få pro­jek­t­mid­ler fra fon­de­ne, mens de ik­ke nød­ven­dig­vis vil støt­te op om det ar­bej­de, vi har la­vet i man­ge, man­ge år, for ek­sem­pel vo­res rådgivning

Nin­na Thom­sen – Di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

Fonds­di­rek­tø­ren, der har en for­tid som sund­heds- og om­sorgs­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, er ik­ke i tvivl om, hvad år­sa­gen til ten­den­sen er.

”Fon­de­ne er ble­vet me­re og me­re fo­ku­se­re­de på at gi­ve pro­jekt­pen­ge og støt­te ud­vik­ling af nye me­to­der. Så vi lyk­kes med at få pro­jek­t­mid­ler fra fon­de­ne, mens de ik­ke nød­ven­dig­vis vil støt­te op om det ar­bej­de, vi har la­vet i man­ge, man­ge år, for ek­sem­pel vo­res rå­d­giv­ning. Vi op­le­ver sim­pelt­hen, at det er svært at få frie mid­ler fra fon­de­ne til vo­res ker­ne­ind­sat­ser, og det er en ud­for­dring for os, for vi er sta­dig dybt af­hæn­gi­ge af fonds­mid­ler,” un­der­stre­ger Nin­na Thomsen.

I dialog med fonde

Mødre­hjæl­pen har rå­d­giv­nings­hu­se i Kø­ben­havn, Aar­hus og Aal­borg samt et rå­d­gi­ver­kon­tor i Oden­se. Rå­d­giv­nin­gen er vi­tal for Mødre­hjæl­pens ar­bej­de, så selv­om Nin­na Thom­sen un­der­stre­ger, at Mødre­hjæl­pen me­get ger­ne vil ar­bej­de ud­vik­lings­o­ri­en­te­ret og ha­ve fonds­støt­te der­til, er det sam­ti­dig vig­tigt at få pen­ge i kas­sen til den ge­ne­rel­le drift.

”Vi har i man­ge år har la­vet rå­d­giv­ning, og vi véd, vi er go­de til det og at det vir­ker. Så vi øn­sker en ba­lan­ce mel­lem på den ene si­de at nytæn­ke og ar­bej­de ud­vik­lings­o­ri­en­te­ret, som og­så er en del af vo­res dna, men sam­ti­dig at sik­re mid­ler til vo­res drift. Fon­de­ne bør over­ve­je, om de ud over ud­vik­lings­mid­ler ik­ke og­så kan fin­de mid­ler til at un­der­støt­te drif­ten af nog­le af ci­vil­sam­fun­dets stær­ke ind­sat­ser,” ly­der ap­pel­len fra Nin­na Thomsen.

Fon­de­ne bør over­ve­je, om de ud over ud­vik­lings­mid­ler ik­ke og­så kan fin­de mid­ler til at un­der­støt­te drif­ten af nog­le af ci­vil­sam­fun­dets stær­ke indsatser

Nin­na Thom­sen – Di­rek­tør, Fon­den Mødrehjælpen

I fle­re om­gan­ge har hun væ­ret i di­a­log med de ud­de­len­de fon­de om, hvor vig­tig støt­ten til ker­ne­ind­sat­ser­ne er for Mødrehjælpen.

”Vi sen­der fort­sat rig­tig man­ge an­søg­nin­ger af sted til fon­de­ne, og når vi har me­re stra­te­gi­ske drøf­tel­ser med nog­le fon­de om, hvad de vil gi­ve mid­ler til, prø­ver vi og­så at ar­gu­men­te­re for, at de skal un­der­støt­te den ge­ne­rel­le drift. Det har vi nog­le gan­ge held med, men det hø­rer til sjæl­den­he­der­ne,” si­ger Nin­na Thomsen.

Har ’mosaikøkonomi’

Fon­den Mødre­hjæl­pen har det, Nin­na Thom­sen be­teg­ner som en ’mosai­kø­ko­no­mi’. Kong­stan­ken er at ha­ve et mi­ks af ind­tæg­ter og ik­ke ri­si­ke­re at bli­ve for af­hæn­gig af én indtægtskilde.

”Vo­res fi­nan­si­e­rings­stra­te­gi er, at vi bå­de får of­fent­li­ge mid­ler fra stat og kom­mu­ner, får mid­ler fra pri­va­te og mid­ler fra vo­res gen­brugs­bu­tik­ker. Bred­den er med til at sik­re, at vi er me­re uaf­hæn­gi­ge, for det er enormt far­ligt kun at ha­ve én ind­tægtskil­de og for ek­sem­pel væ­re to­talt af­hæn­gig af of­fent­li­ge mid­ler. For så bli­ver man sår­bar, hvis de po­li­ti­ske vin­de skif­ter ret­ning,” si­ger Nin­na Thomsen.

I Iso­bro, der er bran­che­or­ga­ni­sa­tion for de ind­sam­len­de fon­de i ngo-sek­to­ren, er der ik­ke la­vet op­gø­rel­ser, der vi­ser, om Mødre­hjæl­pens ud­for­drin­ger med fal­den­de fond­s­ind­tæg­ter går hånd i hånd med en ge­ne­rel tendens.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Iso­bro Jet­te Sch­midt Lund er dog svar på vej i en ana­ly­se, som ven­tes klar i star­ten af 2023.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer