Fondsbestyrelse får alvorlig kritik for brud på habilitetsregler

Erhvervsstyrelsen kritiserer den erhvervsdrivende fond P.C. Ibsens Sønners Legat for at have handlet i strid med loven i sin håndtering af udlejning af nogle eftertragtede lejligheder i Hellerup. Det sker, efter at Kristeligt Dagblad har afdækket flere problemer med fondsledelsen. Bestyrelsen tager afgørelsen til efterretning og vil nu ændre sine procedurer.

I en lang ræk­ke ar­tik­ler fra maj til de­cem­ber 2022 har Kri­ste­ligt Dag­blad af­dæk­ket for­hol­de­ne i den er­hvervs­dri­ven­de fond P.C. Ib­sens Søn­ners Legat.

’"Moralsk og etisk pro­ble­ma­tisk": Bi­skop har fa­mi­lie bo­en­de i Strand­vejs-bo­li­ger be­sty­ret af eg­ne præster’.

Så­dan lød over­skrif­ten den 24. maj 2022 på en ar­ti­kel i Kri­ste­ligt Dag­blad. Her kun­ne avi­sen af­slø­re, at to præ­ster og en pen­sio­ne­ret provst be­sty­rer en ef­ter­trag­tet ejen­dom på hjør­net af Strand­vej­en i Hel­lerup, hvor dat­te­ren til bi­skop­pen over Kø­ben­havns Stift Pe­ter Skov-Jakob­sen, hans eks­ko­ne og en lang ræk­ke me­d­ar­bej­de­re i stif­tets kir­ker har få­et til­delt en lejlighed.

Kort tid ef­ter gik Er­hvervs­sty­rel­sen ind i sa­gen, som Kri­ste­ligt Dag­blad har dæk­ket i en ræk­ke ar­tik­ler, frem til fondsmyn­dig­he­den i de­cem­ber af­gjor­de sagen.

P.C. Ib­sens Søn­ners Legat
  • Er­hvervs­dri­ven­de fond.
  • Grund­lagt 1917.
   • Di­rek­tør er Tho­mas Bang.
   • Be­sty­rel­sen be­står af sog­ne­præst Leif Ge­org Chri­sten­sen (for­mand), tid­li­ge­re provst Ej­gil Bank Ole­sen og sog­ne­præst St­ef­fen Ring­gaard Andresen.
  • Le­ga­tets ud­de­lin­ger fo­re­ta­ges i hen­hold til fun­dat­sen til en­li­ge kvin­der over 40 år, tid­li­ge­re læ­re­rin­der, sy­geple­jer­sker og husbestyrerinder.

Ejen­dom­men i Hel­lerup er ejet af den er­hvervs­dri­ven­de fond P.C. Ib­sens Søn­ners Le­gat, der som sin er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­tet iføl­ge vedtæg­ter­ne skal ud­le­je ejen­dom­mens lej­lig­he­der til pri­va­te og er­hvervs­dri­ven­de. Ind­tæg­ter­ne fra ud­lej­nin­gen bru­ges til at ud­de­le le­ga­ter til en­li­ge kvin­der i en øko­no­misk van­ske­lig si­tu­a­tion, som har ar­bej­det som læ­re­rin­der, sy­geple­jer­sker el­ler in­den for husgerning.

Kø­ben­havns bi­skop er skre­vet ind i fon­dens vedtæg­ter som den myn­dig­hed, der kan af­gø­re vis­se ue­nig­he­der. Der­til kom­mer, at de to præ­ster i be­sty­rel­sen i de­res kir­ke­li­ge vir­ke er un­der­lagt til­syn af net­op biskoppen.

Fle­re eks­per­ter ud­tal­te ef­ter­føl­gen­de til avi­sen, at det kan væ­re i strid med loven, at fon­den ud­le­jer lej­lig­he­der til fa­mi­lie, ven­ner og be­kend­te i ste­det for til min­dre­be­mid­le­de en­li­ge kvin­der. En af dem, pro­fes­sor Kurt Klau­di Klau­sen fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, kald­te per­son­sam­men­fal­det "moralsk og etisk problematisk".

Pensioneret provst i bestyrelsen

Men ha­bi­li­tets­spørgs­mål skul­le vi­se sig ik­ke at væ­re fon­dens ene­ste ud­for­dring. I ef­ter­føl­gen­de ar­tik­ler i avi­sen blev der så­le­des blandt an­det rejst kri­tik af, at be­sty­rel­sen ik­ke, som det el­lers frem­går af vedtæg­ter­ne, be­står af udø­ven­de præ­ster fra de tre kir­ker i Kø­ben­havn, Vor Frue Kir­ke, Hel­li­gånd­skir­ken og Hol­mens Kirke.

Et af de tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer er tid­li­ge­re provst Ej­gil Bank Ole­sen, og han gik på pen­sion i marts 2021.

I ju­ni bad Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af Kri­ste­ligt Dag­blads dæk­ning fon­den om at re­de­gø­re for ud­lej­nin­gen af lej­lig­he­der til fa­mi­lie og ven­ner, og kort før jul kom så Er­hvervs­sty­rel­sen af­gø­rel­se i sa­gen. Her bli­ver der iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad ud­trykt al­vor­lig kri­tik af fonds­be­sty­rel­sens ageren.

I af­gø­rel­sen vur­de­rer sty­rel­sen, at fle­re be­slut­nin­ger i fonds­be­sty­rel­sen har væ­ret truf­fet i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, for­di be­sty­rel­sen til­lod, at det be­sty­rel­ses­med­lem, hvis ’næ­re re­la­tio­ner’ blev til­go­de­set, var med til at træf­fe beslutningerne.

Be­sty­rel­sen har og­så iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen over­t­rå­dt års­regn­skabs­lo­ven, for­di be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne har ud­le­jet fon­dens lej­lig­he­der til næ­re fa­mi­lie­med­lem­mer, uden at det frem­gik af årsregnskabet.

Sty­rel­sen vur­de­rer dog ik­ke, at fon­dens til­de­ling af lej­lig­he­der til næ­re re­la­tio­ner har væ­ret ugyl­di­ge. For da be­slut­nin­ger­ne blev truf­fet af al­le tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer, hav­de det ik­ke gjort en for­skel, hvis det in­ha­bi­le be­sty­rel­ses­med­lem hav­de for­ladt lokalet.

Til gen­gæld ad­va­rer sty­rel­sen om, at der ved fort­sat ud­lej­ning af lej­lig­he­der til fa­mi­lie­med­lem­mer, ven­ner, kol­le­ger og be­kend­te ’kan væ­re en ri­si­ko for, at det ik­ke sker som led i va­re­ta­gel­sen af fon­dens interesser’.

Og­så aspek­tet om den pen­sio­ne­re­de provst Ej­gil Bank Ole­sens fort­sat­te sæ­de i be­sty­rel­sen er ét, Er­hvervs­sty­rel­sen iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad be­bu­der at vil­le hol­de øje med. Fon­den skal gi­ve sty­rel­sen be­sked, hvis den ik­ke se­ne­st den 31. ja­nu­ar 2023 har ud­pe­get et nyt bestyrelsesmedlem.

Pinlig sag

Ad­vo­kat Sø­ren Ber­gen­ser, der er eks­pert i fonds­ret, un­der­stre­ger over for avi­sen, at der er ta­le om en al­vor­lig kritik.

“Ba­re det, at Er­hvervs­sty­rel­sen er gå­et så langt som til at træf­fe en af­gø­rel­se og ud­ta­le en kri­tik, er i sig selv al­vor­ligt for en fonds­be­sty­rel­se. Det er en al­vor­lig af­gø­rel­se, der er ble­vet truf­fet, som går fon­dens be­sty­rel­se imod. Og no­get som i den grad bør få fon­den og be­sty­rel­sen til fremad­ret­tet at væ­re langt me­re op­mærk­som på dis­se ha­bi­li­tets­reg­ler og på, hvor­dan man må ud­de­le,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser, der be­teg­ner sa­gen som ”pin­lig” for fonden.

Ba­re det, at Er­hvervs­sty­rel­sen er gå­et så langt som til at træf­fe en af­gø­rel­se og ud­ta­le en kri­tik, er i sig selv al­vor­ligt for en fondsbestyrelse

Sø­ren Ber­gen­ser – Ad­vo­kat og eks­pert i fondsret

Di­rek­tør Tho­mas Bang si­ger til avi­sen, at fon­den ta­ger Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se til ef­ter­ret­ning og nu vil æn­dre pro­ce­du­rer for ud­de­ling af lej­lig­he­der og fonds­mid­ler. Som svar på, hvad fon­den tæn­ker om af­gø­rel­sen, si­ger Tho­mas Bang:

”Vi tæn­ker, at vi i og for sig ik­ke får kri­tik for det, vi har gjort, men for må­den vi har gjort det på. Det ta­ger vi til ef­ter­ret­ning og ret­ter ind ef­ter. (…) Vi skal la­ve vo­res pro­ce­du­rer om, så det pas­ser til det, som Er­hvervs­sty­rel­sen skri­ver i afgørelsen.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer