Herlufsholms nye bestyrelsesformand agerer uden hjemmel i vedtægterne

Først flere dage efter Herlufsholm Skole og Gods’ nye bestyrelse konstituerede sig, søgte fonden om tilladelse til at afskaffe en omdiskuteret aldersgrænse i vedtægterne. Ifølge de stadigt gældende vedtægter er den nyudnævnte bestyrelsesformand, Jon Stokholm, for gammel til at sidde i bestyrelsen, og det vil være i strid med den almindelige praksis helt at fjerne aldersgrænsen.

Scre­en­dump fra Her­lufsholms hjem­mesi­de den 12. au­gust 2022.

Det var en sam­let be­sty­rel­se for Her­lufsholms Sko­le og Gods, der i ud­gan­gen af ju­ni må­ned trå­d­te til­ba­ge ef­ter ad­skil­li­ge tur­bu­len­te må­ne­der og en sjæl­den hård kri­tik fra myndighederne.

Få da­ge se­ne­re ud­råb­te sko­len og den af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand, Tor­ben Lowzow, tid­li­ge­re hø­jeste­rets­dom­mer Jon Stok­holm til ny bestyrelsesformand.

Lidt over en må­ned se­ne­re, den 2. au­gust, kon­sti­tu­e­re­de en helt ny be­sty­rel­se sig, og den valg­te ved sam­me lej­lig­hed for­melt set den al­le­re­de ud­pe­ge­de Jon Stok­holm som bestyrelsesformand.

Det ske­te på trods af, at det el­lers læn­ge hav­de væ­ret of­fent­ligt frem­me, at Jon Stok­holm med en al­der på 71 år er for gam­mel til at sid­de i sko­lens bestyrelse.

Si­den 2012 har det nem­lig lydt i pa­ra­graf 3 i sko­lens vedtæg­ter, at in­gen be­sty­rel­ses­med­lem­mer må væ­re fyldt 70 år.

“Så­fremt et be­sty­rel­ses­med­lem ik­ke er fra­t­rå­dt for­in­den, af­går be­sty­rel­ses­med­lem­met med ud­gan­gen af den må­ned, hvor be­sty­rel­ses­med­lem­met fyl­der 70 år,” ly­der det i vedtægten.

Nu vi­ser det sig, at Jon Stok­holm selv har del­ta­get i den for­mel­le be­slut­ning om at af­skaf­fe den al­ders­græn­se, som for­hin­drer ham i ind­træ­de i Her­lufsholms Sko­le og Gods bestyrelse.

Tre da­ge ef­ter den nye be­sty­rel­ses kon­sti­tu­e­ring søg­te fon­den om til­la­del­se til at af­skaf­fe den om­tal­te aldersgrænse

Det frem­går af en ak­tind­sigt fra Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet (STUK), der er fondsmyn­dig­hed for den er­hvervs­dri­ven­de fond Her­lufsholm Sko­le og Gods.

Jon og be­sty­rel­sen er gå­et i gang med de­res ar­bej­de – og de af­ven­ter nu god­ken­del­se fra myn­dig­he­der­ne af de fun­dats­æn­drin­ger, der skal til

Emailsvar fra Her­lufsholm på veg­ne af Jon Stokholm

STUK har end­nu ik­ke be­hand­let an­søg­nin­gen, men i an­søg­nings­bre­vet, der er ind­sendt af sko­lens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tim Pe­ter­sen, frem­går det, at be­sty­rel­sen straks ef­ter kon­sti­tu­e­rin­gen 2. au­gust trak i arbejdstøjet:

“Ef­ter kon­sti­tu­e­rin­gen be­slut­te­de be­sty­rel­sen, at på­be­gyn­de det ind­le­den­de ar­bej­de med æn­dring og til­pas­ning af vedtæg­ter­ne. I før­ste eta­pe om­hand­ler æn­drin­ger §2 og §3 i fun­dat­sen,” står der i fonds­di­rek­tø­rens føl­ge­brev til STUK.

I bre­vet frem­går det des­u­den, at vedtægts­æn­drin­gen in­de­bæ­rer, at pa­ra­graf 3 fjer­nes “så­le­des at al­der­s­kra­vet bortfalder.”

I an­søg­nin­gen an­gi­ves der ik­ke no­gen ar­gu­men­ta­tion for, hvor­for al­der­s­kra­vet skal fjer­nes, el­ler hvor­dan det vil væ­re i sko­lens og fon­dens interesse.

‘Reel ejer’, men “ikke formelt tiltrådt”

Selv­om Her­lufsholm Sko­le og Gods er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der er und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven, er fon­den fort­sat un­der­lagt de så­kaldt fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger. Og li­ge­som al­le an­dre virk­som­heds­ty­per skal le­del­sen over­hol­de de gæl­den­de vedtægter.

Da STUK iføl­ge Fun­dats' op­lys­nin­ger end­nu ik­ke har af­gjort, om al­ders­græn­sen kan af­skaf­fes, er den sta­dig gældende.

Det be­ty­der, at Jon Stok­holm al­le­re­de age­re­de uden hjem­mel i vedtæg­ten, da han den 5. au­gust ud­nævn­te Git­te Nør­gaard, som ny rek­tor for Herlufsholm.

“Vi er gla­de for at ha­ve en ny rek­tor og en be­sty­rel­se på plads. Det er vig­ti­ge milepæ­le i den for­an­drings­pro­ces, sko­len står over­for. Nu er vo­res fo­kus på at få ret­tet op på pro­ble­mer­ne og gen­skabt til­li­den til sko­len. Det er ik­ke no­get, vi gør fra den ene dag til den an­den. Men vi ta­ger for­ti­dens ud­for­drin­ger al­vor­ligt. Og vi an­er­ken­der ty­pen og om­fan­get af kri­tik­punk­ter og for­an­drin­ger, der skal til. Med den nye be­sty­rel­se og rek­tor er vi for al­vor i ar­bejd­s­tø­jet og fort­sæt­ter di­a­lo­gen med myn­dig­he­der­ne om de for­an­drin­ger, der skal til,” ud­tal­te Jon Stok­holm i egen­skab af be­sty­rel­ses­for­mand og for­stan­der for Herlufsholm.

Det føl­ger her­af, at Jon Stok­holm ak­tu­elt ik­ke for­melt er til­t­rå­dt hver­vet som bestyrelsesformand

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et i et emailsvar til Fundats

Fon­de er li­ge­le­des for­plig­tet til at re­gi­stre­re så­kaldt ‘re­el­le eje­re’. Og da en fond ik­ke har no­gen eje­re, er det iføl­ge hvid­va­skreg­ler­ne fonds­be­sty­rel­sen, som har pligt til at la­de sig re­gi­stre­re straks ef­ter den nye be­sty­rel­se er tiltrådt.

Det frem­går af cvr-re­gi­stret, at den nye be­sty­rel­se med Jon Stok­holm al­le­re­de den 22. juli til­t­rå­d­te som ny fonds­le­del­se på Her­lufsholm Sko­le og Gods.

Men iføl­ge Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et er Jon Stok­holm og den nye be­sty­rel­se end­nu ik­ke for­melt god­kendt til va­re­ta­ge le­del­sen af Herlufsholm:

“Mi­ni­ste­ri­et kan be­kræf­te, at ind­sæt­tel­sen af en ny be­sty­rel­ses­for­mand for Her­lufsholm Sko­le og Gods iføl­ge den gæl­den­de vedtægt skal ske ved kon­ge­lig re­so­lu­tion gen­nem Bør­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. Den nye be­sty­rel­se for Her­lufsholm Sko­le og Gods har for ny­lig af­gi­vet sin indstil­ling til Bør­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et om, at Jon Stok­holm ind­sæt­tes som ny be­sty­rel­ses­for­mand. Be­hand­lin­gen af den­ne indstil­ling på­går og er ik­ke af­slut­tet. Det føl­ger her­af, at Jon Stok­holm ak­tu­elt ik­ke for­melt er til­t­rå­dt hver­vet som be­sty­rel­ses­for­mand,” ly­der det i et mailsvar fra ministeriet.

Hvor­dan be­sty­rel­ses­for­mand Jon Stok­holm i prak­sis kan age­re på veg­ne af fon­den ved at be­slut­te en i fonds­sam­men­hæng usæd­van­lig fjer­nel­se af en al­ders­græn­se og ud­pe­ge en ny rek­tor, har Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et og STUK ik­ke øn­sket at sva­re på.

Stokholm: "myndighederne har ikke haft indvendinger”

Iføl­ge Jon Stok­holm selv er der dog in­gen pro­ble­mer i, at han og den nye be­sty­rel­se er be­gyndt at age­re på fon­dens veg­ne, selv­om han iføl­ge vedtæg­ter­ne er for gam­mel til at be­stri­de stillingen:

“Jon Stok­holm er end­nu ik­ke for­melt god­kendt som be­sty­rel­ses­for­mand. Han er re­elt for­mand un­der ind­sæt­tel­se,” frem­går det af et emailsvar, som Her­lufsholm har sendt på veg­ne af Jon Stokholm.

“Si­tu­a­tio­nen er som be­kendt den, at den gam­le be­sty­rel­se trak sig i som­mer – og Her­lufsholm skal i sa­gens na­tur al­tid ha­ve en be­sty­rel­se. Den nye be­sty­rel­se er nu valgt – og den har indstil­let Jon Stok­holm som for­mand. Jon og be­sty­rel­sen er gå­et i gang med de­res ar­bej­de – og de af­ven­ter nu god­ken­del­se fra myn­dig­he­der­ne af de fun­dats­æn­drin­ger, der skal til, så tin­ge­ne kan fal­de helt på plads,” står der i emailen.

Iføl­ge Jon Stok­holm er myn­dig­he­der­ne ori­en­te­ret og har in­gen ind­ven­din­ger haft.

“Når det­te er på plads – og det for­ven­tes det at kom­me - så kan det sid­ste skridt ta­ges ved, at det bli­ver fo­re­lagt for Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen, der og­så skal god­ken­de hen­holds­vis af­mel­ding og til­mel­ding af nye for­mand på Her­lufsholm. Vi ser ik­ke den sto­re dra­ma­tik i alt det­te og glæ­der os over, at der bå­de er fun­det en ny rek­tor og er valgt en ny be­sty­rel­se” ly­der det fra Jon Stokholm.

Som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet, er det al­min­de­lig prak­sis for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, at vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser ik­ke kan fjer­nes. Der­i­mod fo­re­kom­mer det of­te, at fondsmyn­dig­he­den gi­ver dis­pen­sa­tion til et kon­kret be­sty­rel­ses­med­lem el­ler til­la­der al­ders­græn­sen forhøjet.

Vi har der­for spurgt Jon Stok­holm, hvor­for han me­ner, at Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et skul­le ha­ve en an­den prak­sis for de fon­de, som er und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven og som mi­ni­ste­ri­et fø­rer til­syn med.

Det spørgs­mål har Her­lufsholm ik­ke sva­ret på.

Det er aldersdiskrimination

Tid­li­ge­re på som­me­ren for­holdt Jon Stok­holm sig dog til spørgs­må­let om sin al­der over­for Fundats.

Den­gang for­kla­re­de han, at han an­ser vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser i fon­de for at væ­re al­der­s­diskri­mi­ne­ren­de. Samt at han ik­ke er enig med Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se og Er­hvervs­sty­rel­sen i spørgs­må­let om lov­lig­he­den af al­ders­græn­ser for med­lem­mer af fondsbestyrelser.

På bag­grund af grun­di­ge un­der­sø­gel­ser af de EU-ret­li­ge be­stem­mel­ser om for­bud mod for­skel­s­be­hand­ling har Er­hvervs­sty­rel­sen slå­et fast, at al­ders­græn­ser for net­op be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke er al­der­s­diskri­mi­ne­ren­de. Det skyl­des, at lov­giv­nin­gen ale­ne gæl­der i an­sæt­tel­ses­for­hold, og da “et be­sty­rel­ses­hverv ik­ke er et an­sæt­tel­ses­for­hold” kan der ik­ke væ­re ta­le om en al­der­s­diskri­mi­ne­ren­de forskelsbehandling.

Er­hvervs­sty­rel­sens prak­sis om al­ders­græn­ser er for­ny­ligt gen­nem­gå­et i bo­gen "Vedtægts­æn­drin­ger i fon­de" af pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen og Chri­sti­an Andersen-Mølgaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2022-nummer28]

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer