Fondsstøttet lokalmedie er løbet tør for penge

Efter godt et år må det digitale lokalmedie Falkoneren på Frederiksberg kaste håndklædet i ringen, da mediet er løbet tør for kapital. Frederiksbergfonden har støttet Falkoneren og er klar til at modtage ansøgninger fra medier en anden gang. For lokalsamfundsfonde bør medvirke til at bekæmpe den lokale medietørke i Danmark, mener fondens direktør.

Frederiksberg Rådhus (foto: Janus Moos)
Fal­ko­ne­ren var tænkt som et lo­kalt me­die på Fre­de­riks­berg, der skul­le skri­ve om em­ner­ne kul­tur, by­liv, po­li­tik og bæ­re­dyg­tig by.

Den sid­ste ar­ti­kel blev pu­bli­ce­ret lil­leju­le­af­ten, og si­den har det væ­ret slut med nyhe­der på det di­gi­ta­le lo­kal­me­die Fal­ko­ne­ren på Fre­de­riks­berg. For trods så­vel jour­na­li­sti­ske am­bi­tio­ner som pen­ge i ryg­gen fra Fre­de­riks­berg­fon­den er det ik­ke lyk­ke­des for me­di­et at sik­re en for­nuf­tig driftsøkonomi.

”Der skal øko­no­mi til at dri­ve et me­die, og trods en­gangs­be­vil­lin­gen fra Fre­de­riks­berg­fon­den har vi ik­ke ev­net at skaf­fe ny ka­pi­tal, så vi er lø­bet tør for pen­ge. Der­for har vi nu luk­ket ned og er gå­et på tæn­ke­pau­se, og så må vi se, om vi luk­ker for al­tid – el­ler om vi kan bru­ge vo­res er­fa­rin­ger til nye til­tag,” si­ger Adam Hey, be­sty­rel­ses­for­mand i For­e­nin­gen Fal­ko­ne­ren, der står bag Falkoneren.

Afslag på mediestøtte

Fal­ko­ne­ren nå­e­de kun at væ­re i gang i godt et år, og iføl­ge Adam Hey har en kom­bi­na­tion af fle­re ting få­et pro­jek­tet til at kuldsejle.

”Vi hav­de hå­bet at kun­ne få me­di­e­støt­te, men vi fik af­slag på vo­res an­søg­ning til Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i ef­ter­å­ret 2021, og selv­om der er la­vet et nyt me­di­e­for­lig med øget fo­kus på lo­kal­me­di­er, er den nye me­di­e­støt­te desvær­re ik­ke ud­mønt­et end­nu,” for­tæl­ler Adam Hey.

Me­di­et har fra be­gyn­del­sen væ­ret uaf­hæn­gigt og upo­li­tisk – og an­non­ce­frit. Abon­ne­ments­be­ta­ling har hel­ler ik­ke væ­ret en del af for­ret­nings­mo­del­len. Det har do­na­tio­ner, part­ner­ska­ber og med­lem­ska­ber af For­e­nin­gen Fal­ko­ne­ren til gen­gæld. Med ud­gan­gen af 2022 var der om­kring 50 med­lem­mer, der hver be­ta­ler et år­ligt kon­tin­gent på 373 kroner.

”Hvor vi har haft to jour­na­li­ster til­knyt­tet, har ad­mi­ni­stra­tio­nen ho­ved­sa­ge­lig væ­ret dre­vet på fri­vil­lig ba­sis, jeg er selv fri­vil­lig i ad­mi­ni­stra­tio­nen. Så vi har ik­ke haft mus­k­ler nok til kampag­ner samt di­a­log med in­ter­es­sen­ter med vi­de­re,” me­ner Adam Hey.

Fond klager ikke

Fal­ko­ne­ren var tænkt som et me­die, der skul­le skri­ve om em­ner­ne kul­tur, by­liv, po­li­tik og bæ­re­dyg­tig by, men især kul­tur og by­liv er ble­vet prioriteret.

”Be­vil­lin­gen fra Fre­de­riks­berg­fon­den var øre­mær­ket til kul­turjour­na­li­stik, og vi har na­tur­ligt pri­o­ri­te­ret de om­rå­der, vi hav­de pen­ge til,” for­kla­rer Adam Hey.

Fre­de­riks­berg­fon­dens be­vil­ling til ind­holds­ud­vik­ling og for­mid­ling på kul­tu­r­om­rå­det var på 360.000 kro­ner – for­delt på 30.000 kro­ner pr. må­ned i he­le 2022.

Hos Fre­de­riks­berg­fon­den hå­ber di­rek­tør Mar­tin Da­hl, at Fal­ko­ne­ren fin­der en løs­ning, der kan dri­ve me­di­et vi­de­re i en el­ler an­den form. Li­ge­gyl­digt hvad er han godt til­freds med ud­byt­tet af bevillingen.

”Der er ble­vet la­vet en flot styk­ke ar­bej­de med me­re end 100 ar­tik­ler om kul­tur­li­vet på Fre­de­riks­berg, så som fond har vi in­tet at kla­ge over. Sam­ti­dig bli­ver ar­tik­ler­ne lig­gen­de på net­tet, så der er ta­le om bli­ven­de stof,” si­ger Mar­tin Dahl.

Fonde bør støtte lokalmedier

Ud over de 360.000 kro­ner var Fre­de­riks­berg­fon­den og­så med i op­tak­ten til Fal­ko­ne­ren, hvor fon­den be­vil­ge­de 200.000 kro­ner til en me­di­e­a­na­ly­se af bor­ger­nes me­di­e­va­ner og behov.

I 2019 støt­te­de fon­den og­så ci​vil​de​bat​ten​.dk i det da­væ­ren­de Ho­ved­sta­dens Me­di­e­hus. Fon­den har de se­ne­ste år og­så gi­vet støt­te til Fre­de­riks­berg Lo­kal TV og til fle­re lo­kal­ra­dio­er på Frederiksberg.

De lo­ka­le me­di­er i Dan­mark er pres­se­de, og som lo­kal­fond me­ner vi, at lo­kal nyheds­for­mid­ling er et vig­tigt filan­tro­pisk støtteområde

Mar­tin Da­hl – di­rek­tør, Frederiksbergfonden

”De lo­ka­le me­di­er i Dan­mark er pres­se­de, og som lo­kal­fond me­ner vi, at lo­kal nyheds­for­mid­ling er et vig­tigt filan­tro­pisk støt­te­o­m­rå­de un­der vo­res ene ud­de­lings­ret­ning ’Med­bor­ger­skab’, og vi bli­ver ik­ke af­skræk­ket af, at et me­die, vi har støt­tet, nu må smi­de hånd­klæ­det i rin­gen,” si­ger Mar­tin Dahl.

Han vil ik­ke ta­ge stil­ling til en even­tu­el frem­ti­dig an­søg­ning fra Fal­ko­ne­ren, men helt ge­ne­relt ser han lo­kal­me­di­er som et me­get vig­tigt indsatsområde.

”Den me­di­e­tør­ke, vi ser rundt om­kring i for­hold til man­gel på lo­kal nyheds­jour­na­li­stik, er me­get al­vor­lig, og lo­kal­sam­funds­fon­de rundt i lan­det bur­de ori­en­te­re sig langt me­re i for­hold til at un­der­støt­te lo­kal­me­di­er,” si­ger Mar­tin Da­hl og fortsætter:

”I Dan­mark er det ik­ke sær­lig nor­malt, at me­di­er får fonds­støt­te, hvor det i et land som USA er helt al­min­de­ligt, men i min op­tik bør de dan­ske lo­kal­sam­funds­fon­de i hø­je­re grad væ­re med til at sik­re en bred lo­kal nyheds­dæk­ning ved at gi­ve filan­tro­pisk støt­te til lokalmedier.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer