Erhvervsfond indkasserer påtale for Knud Foldschacks dobbeltrolle

Advokat Knud Foldschack mente ikke selv, at han agerede i strid med forbuddet mod arbejdende bestyrelsesformænd i tre forskellige fonde. Nu har hans roller i den ene af fondene udløst en påtale fra Erhvervsstyrelsen, og han stopper som formand. Selv mener Foldschack, at afgørelsen er forkert.

Knud Folds­cha­ck har over fi­re regn­skabsår tjent 711.000 kro­ner på ad­mi­ni­stra­tion og rå­d­giv­ning­sy­del­ser for Ragn­hild­ga­de­fon­den. Fo­to: Tryghedsgruppen

Det er i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, at den kend­te ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck har ar­bej­det som ad­mi­ni­stra­tor for en er­hvervs­dri­ven­de fond, som han selv er be­sty­rel­ses­for­mand for.

Det kon­klu­de­rer Er­hvervs­sty­rel­sen i en af­gø­rel­se, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Fun­dats om­tal­te før­ste gang i sep­tem­ber, hvor­dan Knud Folds­cha­ck i tre er­hvervs­dri­ven­de fon­de le­ve­re­de ydel­ser gen­nem sit ad­vo­kat­fir­ma & Folds­cha­ck, selv­om han sam­ti­dig er be­sty­rel­ses­for­mand i fondene.

Er­hvervs­sty­rel­sen bad på bag­grund af ar­tik­len om re­de­gø­rel­ser for for­hol­de­ne i de tre fon­de. Sty­rel­sens på­ta­le hand­ler om Ragn­hild­ga­de­fon­den, hvor Folds­cha­ck iføl­ge fon­dens eg­ne års­rap­por­ter bå­de har fun­ge­ret som ad­mi­ni­stra­tor og le­ve­ret advokatrådgivning.

"Er­hvervs­sty­rel­sen skal som fondsmyn­dig­hed for fon­den på­ta­le, at fon­dens for­mand i strid med er­hvervs­fonds­lo­vens § 52, stk. 3, har ud­ført hverv for fon­den, der ik­ke er en del af hver­vet som for­mand, og som ik­ke kan rum­mes in­den for ram­mer­ne af und­ta­gel­sen i er­hvervs­fonds­lo­vens § 52, stk. 3, 2. pkt., idet op­ga­ver­ne ik­ke blot har væ­ret af kortva­rig ka­rak­ter," skri­ver sty­rel­sen i sin afgørelse.

Mens Knud Folds­cha­ck og den øv­ri­ge be­sty­rel­se i den un­der­skud­s­ram­te fond har ar­bej­det uløn­net, modt­og han iføl­ge Ragn­hild­ga­de­fon­dens års­rap­port 212.000 kro­ner for ad­mi­ni­stra­tions- og rå­d­giv­ning­sy­del­ser i 2022.

Ingen påtale i to andre sager

Iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven må en be­sty­rel­ses­for­mand ik­ke ud­fø­re an­dre op­ga­ver for fon­den end de al­min­de­li­ge for­mands­op­ga­ver. Pa­ra­graf­fen, som po­pu­lært er kendt som "for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand,” har til for­mål at for­hin­dre en uhel­dig magt­kon­cen­tra­tion hos for­man­den, som kan un­der­mi­ne­re be­sty­rel­sens mu­lig­hed for at fø­re til­syn med arbejdet.

Den ene­ste und­ta­gel­se i for­bud­det er op­ga­ver af kortva­rig ka­rak­ter, "hvor der er sær­ligt be­hov her­for". En be­sty­rel­ses­for­mand kan for ek­sem­pel godt ud­fø­re en­kel­te ad­vo­ka­top­ga­ver for fon­den, men må ik­ke va­re­ta­ge hver­vet som fon­dens ad­mi­ni­stra­tor el­ler fa­ste advokat.

"Det kri­ti­ske punkt er, at Knud Folds­cha­ck har fun­ge­ret som ad­mi­ni­stra­tor. Det er jo en til­stå­el­ses­sag, når det frem­går af do­ku­men­ter­ne i sa­gen, at der er ind­gå­et en ad­mi­ni­stra­to­raf­ta­le. Det er ik­ke ba­re en kortva­rig op­ga­ve. I to an­dre sa­ger er Knud Folds­cha­ck slup­pet for på­ta­le, net­op for­di op­ga­ver­ne har væ­ret kortva­ri­ge," si­ger Lars Ki­ertz­ner, som er statsau­to­ri­se­ret re­visor og tid­li­ge­re chef­kon­su­lent i re­visor­for­e­nin­gen FSR, og som i fle­re år har be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med erhvervsfondsloven.

Knud Folds­cha­ck bli­ver un­der­kendt af Erhvervsstyrelsen.

Lars Ki­ertz­ner – re­visor og tid­li­ge­re chef­kon­su­lent, FSR

Så­le­des har Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke fun­det grund­lag for at på­ta­le Knud Folds­cha­cks rol­ler i de pa­ral­lel­le sa­ger om Ejen­doms­fon­den for Ru­dolf Ste­i­ner­sko­ler i Dan­mark og om Jord­brugs­fon­den Kam­mer­ga­ve, som Fun­dats og­så har om­talt, ef­ter­som sty­rel­sen god­ta­ger, at Folds­cha­ck ale­ne har ud­ført kortva­ri­ge ar­bejds­op­ga­ver for fondene.

"Sty­rel­sen fin­der der­for på det fo­re­lig­gen­de grund­lag ik­ke til­stræk­ke­li­ge kla­re hol­de­punk­ter for at til­si­de­sæt­te fonds­be­sty­rel­sens egen vur­de­ring af oven­stå­en­de for­hold, idet det læg­ges til grund, at der ale­ne har væ­ret ta­le om kortva­ri­ge ar­bejds­op­ga­ver, som for­man­den er ble­vet an­mo­det om at ud­fø­re af og for be­sty­rel­sen," skri­ver sty­rel­sen i beg­ge tilfælde.

En problematisk sammenblanding

An­der­le­des for­hol­der det sig alt­så i Ragn­hild­ga­de­fon­den, hvor Knud Folds­cha­ck over de sid­ste fi­re regn­skabsår har tjent 711.000 kro­ner på ad­mi­ni­stra­tion og rå­d­giv­ning­sy­del­ser. Der­med går Er­hvervs­sty­rel­sen i ret­te med Folds­cha­cks egen vur­de­ring fra sep­tem­ber, hvor han til Fun­dats udtalte:

”Jeg fast­hol­der, at jeg som be­sty­rel­ses­for­mand kan på­ta­ge mig op­ga­ver for fon­de­ne, når be­sty­rel­sen i fon­de­ne an­mo­der mig om det, og at det­te vil væ­re i over­ens­stem­mel­se med bå­de lovens bog­stav og ånd.”

Knud Folds­cha­cks ar­gu­ment var den­gang, at for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand er lem­pet for min­dre fon­de. Til­sva­ren­de har Ragn­hild­ga­de­fon­dens be­sty­rel­se i en re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen skre­vet, at Folds­cha­ck som be­sty­rel­ses­for­mand i fon­de uden en di­rek­tion er "di­rek­te for­plig­tet til at del­ta­ge lang­va­rigt i den dag­li­ge le­del­se af fon­de­ne sam­men med den øv­ri­ge bestyrelse."

"Be­sty­rel­sen me­ner der­for, at ud­gangs­punk­tet må væ­re, at be­sty­rel­ses­for­man­den kan på­ta­ge sig op­ga­ver for en er­hvervs­dri­ven­de fond som ad­vo­kat, når fon­dens be­sty­rel­se be­der for­man­den om at ud­fø­re dis­se,” ly­der det i re­de­gø­rel­sen, som Fun­dats og­så har få­et ak­tind­sigt i.

Det er dog ik­ke kor­rekt, at er­hvervs­fonds­lo­ven in­de­hol­der en ge­ne­rel lem­pel­se af for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mænd for min­dre fon­de. Og iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen kan be­sty­rel­sens tolk­ning af reg­ler­ne væ­re "ud­tryk for en pro­ble­ma­tisk sam­men­blan­ding af den funk­tion og de op­ga­ver, som en for­mand va­re­ta­ger, og de op­ga­ver, som en ad­mi­ni­stra­tor el­ler ad­vo­kat varetager."

I fon­de uden en di­rek­tør er det nem­lig be­sty­rel­sen som sam­let le­del­ses­or­gan – og alt­så ik­ke et en­kelt med­lem af be­sty­rel­sen – der skal va­re­ta­ge den dag­li­ge le­del­se af fonden.

Underkendt

I sin re­de­gø­rel­se skri­ver Ragn­hild­ga­de­fon­dens be­sty­rel­se og­så, at det er Kø­ben­havns Kom­mu­ne, som har an­mo­det Knud Folds­cha­ck om at ad­mi­ni­stre­re en ræk­ke fon­de, som kom­mu­nen har af­ta­ler med. Kø­ben­havns Kom­mu­ne har imid­ler­tid ik­ke be­myn­di­gel­se til at til­si­de­sæt­te er­hvervs­fonds­lo­ven, fast­slår Erhvervsstyrelsen:

"Det for­hold at Kø­ben­havns Kom­mu­ne i det­te kon­kre­te til­fæl­de har an­mo­det Knud Folds­cha­ck om at ad­mi­ni­stre­re en ræk­ke fon­de, her­un­der Ragn­hild­ga­de­fon­den, kan ik­ke æn­dre på, at Knud Folds­cha­ck ik­ke per­son­ligt må va­re­ta­ge den­ne op­ga­ve for fon­den, så læn­ge han sam­ti­dig er for­mand for fon­den. Det er i øv­rigt ale­ne fon­dens be­sty­rel­se, som har kom­pe­ten­cen til at be­slut­te, hvem der skal væ­re ad­mi­ni­stra­tor for fon­den el­ler va­re­ta­ge fa­ste ad­vo­ka­top­ga­ver for fon­den," skri­ver styrelsen.

"Knud Folds­cha­ck bli­ver un­der­kendt af Er­hvervs­sty­rel­sen," si­ger Lars Ki­ertz­ner, som Fun­dats har fo­re­lagt sty­rel­sens afgørelse: 

"Der er in­gen und­ta­gel­ser i for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mænd for små er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Og det gæl­der uan­set, hvad Kø­ben­havns Kom­mu­ne har bedt om," si­ger han.

Jeg me­ner ik­ke, at det er fak­tu­elt kor­rekt, når Er­hvervs­sty­rel­sen læg­ger til grund, at jeg per­son­ligt har age­ret ad­mi­ni­stra­tor for fonden.

Knud Folds­cha­ck – be­sty­rel­ses­for­mand, Ragnhildgadefonden

Selv me­ner Knud Folds­cha­ck, at Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se er for­kert, idet han ik­ke per­son­ligt har fun­ge­ret som ad­mi­ni­stra­tor for Ragn­hild­ga­de­fon­den. Han ag­ter dog ik­ke at kla­ge over afgørelsen.

"Jeg me­ner ik­ke, at det er fak­tu­elt kor­rekt, når Er­hvervs­sty­rel­sen læg­ger til grund, at jeg per­son­ligt har age­ret ad­mi­ni­stra­tor for fon­den. Det er så­le­des ik­ke mig per­son­ligt, der ad­mi­ni­stre­rer fon­de­ne, men dis­se op­ga­ver va­re­ta­ges af an­dre per­so­ner an­sat på ad­vo­kat­kon­to­ret, og jeg for­står på Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se, at en så­dan in­dret­ning ses at væ­re i over­ens­stem­mel­se med Lov om Er­hvervs­dri­ven­de fon­de," skri­ver Knud Folds­cha­ck i en e-mail.

"Det­te er dog ik­ke et syns­punkt jeg ag­ter at for­føl­ge i respekt for res­sour­cer­ne i fon­den samt for Er­hvervs­sty­rel­sens ar­bej­de," skri­ver han.

Når Er­hvervs­sty­rel­sen stik imod Knud Folds­cha­cks ud­læg­ning er nå­et frem til, at han per­son­ligt har ar­bej­det som ad­mi­ni­stra­tor for fon­den, skyl­des det – for­u­den Ragn­hild­ga­de­fon­dens eg­ne års­rap­por­ter – at be­sty­rel­sen i sin re­de­gø­rel­se har skre­vet, at Folds­cha­ck ”har ud­ført rå­d­giv­nings- og ad­mi­ni­stra­tionsy­del­ser for fon­den i sin egen­skab af ad­vo­kat ef­ter kon­kret an­mod­ning fra be­sty­rel­sen.” Og at fon­den i re­de­gø­rel­sen har op­lyst, at Folds­cha­ck, "så­fremt Er­hvervs­sty­rel­sen fast­hol­der kra­vet om at en be­sty­rel­ses­for­mand ik­ke kan be­stri­de hver­vet som ad­mi­ni­stra­tor for en er­hvervs­dri­ven­de fond", vil med­dele sin til­ba­ge­træ­den fra formandsposten.

"Sty­rel­sen op­fat­ter det­te som en til­ken­de­gi­vel­se af, at Knud Folds­cha­ck per­son­ligt gen­nem & Folds­cha­ck Ad­vo­kat­part­ner­sel­skab va­re­ta­ger rol­len som ad­mi­ni­stra­tor for fon­den. En­de­lig frem­går det kon­kret af års­rap­por­tens no­te 8, at Knud Folds­cha­ck per­son­ligt blandt an­det har ad­mi­ni­stre­ret fon­den i regn­skabsår­et for 2022, hvil­ket til­sva­ren­de har gjort sig gæl­den­de i tid­li­ge­re regn­skabsår," skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Over for Fun­dats pe­ger Knud Folds­cha­ck igen på, at det er Kø­ben­havns Kom­mu­ne, som har an­mo­det ham om at ad­mi­ni­stre­re en ræk­ke fonde.

"Som nævnt i min egen re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen har Kø­ben­havns Kom­mu­ne over en læn­ge­re år­ræk­ke an­mo­det mig som part­ner ved & Folds­cha­ck Ad­vo­kat­part­ner­sel­skab om at ad­mi­ni­stre­re en ræk­ke fon­de som Kø­ben­havns Kom­mu­ne har ind­gå­et af­ta­ler vedr. blandt an­det bru­ger­drev­ne kul­tur­hu­se. På den bag­grund har Kom­mu­nen ud­ar­bej­det en drifts­af­ta­le for drif­ten og ad­mi­ni­stra­tio­nen af blandt an­det Ragn­hild­ga­de­fon­den. Ad­vo­kat­kon­to­rets ind­sats for fon­de­ne bun­der så­le­des i en af­ta­le med Kø­ben­havns Kom­mu­ne, som og­så er po­li­tisk fun­de­ret og ved­ta­get i bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen," skri­ver Knud Foldschack.

Stopper som formand

Med Er­hvervs­sty­rel­sens på­ta­le føl­ger et på­bud: En­ten skal Ragn­hild­ga­de­fon­dens be­sty­rel­se ud­pe­ge en ny for­mand for fon­den, el­ler og­så skal Knud Folds­cha­ck op­hø­re med at ar­bej­de som ad­mi­ni­stra­tor for fonden.

For­hol­de­ne skal væ­re bragt i or­den se­ne­st fi­re uger fra Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se. Den lan­de­de 1. fe­bru­ar i år, og be­sty­rel­sens de­ad­li­ne var med an­dre ord sid­ste torsdag.

Knud Folds­cha­ck hav­de som nævnt al­le­re­de for­ud for Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se meldt ud, at han vil­le træk­ke sig som for­mand, hvis sty­rel­sen traf den af­gø­rel­se, den nu har truf­fet. Han op­ly­ser nu, at han stop­per som for­mand i for­bin­del­se med en fu­sion mel­lem Ragn­hild­ga­de­fon­den og Fon­den De Åb­ne Rum.

"Da fu­sio­nen mel­lem Ragn­hild­ga­de­fon­den og Fon­den De Åb­ne Rum nu er af­slut­tet, er der der­for og­så al­le­re­de ind­kaldt til be­sty­rel­ses­mø­de i fon­den, så­le­des be­sty­rel­sen kon­sti­tu­e­rer sig selv med en an­den for­mand end mig," skri­ver han.

Sa­gen om Knud Folds­cha­ck og Ragn­hild­ga­de­fon­den er langt­fra den ene­ste af sin art. Fun­dats har si­den ef­ter­å­ret 2022 skre­vet om en ræk­ke sa­ger om ad­vo­ka­ters rol­ler i dan­ske fon­de, her­un­der fle­re, som har ud­løst kri­tik el­ler på­ta­ler fra Erhvervsstyrelsen.

Se­ne­st om den er­hvervs­dri­ven­de fond Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond, som har brudt er­hvervs­fonds­lo­ven, idet ad­vo­kat Mads Thy­re­god si­de­lø­ben­de med sin for­mand­spost har ud­ført juri­di­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver for fon­den. Til­sva­ren­de kun­ne vi kort før jul for­tæl­le, at ejen­doms­fon­den Gang­sted­fon­den har ind­kas­se­ret på­ta­ler fra Er­hvervs­sty­rel­sen, ef­ter at be­sty­rel­ses­for­mand og ad­vo­kat Chri­sti­an Gang­sted-Ras­mus­sen på sam­me må­de har haft en dob­bel­trol­le i fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer