Rapport om indirekte omkostninger i fondsfinansieret forskning er på trapperne

Fem store forskningsfonde er blevet enige med de danske universiteter om at lade konsulent- og revisionsvirksomheden Deloitte granske de faktiske indirekte omkostninger, som følger med, når de private fonde finansierer offentlige forskningsprojekter.

Iføl­ge uni­ver­si­te­ter­ne er det ik­ke ual­min­de­ligt, at det ko­ster 60 kro­ner el­ler me­re på uni­ver­si­te­tets eget bud­get, hver gang de si­ger ja tak til 100 kro­ner i fondsstøtte.

Hvad ko­ster det helt præ­cist uni­ver­si­te­ter­ne i in­di­rek­te om­kost­nin­ger, når de la­der pri­va­te fon­de fi­nan­si­e­re forskningsprojekter?

Det spørgs­mål har i åre­vis stå­et bå­de ube­sva­ret og cen­tralt i de­bat­ten om fon­de­nes sti­gen­de forsk­nings­be­vil­lin­ger til lan­dets universiteter.

Men nu er en ny rap­port for­fat­tet af kon­su­lent- og re­vi­sions­fir­ma­et De­loit­te om net­op det spørgs­mål gan­ske tæt på udgivelse.

Det for­tæl­ler Kim Brin­ck­mann, der er vi­ce­di­rek­tør for Forsk­ning & In­nova­tion på Kø­ben­havns Universitet.

”Rap­por­ten er li­ge på trap­per­ne, og så tæn­ker jeg, at bå­de uni­ver­si­te­ter­ne og fon­de­ne skal ha­ve mu­lig­hed for at ven­de og drøf­te re­sul­ta­ter­ne bå­de ind­byr­des og sam­men,” si­ger Kim Brinckmann.

Der bli­ver kig­get på, hvad det er for nog­le føl­geom­kost­nin­ger, og hvor­dan de for­de­ler sig in­den­for nog­le fast­sat­te kategorier.

Kim Brin­ck­mann – Vi­ce­di­rek­tør for Forsk­ning & In­nova­tion, Kø­ben­havns Universitet

Det er fem sto­re, pri­va­te, forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, som sam­men med Dan­ske Uni­ver­si­te­ter har bedt De­loit­te om at gran­ske 16 sto­re fonds­støt­te­de forskningsprojekter.

Her har de un­der­søgt, hvor man­ge in­di­rek­te merom­kost­nin­ger fonds­be­vil­lin­ger­ne re­elt har ko­stet uni­ver­si­te­ter­ne, samt hvil­ke ud­giftspo­ster pen­ge­ne helt præ­cist er gå­et til.

”Der bli­ver kig­get på, hvad det er for nog­le føl­geom­kost­nin­ger, og hvor­dan de for­de­ler sig in­den­for nog­le fast­sat­te ka­te­go­ri­er. Det hand­ler blandt an­det om hus­le­je, ad­mi­ni­stra­tion­s­tøt­te og ener­gi. Nog­le pro­jek­ter an­ven­der sto­re mæng­der ener­gi, og det er kun ble­vet me­re ak­tu­elt at få det af­spej­let i de to­ta­le om­kost­nin­ger. Med rap­por­ten får vi et me­re do­ku­men­te­ret og talstærkt grund­lag at drøf­te vi­de­re ud fra,”
for­tæl­ler Kim Brinckmann.

Udspringer af Forum for Forskningsfinansiering

I 2018 ned­sat­te den da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, der fik til ho­ved­op­ga­ve at lø­se ud­for­drin­gen med de in­di­rek­te om­kost­nin­ger, som be­la­ster uni­ver­si­te­ter­nes bud­get­ter, når de si­ger ja tak til fonds­fi­nan­si­e­ring af forskningsprojekter.

An­de­len af fonds­støt­te på uni­ver­si­te­ter­ne var på det tids­punkt al­le­re­de så om­fat­ten­de, at re­ge­rin­gen og mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd fryg­te­de, at de in­di­rek­te om­kost­nin­ger ud­hu­le­de uni­ver­si­te­ter­nes så­kaldt stra­te­gi­ske råderum.

Iføl­ge uni­ver­si­te­ter­ne er det ik­ke ual­min­de­ligt, at det ko­ster 60 kro­ner el­ler me­re på uni­ver­si­te­tets eget bud­get, hver gang de si­ger ja tak til 100 kro­ner i fondsstøtte.

I forum­met sad for­u­den mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd og­så al­le lan­dets uni­ver­si­te­ter og fem sto­re pri­va­te forskningsfonde.

De stør­ste fon­de var fra star­ten skep­ti­ske over­for ini­ti­a­ti­vet og har he­le ti­den gi­vet ud­tryk for, at de prin­ci­pi­elt ger­ne be­ta­ler, hvad forsk­nin­gen ko­ster, men at fon­de­ne hver­ken kan el­ler vil be­ta­le for no­get, de ik­ke præ­cist ved, hvad dæk­ker over. Og dét har net­op væ­ret et af pro­ble­mer­ne for universiteterne.

Som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet, har ar­bej­det i fle­re år væ­ret sat i be­ro blandt an­det som føl­ge af cor­o­na, og di­a­lo­gen mel­lem fon­de­ne er i ste­det ryk­ket ud af mi­ni­ste­ri­ets re­gi.

Iføl­ge Kim Brin­ck­mann er det net­op den di­a­log uden for det of­fi­ci­el­le forum, som har ført til den næ­sten fær­di­ge rapport.

”Forum­met ven­ter lidt på den un­der­sø­gel­se, som nu er ved at bli­ve la­vet. Når den er fær­dig, er det mu­ligt, at par­ter­ne igen bli­ver in­vi­te­ret til mø­de i Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et,” si­ger vicedirektøren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Serie:

Artikler om indirekte omkostninger

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer