Ildsjæle

Seneste artikler

Fundraiser i forskningens tjeneste

For­sker­støt­ten på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, SDU, er ind­delt i fem en­he­der, der re­præ­sen­te­rer hvert faku­l­tet. Her hjæl­per man for­ske­re med at sø­ge fon­de om forsk­nings­mid­ler, blandt an­det ved at til­by­de rå­d­giv­ning, ud­ar­bej­de an­søg­nin­ger, læg­ge bud­get og væ­re tov­hol­der i kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem for­ske­re, le­del­se og fon­de. For­sker­støt­te­en­he­der­ne bli­ver på den må­de fød­sels­hjæl­pe­re for for­sker­nes vi­sio­næ­re pro­jek­ter – en slags forsk­nin­gens agen­ter, hvis ar­bej­de ude­luk­ken­de be­står i at sør­ge for at fin­de mid­ler til at få den vig­ti­ge forsk­ning re­a­li­se­ret. Dan­marks Fon­de har talt med en af rå­d­gi­ver­ne og spurgt, hvor­dan man her hjæl­per for­ske­re og fon­de til at fin­de hinanden.

Kommune og ildsjæle skaber seniorfolkemøde

Festi­va­lu­gen, Vi­borg Snap­sting, mang­le­de no­get for de æl­dre i by­en. Der­for fik fri­vil­lig­heds­ko­or­di­na­tor, An­ne Gret­he Ni­el­sen idéen til et fol­ke­mø­de for se­ni­o­rer. Sam­men med den lo­ka­le af­de­ling af Æl­dre Sa­gen har hun si­den 2016 af­holdt et år­ligt Se­ni­o­r­fol­ke­mø­de. Driv­kraf­ten er en­ga­ge­ment og me­de­jer­skab hos de in­vol­ve­re­de – og så de fonds­mid­ler, der gør dem i stand til at re­a­li­se­re et fol­ke­mø­de for, med og i høj grad af seniorerne. 

Når fondsmidler redder menneskeliv

Fo­re­stil dig et skib, der bå­de er ho­spi­tal, ho­tel og ar­bejds­plads – et skib, der ta­ger ud til nog­le af ver­dens fat­tig­ste om­rå­der for at yde hjælp, hvor der er brug for det. Fo­re­stil dig ski­bets stab be­stå­en­de udeluk­kende af fri­vil­li­ge – fra læ­ger til elek­tri­ke­re, fra skibs­of­fi­ce­rer til køkken­personale, der al­le ar­bej­der gra­tis, selv be­ta­ler rej­se og crew-fee for at få lov til at gø­re en for­skel. Og fo­re­stil dig så, hvad der skal til, ud­over al­le de go­de vil­jer, for at sæt­te sku­den i sø­en. Dan­marks Fon­de har talt med Jens-Erik En­gel­bre­cht, CEO for den dan­ske af­de­ling af nød­hjælps­orga­nisa­tionen Mer­cy Ships, om fon­de­nes be­tyd­ning for de for­skel­li­ge aspek­ter af nødhjælpsarbejdet. 

”Fondene sikrer et lag af forskere og forfattere, der skriver til den brede offentlighed”

Det var et spe­ci­a­le om kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­folk kom­bi­ne­ret med et job på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek, der i sin tid gav Mor­ten Møl­ler mod på at skri­ve en hi­sto­risk bi­o­gra­fi. Men det var støt­ten fra en ræk­ke dan­ske fon­de, der gjor­de det mu­ligt. Si­den er det ble­vet et re­elt for­fat­ter­skab, hvor ev­nen til at for­mid­le og per­spek­ti­ve­re hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der, har gi­vet Mor­ten Møl­ler bå­de flot­te an­mel­del­ser og pri­ser. Selv er han tem­me­lig be­ske­den, når ta­len fal­der på hans for­fat­ter­skab, der for ham at se ude­luk­ken­de kan ek­si­ste­re på grund af fondsmidler.

Kulturarkitekt og fundraiser: “Fondene er blevet lettere at forstå“

Car­sten Mørch-Bentzen er ud­vik­lings­le­der på Ryt­misk Cen­ter i Kø­ben­havn og har i snart to år­ti­er rejst fonds­mid­ler til et hav af kul­tu­rel­le og so­ci­a­le pro­jek­ter. For ham hand­ler det om at ha­ve hjer­tet med: Det er det per­son­li­ge en­ga­ge­ment, vilj­en til at bru­ge et år på idé­ud­vik­ling, og ev­nen til at tæn­ke vi­dens­de­ling og bæ­re­dyg­tig­hed ind i et pro­jekt, der er ud­slags­gi­ven­de bå­de for pro­jek­tets re­a­li­sa­tion og fon­de­nes vil­je til at støt­te det. Dan­ske Fon­de har spurgt Car­sten Mørch-Bentzen om den be­tyd­ning, fonds­mid­ler­ne har haft for hans pro­jek­ter og for hans fagområde.

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…