Professor afløser professor i Ny Carlsbergfondets bestyrelse

Professor Jacob Wamberg overtager professor Morten Kyndrups plads i Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Morten Kyndrup stopper som følge af fondens aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.

Ja­cob Wam­berg har ta­get plads som nyt med­lem af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. (fo­to: Ul­rik Jantzen)

Kunst­fon­den Ny Carls­berg­fon­det har fra års­skif­tet få­et et nyt med­lem af bestyrelsen.

Pro­fes­sor, dr.phil. Ja­cob Wam­berg er trå­dt ind som nyt med­lem af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Han af­lø­ser pro­fes­sor Mor­ten Kyn­d­rup, der ef­ter me­re end 16 år ud­træ­der som føl­ge af fon­dens al­ders­græn­se for bestyrelsesmedlemmer.

Det 61-åri­ge nye be­sty­rel­ses­med­lem blev i 2004 ud­nævnt til pro­fes­sor ved af­de­lin­gen for kunst­hi­sto­rie på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Si­den har Ja­cob Wam­bergs forsk­nings­mæs­si­ge fo­kus væ­ret kun­stens for­hold til na­tur og tek­no­lo­gi, som han har be­lyst i en bred kunst­hi­sto­risk sammenhæng.

Ja­cob Wam­berg har stor er­fa­ring med for­sker­ud­dan­nel­ser, be­vil­lings­pro­ces­ser og forsk­nings­le­del­se og er des­u­den bå­de for­fat­ter, med­for­fat­ter og re­dak­tør af en lang ræk­ke bø­ger og vi­den­ska­be­li­ge artikler.

Det er Carls­berg­fon­det, som ud­pe­ger be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne til Ny Carls­berg­fon­det, og be­sty­rel­ses­for­kvin­de i Carls­berg­fon­det Ma­j­ken Schultz me­ner, at Ja­cob Wam­berg med sin stær­ke og re­le­van­te kunstvi­den­ska­be­li­ge pro­fil kan kom­ple­men­te­re Ny Carls­berg­fon­dets sam­le­de be­sty­rel­se på glim­ren­de vis.

”Han har en lang og al­si­dig er­fa­ring in­den­for den kunst­fag­li­ge forsk­ning samt er­fa­ring med be­sty­rel­ses- og fonds­ar­bej­de. Det er mig der­for en stor glæ­de at kun­ne ud­pe­ge Ja­cob Wam­berg til at ind­gå i Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. End­vi­de­re vil jeg ger­ne tak­ke Mor­ten Kyn­d­rup for den sto­re ind­sats, som han igen­nem me­re end 16 år har ydet for Ny Carls­berg­fon­det,” si­ger Ma­j­ken Schultz i en pressemeddelelse.

70-åri­ge Mor­ten Kyn­d­rup har væ­ret med­lem af fon­dens be­sty­rel­se si­den 2006.

Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se ud­gø­res nu af be­sty­rel­ses­for­kvin­de Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, di­rek­tør for Ska­gens Kunst­mu­se­er Li­set­te Vind Eb­be­sen, di­rek­tør for Kunst­mu­se­um Brandts Sti­ne Høholt, le­der af ud­stil­lings­ste­det Tra­nen To­ke Lyk­ke­berg og pro­fes­sor, dr.phil. Ja­cob Wamberg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer