To nye medlemmer af bestyrelsen i Mary Fonden

Professor Vibeke Koushede og ledelses- og kommunikationsrådgiver Andreas Gylling Æbelø har fået sæde i Mary Fondens bestyrelse. De afløser Caroline Heering og Ulla Brockenhuus-Schack.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Mary Fon­den, H.K.H. Kron­prin­ses­se Mary, om­gi­vet af de to nye med­lem­mer af fonds­be­sty­rel­sen: Pro­fes­sor Vi­be­ke Kous­he­de og le­del­ses- og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver An­dreas Gyl­ling Æbe­lø. (fo­to: Mary Fonden)

H.K.H. Kron­prin­ses­se Marys Fond, bed­re kendt som Mary Fon­den, har fra års­skif­tet få­et to nye an­sig­ter i bestyrelsen.

Ind i be­sty­rel­sen er kom­met pro­fes­sor Vi­be­ke Kous­he­de og le­del­ses- og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver An­dreas Gyl­ling Æbe­lø. De af­lø­ser Ca­ro­li­ne He­e­ring og Ul­la Bro­ck­en­huus-Scha­ck, som beg­ge har sid­det i be­sty­rel­sen, si­den fon­den blev stif­tet i 2017.

”Jeg er utro­lig glad for at kun­ne by­de An­dreas og Vi­be­ke vel­kom­men i Mary Fon­dens be­sty­rel­se. Med dem om bord bli­ver be­sty­rel­sens kom­pe­ten­cer in­den­for ana­ly­se, forsk­ning og stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion styr­ket yder­li­ge­re. Det mat­cher rig­tig godt med nog­le af de vig­tig­ste op­ga­ver i Mary Fon­den: At ud­vik­le og ud­bre­de vi­den om vo­res ind­sats­om­rå­der samt at ska­be stør­re for­stå­el­se for men­ne­sker, der står uden­for fæl­les­ska­ber­ne,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Kron­prin­ses­se Mary i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Her ud­tryk­ker hun sam­ti­dig sin tak­nem­lig­hed til Ca­ro­li­ne He­e­ring og Ul­la Bro­ck­en­huus-Scha­ck for de­res sto­re en­ga­ge­ment og vig­ti­ge bi­drag til Mary Fon­dens arbejde.

”De har beg­ge en stor an­del i etab­le­rin­gen og ud­vik­lin­gen af Mary Fon­den til det, vi er i dag, og i vo­res ar­bej­de med at bi­dra­ge til et sam­fund, hvor al­le op­le­ver, at de hø­rer til,” si­ger Kronprinsessen.

Vi­be­ke Kous­he­de er pro­fes­sor og in­sti­tut­le­der ved In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Vi­be­ke Kous­he­des forsk­ning om­fat­ter pri­mært men­tal sund­hed og sundhedsfremme.

An­dreas Gyl­ling Æbe­lø er selv­stæn­dig le­del­ses- og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver og fored­rags­hol­der. Tid­li­ge­re har han blandt an­det væ­ret sær­lig rå­d­gi­ver for ud­vik­lings­mi­ni­ster Mo­gens Jen­sen, di­rek­tør i AIDS-Fon­det og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Det Obel­ske Familiefond.

Ud over for­man­den og de to nye med­lem­mer be­står be­sty­rel­sen i Mary Fon­den nu af hof­chef for Kron­prin­s­par­rets Hof Chri­sti­an Schø­nau, bør­ne- og un­ge­di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne Ni­na Eg Han­sen, tid­li­ge­re part­ner i McK­in­sey Mi­cha­el Hal­bye samt læ­ge og tid­li­ge­re for­mand for Ung­dom­mens Rø­de Kors Tro­els Boldt Rømer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer