Endnu en advokat havde ulovlig dobbeltrolle i ejendomsfond

Endnu en sag om arbejdende bestyrelsesformænd – denne gang i Emilie og Peter Lunds Fond – har udløst kritik fra Erhvervsstyrelsen. Sagen er den seneste af en lang række problemsager om advokaters roller i fondsbestyrelser. Bestyrelsen har ikke været opmærksom på problemet, forklarer formanden.

En be­sty­rel­ses­for­mand kan som ud­gangs­punkt ik­ke sam­ti­dig væ­re ad­mi­ni­stra­tor for en er­hvervs­dri­ven­de fond. For­må­let med for­bud­det er at for­hin­dre uhel­dig magt­kon­cen­tra­tion, som kan fø­re til mang­len­de kon­trol (mo­del­fo­to).

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond har brudt er­hvervs­fonds­lo­ven, idet ad­vo­kat Mads Thy­re­god si­de­lø­ben­de med sin for­mand­spost har ud­ført juri­di­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver for fonden.

Det vi­ser en af­gø­rel­se fra Er­hvervs­sty­rel­sen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Med an­dre ord har be­sty­rel­ses­for­mand Mads Thy­re­god haft en dob­bel­trol­le i Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond, som stri­der mod er­hvervs­fonds­lo­vens § 52, der for­by­der be­sty­rel­ses­for­mænd i er­hvervs­dri­ven­de fon­de at ud­fø­re hverv for fon­den, der ik­ke er en del af hver­vet som formand.

For­må­let med for­bud­det er at for­hin­dre en uhel­dig magt­kon­cen­tra­tion hos for­man­den, som kan fø­re til mang­len­de kon­trol, for­kla­rer statsau­to­ri­se­ret re­visor og tid­li­ge­re chef­kon­su­lent i re­visor­for­e­nin­gen FSR, Lars Kiertzner.

"Det af­gø­ren­de pro­blem er magt­kon­cen­tra­tio­nen. Kon­trol­sy­ste­met bli­ver il­lu­so­risk, når den dag­li­ge drift va­re­ta­ges af be­sty­rel­ses­for­man­den," si­ger Lars Ki­ertz­ner, som Fun­dats har fo­re­lagt sagen.

"Det hand­ler grund­læg­gen­de om at sik­re per­so­nad­skil­lel­se mel­lem dag­lig le­del­se og til­syn. Det er ad­mi­ni­stra­to­ren, der skal stå for en del af drifts­op­ga­ven, og det er be­sty­rel­sen, som skal kon­trol­le­re," for­kla­rer han.

Der­for har be­sty­rel­sen i Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond få­et et på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen om straks at or­ga­ni­se­re sig på en må­de, som ik­ke er i strid med erhvervsfondsloven.

824.376 kroner på fem år

Er­hvervs­sty­rel­sen er i sit til­syn med lan­dets er­hvervs­dri­ven­de fon­de fal­det over, at Mads Thy­re­god iføl­ge fon­dens års­rap­port for 2021/2022 har få­et ud­be­talt ho­nora­rer på i alt 215.000 kro­ner for sit ar­bej­de for fon­den – for­u­den sit ve­der­lag for be­sty­rel­ses­ar­bej­det på 40.000 kroner.

Hen over en pe­ri­o­de på fem år har Mads Thy­re­god få­et ud­be­talt ho­nora­rer på i alt 824.376 kro­ner ud over si­ne år­li­ge ve­der­lag. Det vi­ser en op­gø­rel­se, som fon­den ef­ter­føl­gen­de har sendt til Er­hvervs­sty­rel­sen, og som Fun­dats og­så har få­et ak­tind­sigt i.

Er­hvervs­sty­rel­sen gik ind i sa­gen i som­me­ren 2022, hvor sty­rel­sen an­mo­de­de en ræk­ke fon­de om op­lys­nin­ger som et led i den så­kald­te ri­si­ko­ba­se­re­de kon­trol. En kon­trol, som sty­rel­sen ind­led­te, for­di der fle­re ste­der var tegn på, at be­sty­rel­ses­for­man­den sam­ti­dig ar­bej­de­de som ad­mi­ni­stra­tor. I sin års­rap­port for 2022 skri­ver sty­rel­sen, at den har rejst i alt ti sa­ger om for­bud­det mod så­kaldt ”ar­bej­den­de bestyrelsesformand”.

Kon­trol­sy­ste­met bli­ver il­lu­so­risk, når den dag­li­ge drift va­re­ta­ges af bestyrelsesformanden.

Lars Ki­ertz­ner – revisor

Så­le­des er sa­gen om Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond langt­fra ene­stå­en­de. Fun­dats har si­den ef­ter­å­ret 2022 dæk­ket en ræk­ke sa­ger om ad­vo­ka­ters rol­ler i dan­ske fon­de, her­un­der fle­re af de sa­ger, som er ble­vet fan­get i Er­hvervs­sty­rel­sens ri­si­ko­ba­se­re­de kontrol.

Se­ne­st kort før jul, hvor vi kun­ne for­tæl­le, at ejen­doms­fon­den Gang­sted­fon­den har ind­kas­se­ret to på­ta­ler fra Er­hvervs­sty­rel­sen, ef­ter at be­sty­rel­ses­for­man­den, ad­vo­kat Chri­sti­an Gang­sted-Ras­mus­sen, har haft en til­sva­ren­de dob­bel­trol­le i fon­den og der­u­d­over har spil­let en uklar rol­le fon­dens i an­sæt­tel­se af sit eget ad­vo­kat­fir­ma. Og tid­li­ge­re i de­cem­ber for­tal­te vi om sa­gen om en er­hvervs­dri­ven­de fond i Kol­ding, der i fle­re år har fo­re­ta­get ulov­li­ge ud­de­lin­ger til sin egen bestyrelsesformand.

"Den regel har ikke været i fokus"

Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond blev op­ret­tet i 1971. Fon­dens for­mål er at yde støt­te in­den for so­ci­a­le for­mål, syg­doms­be­kæm­pel­se, kir­ke­li­ge og kul­tu­rel­le for­mål. Fon­dens er­hvervsak­ti­vi­tet be­står i at ud­le­je en ejen­dom på Bau­ne­gårds­vej i Gentofte.

Ad­vo­kat Mads Thy­re­god be­stri­der en lang ræk­ke be­sty­rel­ses­po­ster i fon­de og for­e­nin­ger, og han ud­gør sam­men med en provst og en di­rek­tør be­sty­rel­sen i Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond.

Over for Fun­dats for­kla­rer Mads Thy­re­god, at rol­le­for­de­lin­gen, hvor­med fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand og­så ar­bej­der som ad­mi­ni­stra­tor, går år­ti­er til­ba­ge, og at man i be­sty­rel­sen ik­ke har væ­ret op­mærk­som på den pro­ble­ma­ti­ske sam­men­blan­ding, ef­ter at for­bud­det mod ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand blev in­tro­du­ce­ret med den re­vi­de­re­de er­hvervs­fonds­lov fra 2014. Der­for er be­sty­rel­sens prak­sis fort­sat, da han over­tog po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand fra sin far, hø­jeste­rets­sag­fø­rer Ib Thyregod.

"Den prak­sis, hvor be­sty­rel­ses­for­man­den ar­bej­der som ad­mi­ni­stra­tor, har ek­si­ste­ret si­den fon­dens op­ret­tel­se i 1971 – og frem til, at Er­hvervs­sty­rel­sen på­pe­ge­de, at det var et pro­blem. Og den prak­sis er ik­ke tid­li­ge­re ble­vet på­talt," for­tæl­ler Mads Thyregod.

Har I ik­ke på no­get tids­punkt tænkt, at det kun­ne væ­re et problem?

"Det har ik­ke væ­ret et fo­kus­punkt. Hel­ler ik­ke for vo­res re­visor, som er det of­fent­li­ges kon­trol­lant i for­bin­del­se med regn­skabs­af­læg­gel­se. Et be­sty­rel­ses­med­lem må godt væ­re ad­mi­ni­stra­tor, men det må be­sty­rel­ses­for­man­den ik­ke. Men i vo­res fond har det ik­ke spil­let no­gen rol­le, om man var be­sty­rel­ses­med­lem el­ler for­mand," si­ger han.

Ud over at for­man­den ind­kal­der til be­sty­rel­ses­mø­der, le­der mø­de­r­ne og i til­fæl­de af stem­me­lig­hed har den af­gø­ren­de stem­me, er der ik­ke no­gen sær­ligt de­fi­ne­re­de for­mands­rol­le i Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond, for­kla­rer Mads Thyregod.

"Jeg kan jo godt se, at er­hvervs­fonds­lo­vens for­mu­le­ring er ret klar, hvad an­går reg­len om, hvor­vidt for­man­den må ud­fø­re an­dre hverv for fon­den. Men jeg vil og­så si­ge, at vi er en ret lil­le fond. Vi dri­ver en ud­lej­nings­e­jen­dom med seks lej­lig­he­der. Jeg sid­der i over 20 an­dre fon­de, som ik­ke er er­hvervs­dri­ven­de, og hvor de sam­me reg­ler ik­ke gæl­der. Så den re­gel har ik­ke væ­ret i fo­kus hos os," si­ger han.

Kritik og flere påbud

Be­sty­rel­ses­for­man­dens ar­bej­de for fon­den har end­vi­de­re skabt et pro­blem i spørgs­må­let om for­man­dens ha­bi­li­tet, da fon­den ind­gik af­ta­ler med ham som ad­mi­ni­stra­tor. Det står nem­lig og­så klart i er­hvervs­fonds­lo­vens § 51, at et med­lem af be­sty­rel­sen ik­ke må del­ta­ge i be­hand­lin­gen af spørgs­mål om af­ta­ler mel­lem fon­den og en tred­je­part, hvis be­sty­rel­ses­med­lem­met har en væ­sent­lig in­ter­es­se i sa­gen, der kan stri­de mod fon­dens interesser.

Be­sty­rel­sen har i en re­de­gø­rel­se til Er­hvervs­sty­rel­sen til­sva­ren­de op­lyst, at fon­den ik­ke har drøf­tet spørgs­må­let om ha­bi­li­tet, "idet spørgs­må­let al­drig har væ­ret bragt frem i for­bin­del­se med den ad­mi­ni­stra­tion, der er fo­re­ta­get, og som al­le­re­de an­ført er en prak­sis, der har ek­si­ste­ret, stort set si­den fon­den blev etableret."

"Er­hvervs­sty­rel­sen skal ud­ta­le kri­tik af fon­dens mang­len­de over­hol­del­se af er­hvervs­fonds­lo­vens § 51, jf. lovens § 24, stk. 1," skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen der­for i sin afgørelse.

Jeg kan jo godt se, at er­hvervs­fonds­lo­vens for­mu­le­ring er ret klar, hvad an­går reg­len om, hvor­vidt for­man­den må ud­fø­re an­dre hverv for fonden.

Mads Thy­re­god – be­sty­rel­ses­for­mand, Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond

Fon­den har og­så haft pro­ble­mer med at do­ku­men­te­re, hvad man har be­talt for ad­mi­ni­stra­tor-op­ga­ver­ne. Er­hvervs­sty­rel­sen kun­ne ved sin gen­nem­gang af fon­dens års­rap­por­ter fra 2016 til 2022 kon­sta­te­re, at års­rap­por­ter­ne ik­ke in­de­hol­der op­lys­nin­ger om ad­mi­ni­stra­tors ve­der­lag. Sty­rel­sen på­by­der der­for og­så, at fon­dens frem­ti­di­ge års­rap­por­ter in­de­hol­der op­lys­nin­ger om ad­mi­ni­stra­tors vederlag.

En­de­lig har be­sty­rel­sen ik­ke væ­ret i stand til at do­ku­men­te­re be­hand­lin­gen el­ler god­ken­del­sen af ho­nora­rer­ne og an­er­ken­der og­så over for Er­hvervs­sty­rel­sen, at der ik­ke har væ­ret ført til­stræk­ke­lig pro­tokol. Sty­rel­sen på­by­der der­for og­så be­sty­rel­sen, at der frem­over fø­res for­hand­lings­pro­tokol over for­hand­lin­ger­ne i bestyrelsen.

Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se i sa­gen lan­de­de i marts 2023. Mads Thy­re­god for­tæl­ler, at be­sty­rel­sen i Emi­lie og Pe­ter Lunds Fond har imø­de­kom­met al­le sty­rel­sens påbud.

"I dag er jeg sta­dig for­mand, og vi har an­sat et ad­vo­kat­fir­ma, der ik­ke har re­la­tion til be­sty­rel­sen, til at va­re­ta­ge op­ga­ven som ad­mi­ni­stra­tor," si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer