Bikubenfonden rokerer i ledelsen og får ny chef for socialområdet

Jakob Schjørring overtager ansvaret for socialområdet i Bikubenfonden fra direktør Sine Egede Eskesen, som får en ny rolle i fondens direktion.

"Selv de mest in­nova­tions­pa­ra­te or­ga­ni­sa­tio­ner har svært ved at iden­ti­fi­ce­re og re­a­li­se­re re­elt nye bud på, hvor­dan vi ta­ck­ler sam­fun­dets kom­plek­se ud­for­drin­ger," si­ger Jakob Schjør­ring, der er ny chef for det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden.

Knap to år ef­ter Bi­ku­ben­fon­den ud­vi­de­de di­rek­tio­nen fra en til tre di­rek­tø­rer fo­re­ta­ger fonds­le­del­sen en ny ro­ka­de i cheflaget.

Det sker ef­ter di­rek­tør for kun­st­om­rå­det Met­te Marcus i ja­nu­ar må­ned med­del­te, at hun for­la­der fon­den ef­ter 10 år, og at fon­den er gå­et på jagt ef­ter en ny kunstchef. 

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den nu, at di­rek­tør Si­ne Ege­de Eske­sen over­dra­ger an­sva­ret for so­ci­a­l­om­rå­det til Jakob Schjør­ring, der ind­til nu har fun­ge­ret som pro­gram­chef for sam­me område. 

”Jakob har spil­let en af­gø­ren­de rol­le i ud­vik­lin­gen af Bi­ku­ben­fon­dens stra­te­gi på so­ci­a­l­om­rå­det. Han har stå­et bag ud­vik­lin­gen af den må­de, vi i dag ar­bej­der med sy­stem­for­an­dring på, og han har dre­vet nog­le stær­ke sam­ar­bej­der mel­lem ci­vil­sam­fund og kom­mu­ner, hvor un­ge er med helt in­de i ma­skin­rum­met. Jeg ser i den grad frem til at fort­sæt­te sam­ar­bej­det med Jakob i hans nye rol­le som chef for so­ci­a­l­om­rå­det,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Si­ne Ege­de Eske­sen får i ste­det ti­tel af ud­vik­lings­di­rek­tør og skal frem­over fo­ku­se­re på ud­vik­ling af fon­dens filan­tro­pi­ske stra­te­gi­er, me­to­der og kom­pe­ten­cer på tværs af so­ci­al- og kunstområderne. 

Jakob Schjør­ring blev an­sat som se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i Bi­ku­ben­fon­den i 2020 og har bl.a. haft an­sva­ret for at ud­vik­le og dri­ve fon­dens in­nova­tions­pro­gram­mer samt væ­ret ud­vik­lings­part­ner på en ræk­ke af fon­dens cen­tra­le sam­ar­bej­der med kom­mu­ner og NGO’er.

Han har en bag­grund som BA i so­cio­lo­gi og kan­di­dat fra IT-Uni­ver­si­te­tets de­sign­linje og har bl.a. ar­bej­det 10 år i den tvær­mi­ni­ste­ri­el­le in­nova­tions­en­hed Mind­lab, hvor han slut­te­de som kon­tak­t­chef. Des­u­den har han ar­bej­det med in­nova­tions­pro­ces­ser og kon­cep­t­ud­vik­ling i In­ter­ven­tions­en­he­den i Ro­ck­wool Fon­den, in­den han kom til Bikubenfonden.

”Mi­ne knap 20 års er­fa­ring med sam­fund­s­in­nova­tion har lært mig, at selv de mest in­nova­tions­pa­ra­te or­ga­ni­sa­tio­ner har svært ved at iden­ti­fi­ce­re og re­a­li­se­re re­elt nye bud på, hvor­dan vi ta­ck­ler sam­fun­dets kom­plek­se ud­for­drin­ger. Bi­ku­ben­fon­dens fo­kus på at ska­be de bed­ste be­tin­gel­ser for ny­ska­bel­se har der­for væ­ret et per­fekt match for mig. Og når jeg ser de ini­ti­a­ti­ver, som vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re rent fak­tisk lyk­kes med at ud­vik­le, sy­nes jeg, at vi som fond er kom­met langt med at mu­lig­gø­re ny­ska­bel­se. Jeg glæ­der mig til at skul­le stå i spid­sen for, at Bi­ku­ben­fon­den fort­sat kan bi­dra­ge til at gø­re en for­skel for un­ge på kan­ten,” si­ger Jakob Schjørring.

Bi­ku­ben­fon­den har 31 an­sat­te og be­vil­ge­de 119 mil­li­o­ner kro­ner i 2021. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer