Fondspenge til forskere med lyse ideer og bygning i skov fyldt med kunst

Otto Mønsteds Fond uddeler for fjerde år i træk prisen ’Den lyse idé’ til tre forskere, Dreyers Fond uddeler arbejdslegater til 10 teams, der vil arbejde med ideer til udvikling og brug af materialer, mens Realdania støtter byggeriet af en bygning i en skov fyldt med samtidskunst i Herning.

De­ep Fo­rest Art Land in­de­hol­der om­kring 80 skul­p­tu­rer og kunst­vær­ker un­der trækro­ner­ne. Snart bli­ver der byg­get en byg­ning i sko­ven, som blandt an­det skal rum­me værk­ste­der for kunst­ne­re og sko­le­klas­ser samt fa­ci­li­te­ter til gæ­ster. (fo­to: An­ders Dissing)

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid star­ter den­ne gang hos den er­hvervs­dri­ven­de fond Ot­to Møn­steds Fond, som for fjer­de år i træk bog­sta­ve­lig talt har sat pris på ly­se ide­er til grøn omstilling.

For­le­den ud­del­te fon­den pri­sen ’Den ly­se idé og i alt 600.000 kro­ner til tre for­ske­re, så de kan vi­de­re­ud­vik­le de­res ide­er, der frem­mer ud­vik­lin­gen in­den­for brint­bi­ler, LED og cir­ku­lært byggeri.

Pri­sen blev ud­delt i to ka­te­go­ri­er, hen­holds­vis årets bed­ste La­te-sta­ge idé og årets bed­ste Ear­ly-sta­ge idé. Vin­der­ne af de to ka­te­go­ri­er modt­og hver 250.000 kro­ner for de­res idéer, som er klas­si­fi­ce­ret i en mod­net el­ler tid­lig fa­se af de­res udvikling.

Vin­de­ren af den bed­ste ide i La­te-sta­ge ka­te­go­ri­en blev Ah­med Am­mar, der er po­st­doc på in­sti­tut­tet Elek­tro på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU). Ah­med Am­mar har ud­vik­let pro­to­ty­per på en LED-dri­ver, der bå­de er sig­ni­fi­kant min­dre og sam­ti­digt ek­stremt ef­fek­tiv sam­men­lig­net med de ek­si­ste­ren­de. Dis­se for­de­le åb­ner for en ræk­ke nye an­ven­del­ser af LED som lyskilde.

Vin­der i Ear­ly-sta­ge ka­te­go­ri­en blev Luca Pic­ci­ril­li, som er Ph.d. stu­de­ren­de på ke­mi­in­sti­tut­tet på DTU. Luca Pic­ci­ril­li har ud­vik­let en løs­ning på et fun­da­men­talt pro­blem ved an­ven­del­sen af brint som ’brænd­stof’ i bi­ler. Brint er en ga­s­art og skal hæg­tes på et bæ­re­mo­le­ky­le for at bli­ve fly­den­de. Men det er ude­luk­ken­de brint, der skal bru­ges i en brint­ba­se­ret brænd­sels­cel­le, som pro­du­ce­rer strøm til bi­ler. Pris­mod­ta­ge­ren har ud­vik­let et sy­stem, hvor brint og bæ­re­mo­le­ky­ler ad­skil­les fra hinanden.

Ek­stra­or­di­nært valg­te fon­den i år og­så at ud­de­le en ’run­ner-up pris’ på 100.000 kro­ner til Jan­ni­ke Borg, kan­di­dat­stu­de­ren­de på in­sti­tut­tet for For­ret­nings­ud­vik­ling og Tek­no­lo­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Jan­ni­ke Borg har sam­men med sin far ud­vik­let byg­ge­struk­tur af træ­ba­se­re­de ma­te­ri­a­ler, der både er cir­ku­læ­re og kan ned­bry­des i na­tu­ren uden ne­ga­tiv påvirkning af miljøet.

Det er me­get po­si­tivt og ut­ro­ligt be­tryg­gen­de for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner, at vo­res un­ge for­ske­re ta­ger bæ­re­dyg­tig­hed og grøn om­stil­ling så alvorligt

Nis Al­strup – For­mand, Ot­to Møn­steds Fond

For­man­den for Ot­to Møn­steds Fond Nis Al­strup glæ­der sig over, at der blandt årets an­sø­ge­re har væ­ret et stort fo­kus på bæredygtighed.

”Det er me­get po­si­tivt og ut­ro­ligt be­tryg­gen­de for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner, at vo­res un­ge for­ske­re ta­ger bæ­re­dyg­tig­hed og grøn om­stil­ling så al­vor­ligt, og som vi ved, er det desvær­re og­så tvin­gen­de nød­ven­digt,” si­ge Nis Al­strup i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Fondsstøtte til udvikling og brug af materialer

Vi fort­sæt­ter til Drey­ers Fond, hvor en be­døm­mel­ses­ko­mité blandt 53 an­søg­nin­ger til et Open Call på pro­jek­tet ’Ma­te­ri­a­ler’ har ud­valgt 10
tvær­fag­li­ge teams, der hver mod­ta­ger et ar­bejds­le­gat på 250.000 kroner.

De 10 ud­valg­te for­slag præ­sen­te­rer al­le in­nova­ti­ve ide­er til ud­vik­ling og brug af ma­te­ri­a­ler, og i ud­væl­gel­ses­pro­ces­sen er tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der, her­un­der del­ta­gel­se af en kunst­ner, ble­vet pri­o­ri­te­ret, skri­ver Drey­ers Fond i en pressemeddelelse.

Der er sam­ti­dig ta­le om pro­jek­ter med et stort ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le sær­ligt hvad an­går op­le­vel­ses­mæs­si­ge og rum­li­ge kvaliteter.

”Vi er ut­ro­ligt gla­de for den sto­re til­slut­ning, som vo­res Open Call om ma­te­ri­a­ler har få­et. Der er in­gen tvivl om, at må­den, vi byg­ger på, kom­mer til at for­an­dre sig, og at det­te skift vil åb­ne op for nye mu­lig­he­der. For os er Open Calls en me­to­de til at syn­lig­gø­re et spe­ci­fikt em­ne og ik­ke mindst ska­be ud­vik­lings­mu­lig­he­der for de per­so­ner, der er op­ta­get af em­net,” si­ger Mat­hil­de Pe­tri, der er ar­ki­tekt og næst­for­mand i Drey­ers Fond.

Ny bygning til besøgende i Deep Forest Art Land

De­ep Fo­rest Art Land er en na­tu­ro­p­le­vel­se og et ud­stil­lings­sted for sam­tids­kunst. Sko­ven med kunst un­der åben him­mel, der lig­ger i Her­ning Kom­mu­ne, kom­mer nu tak­ket væ­re en be­vil­ling på 10 mil­li­o­ner kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia snart og­så til at in­de­hol­de en byg­ning med fa­ci­li­te­ter til be­sø­gen­de og udø­ven­de kunstnere.

De­ep Fo­rest Art Land op­le­ve­de mas­siv in­ter­es­se un­der cor­ona­kri­sen, hvor man­ge dan­ske­re ryk­ke­de uden­dørs for nye na­tur- og kul­tu­ro­p­le­vel­ser, og sko­ven med kunst er fort­sat et po­pu­lært ud­flugts­mål i Herning-området.

Vi lø­ser en vig­tig sam­funds­mæs­sig op­ga­ve ved, at fle­re får op­le­vel­ser med sam­tids­kun­sten og den frie natur

Finn Po­ul­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, De­ep Fo­rest Art Land

”De­ep Fo­rest Art Land gør kun­sten og na­tu­ren til­gæn­ge­lig for de man­ge. Vi lø­ser en vig­tig sam­funds­mæs­sig op­ga­ve ved, at fle­re får op­le­vel­ser med sam­tids­kun­sten og den frie na­tur. Med støt­ten fra Re­al­da­nia er vi nu kom­met et mar­kant skridt vi­de­re til at kon­so­li­de­re og vi­de­re­ud­vik­le ste­det som en at­trak­tion i mid­ten af Jyl­land,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand for De­ep Fo­rest Art Land Finn Po­ul­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Det er pla­nen, at den nye byg­ning skal rum­me værk­ste­der for kunst­ne­re og sko­le­klas­ser, for­sam­lings­rum for grup­per samt fa­ci­li­te­ter til gæ­ster, blandt an­det et mad­pak­ke­hus og toilet­ter. Sam­ti­dig vil sti­sy­ste­met i sko­ven bli­ve for­bed­ret til gavn for kunst- og naturoplevelsen.

”De­ep Fo­rest Art Land er et helt sær­ligt sted, som gi­ver nye kunst- og na­tu­ro­p­le­vel­ser til al­le, der læg­ger vej­en for­bi og be­gi­ver sig ud på stien og ind i sko­ven og skul­p­tu­rer­ne. Vi vil ger­ne støt­te ud­vik­lin­gen af De­ep Fo­rest Art Land som at­trak­tion i det ve­stjy­ske og sam­ti­dig ska­be go­de fy­si­ske ram­mer for det fæl­les­skab, der er op­stå­et om­kring lo­ka­le fri­vil­li­ge og udø­ven­de kunst­ne­re, der bå­de ar­bej­der, for­mid­ler og ud­stil­ler i sko­ven,” si­ger filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ni­na Ko­vsted Helk.

Pro­jek­tet er og­så støt­tet af Her­ning Kom­mu­ne og Mau Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer