Avis: Kirkefolk lukrerer på lave huslejer i ejendomsfond

Det kan være i strid med fondslovgivningen, når bestyrelsen i den velgørende fond, P. C. Ibsens Sønners Legat, udlejer Strandvejs-lejligheder til langt under markedspris til fordel for præstekolleger og andre kirkefolk i Københavns Stift. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Be­sty­rel­sen i P. C. Ib­sens Le­gat sam­men­sæt­tes af en sog­ne­præst fra tre kir­ker, her­un­der Hol­mens Kir­ke i Kø­ben­havn. Fon­den har til for­mål at støt­te min­dre­be­mid­le­de, en­li­ge kvinder.

Tre præ­ster i be­sty­rel­sen for den me­re end 100 år gam­le, vel­gø­ren­de fond P. C Ib­sens Le­gat, har til­sy­ne­la­den­de fo­re­ta­get vedtægts­stri­di­ge ud­de­lin­ger til kol­le­ger i kirkemiljøet.

Det skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Fon­den har til for­mål at støt­te min­dre­be­mid­le­de en­li­ge kvin­der, der en­ten har ar­bej­det som læ­re­rin­der, sy­geple­jer­sker el­ler hus­be­sty­re­rin­der. Fon­dens ind­tæg­ter kom­mer fra ud­lej­ning af lej­lig­he­der på Strand­vej­en og Cal­li­sens­vej i Hellerup. 

Men iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad er lej­lig­he­der­ne ud­le­jet til hus­le­jer, der lig­ger langt un­der den al­min­de­li­ge mar­keds­ba­se­re­de le­je i området. 

Og det er i fle­re til­fæl­de ik­ke min­dre­be­mid­le­de kvin­der, der har få­et ad­gang til den un­der­nor­ma­le husleje. 

Det har der­i­mod en sog­ne­præst, en kir­kesan­ger, en or­ga­nist, en kor­degn og en kir­ke- og kul­tur­me­d­ar­bej­der. Des­u­den bor bi­skop Pe­ter Skov-Jakob­sens eks­ko­ne og dat­ter i de at­trak­ti­ve lej­lig­he­der på Strand­vej­en i Hel­lerup, skri­ver Kri­ste­ligt Dagblad. 

Det kan be­ty­de, at be­sty­rel­sen i fonds­ret­lig for­stand har fo­re­ta­get ud­de­lin­ger til per­so­ner, som ik­ke er om­fat­tet fon­dens uddelingsformål. 

“Hvis en fond måt­te ha­ve transak­tio­ner, som be­vis­ligt ik­ke er på mar­keds­vil­kår, og som der­med in­de­bæ­rer, at fon­dens for­mue for­mind­skes, el­ler at en fond gi­ver af­kald på en ind­tægt, som den vil­le kun­ne op­pe­bæ­re, så skal dis­po­si­tio­nen væ­re om­fat­tet af en fonds for­mål,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen til avisen.

Kri­ste­ligt Dag­blad har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i fon­den, Ej­gil Bank Ole­sen, der er pen­sio­ne­ret provst, St­ef­fen Ring­gaard An­der­sen, der er præst i Vor Frue Kir­ke, og Leif Ge­org Chri­sten­sen, der er præst i Hel­ligaand­skir­ken i Kø­ben­havns Stift.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer