Carlsbergfondet udpeger ny sekretariatschef

Cille Grøndahl Mønsted overtager stillingen som sekretariatschef efter Peter Thostrup, der i sommer skiftede til Lundbeckfonden.

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted er ud­pe­get som se­kre­ta­ri­ats­chef i Carlsbergfondet.

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted, der si­den 1. ju­ni 2021 har væ­ret fun­ge­ren­de se­kre­ta­ri­ats­chef i Carls­berg­fon­det, til­træ­der stil­lin­gen per 1. de­cem­ber i år.

Det op­ly­ser Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse.

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted har væ­ret an­sat i Carls­berg­fon­det si­den 2017. I 2020 blev hun ud­nævnt til kom­mu­ni­ka­tions­chef og i som­mer trå­d­te hun ind som fun­ge­ren­de se­kre­ta­ri­ats­chef ef­ter Pe­ter Tho­strup, der blev di­rek­tør for Lund­beck­fon­dens talentprogrammer.

”Jeg er me­get glad for, at Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted nu træ­der ind i stil­lin­gen som se­kre­ta­ri­ats­chef i Carls­berg­fon­det. Ud­over at væ­re en me­get respek­te­ret og værds­at me­d­ar­bej­der og kol­le­ga, har Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted gen­nem si­ne nu fi­re år i Carls­berg­fon­det ud­vist et frem­ra­gen­de ta­lent for at fav­ne he­le fon­dets op­ga­vepor­te­føl­je li­ge fra kom­mu­ni­ka­tion til fonds­funk­tio­nen. Des­u­den har hun vist yderst stær­ke le­de­r­e­gen­ska­ber, som vi i be­sty­rel­sen sæt­ter me­get stor pris på,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Besenbacher.

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted er 41 år og ud­dan­net cand.mag. i Mo­der­ne Kul­tur og Kul­tur­for­mid­ling fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Ud­over sit vir­ke i Carls­berg­fon­det har hun gen­nem de se­ne­ste år væ­ret an­sat på bå­de Ny Carls­berg Glyp­to­tek samt i Ny Carlsbergfondet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer