Skarp kritik af fondes manglende åbenhed om individuelle vederlag

Ifølge en undersøgelse fra Komitéen for God Fondsledelse falder andelen af fonde, som efterlever anbefalingen om åbenhed om bestyrelsens og direktionens vederlag, og det finder komitéen bekymrende. ”Jeg ser ingen grund til ikke at oplyse de individuelle vederlag,” fastslår komitéens formand Marianne Philip. Undersøgelsen viser samtidig, at kun halvdelen af fondene efterlever anbefalingen om aldersgrænse.

Marianne Philip (Novo Nordisk Fonden)
Ma­ri­an­ne Phi­lip er for­mand for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, som net­op har ud­gi­vet årsberetning.

Det går ned ad bak­ke med de er­hvervs­dri­ven­de dan­ske fon­des lyst til at for­tæl­le om­ver­de­nen, hvad be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­med­lem­mer­ne hver især mod­ta­ger i vederlag.

Det vi­ser en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se blandt 70 ud af de cir­ka 1.400 er­hvervs­dri­ven­de dan­ske fon­de, som Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se om­ta­ler i sin net­op of­fent­lig­gjor­te års­be­ret­ning for 2021.

Iføl­ge stikprø­ve­un­der­sø­gel­sen er det nu kun 65 pro­cent af fon­de­ne, der ef­ter­le­ver an­be­fa­ling 3.1.2. om åben­hed ved­rø­ren­de de en­kel­te be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­med­lem­mers vederlag.

Jeg ser in­gen grund til ik­ke at op­ly­se de in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, og sær­ligt for­di fon­de­ne er sel­ve­jen­de, bør der væ­re en ek­stra grad af åben­hed og transparens

Ma­ri­an­ne Phi­lip – For­mand, Ko­mitéen for God Fondsledelse

Fal­det i fon­de, der til­slut­ter sig an­be­fa­lin­gen om åben­hed om­kring de en­kel­tes ve­der­lag, er ”be­kym­ren­de”, skri­ver ko­mitéen i års­be­ret­nin­gen. Og ko­mitéens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip kom­mer med en klar op­for­dring til de fon­de, som væl­ger ik­ke at føl­ge an­be­fa­ling 3.1.2.

”Ve­der­la­get til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er ge­ne­relt ik­ke sær­ligt højt, og man­ge mod­ta­ger slet ik­ke et ve­der­lag for de­res hverv. Jeg ser in­gen grund til ik­ke at op­ly­se de in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, og sær­ligt for­di fon­de­ne er sel­ve­jen­de, bør der væ­re en ek­stra grad af åben­hed og trans­pa­rens – bå­de i for­hold til hvert en­kelt be­sty­rel­ses­med­lems ho­norar, men og­så i for­hold til ho­nora­ret til en even­tu­el di­rek­tion,” er Ma­ri­an­ne Phi­lip ci­te­ret for i årsberetningen.

Åbenhed vigtig for samfundets tillid til fondene

Vi­de­re ly­der det fra Ma­ri­an­ne Philip:

”Ko­mitéen op­for­drer fort­sat til, at be­sty­rel­ser­ne ud­vi­ser størst mu­lig åben­hed om fon­de­nes for­hold, idet det er vig­tigt for sam­fun­dets til­lid til de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, at der er åben­hed om fon­dens ar­bej­de, her­un­der og­så om be­sty­rel­sens og di­rek­tio­nens ve­der­lag. Den­ne til­lid har stor be­tyd­ning, blandt an­det for­di de er­hvervs­dri­ven­de fon­de spil­ler en vig­tig rol­le i bå­de er­hvervs­li­vet og i sam­fun­det ge­ne­relt. Mu­lig­he­den for at op­ret­hol­de den­ne vig­ti­ge po­si­tion af­hæn­ger af, at der fort­sat er et åbent og til­lids­fuldt for­hold mel­lem de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og det om­gi­ven­de samfund."

I for­bin­del­se med ko­mitéens ju­ste­ring af an­be­fa­lin­ger­ne i 2020 blev blandt an­det kom­men­ta­ren til an­be­fa­lin­gen ved­rø­ren­de op­lys­ning om ve­der­lag til le­del­ses­med­lem­mer ud­dy­bet, så­le­des at fon­de­ne og­så kan væl­ge at af­gi­ve ve­der­lags­op­lys­nin­ger­ne i en sær­skilt rap­port. Det kræ­ver ba­re, at der hen­vi­ses her­til i årsrapporten.
Men ko­mitéens stikprø­ve­un­der­sø­gel­se i år vi­ser ik­ke tegn på, at fon­de­ne gør brug af mu­lig­he­den for at ud­ar­bej­de en sær­skilt ve­der­lags­rap­port, frem­går det af årsrapporten.

Fonde ønsker ikke at svare på kritik

Én af de fon­de, der væl­ger ik­ke at føl­ge an­be­fa­ling 3.1.2, er A.P. Møl­ler Fon­den, hvor næst­for­mand i Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se Lars-Erik Bre­nøe sid­der i bestyrelsen.

Fun­dats har gi­vet A.P. Møl­ler Fon­den mu­lig­hed for at med­vir­ke i den­ne ar­ti­kel. I en mail har vi spurgt fon­dens di­rek­tør Mads Le­bech, om han – el­ler en re­præ­sen­tant fra be­sty­rel­sen – vil sva­re på dels kri­tik­ken fra Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se af mang­len­de åben­hed ved­rø­ren­de de in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, dels om fon­den har i sin­de at genover­ve­je sin stil­ling­ta­gen til an­be­fa­ling 3.1.2., og dels hvad det be­ty­der for fon­den, at op­for­drin­gen til øget åben­hed kom­mer fra en ko­mité, hvis næst­for­mand er be­sty­rel­ses­med­lem i A.P. Møl­ler Fonden.

Men A.P. Møl­ler Fon­den øn­sker ik­ke at stil­le op til in­ter­view med Fun­dats. I en kort­fat­tet mail sva­rer Tho­mas Wo­h­lert, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i A.P. Møl­ler Fon­den, blot, at ”fon­dens til­gang til spørgs­må­let er der re­de­gjort for i ske­ma­et om god fonds­le­del­se på vo­res hjemmeside.”

I re­de­gø­rel­sen ly­der A.P. Møl­ler Fon­dens forklaring:

”Be­sty­rel­sen vur­de­rer, grun­det den enk­le ve­der­lags­prak­sis, samt at di­rek­tio­nen kun be­står af en per­son, at det ik­ke er re­le­vant at op­ly­se ve­der­la­get for de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer samt direktion.”

Vi­de­re hed­der det, at be­sty­rel­sens og di­rek­tio­nens sam­le­de ve­der­lag fra fon­den samt til­knyt­te­de sel­ska­ber frem­går af års­rap­por­ten, hvil­ket ef­ter be­sty­rel­sens op­fat­tel­se gi­ver en, som det hed­der, ”af­ba­lan­ce­ret ind­sigt i fon­dens ve­der­lags­for­hold, hvor hen­sy­net til bå­de of­fent­lig­he­den og de en­kel­te le­del­ses­med­lem­mer tilgodeses”.

En an­den er­hvervs­dri­ven­de fond, som ik­ke føl­ger an­be­fa­ling 3.1.2., er El­sass Fon­den. På fon­dens hjem­mesi­de op­ly­ses det, at be­sty­rel­sen har ”be­slut­tet at op­ly­se det sam­le­de ve­der­lag for be­sty­rel­se og di­rek­tion, idet be­sty­rel­sen ik­ke fin­der at op­lys­nin­ger på in­di­vid­ni­veau er vig­ti­ge for en vur­de­ring af fon­dens virke.”

Hel­ler ik­ke El­sass Fon­den øn­sker at stil­le op til in­ter­view om sin hold­ning til kri­tik­ken fra Ko­mitéen for God Fondsledelse.

”Vi har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer end an­ført i vo­res op­lys­nin­ger om cor­pora­te gover­nan­ce,” skri­ver ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i El­sass Fon­den Pe­ter Lin­de­gaard i en mail til Fundats.

Efterlevelsesprocenten falder

Det er ik­ke kun i for­hold til op­for­drin­gen om åben­hed om de in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, at Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se har sti­gen­de ud­for­drin­ger med at få fon­de­ne til at føl­ge anbefalingerne.

I års­rap­por­ten no­te­rer ko­mitéen sig så­le­des, at mens den gen­nem­snit­li­ge ef­ter­le­vel­ses­pro­cent har lig­get på no­gen­lun­de sam­me ni­veau i de før­ste fem år, vi­ser re­sul­ta­tet af den sjet­te og ny­e­ste stikprø­ve­un­der­sø­gel­se, at ef­ter­le­vel­ses­pro­cen­ten er ”no­get lavere”.

Ko­mitéen vil fort­sæt­te di­a­lo­gen med fon­de­ne for at af­dæk­ke, hvad der er år­sa­gen til den la­ve­re efterlevelse

Ma­ri­an­ne Phi­lip – For­mand, Ko­mitéen for God Fondsledelse

Ud over den mang­len­de lyst til at op­ly­se om in­di­vi­du­el­le ve­der­lag er der og­så sket et ”stør­re fald” i ef­ter­le­vel­sen af an­be­fa­lin­ger­ne om be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­ning, ud­peg­nings­pe­ri­o­de og aldersgrænse.

An­be­fa­lin­gen om al­ders­græn­se er den med la­vest ef­ter­le­vel­se. I den nye un­der­sø­gel­se er det halv­de­len af fon­de­ne, der ef­ter­le­ver an­be­fa­lin­gen, og i sid­ste års un­der­sø­gel­se var det to tredjedele.

”Ko­mitéen fin­der der­for an­led­ning til igen at hen­le­de be­sty­rel­ser­nes op­mærk­som­hed på, at fast­sæt­tel­se af en al­ders­græn­se ik­ke er diskri­mi­ne­ren­de el­ler en lo­vover­træ­del­se, da be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke er i et an­sæt­tel­ses­for­hold, og da der ik­ke er no­get til hin­der for, at en pri­vat fond har fast­sat en al­ders­græn­se for sin be­sty­rel­se. En hen­vis­ning til, at be­sty­rel­sen fin­der, at en al­ders­græn­se er diskri­mi­ne­ren­de, an­ses der­med ik­ke som en fyl­dest­gø­ren­de for­kla­ring på, at fon­den ik­ke føl­ger an­be­fa­lin­gen,” po­in­te­r­es det i årsberetningen.

Komité vil fortsætte dialog med fonde

Iføl­ge Ma­ri­an­ne Phi­lip vi­ser stikprø­ve­un­der­sø­gel­sens re­sul­tat, at det sta­dig er vig­tigt at væ­re i di­a­log med fon­de­ne om god fondsledelse.

”Det er især nog­le en­kel­te an­be­fa­lin­ger, som fon­de­ne ik­ke ef­ter­le­ver. Ko­mitéen vil fort­sæt­te di­a­lo­gen med fon­de­ne for at af­dæk­ke, hvad der er år­sa­gen til den la­ve­re ef­ter­le­vel­se, og hvor­dan ko­mitéen fremad­ret­tet kan støt­te be­sty­rel­ser­ne yder­li­ge­re i ar­bej­det med at re­de­gø­re for de en­kel­te an­be­fa­lin­ger,” ly­der det fra Ma­ri­an­ne Phi­lip i et ci­tat i årsberetningen.

Den re­de­gø­rel­se, som de en­kel­te fon­de iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven skal ud­ar­bej­de, skal la­ves ef­ter det så­kald­te "følg el­ler for­klar"- prin­cip for hver en­kelt an­be­fa­ling. Prin­cip­pet be­ty­der, at be­sty­rel­sen i den en­kel­te er­hvervs­dri­ven­de fond selv af­gør, i hvil­ket om­fang be­sty­rel­sen øn­sker at føl­ge anbefalingerne.

Føl­ger en er­hvervs­dri­ven­de fond ik­ke en an­be­fa­ling, skal be­sty­rel­sen for hver en­kelt an­be­fa­ling for­kla­re, hvor­for be­sty­rel­sen har valgt at ind­ret­te sig an­der­le­des, og hvor­dan man i ste­det har valgt at ind­ret­te sig.
Det er så­le­des ik­ke et re­gel­brud, hvis en fond ik­ke føl­ger en an­be­fa­ling, men der­i­mod ud­tryk for, at be­sty­rel­sen kon­kret og be­grun­det har valgt at ind­ret­te sig på en an­den må­de, end ko­mitéen anbefaler.

”Der må ik­ke her­ske tvivl om, at det er li­ge så godt, hvis en fond føl­ger en an­be­fa­ling, som hvis fon­den i fyl­dest­gø­ren­de om­fang for­kla­rer, hvor­for og hvor­dan man i ste­det har valgt at ind­ret­te sig. Fon­den vil i beg­ge til­fæl­de ef­ter­le­ve an­be­fa­lin­gen,” un­der­stre­ger Ma­ri­an­ne Philip.

He­le års­be­ret­nin­gen kan læ­ses her: Ko­mi­te­ens års­be­ret­ning for 2021 (god​fonds​le​del​se​.dk)

Anbefaling 3.1.2. fra Komitéen for God Fondsledelse

Det an­be­fa­les, at der i års­regn­ska­bet gi­ves op­lys­ning om det sam­le­de ve­der­lag, som hvert en­kelt med­lem af be­sty­rel­sen og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger fra den er­hvervs­dri­ven­de fond og fra fon­dens dat­ter­virk­som­he­der og as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der. End­vi­de­re bør der op­ly­ses om even­tu­el­le an­dre ve­der­lag, som be­sty­rel­ses­med­lem­mer og en even­tu­el di­rek­tion mod­ta­ger for ud­fø­rel­se af an­det ar­bej­de el­ler op­ga­ver for fon­den, fon­dens dat­ter­virk­som­he­der el­ler as­so­ci­e­re­de virk­som­he­der, bort­set fra me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ters ve­der­lag som ansatte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer