Annoncespot_img

Baggrund: Fem magtfulde forskningsfonde giver sig selv mundkurv på

Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Velux Fonden, Lundbeckfonden og Carlsbergfondet har alle sæde i Forum for Forskningsfinansiering, der i 2018 blev stiftet for blandt andet at løse det voksende problem med indirekte meromkostninger ved fondsfinansieret forskning. Ingen af fondene ønsker dog at udtale sig om, hvorfor der fortsat ikke er fundet en løsning på problemet, som ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet risikerer at undergrave universiteternes strategiske handlerum.

"I an­er­ken­del­se af, at der er be­hov for at af­kla­re om­kost­nings­struk­tu­rer­ne i re­la­tion til fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning i Dan­mark, del­ta­ger Carls­berg­fon­det sam­men med en ræk­ke øv­ri­ge dan­ske fon­de i det ar­bej­de, der li­ge nu på­går i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring med hen­blik på at ska­be et bæ­re­dyg­tigt dansk forsk­ning­s­land­skab," ly­der det fra Carls­berg­fon­det, der li­ge som de fi­re øv­ri­ge stor­fon­de ik­ke øn­sker at for­kla­re, hvor­for over­he­ad­pro­ble­met, set fra de­res syns­punkt, end­nu ik­ke er løst på trods af fem års dialog.

Der er ble­vet talt me­get om pro­ble­met med in­di­rek­te merom­kost­nin­ger og mang­len­de over­he­ad­be­ta­ling ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning på uni­ver­si­te­ter­ne de se­ne­ste seks til syv år.

I øje­blik­ket på­går til­sy­ne­la­den­de in­ten­se for­hand­lin­ger mel­lem uni­ver­si­te­ter­ne på den ene si­de og de fem dags­or­dens­sæt­ten­de pri­va­te stor­fon­de på den si­de. Det er fon­de som til­sam­men be­ta­ler i om­eg­nen af 20 pro­cent af de sam­le­de of­fent­li­ge og pri­va­te be­vil­lin­ger til forsk­ning, der be­dri­ves på lan­dets universiteter.

Men om det den­ne gang en­der i kon­kre­te løs­nin­ger, el­ler om stil­lings­kri­gen fort­sæt­ter mel­lem dem, der be­stem­mer hvil­ken forsk­ning, der skal ny­de frem­me, og dem der le­ve­rer forsk­nin­gen, er end­nu uvist.

Kun ved vi, at den mi­ni­ster, der har an­sva­ret for at på­se, at uni­ver­si­te­ter­ne le­ver op til de­res for­plig­tel­ser, har valgt at for­la­de det for­hand­lings­rum, som net­op blev de­sig­net til for­må­let i 2018 - nem­lig Forum for Forskningsfinansiering.

For uni­ver­si­te­ter­nes ved­kom­men­de er det dog ik­ke tri­vi­el­le de­tal­jer el­ler li­ge­gyl­di­ge bog­fø­rings­prin­cip­per, der for­hand­les om.

Det er der­i­mod et helt fun­da­men­talt pro­blem, som skif­ten­de re­ge­rin­ger med va­ri­e­ren­de styr­ke har be­to­net si­den 2017. Her frem­lag­de den da­væ­ren­de VLAK-re­ge­ring en forsk­nings­po­li­tisk stra­te­gi, som blandt an­det hav­de til for­mål net­op at lø­se pro­ble­met med det vok­sen­de gab mel­lem over­he­ad­be­ta­ling og det re­el­le om­fang af ek­straud­gif­ter, som det ko­ster et uni­ver­si­tet, når en af de­res for­ske­re får suc­ces med en an­søg­ning hos en af stor­fon­de­nes magt­ful­de bevillingsudvalg.

Udhuler strategisk handlerum

Når uni­ver­si­te­ter­ne mod­ta­ger fonds­mid­ler til forsk­nings­pro­jek­ter, føl­ger der in­di­rek­te merom­kost­nin­ger med til for ek­sem­pel hus­le­je, HR-per­so­na­le, an­læg til for­søgs­dyr, bi­bli­o­te­ka­rer, juri­ster og regn­skabs­folk. Det er pen­ge som of­te ik­ke er fuldt dæk­ket af fonds­be­vil­lin­ger­ne og der­for ta­ges fra uni­ver­si­te­ter­nes eg­ne ba­sis­mid­ler. Ba­sis­mid­ler­ne er dem, som uni­ver­si­tets­le­del­sen skal bru­ge til at fi­nan­si­e­re uni­ver­si­te­tets eg­ne stra­te­gi­ske prioriteringer.

El­ler som Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment selv for­mu­le­re­de det, da VLAK-re­ge­ring i de­cem­ber 2017 frem­lag­de sit forsk­nings­po­li­ti­ske ud­spil ’Dan­mark – klar til fremtiden’:

”Uni­ver­si­te­ter­ne skal lø­se en sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, som de er for­plig­tet til, og de skal ha­ve de­res stra­te­gi­ske hand­le­rum, det er ik­ke til dis­kus­sion, for det står i loven. Ini­ti­a­ti­vet går ud på at sik­re, at de og­så frem­over har de­res stra­te­gi­ske hand­le­rum, selv i en si­tu­a­tion, hvor der kom­mer end­nu fle­re pen­ge fra de pri­va­te fonde.”

Si­den er de ek­ster­ne mid­ler fra de pri­va­te fon­de kun ble­vet me­get stør­re, end man fo­re­stil­le­de sig i 2017.

Problemet eskalerer

De sto­re forsk­nings­fon­de har fra be­gyn­del­sen væ­ret lun­ke over­for sta­tens øko­no­mi­ske mæg­lings­for­søg. Fon­de­ne har tid­li­ge­re for­kla­ret, at selv­om de godt er klar over, at de ik­ke be­ta­ler he­le reg­nin­gen, så hver­ken vil el­ler kan de be­ta­le for om­kost­nin­ger, som de ik­ke præ­cist ved, hvad dæk­ker over.

Uni­ver­si­te­ter­nes ud­gifts­mo­del­ler har nem­lig ik­ke væ­ret så so­fi­sti­ke­re­de, at de præ­cist kan hen­fø­re en an­del uni­ver­si­tets merom­kost­nin­ger til det kon­kre­te forskningsprojekt.

Des­u­den har nog­le af fon­de­ne imø­de­kom­met øn­sket om stør­re dæk­ning og har der­for øget de­res over­he­adtil­læg en smu­le. Og en­de­lig ar­gu­men­te­rer nog­le af fon­de­ne for, at de i vis­se til­fæl­de dæk­ker samt­li­ge om­kost­nin­ger i de­res pro­jek­ter – det sker for ek­sem­pel, når No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver en fuld drifts­be­vil­ling til et helt forsk­nings­cen­ter over en læn­ge­re årrække.

Ik­ke de­sto min­dre er det grund­læg­gen­de pro­blem ik­ke ble­vet løst. Tvær­ti­mod er det vis­se ste­der gå­et fra slemt til værre.

Ek­sem­pel­vis har sta­tens eg­ne rå­d­gi­ve­re på om­rå­det – Dan­mark Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­tisk Råd, DFiR ad­va­ret om, at det kan få sto­re ska­de­li­ge kon­se­kven­ser, hvis de man­ge fonds­mid­ler hånd­te­res forkert. 

Se­ne­st har bå­de DARMA (Da­nish As­so­ci­a­tion for Re­search Ma­na­gers and Ad­mi­ni­stra­tors), Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) og Tæn­ket­an­ken DEA ar­gu­men­te­ret for, at pro­ble­met med skævvrid­ning af forsk­nin­gen og ud­hulin­gen af uni­ver­si­te­ter­nes ba­si­s­ø­ko­no­mi er eska­le­ret i så­dant et om­fang, at der er ta­le om et ”akut” be­hov for at fin­de en løs­ning.

Den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring af forsk­nin­gen er i vold­som vækst og står nu får 48 pro­cent af uni­ver­si­te­ter­nes forsk­nings­ind­tæg­ter – her­af kom­mer 43 pro­cent fra de pri­va­te fon­de, og fon­de­nes an­del er stigende.

”Fin­des der ik­ke en løs­ning på pro­ble­mer­ne med de in­di­rek­te merom­kost­nin­ger, er uni­ver­si­te­ter­nes øko­no­mi ik­ke bæ­re­dyg­tig,” sag­de An­nedor­te Vad, for­per­son fra DARMA i artiklen.

”Vi nær­mer os et sted, hvor nog­le af de pri­va­te fon­de en­der med at væ­re så sto­re, så de er ab­so­lut sam­men­lig­ne­li­ge med al­le de pen­ge, sta­ten bi­dra­ger med. Her på DTU har vi i øje­blik­ket en år­lig forsk­nings­ind­tægt på 2,3 mil­li­ar­der kro­ner fra ek­ster­ne fi­nan­si­e­rings­kil­der, og her fyl­der fon­de­ne sta­digt me­re. Så det er pres­se­ren­de at fin­de en løs­ning,” lød det fra DTU-rek­tor An­ders Over­gaard Bjark­lev i sam­me artikel.

Henviser til dialog

Men hvad er år­sa­gen til, at pro­ble­met sta­dig ik­ke løst?

Det spørgs­mål har Fun­dats bedt de fem stor­fon­de No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den, Lund­beck­fon­den og Carls­berg­fon­det om at for­hol­de sig til. Al­le fem har nem­lig sæ­de i Forum for Forskningsfinansiering.

Men in­gen af fon­de­ne øn­sker at for­hol­de sig til spørgsmålet.

”In­gen kom­men­ta­rer,” ly­der det fra Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fonden.

Lund­beck­fon­den ”øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig på nu­væ­ren­de tids­punkt, da der er en di­a­log i gang med universiteterne.”

Et næ­sten ens­ly­den­de svar kom­mer fra No­vo Nor­disk Fonden:

”Der på­går en god di­a­log mel­lem par­ter­ne, men på nu­væ­ren­de tids­punkt er der ik­ke no­get kon­kret at mel­de ud,” ly­der det i et skrift­ligt svar fra Sø­ren Ne­der­gaard, Chief Ope­ra­tion Of­fi­cer hos No­vo Nor­disk Fonden.

Hel­ler ik­ke Carls­berg­fon­det øn­sker at ud­ta­le sig:

”I an­er­ken­del­se af, at der er be­hov for at af­kla­re om­kost­nings­struk­tu­rer­ne i re­la­tion til fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning i Dan­mark, del­ta­ger Carls­berg­fon­det sam­men med en ræk­ke øv­ri­ge dan­ske fon­de i det ar­bej­de, der li­ge nu på­går i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring med hen­blik på at ska­be et bæ­re­dyg­tigt dansk forsk­ning­s­land­skab. Da di­a­lo­gen mel­lem fon­de­ne og Dan­ske Uni­ver­si­te­ter end­nu ik­ke er af­slut­tet, vil vi på nu­væ­ren­de tids­punkt ger­ne ven­te med at gå yder­li­ge­re ind i di­ne spørgs­mål, til der er op­nå­et af­kla­ring,” skri­ver Ja­ne Be­nar­roch, pres­se- og kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver hos Carlsbergfondet.

Årelang dialog uden resultater

Al­le fem fon­de hen­vi­ser der­med til den igang­væ­ren­de di­a­log mel­lem Dan­ske Uni­ver­si­te­ter og fon­de­ne selv.

Det er dog ik­ke no­get nyt, at Dan­ske Uni­ver­si­te­ter og fon­de­ne er i di­a­log og ar­bej­der med at ska­be me­re trans­pa­rens om de in­di­rek­te ud­gif­ter ved forsk­nings­pro­jek­ter på universiteterne.

I sep­tem­ber 2020 var ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter klar til sam­let at præ­sen­te­re en læn­ge ef­ter­lyst om­kost­nings­mo­del.

Si­den for­å­ret 2021 har der væ­ret lø­ben­de di­a­log mel­lem fon­de­ne og Dan­ske Uni­ver­si­te­ter, da der ik­ke var frem­drift i ar­bej­det i Forum for Forskningsfinansiering.

Der har nem­lig ik­ke væ­ret holdt et ene­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring si­den marts 2020.

Net­op Dan­ske Uni­ver­si­te­ter og de fem sto­re fon­de har bedt kon­su­lent- og re­vi­sions­fir­ma­et De­loit­te om at gran­ske 16 sto­re fonds­støt­te­de forsk­nings­pro­jek­ter, og i sep­tem­ber 2022 lød mel­din­gen, at rap­por­ten var li­ge på trap­per­ne.

Si­den har Fun­dats tal­ri­ge gan­ge spurgt til rap­por­ten, men har hver gang få­et sva­ret, at den end­nu ik­ke var kommet.

Ud over spørgs­må­let om, hvor­for pro­ble­met med in­di­rek­te merom­kost­nin­ger og mang­len­de over­he­ad­be­ta­ling ved fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning sta­dig ik­ke er løst ef­ter så man­ge år, har Fun­dats og­så bedt de fem stor­fon­de for­hol­de sig til en ræk­ke an­dre spørgsmål.

Blandt an­det om hvil­ken løs­ning, de me­ner vil væ­re den bed­ste, og om de er eni­ge med An­nedor­te Vad og An­ders Over­gaard Bjark­lev i, at det er ri­me­ligt, at fon­de­ne går tæt­test mu­ligt på fuld fi­nan­si­e­ring af de om­rå­der, de støtter.

Hel­ler ik­ke de spørgs­mål har de fem fon­de øn­sket at sva­re på.

I ar­tik­len her på Fun­dats i for­ri­ge uge sag­de DTU-rek­tor An­ders Over­gaard Bjark­lev blandt andet:

”Vi er nødt til at be­væ­ge os hen imod fuld fi­nan­si­e­ring, så vi får skabt en bed­re ba­lan­ce. Jeg har in­gen for­vent­ning om, at fon­de­ne for ek­sem­pel skal be­ta­le en pro­fes­sors ful­de løn, men de 20 pro­cent af ar­bejds­ti­den, en pro­fes­sor bru­ger på et fonds­støt­tet pro­jekt, bør fon­de­ne betale.”

”Så kan man så si­ge, hvor­for skal fon­de­ne læg­ge de­res pen­ge her hos os, hvis de skal be­ta­le he­le gil­det? Det skal de, for­di vi sta­dig­væk brin­ger no­get ind af vær­di; er­fa­ring, for­hånds­vi­den og ind­sigt i, hvor­dan man kø­rer et forskningsprojekt.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-19]

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer