Milliarder fra finansfilantroper holder liv i danske landdistrikter

Ifølge en ny opgørelse fra Fundats uddelte 46 fonde og foreninger, der udspringer af den finansielle sektor, i alt knap 3,1 mia. kr. i 2021. Pengene gik for en stor dels vedkommende til initiativer i danske landdistrikter. Formand Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd vurderer, at mange lokalsamfund uden fondsmidlerne ville gå i stå og bevæge sig ”fra udvikling til afvikling”.

"Rig­tig man­ge kul­tur- og for­sam­lings­hu­se får mid­ler fra fon­de, så det har stor be­tyd­ning og er no­get, bå­de de en­kel­te for­sam­lings­hu­se og vi som for­e­ning sæt­ter me­get stor pris på," si­ger Kjeld Brok Pe­der­sen, der er for­mand i Lands­for­e­nin­gen Dan­ske Forsamlingshuse.

De fi­nans­filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger i Dan­mark, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger, sat­te ny ud­de­lings­re­kord i 2021.

Iføl­ge en ny op­gø­rel­se, som Fun­dats har fo­re­ta­get, ud­del­te de 46 fon­de og for­e­nin­ger i alt knap 3,1 mil­li­ar­der kro­ner i 2021 (se ta­bel un­der artiklen).

Det er en stig­ning på 0,7 mil­li­ar­der kro­ner sam­men­lig­net med Fun­dats se­ne­ste op­gø­rel­se over de sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger med fon­de og for­e­nin­ger fra den koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le sek­tor som afsendere.

Sid­ste gang, Fun­dats dyk­ke­de ned i den­ne sær­li­ge grup­pe in­den for filan­tro­pi­en, var det på bag­grund af 2018-regn­ska­ber­ne. Her ud­del­te 39 fi­nans­filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger så­le­des til­sam­men 2,4 mil­li­ar­der kro­ner til blandt an­det pro­jek­ter i de min­dre lo­kal­sam­fund, som man­ge af fon­de­ne har rød­der i.

I åre­ne før lå fi­nans­filan­tro­per­nes sam­le­de do­na­tio­ner sta­bilt på godt to mil­li­ar­der kroner.

Den nye over­sigt over de 46 fi­nans­filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger in­de­hol­der en klar over­vægt af spa­re­kas­se­fon­de. Pen­ge­tan­ke­ne i 31 af fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne er så­le­des grund­lagt med gam­mel spa­re­kas­se­ka­pi­tal i for­bin­del­se med spa­re­kas­ser­nes om­dan­nel­ser til aktieselskaber.

Realdania er topscorer

Li­stens top­sco­rer rent øko­no­misk fin­des in­den for grup­pen af fon­de og for­e­nin­ger med op­hav i realkreditforeninger.

Re­al­da­nia, der ud­sprin­ger af op­split­nin­gen i 1993 af Kre­dit­for­e­nin­gen Dan­mark i et hol­ding- og et ak­tie­sel­skab, og som i 2000 un­der nav­net Re­al­da­nia blev en ren­dyr­ket filan­tro­pisk for­e­ning, ud­del­te i 2021 over en mil­li­ard kro­ner. Pen­ge­ne gik til sto­re og små pro­jek­ter i he­le lan­det ud fra mis­sio­nen om at ska­be livskva­li­tet gen­nem det byg­ge­de miljø.

Num­mer to på li­sten over de mest ud­de­len­de fi­nans­filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger i 2021 er Tryg­fon­den fra grup­pen med op­hav i gen­si­di­ge for­sik­rings- og pen­sions­sel­ska­ber. Tryg­fon­den ud­del­te 619 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år.

Tryg­heds­grup­pen, der ud­sprin­ger af det gam­le gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­skab Tryg g/s, er ho­ve­d­ak­tio­nær i Tryg A/S. Si­den 2015 har Tryg­heds­grup­pen ud­be­talt bonus til med­lem­mer­ne, som er kun­der­ne i forsikringsselskabet.

Li­stens num­mer tre er Nor­dea-fon­den, som blev stif­tet i 1989, da re­præ­sen­tant­ska­bet i Spa­re­kas­sen SDS be­slut­te­de at la­de sig om­dan­ne til et ak­tie­sel­skab og læg­ge den op­byg­ge­de her­re­lø­se ka­pi­tal i en fond. I det for­gang­ne år ud­del­te Nor­dea-fon­den knap 339 mil­li­o­ner kro­ner pri­mært til ak­ti­vi­te­ter, der styr­ker fæl­les­ska­ber i lokalområder.

I den mod­sat­te en­de af li­sten fin­der man en lang ræk­ke spa­re­kas­se­fon­de med yderst be­græn­set ud­de­lings­ak­ti­vi­tet. Der var så­le­des he­le 10 spa­re­kas­se­fon­de samt en en­kelt fond med rød­der i de gen­si­di­ge for­sik­rings- og pen­sions­sel­ska­ber, som al­le sid­ste år ud­del­te un­der en mil­li­on kro­ner til filan­tro­pi­ske formål.

Stor betydning for fællesskab i landsbyer

I in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd glæ­der for­mand St­ef­fen Dams­gaard sig over de sti­gen­de ud­de­lings­sum­mer fra fon­de­ne og for­e­nin­ger­ne, som i høj grad lan­der hos for­e­nin­ger Dan­mark rundt blandt an­det i små by­er og lokalsamfund.

”Fon­de­nes støt­te spil­ler en me­get be­ty­de­lig rol­le i land­di­strik­ter­ne. Man­ge ak­ti­vi­te­ter og fa­ci­li­te­ter i land­di­strik­ter­ne er dybt af­hæn­gi­ge af støt­ten fra bå­de de min­dre fon­de, som er bun­det op den lo­ka­le til­knyt­ning via for ek­sem­pel et lo­kalt pen­ge­in­sti­tut, og de lands­dæk­ken­de fon­de, der er me­get lo­ka­le i de­res til­gang til ud­de­lin­ger, blandt an­dre Nor­dea-fon­den,” si­ger St­ef­fen Damsgaard.

Han un­der­stre­ger, at de ak­ti­vi­te­ter og ini­ti­a­ti­ver, der fø­res ud i li­vet især i de min­dre lands­by­er, of­test ud­fø­res af ildsjæ­le fra lo­ka­le foreninger.

”Og her ser man tit, at det er fon­de, som en­ten fi­nan­si­e­rer pro­jek­ter fuldt ud el­ler gi­ver et pænt bi­drag. Fon­de­ne er med til sik­re, at ildsjæ­le­ne lo­kalt kom­mer i mål med de­res ak­ti­vi­te­ter el­ler fa­ci­li­te­ter, og i de til­fæl­de, hvor fon­de­ne ik­ke bi­dra­ger med he­le fi­nan­si­e­rin­gen, kan fonds­støt­ten væ­re løf­te­stang til, at man fin­der de re­ste­ren­de pen­ge an­det­steds,” si­ger St­ef­fen Damsgaard.

- Hvor vil­le for ek­sem­pel de lo­ka­le idræts­klub­ber, kul­tu­rel­le for­e­nin­ger og for­sam­lings­hu­se stå, hvis de ik­ke hav­de mu­lig­hed for at sø­ge om mid­ler hos den­ne ty­pe af fon­de med sær­ligt blik for det lokale?

”Lo­ka­le mø­de- og for­sam­lings­ste­der bå­de in­den- og uden­dørs er me­get vig­ti­ge for lands­by­er, og uden fonds­mid­ler­ne vil­le der væ­re for­sam­lings­hu­se, der ik­ke blev renove­ret el­ler ud­byg­get, og der vil­le væ­re fy­si­ske mø­de­ste­der, som ik­ke vil­le væ­re der læn­ge­re. I for­hold til ak­ti­vi­te­ter i idræts­klub­ber og for­e­nin­ger, som ska­ber sam­men­hold, er med til at sæt­te lo­ka­l­om­rå­det på land­kor­tet og gør om­rå­der­ne at­trak­ti­ve at bo­sæt­te sig i, vil­le man­ge ildsjæ­les ak­ti­vi­te­ter og­så bli­ve brem­set uden fonds­mid­ler­ne. Så fon­de­nes støt­te er med til at op­ret­hol­de gej­sten og ak­ti­vi­tets­ni­veau­et for dem, der ka­ster kræf­ter ind i ini­ti­a­ti­ver­ne, og har stor be­tyd­ning for sam­men­hol­det og fæl­les­ska­bet i lands­by­er­ne,” me­ner St­ef­fen Damsgaard.

Uden fonds­mid­ler vil­le der gi­vet­vis væ­re lo­kal­sam­fund, hvor der i dag er en­ga­ge­ment, ak­ti­vi­tet og gejst, som vil­le gå i stå og kom­me i en tri­stes­se-si­tu­a­tion med det re­sul­tat, at folk vil­le ryk­ke væk fra områderne

St­ef­fen Dams­gaard – For­mand, Land­di­strik­ter­nes Fællesråd

- Er fonds­mid­ler li­ge­frem en for­ud­sæt­ning for land­di­strik­ter­nes overlevelse?

”Det vil­le i hvert fald se no­get an­der­le­des ud med ak­ti­vi­te­ter og fa­ci­li­te­ter i lands­by­er­ne, hvis der var tre mil­li­ar­der kro­ner min­dre at gø­re godt med. Så vil­le vi få et helt an­det dan­marks­kort. Uden fonds­mid­ler vil­le der gi­vet­vis væ­re lo­kal­sam­fund, hvor der i dag er en­ga­ge­ment, ak­ti­vi­tet og gejst, som vil­le gå i stå og kom­me i en tri­stes­se-si­tu­a­tion med det re­sul­tat, at folk vil­le ryk­ke væk fra om­rå­der­ne. De vil­le gå fra ud­vik­ling til af­vik­ling el­ler fra stil­stand til til­ba­ge­gang,” si­ger for­man­den for Land­di­strik­ter­nes Fællesråd.

Forsamlingshuse skal ikke ligne faldefærdige tomter

I Lands­for­e­nin­gen Dan­ske For­sam­lings­hu­se nik­ker for­mand Kjeld Brok Pe­der­sen gen­ken­den­de til den af­hæn­gig­hed, der er af de mid­ler, som spa­re­kas­se­fon­de­ne og de øv­ri­ge fon­de og for­e­nin­ger med sær­ligt blik for pro­jek­ter i lo­kal­sam­fun­de­ne hvert år donerer.

”Rig­tig man­ge kul­tur- og for­sam­lings­hu­se får mid­ler fra fon­de, så det har stor be­tyd­ning og er no­get, bå­de de en­kel­te for­sam­lings­hu­se og vi som for­e­ning sæt­ter me­get stor pris på. Fonds­støt­ten gør, at man­ge hu­se rundt om­kring i lan­det kan få ved­li­ge­holdt og renove­ret byg­nin­ger, så de ser or­dent­li­ge ud og ik­ke lig­ner fal­de­fær­di­ge tom­ter. Of­test er drifts­ø­ko­no­mi­en i for­sam­lings­hu­se så­dan, at hvis man er hel­dig, går den i nul, og øko­no­mi­en i for­sam­lings­hu­se­ne er i år ble­vet end­nu me­re pres­set af de sti­gen­de var­meud­gif­ter. Der­for kan fon­de­nes mid­ler bru­ges til ved­li­ge­hol­del­se, der el­lers ik­ke vil­le væ­re råd til,” si­ger Kjeld Brok Pedersen.

Fonds­støt­ten gør, at man­ge hu­se rundt om­kring i lan­det kan få ved­li­ge­holdt og renove­ret byg­nin­ger, så de ser or­dent­li­ge ud og ik­ke lig­ner fal­de­fær­di­ge tomter

Kjeld Brok Pe­der­sen – For­mand, Lands­for­e­nin­gen Dan­ske Forsamlingshuse

Dan­ske For­sam­lings­hu­ses for­mand me­ner, at det for de fri­vil­li­ge i for­sam­lings­hus­be­sty­rel­ser­ne har stor be­tyd­ning, at de véd, der er mu­lig­hed for at sø­ge om pen­ge i fon­de­ne. Det er, som Kjeld Brok Pe­der­sen ud­tryk­ker det, ”blandt grun­de­ne til, at folk or­ker at bli­ve ved”.

”Hvis der ik­ke var mu­lig­hed for at sø­ge om støt­te i fon­de, vil­le det be­ty­de rig­tig me­get for for­sam­lings­hu­se­nes ek­si­stens. Da jeg trå­d­te ind i lands­for­e­nin­gen i 2017, var der om­kring 1.250 for­sam­lings­hu­se. Nu er der 1.150. Og den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling fort­sæt­ter, hvis ik­ke hu­se­ne bli­ver ved­li­ge­holdt,” si­ger Kjeld Brok Pedersen.

Fonde hjælper små dagligvarebutikker på vej

Iføl­ge pro­fes­sor Egon Bjørns­ha­ve Noe, der er le­der af Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, er fonds­mid­ler­ne med­vir­ken­de til, at rig­tig man­ge for­sam­lings­hu­se, for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber kan fun­ge­re, ved­li­ge­hol­de byg­nin­ger og in­ven­tar samt sæt­te nye ini­ti­a­ti­ver i søen.

”Mid­ler­ne fra dis­se fon­de har en me­get væ­sent­lig be­tyd­ning for lo­ka­l­om­rå­der­ne. Ud­for­drin­gen i dis­se år er blandt an­det, at de al­min­de­li­ge mar­keds­me­ka­nis­mer, så­som bank- og re­al­kre­dit­lån, ik­ke un­der­støt­ter ret me­get i land­di­strik­ter­ne. Har du for ek­sem­pel et for­sam­lings­hus, er mar­keds­vær­di­en af byg­nin­gen of­test så rin­ge, at man ik­ke kan op­ta­ge et bank- el­ler re­al­kre­dit­lån til renove­ring af byg­nin­gen, og den sam­me ud­for­dring har man­ge for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber. Der­for kan de lo­kalt for­ank­re­de fon­de og de øv­ri­ge fon­de, der støt­ter pro­jek­ter i lo­ka­l­om­rå­der­ne, ha­ve en af­gø­ren­de be­tyd­ning for ek­sem­pel i for­hold til fa­ci­li­te­ter og ved­li­ge­hol­del­sen af byg­nin­ger,” po­in­te­r­er Egon Bjørns­ha­ve Noe.

Pro­fes­soren me­ner, at fonds­mid­ler­ne til­li­ge har en stor, po­si­tiv be­tyd­ning i land­di­strik­ter­ne i re­la­tion til so­ci­al ulighed.

”Løn­ni­veau­et er ge­ne­relt ik­ke li­ge så højt i land­di­strik­ter­ne som i væk­st­om­rå­der­ne, så fonds­mid­ler i den­ne ska­la kan vir­ke­lig­gø­re man­ge pro­jek­ter, der el­lers of­te næp­pe vil­le bli­ve gen­nem­ført af øko­no­mi­ske år­sa­ger i de små by­er,” si­ger Egon Bjørns­ha­ve Noe.

Har du for ek­sem­pel et for­sam­lings­hus, er mar­keds­vær­di­en af byg­nin­gen of­test så rin­ge, at man ik­ke kan op­ta­ge et bank- el­ler re­al­kre­dit­lån til renove­ring af byg­nin­gen, og den sam­me ud­for­dring har man­ge for­e­nin­ger og sportsklubber

Egon Bjørns­ha­ve Noe – Pro­fes­sor, le­der af Cen­ter for Land­di­strikt­s­forsk­ning, Syd­dansk Universitet

Ak­tu­elt har han blandt an­det bidt mær­ke i, at man­ge fon­de har spæ­det til i for­hold til etab­le­rin­gen af bor­ger­drev­ne dag­lig­va­re­bu­tik­ker i landdistrikterne.

”Og­så her gør det sig gæl­den­de, at man ik­ke ad de nor­ma­le ka­na­ler – bank- og re­al­kre­dit­lån – kan op­ta­ge lån til op­byg­ning af en dag­lig­va­re­bu­tik i en lil­le lands­by. Der­for har al­ter­na­tiv fi­nan­si­e­ring fra blandt an­det fon­de of­te me­get stor be­tyd­ning,” si­ger Egon Bjørns­ha­ve Noe.

Ud­over de filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger med op­hav i den fi­nan­si­el­le sek­tor, fin­des der en lang ræk­ke an­dre fon­de, som og­så helt el­ler del­vist støt­ter kul­tur og sam­funds­ud­vik­ling i det lo­ka­le Danmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer