Antallet af ansatte i elitefonde næsten fordoblet på fem år

Mens de filantropiske fondes uddelinger stiger år for år, er der i dén grad også vokseværk i de 50 største danske fondes sekretariater. Det viser en opgørelse, Fundats har foretaget. ”Alene opgaven med at kvalificere, prioritere mellem og svare på ansøgninger kræver flere hoveder,” siger direktør Bo Uggerhøj fra Spar Nord Fonden, hvor sekretariatet er vokset fra én til syv personer.

I 37 af de 50 mest ud­de­len­de fon­de er an­tal­let fonds­rå­d­gi­ve­re, pro­gram­me­d­ar­bej­de­re el­ler ad­mi­ni­stra­tivt per­so­na­le ste­get in­den­for fem år. Sam­let set be­skæf­ti­ger top-50-fon­de­ne nu me­re end 1.200 fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re. Det frem­går af Fun­dats over­sigt over an­tal­let af år­s­værk i de sto­re dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger (mo­del­fo­to).

Lan­dets stør­ste filan­tro­pi­ske ak­tø­rer har haft gang i an­sæt­tel­ses­kon­trak­ter­ne de se­ne­ste fem år, hvor det sam­le­de an­tal an­sat­te i fonds­se­kre­ta­ri­a­ter­ne er ste­get med 80 procent.

Det vi­ser en ny gen­nem­gang af an­tal­let af fuld­tids­an­sat­te i de 50 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske foreninger

Hvor der i 2017 var 686 men­ne­sker an­sat i eli­te­fon­de­ne, var an­tal­let ste­get til 1.233 ved ud­gan­gen af 2022.

Fun­dats’ op­gø­rel­se er ba­se­ret på de 50 fon­de og for­e­nin­ger, der lig­ger øverst på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters top-100 over Dan­marks mest ud­de­len­de fon­de i 2022.

På linje med, at No­vo Nor­disk Fon­den med be­vil­lin­ger sid­ste år på 7,5 mil­li­ar­der kro­ner lig­ger su­verænt i spid­sen på ud­de­lings­hit­lis­ten, lig­ger ma­sto­dont­fon­den og­så klart i top, når det hand­ler om an­tal­let af medarbejdere.

Iføl­ge No­vo Nor­disk Fon­dens 2022-regn­skab var det gen­nem­snit­li­ge an­tal fuld­tids­an­sat­te i fon­den 160. Til sam­men­lig­ning var der for fem år si­den 100 fær­re fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re i No­vo Nor­disk Fonden.

Vil bygge nyt kæmpestort domicil

Der­med slut­ter No­vo Nor­disk Fon­dens eks­pan­sion på per­so­na­lesi­den ik­ke. For blandt an­det at kun­ne rum­me den frem­ti­di­ge vækst i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re, har fon­den i det­te ef­ter­år købt en 54.000 kva­drat­me­ter stor grund i Tu­borg Havn i Hel­lerup i sam­me om­rå­de, som dens nu­væ­ren­de ho­ved­sæ­de og­så lig­ger. Pla­nen er, hvis el­lers lo­kal­pla­nen for om­rå­det bli­ver blåstemp­let, at op­fø­re et do­mi­cil på he­le 16.900 kvadratmeter.

Når vi ta­ler de nær­me­ste år, går det kun i én ret­ning, og det er vækst

St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, No­vo Nor­disk Fonden

Iføl­ge No­vo Nor­disk Fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lü­ders er det ik­ke mu­ligt at si­ge, hvor man­ge me­d­ar­bej­de­re fon­den vil ha­ve fremover.

”Når vi ta­ler de nær­me­ste år, går det kun i én ret­ning, og det er vækst. Men jeg kan ik­ke sæt­te tal på, præ­cis hvor man­ge me­d­ar­bej­de­re vi skal væ­re hver­ken på kor­te­re el­ler læn­ge­re sigt,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

Han øn­sker ik­ke at sva­re på, præ­cis hvor man­ge an­sat­te, der bli­ver plads til i fon­dens nye do­mi­cil på Tu­borg Havn, når dø­re­ne – hvis det går som for­ven­tet – kan slås op om cir­ka fi­re år.

”Li­ge­som vi gør nu, er det og­så pla­nen, at fon­den og No­vo Hol­dings skal bo un­der sam­me tag i det nye do­mi­cil. I øje­blik­ket sid­der vi i alt cir­ka 280 men­ne­sker, og uden at sæt­te et spe­ci­fikt tal på, kan jeg godt si­ge, at der vil væ­re plads til et no­get stør­re an­tal i den nye byg­ning,” si­ger St­ef­fen Pi­e­ri­ni Lüders.

Vækst i uddelinger og ansøgninger kræver flere hoveder

En af de fon­de, der pro­cen­tu­elt har op­le­vet den stør­ste stig­ning, er Dan­marks 43. mest ud­de­len­de fond, Spar Nord Fon­den. Den er­hvervs­dri­ven­de fond med kon­tor på Hads­und­vej i Aal­borg hav­de i 2017 én me­d­ar­bej­der. Sid­ste år steg be­ho­vet for kon­tor­sto­le til syv.

Iføl­ge fonds­di­rek­tør i Spar Nord Fon­den Bo Ug­ger­høj hæn­ger væk­sten på per­so­na­le­fron­ten di­rek­te sam­men med det vok­sen­de ud­byt­te, fon­den mod­ta­ger fra Spar Nord Bank.

”Det har ik­ke kun med­ført fle­re og stør­re ud­de­lin­ger, men og­så fle­re an­søg­nin­ger – især ef­ter cor­o­na­ti­den. Ale­ne op­ga­ven med at kva­li­fi­ce­re, pri­o­ri­te­re mel­lem og sva­re på an­søg­nin­ger kræ­ver fle­re ho­ve­d­er. Vi be­hand­ler al­le an­søg­nin­ger me­get grun­digt og se­ri­øst, og selv­om man ik­ke får en be­vil­ling, har man krav på en or­dent­lig be­hand­ling,” un­der­stre­ger Bo Uggerhøj.

En an­den år­sag til stig­nin­gen er iføl­ge Bo Ug­ger­høj compliance.

”Det har væ­ret nød­ven­digt at an­sæt­te fle­re me­d­ar­bej­de­re for at sik­re, at vi over­hol­der al­le love og reg­ler og er com­pli­ant i for­hold til myn­dig­he­der­ne. Sidst, men ik­ke mindst, er vi og­så be­gyndt at gø­re me­re ud af at kom­mu­ni­ke­re om fon­dens ud­de­lin­ger rundt om­kring i lan­det i takt med, at vi er gå­et fra en væ­re en lo­kal til en lands­dæk­ken­de fond,” si­ger Bo Uggerhøj.

Det har væ­ret nød­ven­digt at an­sæt­te fle­re me­d­ar­bej­de­re for at sik­re, at vi over­hol­der al­le love og reg­ler og er com­pli­ant i for­hold til myndighederne

Bo Ug­ger­høj – Fonds­di­rek­tør, Spar Nord Fonden

Selv­om væk­sten i Spar Nord Fon­dens ud­de­lin­ger fort­sæt­ter, er det ik­ke Bo Ug­ger­højs for­vent­ning, at der på kort sigt nød­ven­dig­vis skal ud­ar­bej­des nye stil­lings­op­slag i fonden.

”I år kom­mer vi op på den go­de si­de af 75 mil­li­o­ner kro­ner og næ­ste år for­ven­te­ligt på den go­de si­de af 100 mil­li­o­ner kro­ner. Vi for­ven­ter dog ik­ke, at vi på den kor­te ba­ne skal ud­vi­de ad­mi­ni­stra­tio­nen. Vi prø­ver at hol­de ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne i ave og har en tom­mel­finger­re­gel om ik­ke at bli­ve for tun­ge på den ad­mi­ni­stra­ti­ve del, men ud­vik­lin­gen i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re fremad­ret­tet hand­ler selv­føl­ge­lig og­så om, hvad der sker med an­tal­let af an­søg­nin­ger. Får vi plud­se­lig dob­belt så man­ge an­søg­nin­ger, kom­mer vi til at sve­de! Umid­del­bart vur­de­rer jeg, at vi godt kan hånd­te­re det med den nu­væ­ren­de me­d­ar­bej­der­stab, selv­om vi skal til at de­le plus 100 el­ler 150 mil­li­o­ner kro­ner ud om året, men hvis vi kryd­ser 200 mil­li­o­ner kro­ner – og med den mæng­de an­søg­nin­ger, dét så vil med­fø­re – skal der nok fle­re ar­me og ben til,” si­ger Bo Uggerhøj.

Professionalisering af fondsarbejdet

Og­så i Nor­dea-fon­dens ho­ved­sæ­de på Chri­sti­ans­havn er an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re vok­set gan­ske be­trag­te­ligt de se­ne­re år. I 2017 var der 15 me­d­ar­bej­de­re, og fem år se­ne­re var an­tal­let vok­set til 26.

Iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, be­gynd­te stig­nin­gen i an­tal­let af an­sat­te for al­vor om­kring 2008-09, hvor der blev igang­s­at en pro­fes­sio­na­li­se­ring af sekretariatsarbejdet.

”Da jeg star­te­de i fon­den i 2013, var der 11 me­d­ar­bej­de­re, og når vi nu er fle­re end dob­belt så man­ge, hand­ler det me­get om den pro­fes­sio­na­li­se­ring af fonds­ar­bej­det, der er sket, og den gover­nan­ce, som er fulgt med. Det har blandt an­det kræ­vet man­ge kræf­ter – og gør det fort­sat – at få styr på al vo­res rap­por­te­ring, for­ret­nings­or­de­ner, for­ret­nings­gangs­be­skri­vel­ser med vi­de­re, og sam­ti­dig er der sket en mar­kant pro­fes­sio­na­li­se­ring af vo­res be­sty­rel­ses­be­tje­ning,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Det har blandt an­det kræ­vet man­ge kræf­ter – og gør det fort­sat – at få styr på al vo­res rap­por­te­ring, for­ret­nings­or­de­ner, for­ret­nings­gangs­be­skri­vel­ser med videre

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

De nye me­d­ar­bej­de­re i Nor­dea-fon­den ar­bej­der med in­ve­ste­rin­ger, ud­de­lin­ger, kom­mu­ni­ka­tion og monitorering.

”Helt kon­kret er vo­res øko­no­mi­af­de­ling ble­vet ud­vi­det med fi­re per­so­ner, blandt an­det som føl­ge af at vi si­den 2017 ik­ke kun in­ve­ste­rer i Nor­dea-ak­tier, hvil­ket har øget be­ho­vet for me­d­ar­bej­de­re til at va­re­ta­ge fon­dens in­ve­ste­rin­ger. Vi har og­så an­sat fle­re me­d­ar­bej­de­re som føl­ge af, at vi har æn­dret vo­res må­de at ar­bej­de med ud­de­lin­ger på. Fra til­ba­ge i ti­den at væ­re ori­en­te­ret mod ba­re at de­le pen­ge­ne ud, er vi nu i hø­je­re grad ori­en­te­ret mod at ska­be så stor ef­fekt som mu­ligt af ud­de­lin­ger­ne. Der­for er an­tal­let af ud­de­lings­folk vok­set med tre-fi­re per­so­ner. Der­u­d­over har vi fle­re nu end tid­li­ge­re, der ar­bej­der med kom­mu­ni­ka­tion, og fle­re, som ar­bej­der med mo­ni­to­re­rings­op­ga­ven, alt­så at sik­re, at pen­ge­ne rent fak­tisk bli­ver brugt til det, der er søgt om støt­te til,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Uddelinger stiger til 900 millioner kroner

Nor­dea-fon­dens sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger er vok­set fra 268 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og 339 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 til 479 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år. I år sig­ter fon­den iføl­ge di­rek­tø­ren mod at ud­de­le 900 mil­li­o­ner kroner.

Men stør­re ud­de­lings­be­løb be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at der iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen er be­hov for fle­re medarbejdere.

”Det kom­mer an på, hvil­ken ud­de­lings­me­to­disk lo­gik man ar­bej­der ud fra. Hos os er an­tal­let af ud­de­lin­ger ste­get mar­kant pa­ral­lelt med ud­de­lings­sum­men, og det er et stra­te­gisk valg, vi har truf­fet, om blandt an­det at ha­ve rig­tig man­ge små sam­ar­bejds­part­ne­re i he­le lan­det. Po­r­te­følj­en af igang­væ­ren­de, ik­ke-af­slut­te­de pro­jek­ter er mar­kant stør­re i dag, end den var i 2017, og op­følg­nings­op­ga­ven er no­get me­re om­fat­ten­de nu, end den var tid­li­ge­re, hvil­ket har be­ty­det, at vi har få­et brug for fle­re men­ne­sker,” si­ger han.

- For­ven­ter du, at væk­sten i an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re kom­mer til at fort­sæt­te de kom­men­de år?

”Hvis ud­de­lings­om­fan­get fort­sæt­ter med at vok­se, vil der sand­syn­lig­vis bli­ve be­hov for fle­re res­sour­cer. Men jeg kan ik­ke si­ge no­get om, hvor man­ge me­d­ar­bej­de­re vi er om fem år. Det af­hæn­ger af, hvil­ken stra­te­gisk ret­ning, be­sty­rel­sen be­slut­ter, at vi skal gå i,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ansatte i Mærsk-fonde løber stærkt

Selv­om ten­den­sen blandt de 50 eli­te­fon­de er, at der er skru­et kraf­tigt op for an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re fra 2017 til 2022, er der dog og­så en­kel­te fon­de på li­sten, hvor der en­ten er sta­tus quo el­ler kun sket mini­ma­le ud­s­ving i den ene el­ler an­den retning.

Det gæl­der blandt an­dre det fæl­les se­kre­ta­ri­at for den hen­holds­vis 3. og 9. mest ud­de­len­de fond i Dan­mark, A.P. Møl­ler Fon­den og Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. I de to fon­des kon­tor på Es­pla­na­den er an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re kun vok­set med én: Fra 19 til 20.

”Men der lø­bes og­så stærkt,” skri­ver di­rek­tør Mads Le­bech i en mail til Fundats.

Iføl­ge Mads Le­bech er der i et par til­fæl­de de se­ne­ste år kom­met nye pro­fi­ler ’om­bord’.

”Jeg kan ge­ne­relt kon­sta­te­re, at min­dre sa­ger kan kræ­ve li­ge så me­get ar­bej­de og in­vol­ve­ring som stør­re sa­ger. Ini­ti­a­ti­ver som ’fol­ke­sko­ledo­na­tio­nen’ i A.P. Møl­ler Fon­den og ’det so­ci­a­le ini­ti­a­tiv’ i Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har beg­ge i de­res ka­rak­ter, og­så om­kring vi­dens­op­byg­ning, væ­ret me­re hånd­hold­te så­vel i an­søg­nings­fa­sen som un­der pro­jek­ter­nes ud­før­sel, end an­dre be­vil­lin­ger nød­ven­dig­vis har be­hov for,” for­kla­rer Mads Lebech.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer