Knud Foldschack er arbejdende bestyrelsesformand i tre erhvervsfonde

Advokat Knud Foldschack mener ikke selv, at han agerer i strid med erhvervsfondslovens forbud mod arbejdende bestyrelsesformænd. Der gælder en lempelse for mindre fonde uden sekretariater, mener han og påpeger, at han ikke har modtaget påbud fra Erhvervsstyrelsen.

Knud Folds­cha­ck er medstif­ter af og ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand i Ragn­hild­ga­de­fon­den, som hu­ser kul­tu­rel­le og kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter på ejen­dom­men Ragn­hild­ga­de 1 i Kø­ben­havn, her­un­der for­e­nin­gen bol­sje­fa­brik­ken og thai­bok­se­klub­ben Mu­ay Thai. Fon­den er nu kom­met i øko­no­mi­ske pro­ble­mer - blandt an­det på grund af mang­len­de hus­le­je­ind­tæg­ter (fo­to: Fundats).

En be­sty­rel­ses­for­mand må som ud­gangs­punkt ik­ke ud­fø­re an­dre op­ga­ver for fon­den end dem, der føl­ger af hver­vet som bestyrelsesformand.

Men i tre er­hvervs­dri­ven­de fon­de le­ve­rer ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck på fast og jævn­lig ba­sis for­skel­li­ge ydel­ser fra sit ad­vo­kat­fir­ma &Foldschack, selv­om han sam­ti­dig er be­sty­rel­ses­for­mand i fondene.

I Ragn­hild­ga­de­fon­den dre­jer det sig for ek­sem­pel om ydel­ser i hen­hold til en fast ad­mi­ni­stra­tions­af­ta­le mel­lem fon­den og Knud Folds­cha­ck selv som ad­vo­kat. Des­u­den yder Knud Folds­cha­ck al­min­de­lig ad­vo­ka­t­rå­d­giv­ning til fon­de­ne og bi­står med sær­li­ge opgaver.

I al­le tre fon­de mod­ta­ger Knud Folds­cha­ck el­ler hans ad­vo­kat­sel­skab be­ta­ling for den­ne ty­pe ydel­ser, som lig­ger ud over de op­ga­ver, han på­ta­ger sig i sin egen­skab af be­sty­rel­ses­for­mand. Transak­tio­ner­ne er der­for hvert år op­lyst som ’transak­tio­ner med nært­stå­en­de par­ter’ i no­ter­ne til årsregnskaberne.

Der er ta­le om re­la­tivt små be­løb, som i hver af fon­de­ne ty­pisk lig­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 100.000 kro­ner til 200.000 kro­ner om året for bå­de ad­mi­ni­stra­tion og rå­d­giv­ning fra Knud Folds­cha­cks ad­vo­kat­for­ret­ning (se ta­bel­ler nedenfor).

De ti­mer mit kon­tor bru­ger på at ad­mi­ni­stre­re og as­si­ste­re de tre fon­de af­spej­ler ik­ke den tid, der er ble­vet fak­tu­re­ret for det ud­før­te arbejde

Knud Folds­cha­ck – Ad­vo­kat, &Foldschack

”De ti­mer mit kon­tor bru­ger på at ad­mi­ni­stre­re og as­si­ste­re de tre fon­de af­spej­ler ik­ke den tid, der er ble­vet fak­tu­re­ret for det ud­før­te ar­bej­de,” skri­ver han i et mailsvar til Fundats.

Men ad­vo­kat Knud Folds­cha­cks ad­vo­kat­hjælp til de tre fon­de, il­lu­stre­rer et af di­lem­ma­er­ne for små fon­de, som har så la­ve ind­tæg­ter, at der ik­ke er over­skud til ud­de­lin­ger, og i nog­le af til­fæl­de­ne hel­ler ik­ke til bestyrelseshonorar.

Gælder store som små

Selv­om for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mænd gæl­der al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de, sto­re som små, så rej­ser spørgs­må­let sig, hvor­dan sær­ligt min­dre fon­de med dår­lig øko­no­mi i prak­sis und­går, at be­sty­rel­ses­for­man­den kom­mer i kon­flikt med forbuddet.

Det vil si­ge, hvor­dan fon­den kan ind­ret­te sig, så for­man­den ik­ke skal ”ud­fø­re hverv for fon­den, der ik­ke er en del af hver­vet som for­mand,” som det hed­der i er­hvervs­fonds­lo­vens 52 stk. 3.

Er­hvervs­fonds­lo­ven § 52, stk.3
    For­man­den for be­sty­rel­sen må ik­ke ud­fø­re hverv for fon­den, der ik­ke er en del af hver­vet som for­mand. En be­sty­rel­ses­for­mand kan dog, hvor der er sær­ligt be­hov her­for, ud­fø­re op­ga­ver, som den på­gæl­den­de bli­ver an­mo­det om at ud­fø­re af og for bestyrelsen

”Mit ar­bej­de for og med fon­de kon­cen­tre­rer sig pri­mært om min­dre fon­de, hvor den dag­li­ge le­del­se af fon­den va­re­ta­ges af sel­ve be­sty­rel­sen. De værns­reg­ler, der er ved­ta­get mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mænd, er net­op lem­pet sær­ligt for min­dre fon­de,” si­ger Knud Folds­cha­ck, der sam­ti­dig af­vi­ser at age­re i strid med er­hvervs­fonds­lo­vens forbud.

Det er dog ik­ke kor­rekt, at er­hvervs­fonds­lo­ven in­de­hol­der en ge­ne­rel lem­pel­se af for­bud­det for min­dre fon­de. Der­i­mod er det rig­tigt, at er­hvervs­fonds­lo­ven in­de­hol­der en mu­lig­hed for, at den sam­le­de be­sty­rel­se i sær­li­ge til­fæl­de kan be­de for­man­den på­ta­ge sig an­dre op­ga­ver for fonden.

Men net­op i små fon­de uden di­rek­tion og se­kre­ta­ri­a­ter er det vig­tigt, at de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer er me­get op­mærk­som­me på, hvil­ke sær­li­ge be­hov der er for at la­de for­man­den lø­se an­dre opgaver.

Risiko for magtkoncentration

For­bud­det blev ind­ført i er­hvervs­fonds­lo­ven i 2014, og skal for­hin­dre magt­kon­cen­tra­tion hos for­man­den, som kan fø­re til in­for­ma­tions­a­sym­me­tri i be­sty­rel­sen og der­med mang­len­de til­syn med drif­ten af fonden.

Reg­ler­ne, som på det tids­punkt al­le­re­de gjaldt for ka­pi­tal­sel­ska­ber og stats­li­ge ak­tie­sel­ska­ber, har sin bag­grund i en af dansk er­hvervs­livs stør­ste le­del­ses­skan­da­ler, den så­kald­te Nor­disk Fjer-skan­da­le, hvor be­sty­rel­sen blev ført bag ly­set af sel­ska­bets be­sty­rel­ses­for­mand. Skan­da­len fra 1991 ko­ste­de kre­di­to­rer og ak­tio­næ­rer fi­re mil­li­ar­der kro­ner, og fle­re tu­sin­de me­d­ar­bej­de­re mi­ste­de de­res job. Sa­gen før­te ef­ter­føl­gen­de til æn­drin­ger i sel­skabs­lo­v­giv­nin­gen, så det blev ulov­ligt at sid­de i di­rek­tio­nen og sam­ti­dig væ­re be­sty­rel­ses­for­mand el­ler næstformand.

I stør­re fon­de med bå­de en be­sty­rel­se og di­rek­tion be­hø­ver for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mænd ik­ke vol­de stør­re pro­ble­mer, for­di den kla­re rol­le­for­de­ling ad­skil­ler be­sty­rel­ser fra den dag­li­ge drift, der ty­pisk va­re­ta­ges af en di­rek­tion og et sekretariat.

Iføl­ge lov­be­mærk­nin­ger­ne til den nye er­hvervs­fonds­lov fra 2014 er pro­blem­stil­lin­gen med magt­kon­cen­tra­tion da og­så sær­ligt re­le­vant i fon­de, hvor der ik­ke er et se­kre­ta­ri­at, og det der­for er be­sty­rel­sen, der som kol­le­gi­alt or­gan, har an­sva­ret for den dag­li­ge drift.

Hvis be­sty­rel­ses­for­man­den på­ta­ger sig at lø­se op­ga­ver, som lig­ger in­den­for om­rå­der­ne ad­mi­ni­stra­tion og dag­lig drift ri­si­ke­rer de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer at bli­ve an­svar­li­ge for be­slut­nin­ger, som de re­elt ik­ke har del­ta­get i og hel­ler har haft til­stræk­ke­lig ind­sigt i. Be­sty­rel­ses­for­man­den ri­si­ke­rer der­for at age­re bå­de di­rek­tør og for­mand, og med de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer på si­de­linj­en er be­sty­rel­ses­kol­le­gi­et re­elt sat ud af kraft, og fon­den le­des i prak­sis af én en­kelt person.

Særligt behov

På trods af er­hvervs­fonds­lo­vens ud­gangs­punkt in­de­hol­der be­stem­mel­sen i 52 stk. 3 des­u­den en und­ta­gel­se, som gi­ver be­sty­rel­sen mu­lig­hed for at be­de for­man­den om at på­ta­ge sig an­dre opgaver.

Det er dog en be­tin­gel­se, at der er ta­le om et sær­ligt be­hov - for ek­sem­pel, at di­rek­tø­ren plud­se­lig er fra­t­rå­dt el­ler der op­stå­et en akut si­tu­a­tion, som skal hånd­te­res, in­den man kan nå at be­de om ek­stern as­si­stan­ce. Det frem­går des­u­den af lov­be­mærk­nin­ger­ne, at und­ta­gel­sen ind­fø­res ef­ter in­spira­tion fra sel­skabs­lo­ven, som gi­ver be­sty­rel­ses­for­man­den mu­lig­hed for mid­ler­ti­digt at ud­fø­re an­dre op­ga­ver for fonden.

”En be­sty­rel­ses­for­mand kan dog, hvor der er sær­ligt be­hov her­for, ud­fø­re op­ga­ver, som den på­gæl­den­de bli­ver an­mo­det om at ud­fø­re af og for be­sty­rel­sen. Her­ved kan be­sty­rel­ses­for­man­den kortva­rigt del­ta­ge i et ka­pi­tal­sel­skabs dag­li­ge le­del­se i sær­li­ge til­fæl­de, hvor der kan væ­re et ri­me­ligt be­hov her­for,” frem­går det.

Da der skal væ­re ta­le om et sær­ligt be­hov be­ty­der det og­så, at be­sty­rel­sen skal an­mo­de be­sty­rel­ses­for­man­den om at lø­se en kon­kret op­ga­ve, og at det na­tur­lig­vis skal væ­re ført til pro­tokols, hvad det kon­kre­te sær­li­ge be­hov for fon­den be­står i, hvad op­ga­ven går ud på, og hvor­når den an­ses for afsluttet.

For som det frem­går af lov­be­mærk­nin­ger­ne, så kan be­sty­rel­sen ik­ke be­de for­man­den om på me­re per­ma­nent ba­sis at lø­se op­ga­ver, der ik­ke føl­ger af hver­vet som formand:

”Det for­hold, at en be­sty­rel­ses­for­mand sam­ti­digt ar­bej­der med dag­lig le­del­se, vil sta­dig på læn­ge­re sigt væ­re ufor­e­ne­ligt med lovens rol­le­for­de­ling mel­lem be­sty­rel­se og di­rek­tion,” står der i lovbemærkningerne.

Fast praksis i Foldschacks fonde

Som det frem­går af ta­bel­ler­ne ne­den­for, mod­ta­ger Knud Folds­cha­cks ad­vo­kat­sel­skab hvert år be­ta­ling for rå­d­giv­ning­sy­del­ser i fon­den Jord­brugs­fon­den Kam­mer­ga­ve, hvis er­hvervsak­ti­vi­tet blandt an­det be­står i at pro­du­ce­re øko­lo­gisk mælk med le­ve­ran­ce til me­je­ri­et Na­tur­mælk. Der­u­d­over dri­ver fon­den et dag­til­bud for psy­kisk sy­ge voks­ne på den øko­lo­gisk dre­vet land­brugs­e­jen­dom, Kammergave.

Be­sty­rel­sen be­står af tre med­lem­mer, der får ho­norar, og rå­d­giv­ning­sy­del­ser­ne fra ad­vo­kat­fir­ma­et Folds­cha­ck er op­lyst i no­ten om transak­tio­ner med nært­stå­en­de parter.

I Ejen­doms­fon­den Ru­dolf Ste­i­ner­sko­ler Dan­mark, der i 2020 ble­vet om­dan­net fra en al­men til en er­hvervs­dri­ven­de fond, får be­sty­rel­sen et min­dre ho­norar, der dog ik­ke er spe­ci­fi­ce­ret i regn­ska­bet. Der­i­mod frem­går det hvert år af no­ter­ne, at ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck ”i årets løb har ydet al­min­de­lig rå­d­giv­ning på mar­keds­mæs­si­ge vilkår.”

Tabt kapital

Ragn­hild­ga­de­fon­den er stif­tet af Knud Folds­cha­ck selv sam­men med Bal­der Jo­han­sen. Fon­den dri­ver ejen­dom­me­ne om­kring bol­sje­fa­brik­ken i Kø­ben­havn, som hu­ser kul­tu­rel­le og kre­a­ti­ve ak­ti­vi­te­ter i Ragn­hild­ga­de. Iføl­ge den se­ne­ste le­del­ses­be­ret­ning er der ta­le om en fond med en ”sær­de­les pres­set” øko­no­mi. Be­sty­rel­sen, der er uløn­net, har i fle­re år ar­bej­det på at fu­sio­ne­re fon­den med Fon­den Jagt­vej 69 og Fon­den det åb­ne Rum. Fon­den op­ly­ser i le­del­ses­be­ret­nin­ger­ne, at det er Knud Folds­cha­ck, der er for­mand for fon­den, som og­så står for administrationen:

”Der er ind­gå­et af­ta­le med ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck om ad­mi­ni­stra­tion af fon­den. Der er i 2020 ud­be­talt et ad­mi­ni­stra­tions­ho­norar for det­te ar­bej­de samt til­li­ge for juri­disk ar­bej­de,” ly­der det i 2020-årsregnskabet.

I 2022 re­a­li­se­re­de fon­den et stør­re tab på 320.000 kro­ner og tab­te der­ved sin egen­ka­pi­tal, så­le­des at der nu er væ­sent­lig usik­ker­hed om fon­dens for­sat­te drift. Sam­me år skrev Knud Folds­cha­ck som sæd­van­ligt reg­nin­ger til fon­den for ad­mi­ni­stra­tion og rådgivning:

”Be­sty­rel­ses­med­lem, ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck, der er part­ner i & Folds­cha­ck Ad­vo­kat­part­ner­sel­skab, har i årets løb ydet al­min­de­lig rå­d­giv­ning til og ad­mi­ni­stre­ret fon­den for i alt 212 t.kr. ,” frem­går det af se­ne­ste års­regn­skab, hvor det sam­ti­dig un­der­stre­ges, at:

”Transak­tio­ner­ne er gen­nem­ført på nor­ma­le mar­keds­mæs­si­ge vilkår.”

Fun­dats har spurgt Knud Folds­cha­ck, hvor­dan hans fa­ste prak­sis med at fak­tu­re­re si­ne fon­de for ad­mi­ni­stra­tions- og rå­d­giv­ning­sy­del­ser år ef­ter år kan væ­re i over­ens­stem­mel­se med for­bud­det mod ar­bej­den­de bestyrelsesformænd.

”Jeg fast­hol­der, at jeg som be­sty­rel­ses­for­mand kan på­ta­ge mig op­ga­ver for fon­de­ne, når be­sty­rel­sen i fon­de­ne an­mo­der mig om det og, at det­te vil væ­re i over­ens­stem­mel­se med bå­de lovens bog­stav og ånd,” skri­ver han.

Han hen­vi­ser des­u­den til for­ar­bej­der­ne til sel­skabs­lo­vens § 114, som for­bud­det i er­hvervs­fonds­lo­ven har sin in­spira­tion fra:

”Der­i­mod for­hin­drer reg­len ik­ke, at be­sty­rel­ses­for­man­den ek­sem­pel­vis an­mo­des om at gen­nem­gå ka­pi­tal­sel­ska­bets for­sik­rin­ger for at gi­ve be­sty­rel­sen en re­de­gø­rel­se for ka­pi­tal­sel­ska­bets for­sik­rings­for­hold. Som ek­semp­ler på an­dre op­ga­ver, der kan hen­læg­ges til be­sty­rel­ses­for­man­den, kan næv­nes for­be­re­del­se i for­bin­del­se med an­sæt­tel­se af en ny di­rek­tør, for­hand­lin­ger om fu­sion, gen­nem­gang af et be­stemt en­ga­ge­ment, som ka­pi­tal­sel­ska­bet er in­vol­ve­ret i, samt ud­ar­bej­del­se af et bør­sprospekt om ka­pi­tal­sel­ska­bet,” står der i lov­be­mærk­nin­ger­ne til selskabsloven.

”Samt­li­ge af de op­ga­ver jeg har på­ta­get mig for de an­giv­ne fon­de, lig­ger fuld­stæn­dig i tråd med oven­stå­en­de ek­semp­ler fra for­ar­bej­der­ne. Be­sty­rel­sen i Ragn­hild­ga­de­fon­den, samt kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, har f.eks. bedt mig fo­re­stå en fu­sion af Ragn­hild­ga­de­fon­den med en ræk­ke an­dre fon­de un­der kom­mu­nens til­syn. An­dre op­ga­ver for de nævn­te fon­de har be­stå­et i bi­stand til fra­salg af fast ejen­dom samt gen­nem­gang af en ræk­ke tabs­gi­ven­de en­ga­ge­men­ter til brug for evt. inkas­so­ind­dri­vel­se. Al­le op­ga­ver, der lig­ger ud over va­re­ta­gel­sen af dag­lig le­del­se af fon­de­ne og der­for fal­der in­den for be­stem­mel­sens (§ 52 stk. 3, 2 pkt.) an­ven­del­se,” skri­ver Knud Foldschack.

Hvor­dan sik­rer be­sty­rel­ser­ne i de tre fon­de, at I over­hol­der reg­ler­ne om in­ha­bi­li­tet i de af­ta­ler, hvor du bå­de ind­går som kø­ber og sælger?

”Lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de er me­get klar, når det kom­mer til hånd­te­ring af in­ha­bi­li­tet. Det frem­går så­le­des af lovens § 51, stk. 1, at et med­lem af le­del­sen ik­ke må del­ta­ge i be­hand­lin­gen af spørgs­mål om af­ta­ler mel­lem den er­hvervs­dri­ven­de fond og den på­gæl­den­de selv el­ler søgs­mål mod den på­gæl­den­de selv el­ler om af­ta­ler mel­lem fon­den og tred­je­mand el­ler søgs­mål mod tred­je­mand, hvis den på­gæl­den­de har en væ­sent­lig in­ter­es­se he­ri, der kan væ­re i strid med fon­dens in­ter­es­ser," skri­ver Knud Folds­cha­ck og fortsætter:

In­gen af de nævn­te fon­de har mod­ta­get no­gen form for sank­tion el­ler på­bud fra fondsmyn­dig­he­den i for­bin­del­se med be­sty­rel­sens over­hol­del­se af inhabilitetsreglerne

Knud Folds­cha­ck – Ad­vo­kat, &Foldschack

"Det be­mær­kes i den­ne for­bin­del­se, at det fak­tum, at jeg som in­ha­bilt med­lem af be­sty­rel­sen ik­ke kan del­ta­ge i be­hand­lin­gen af f.eks. val­get af ad­mi­ni­stra­tor, ik­ke for­hin­drer de øv­ri­ge med­lem­mer i at be­de mig om at re­de­gø­re for det på­gæl­den­de em­ne. In­gen af de nævn­te fon­de (Ragn­hild­ga­de­fon­den, Jord­brugs­fon­den Kam­mer­ga­ve samt Ejen­doms­fon­den for Ru­dolf Ste­i­ner­sko­ler i Dan­mark) har mod­ta­get no­gen form for sank­tion el­ler på­bud fra fondsmyn­dig­he­den i for­bin­del­se med be­sty­rel­sens over­hol­del­se af in­ha­bi­li­tets­reg­ler­ne, og jeg me­ner der­for, at reg­ler­ne er ble­vet fulgt,” skri­ver Knud Foldschack.

 

Lovbemærkningerne til erhvervsfondslovens § 52 stk. 3.

Det fo­re­slå­e­de stk. 2 vi­dere­fø­rer den gæl­den­de be­stem­mel­se i lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de § 21, stk. 1, hvor­ef­ter for­man­den skal sør­ge for, at be­sty­rel­sen hol­der mø­de, når det­te er nød­ven­digt, og skal på­se, at samt­li­ge med­lem­mer ind­kal­des. Vedtæg­ten el­ler for­ret­nings­or­de­nen kan fast­sæt­te nær­me­re reg­ler om ind­kal­del­sens form, fri­ster m.m. Ef­ter den fo­re­slå­e­de § 55 kan bl.a. et med­lem af le­del­sen for­lan­ge at be­sty­rel­sen ind­kal­des, så­le­des at den­ne ret ik­ke kan be­græn­ses i vedtæg­ten el­ler forretningsorden.

Ef­ter sel­skabs­lo­vens § 114 må for­man­den for be­sty­rel­sen el­ler til­syns­rå­det i et ka­pi­tal­sel­skab, som har ak­tier op­ta­get til han­del på et re­gu­le­ret mar­ked, el­ler et stats­ligt ak­tie­sel­skab, ik­ke ud­fø­re hverv for ka­pi­tal­sel­ska­bet, der ik­ke er en del af hver­vet som for­mand. En be­sty­rel­ses­for­mand kan dog, hvor der er sær­ligt be­hov her­for, ud­fø­re op­ga­ver, som den på­gæl­den­de bli­ver an­mo­det om at ud­fø­re af og for be­sty­rel­sen. Her­ved kan be­sty­rel­ses­for­man­den kortva­rigt del­ta­ge i et ka­pi­tal­sel­skabs dag­li­ge le­del­se i sær­li­ge til­fæl­de, hvor der kan væ­re et ri­me­ligt be­hov herfor.

Den gæl­den­de lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de in­de­hol­der ik­ke en til­sva­ren­de be­stem­mel­se om ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand. Det fo­re­slå­e­de stk. 3, om ram­mer­ne for for­man­dens op­ga­ver skal hin­dre en uhel­dig magt­kon­cen­tra­tion hos be­sty­rel­ses­for­man­den, hvil­ket kan fø­re til mang­len­de kon­trol og tilsyn.

Er­hvervs­fonds­ud­val­get fo­re­slog, at der ind­sæt­tes en til­sva­ren­de be­stem­mel­se om en ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand i en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Det fo­re­slås der­for i stk. 3, at be­sty­rel­sen ak­tivt skal ta­ge stil­ling til, hvor­vidt be­sty­rel­ses­for­man­den ef­ter an­mod­ning kan på­ta­ge sig op­ga­ven for fon­den ud­over for­mands­hver­vet. Det­te er sær­ligt re­le­vant i er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor der ik­ke er en di­rek­tion, og hvor be­sty­rel­sen der­for som kol­le­gi­alt or­gan og­så va­re­ta­ger den dag­li­ge le­del­se. I så­dan­ne til­fæl­de er det så­le­des ik­ke en­kel­te med­lem­mer af be­sty­rel­sen, ek­sem­pel­vis for­man­den, der va­re­ta­ger den dag­li­ge le­del­se, men der­i­mod den sam­le­de be­sty­rel­se, som skal ud­fø­re den­ne op­ga­ve, hvor­for det bør frem­gå af be­sty­rel­sens for­ret­nings­or­den, hvor­le­des den dag­li­ge le­del­ses­op­ga­ve va­re­ta­ges af be­sty­rel­sens medlemmer.

Det for­hold, at en be­sty­rel­ses­for­mand sam­ti­digt ar­bej­der med dag­lig le­del­se, vil sta­dig på læn­ge­re sigt væ­re ufor­e­ne­ligt med lovens rol­le­for­de­ling mel­lem be­sty­rel­se og di­rek­tion. Det­te skal og­så ses i sam­men­hæng med, at den fo­re­slå­e­de § 37, stk. 3, 2. pkt., hvor det fo­re­slås, at di­rek­tø­ren ik­ke kan væ­re for­mand el­ler næst­for­mand for bestyrelsen.
Det for­slå­e­de stk. 3 straf­be­læg­ges, jf. den fo­re­slå­e­de § 132, stk. 1.

Ef­ter Fun­dats brag­te oven­stå­en­de ar­ti­kel er Er­hvervs­sty­rel­sen gå­et ind i sa­ger­ne. Dis­se blev af­gjort i fe­bru­ar 2024. Læs me­re her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer