Fondspenge til forskning i social ulighed og forskningsprojekter med data som drivkraft

Spar Nord Fonden støtter tre projekter, som skal føre til ny viden om social ulighed i Danmark, mens Villum Fonden giver tilsammen 57 mio. kr. til 15 tværfaglige datadrevne forskningsprojekter. Og så har en fond, vi ikke så tit hører om, uddelt en pris til en byggemarkedskæde.

Kønsskævhed på forskningsgangene
Bå­de Spar Nord Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den har i den for­løb­ne uge gi­vet pen­ge til nye forskningsprojekter.

Forsk­ning, og­så kal­det vi­den­ska­be­li­ge for­mål, er det om­rå­de, som år ef­ter år mod­ta­ger flest mid­ler fra de dan­ske fon­de, og den­ne uges rund­t­ur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter da og­så med en hånd­fuld nyhe­der om fond­s­pen­ge til forskningsprojekter.

Vi star­ter hos den er­hvervs­dri­ven­de fond Spar Nord Fon­den, som net­op har gi­vet 6,6 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i so­ci­al ulig­hed som en del af fon­dens ph.d.- og postdoc-program.

Ho­ved­par­ten af den forsk­ning, som be­dri­ves in­den for so­ci­al ulig­hed, ta­ger ud­gangs­punkt i lan­de med langt stør­re ulig­hed end i Dan­mark. Der­for øn­sker Spar Nord Fon­den via sit forsk­nings­pro­gram at sæt­te fo­kus på ny vi­den om so­ci­al ulig­hed in­den for lan­dets grænser.

Vi le­ver i et af ver­dens ri­ge­ste lan­de, og sam­ti­dig må vi kon­sta­te­re, at den so­ci­a­le ulig­hed i Dan­mark stiger

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

”Vi le­ver i et af ver­dens ri­ge­ste lan­de, og sam­ti­dig må vi kon­sta­te­re, at den so­ci­a­le ulig­hed i Dan­mark sti­ger. I Spar Nord Fon­den ser vi et be­hov for at bli­ve klo­ge­re på, hvad ud­vik­lin­gen skyl­des, så vo­res sam­fund i hø­je­re grad kan gri­be om de me­ka­nis­mer, der hjæl­per ud­vik­lin­gen på vej,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Spar Nord Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Spar Nord Fon­den har hvert år si­den 2018 ud­budt sti­pen­di­er til for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter som en del af ph.d.- og postdoc-programmet.

Diabetes-pris til engelsk lektor

‘Pre­ci­sion Di­a­be­tes Me­di­ci­ne Award’ er nav­net på en pris, som No­vo Nor­disk Fon­den sid­ste år i an­led­ning af 100-året for op­da­gel­sen af in­sulin indstif­te­de sam­men med den i Tys­kland hjem­me­hø­ren­de fond Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion for the Stu­dy of Di­a­be­tes. Det ske­te for at pris­be­løn­ne frem­ra­gen­de for­ske­re, som har po­ten­ti­a­le til at ska­be in­nova­tion i be­hand­lin­gen af men­ne­sker med diabetes.

2022-ud­ga­ven af pri­sen er net­op ble­vet ud­delt til den en­gel­ske lek­tor Angus Jo­nes fra Uni­ver­si­ty of Exe­ter, hvis forsk­ning åb­ner op for me­re præ­ci­se me­di­cin­ske be­hand­lin­ger af per­so­ner med ty­pe 2-diabetes.

Med pri­sen føl­ger to mil­li­o­ner kro­ner, som skal bru­ges til et forsk­nings­pro­jekt, hvor Angus Jo­nes og to me­dan­sø­ge­re vil iden­ti­fi­ce­re blod­bio­mar­kø­rer, der kan pe­ge læ­ger i ret­ning af den bedst mu­li­ge be­hand­ling til pa­tien­ter med ty­pe 2-diabetes.

”Vo­res hold har al­le­re­de la­vet rig­tig me­get forsk­ning i for­hold til at iden­ti­fi­ce­re, hvil­ke af de til­gæn­ge­li­ge læ­ge­mid­ler der vir­ker bedst til den en­kel­te pa­tient. Ind­til vi­de­re har vi la­vet for­ud­si­gel­ses­mo­del­ler på bag­grund af ru­ti­ne­un­der­sø­gel­ser og blod­prø­ver, og i det nye forsk­nings­ar­bej­de vil vi un­der­sø­ge, om vi kan gø­re vo­res mo­del­ler end­nu me­re præ­ci­se ved at ud­nyt­te yder­li­ge­re in­for­ma­tion, der ik­ke te­stes for ru­ti­ne­mæs­sigt, her­un­der ge­ne­ti­ske for­an­drin­ger, pro­te­i­ner i blo­det og an­dre bio­mar­kø­rer,” for­kla­rer Angus Jo­nes i en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjemmeside.

Flere hjertepatienter i rehabilitering

Og­så ph.d. og for­sker Han­ne Bir­ke fra Cen­ter for Kli­nisk Forsk­ning og Fore­byg­gel­se ved Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal har i den for­løb­ne uge mod­ta­get en stor be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fonden.

Han­ne Bir­ke har få­et knap 5,5 mil­li­o­ner kro­ner til at af­prø­ve nye stra­te­gi­er til at få fle­re hjer­te­pa­tien­ter til at del­ta­ge og bli­ve fast­holdt i hjer­te­re­ha­bi­li­te­rings­for­løb. Be­vil­lin­gen sker in­den for pro­gram­met ’Co­he­ren­ce in He­alth Care’.

Kun halv­de­len af hjer­te­pa­tien­ter del­ta­ger i hjer­te­re­ha­bi­li­te­ring med blandt an­det fy­sisk træ­ning, ko­st­om­læg­ning og støt­te til ry­ge­stop. Det er et stort sund­heds­mæs­sigt pro­blem, da hjer­te­re­ha­bi­li­te­ring kan væ­re med til at sik­re, at per­so­ner med hjer­te­syg­dom ik­ke op­le­ver for­vær­ring el­ler ud­vik­ler yder­li­ge­re hjertesygdomme.

For­skel­li­ge ting spil­ler ind i, at per­so­ner med hjer­te­syg­dom ik­ke del­ta­ger i re­ha­bi­li­te­ring el­ler fal­der fra

Han­ne Bir­ke – Ph.d. og for­sker, Fre­de­riks­berg Hospital

Med be­vil­lin­gen skal Han­ne Bir­ke i sam­ar­bej­de med si­ne kol­le­ga­er af­prø­ve helt nye til­tag for at få især ud­sat­te per­so­ner med hjer­te­syg­dom til at tak­ke ja til re­ha­bi­li­te­ring og væ­re ved­hol­den­de med de­res hjer­te­re­ha­bi­li­te­ring, så de ik­ke fal­der igen­nem sund­heds­væ­se­net og bli­ver me­re syge.

“For­skel­li­ge ting spil­ler ind i, at per­so­ner med hjer­te­syg­dom ik­ke del­ta­ger i re­ha­bi­li­te­ring el­ler fal­der fra. I det­te forsk­nings­pro­jekt adres­se­rer vi for­skel­li­ge pro­blem­stil­lin­ger med det for­mål at gø­re det let­te­re for per­so­ner med hjer­te­syg­dom at del­ta­ge i re­ha­bi­li­te­rin­gen og væ­re ved­hol­den­de,” for­kla­rer Han­ne Bir­ke i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Han­ne Bir­kes forsk­nings­pro­jekt har få­et nav­net ’Heart Re­ha­bi­li­ta­tion For All: The HeR­TA study’.

Be­vil­lin­gen til Han­ne Bir­kes forsk­ning er en del af en sam­let be­vil­ling på 58,7 mil­li­o­ner kro­ner til 14 forsk­nings­pro­jek­ter in­den for ram­mer­ne af Co­he­ren­ce in He­alth Care.

Penge til 15 forskningsprojekter med data som drivkraft

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at 30 for­ske­re net­op har få­et be­vil­lin­ger på i alt 57 mil­li­o­ner kro­ner af Vil­lum Fon­den til 15 tvær­fag­li­ge da­ta­drev­ne forsk­nings­pro­jek­ter. Det sker i re­gi af Dan­marks stør­ste pro­gram for da­ta­dre­vet tvær­fag­lig forsk­ning, ’Vil­lum Synergy’.

Pro­gram­met så da­gens lys for tre år si­den og har si­den støt­tet 35 forsk­nings­pro­jek­ter med i alt i 154 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Vil­lum Fon­den i en pressemeddelelse.

De 15 pro­jek­ter, der får årets be­vil­lin­ger, har al­le da­ta som dri­ver, men er em­ne­mæs­sigt me­get forskellige

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Med Vil­lum Sy­ner­gy øn­sker fon­den at styr­ke tvær­fag­lig da­ta­dre­vet forsk­ning. Pro­gram­met er må­l­ret­tet for­ske­re fra da­ta­lo­gi, sta­ti­stik el­ler an­vendt ma­te­ma­tik i sam­ar­bej­de med for­ske­re fra en bred vif­te af an­dre om­rå­der – fra tek­nisk vi­den­skab og na­tur­vi­den­skab til hu­ma­ni­o­ra og samfundsvidenskab.

”De 15 pro­jek­ter, der får årets be­vil­lin­ger, har al­le da­ta som dri­ver, men er em­ne­mæs­sigt me­get for­skel­li­ge. Fle­re af dem ta­ler på for­skel­lig vis ind i vo­res fo­kus på kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Vil­lum Fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørn­holm i pressemeddelelsen.

Et af årets Sy­ner­gy-pro­jek­ter skal gø­re da­ta­strøm­me­ne mel­lem bru­ge­re og tred­je­par­ter me­re ut­ve­ty­di­ge og gen­nem­sig­ti­ge. Et an­det pro­jekt vil un­der­sø­ge jor­dens grund­stof-ge­ne­ti­ske hi­sto­rie og be­stem­me ha­stig­he­den af kli­ma­for­an­drin­ger mil­li­o­ner år til­ba­ge i ti­den – og på den må­de må­ske bli­ve i stand til at vur­de­re un­der­grun­dens po­ten­ti­a­le til i frem­ti­den at lag­re CO2.

Mere hjælp på vej til trængte købmænd

Man­ge selv­stæn­di­ge køb­mænd især i de tyn­dest be­fol­ke­de om­rå­der i Dan­mark er så hårdt be­la­stet af de sti­gen­de ener­gi­pri­ser, at det tru­er bu­tik­ker­nes ek­si­stens. Det er bag­grun­den for et nyt ini­ti­a­tiv fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

I maj etab­le­re­de KFI en ud­de­lings­pul­je for køb­mænd, hvis drift er tru­et af de øge­de om­kost­nin­ger til strøm. Fle­re køb­mænd har al­le­re­de søgt og mod­ta­get pen­ge fra puljen.

De selv­stæn­di­ge køb­mand står li­ge nu i en me­get kri­tisk situation

Terje List – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

Si­den er ener­gi­ud­gif­ter­ne nær­mest eks­plo­de­ret, og KFI ud­vi­der der­for nu pulj­en med et stort mil­li­onbe­løb, da be­ho­vet for hjælp er stærkt stigende.

”De selv­stæn­di­ge køb­mand står li­ge nu i en me­get kri­tisk si­tu­a­tion. De op­le­ver vold­somt sti­gen­de ud­gif­ter og véd ik­ke, om el­ler hvor­når si­tu­a­tio­nen nor­ma­li­se­res. KFI kan hjæl­pe i en kor­te­re pe­ri­o­de via ud­de­lin­ger. Men vi står med et re­elt sam­fund­spro­blem og op­for­drer der­for re­ge­rin­gen til hur­tigst mu­ligt at iværk­sæt­te til­tag, der re­du­ce­rer de­tail­hand­lens el-om­kost­nin­ger og der­med ska­ber ro om bu­tik­ker­nes lang­sig­te­de ek­si­stens,” si­ger Terje List, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

Fon­den vur­de­rer, at ener­gi­pulj­en kan bli­ve end­nu stør­re end dens hidtil stør­ste pul­je, som er på 45 mil­li­o­ner kro­ner øre­mær­ket elevansættelser.

Fond uddeler markedsføringspris til byggemarkedskæde

Vi slut­ter på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) i Kø­ben­havn, hvor byg­ge­mar­kedskæ­den Stark ved et ar­ran­ge­ment net­op har mod­ta­get 2022-ud­ga­ven af ’HBH Prisen’.

Bag pri­sen står Hen­rik Bødt­cher-Han­sens Fond, og­så kal­det HBH Fon­den, og for­ske­re ved CBS. Den er si­den 1991 ble­vet ud­delt hvert år og gi­ves for ’sta­te-of-the-art mar­keds­fø­ring’ af en dansk virk­som­hed el­ler organisation.

Stark får årets pris for ef­fek­tiv, da­ta­dre­vet mar­keds­fø­ring og fo­kus på op­ti­me­ring af kun­der­nes for­ret­ning. Med pri­sen føl­ger et ét-årigt sam­ar­bej­de med spe­ci­a­lestu­de­ren­de på CBS.

“Vi er stol­te af at mod­ta­ge HBH Pri­sen, og vi er sær­ligt be­gej­stre­de for det kom­men­de sam­ar­bej­de med al­le de ta­lent­ful­de stu­de­ren­de på CBS. Selv­om Stark er før­en­de på mar­ke­det og en af Dan­marks stør­ste virk­som­he­der, er vi min­dre vel­kend­te uden for vo­res egen bran­che – det kan HBH Pri­sen væ­re med til at la­ve om på,” si­ger Brit­ta Kor­re Sten­holt, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Stark, i en pressemeddelelse.

Blandt de tid­li­ge­re mod­ta­ge­re af HBH Pri­sen er Mi­k­kel­ler, B&O Play, Ve­lux og Hi-Fi Klubben.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer