Connie Hedegaard: Fonde har lang vej endnu trods flere donationer til klima og natur

Ifølge en ny analyse fra Fondenes Videnscenter er fondes bevillinger til klima-, natur- og miljøformål steget med 69 procent i perioden 2016-2019, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Formanden for den internationale klimafond KR Foundation Connie Hedegaard betoner dog, at selvom udviklingen er positiv, er fondene ”ikke i mål endnu”. Også når det gælder fondes vilje til at investere grønt, er der ifølge Connie Hedegaard ”lang vej igen” både i Danmark og internationalt.

Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond ejer og for­val­ter Nor­d­eu­ro­pas stør­ste fug­le­re­ser­vat Vej­ler­ne. Med be­vil­lin­ger fra fon­den blev om­rå­dets plan­ke­sti­er ud­byg­get i 2019, så­le­des at re­ser­va­tets rørsko­ve er blev gjort til­gæn­ge­li­ge for al­le, og­så for kørestolsbrugere.

Kli­ma, na­tur og mil­jø er i sti­gen­de grad i cen­trum, når de dan­ske fon­de fo­re­ta­ger uddelinger.

Det frem­går af en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

Iføl­ge ana­ly­sen, der er ba­se­ret på tal fra Dan­marks Sta­ti­stiks fonds­sta­ti­stik og en ræk­ke sær­kørs­ler fo­re­ta­get for vi­dens­cen­tret, er fon­de­nes be­vil­lin­ger til kli­ma-, na­tur- og mil­jø­for­mål ste­get med 69 pro­cent fra 2016 til 2019.

I kro­ner er der ta­le om en stig­ning fra 540 mil­li­o­ner be­vil­ge­de kro­ner i 2016 til 914 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 – en stig­ning på 374 mil­li­o­ner kro­ner. Der­med er fon­de­nes be­vil­lin­ger til kli­ma, na­tur og mil­jø kom­met op på i 2019 at ud­gø­re fem pro­cent af fon­de­nes sam­le­de bevillinger.

Godt en fjer­de­del af be­vil­lin­ger­ne i ka­te­go­ri­en går til ‘na­tur­for­mål’ fra fon­de som ek­sem­pel­vis Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, der for­val­ter fle­re na­tu­ra­re­a­ler i Danmark.

Ser man iso­le­ret på un­der­ka­te­go­ri­en ‘kli­ma­for­mål’, blev der i 2016 ud­delt 194 mil­li­o­ner kro­ner. De re­ne kli­ma­be­vil­lin­ger steg i pe­ri­o­den til 428 mil­li­o­ner kro­ner og ud­gjor­de der­med godt halv­de­len af det sam­le­de be­løb på 914 mil­li­o­ner til kli­ma, na­tur og mil­jø­for­mål, vi­ser analysen.

Én ting er, hvad der er sket i pe­ri­o­den i 2016 til 2019. No­get an­det er, at ud­vik­lin­gen iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen ser ud til at fortsætte.

”Om­rå­det har si­den fonds­sta­ti­stik­kens start i 2016 væ­ret langt min­dre end de sto­re do­na­tions­om­rå­der som for ek­sem­pel kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de. Det er hi­sto­risk be­tin­get. De fle­ste fon­des for­mål er for­fat­tet i en tid, hvor kli­ma­et ik­ke var langt op­pe på den of­fent­li­ge agen­da. Men nu er der be­gyndt at ske no­get på om­rå­det, og det ser ud som om ud­vik­lin­gen fort­sæt­ter, når vi ser på de of­fent­lig­gjor­te do­na­tio­ner for 2020 og 2021,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

Skal have klar strategisk prioritet

For­man­den for den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion og Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to Con­nie He­de­gaard glæ­der sig over fon­de­nes øge­de vil­je til at tæn­ke i kli­ma og mil­jø, når der fo­re­ta­ges uddelinger.

Men den tid­li­ge­re EU-kli­makom­mis­sær, mil­jø­mi­ni­ster og kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster be­to­ner sam­ti­dig, at fon­de­ne end­nu ik­ke er kom­met over målstregen.

”914 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 er et sub­stan­ti­elt bi­drag, og det er godt at se, at be­vil­lin­ger­ne no­mi­nelt vok­ser år for år. Og hvis kur­ven kan frem­skri­ves de næ­ste 5-10 år, så en lig­nen­de stig­ning i støt­ten til kli­ma, na­tur og mil­jø fort­sæt­ter, vil det da væ­re in­ter­es­sant. Men set i for­hold til op­ga­vens stør­rel­se er fon­de­ne ik­ke i mål end­nu,” fast­slår Con­nie He­de­gaard over for Fundats.

Det er op­ga­ven for os al­le sam­men at få in­te­gre­ret det grøn­ne i alt, hvad vi gør, og det er vig­tigt, at det re­flek­te­res, når fon­de­ne de­ler pen­ge ud

Con­nie He­de­gaard – For­mand, KR Fo­un­da­tion og Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Concito 

Con­nie He­de­gaard me­ner at især to ting er af­gø­ren­de i fon­de­nes må­de at tæn­ke kli­ma og na­tur på.

”Selv ik­ke jeg vil hæv­de, at fon­de­ne skal til at de­le 100 pro­cent ud til kli­ma, na­tur og bæ­re­dyg­tig­hed. Men det af­gø­ren­de er dels, at man har de her om­rå­der med som en klar, stra­te­gisk pri­o­ri­tet, dels at man i si­ne be­vil­lin­ger til al­le mu­li­ge an­dre ting og­så ind­tæn­ker bæ­re­dyg­tig­hed, så det bli­ver en in­te­gre­ret del af alt, hvad man gør. Det er nok så af­gø­ren­de, at man ik­ke ba­re tæn­ker ’Nu har vi gjort en ind­sats ved at øge be­vil­lin­ger­ne til na­tur, mil­jø og kli­ma, og så må de der grøn­ne men­ne­sker væ­re gla­de’, men at man og­så i si­ne an­dre be­vil­lin­ger har et øje for, at bæ­re­dyg­tig­heds­a­spek­tet skal væ­re til ste­de. Det er op­ga­ven for os al­le sam­men at få in­te­gre­ret det grøn­ne i alt, hvad vi gør, og det er vig­tigt, at det re­flek­te­res, når fon­de­ne de­ler pen­ge ud,” si­ger Con­nie Hedegaard.

Flest penge til formidling

Iføl­ge Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters ana­ly­se til­fal­der fon­de­nes støt­te in­den for kli­ma-, na­tur- og mil­jø­for­mål især for­mid­lings- og an­lægs­pro­jek­ter, og sær­ligt for­mid­lings­pro­jek­ter er i vækst.

Fon­de­nes be­vil­ge­de mid­ler til for­mid­ling er så­le­des ste­get fra 100 mil­li­o­ner kro­ner i 2016 til 410 mil­li­o­ner kro­ner i 2019, og det er et vig­tigt om­rå­de at skrue op for, me­ner Con­nie Hedegaard.

”Tit i for ek­sem­pel of­fent­li­ge forsk­nings­be­vil­lin­ger er der ik­ke sat så man­ge res­sour­cer af til at brin­ge den vi­den, der pro­du­ce­res, i spil, så dér har fon­de­ne en vig­tig rol­le. Det er en af mi­ne kæp­he­ste, at vi til­ve­je­brin­ger enormt me­get vi­den, men den vi­den når desvær­re ik­ke al­tid frem til dem, der skal træf­fe be­slut­nin­ger­ne. Der­u­d­over er det i de kom­men­de år fuld­stæn­dig af­gø­ren­de at ar­bej­de med den fol­ke­li­ge di­men­sion, så men­ne­sker kan se sig i den­ne her om­stil­ling,” si­ger Con­nie Hedegaard.

Iføl­ge ana­ly­sen er det ty­de­ligt, at de fle­ste fond­s­pen­ge til­fal­der ci­vil­sam­fun­det. Ho­ved­par­ten af be­vil­lin­ger­ne i 2019, 555 mil­li­o­ner kro­ner, blev til­delt non­pro­fi­tor­ga­ni­sa­tio­ner. Til sam­men­lig­ning modt­og non­pro­fi­tor­ga­ni­sa­tio­ner 151 mil­li­o­ner kro­ner i 2016.

Savner øget vilje til at investere grønt

Og­så på den in­ter­na­tio­na­le fonds­sce­ne er der, som Fun­dats be­skrev i en ar­ti­kel i april kom­met et mar­kant sti­gen­de fo­kus på kli­ma de se­ne­re år. Der er blandt an­det grund­lagt en ræk­ke nye, kæm­pe­sto­re in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fon­de, og man­ge ek­si­ste­ren­de fon­de har skru­et op for støt­ten til klimainitiativer.

Men der er sta­dig lang vej igen og­så på dét område

Con­nie He­de­gaard – For­mand, KR Fo­un­da­tion og Dan­marks grøn­ne tæn­ket­ank Concito 

Men li­ge­som i Dan­mark er det in­ter­na­tio­nalt iføl­ge Con­nie He­de­gaard værd at hol­de fast i, at der er plads til mar­kan­te forbedringer.

”Vi har set nog­le me­get sto­re in­ter­na­tio­na­le fond­s­i­ni­ti­a­ti­ver fra blandt an­dre Jef­frey Bezos og hans eks­ko­ne Ma­cK­en­zie Scott, og det har be­ty­det, at der er kom­met nog­le sub­stan­ti­el­le pen­ge ind til grøn­ne ini­ti­a­ti­ver. Men de se­ne­ste tal vi­ser, at det sta­dig kun er cir­ka to pro­cent af den sam­le­de glo­ba­le filan­tro­pi, der til­fal­der kli­maind­sat­ser og det grøn­ne om­rå­de – og der­med er det alt­så 98 pro­cent af be­vil­lin­ger­ne, som ik­ke gør. Så selv om der in­ter­na­tio­nalt er kom­met fle­re res­sour­cer til kli­ma, er det klart, at der er lang vej igen, og der er end­vi­de­re in­ter­na­tio­nalt me­get lang vej igen til en for­stå­el­se af at ind­tæn­ke kli­ma bredt i al­le be­vil­lin­ger,” si­ger Con­nie Hedegaard.

Og­så når det gæl­der vilj­en til at tæn­ke i grøn­ne in­ve­ste­rin­ger, ser KR Fo­un­da­tions for­mand ger­ne, at fon­de­ne ta­ger sig sam­men bå­de i Dan­mark og udlandet.

”En del fon­de er be­gyndt at ar­bej­de med grøn­ne in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er, så de ik­ke kun støt­ter grønt, men og­så in­ve­ste­rer grønt. Men der er sta­dig lang vej igen og­så på dét om­rå­de,” un­der­stre­ger Con­nie Hedegaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer