Ofre for oversvømmelser i Tyskland og tre museer får fondspenge

Lego Fonden donerer et millionbeløb til Røde Kors i Tyskland for at støtte de familier, som slås med efterveer af oversvømmelserne i juli. Også tre museer i Oksbøl, Slagelse og Auning får fondsmidler fra henholdsvis Nordea-fonden, Fonden Slægten Schous Bolig Gl. Antvorskov og A.P. Møller Fonden.

Mu­se­et Flugt, der åb­ner i som­me­ren 2022 og er teg­net af BIG Bjar­ke In­gels Group, har net­op mod­ta­get en stor po­r­tion fonds­støt­te­kro­ner fra Nor­dea-fon­den (Il­lu­stra­tion: BIG).

Vold­somt så det ud, da over­svøm­mel­ser i juli for­år­sa­get af mas­siv regn væl­te­de ind over Nor­dr­he­in-West­fa­len i Tyskland.

Fle­re lands­by­er blev øde­lagt, og her fi­re må­ne­der se­ne­re dø­jer man­ge fa­mi­li­er i om­rå­det sta­dig med ef­ter­ve­er af over­svøm­mel­ser­ne. Det er år­sa­gen til, at Le­go Fon­den net­op har do­ne­ret 7,1 mil­li­o­ner kro­ner (960.000 Eu­ro) til Rø­de Kors i Tyskland.

Fonds­mid­ler­ne skal blandt an­det bru­ges til at genop­byg­ge 10 bør­ne­ha­ver og et fa­mi­lie­hjælps­cen­ter. Cen­tret skal in­de­hol­de et trau­me­te­ra­pi­cen­ter og en me­di­cinsk-te­ra­pe­u­tisk prak­sis, og der­u­d­over er der pla­ner om at op­fø­re en in­den­dørs legeplads.

"Van­det er væk, men be­ho­vet for nød­hjælp og bi­stand fort­sæt­ter med ufor­mind­sket styr­ke. Vi dra­ger om­sorg for børns triv­sel rundt om i ver­den og hå­ber, at det­te bi­drag vil hjæl­pe børn og fa­mi­li­er lo­kalt i de be­rør­te om­rå­der i Nor­dr­he­in-West­fa­len," si­ger Ka­ren Pa­s­cha-Gla­dys­hev, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Le­go-kon­cer­nen i Cen­tral­eu­ro­pa, i en pressemeddelelse.

Nyt museum for flygtningehistorier åbner i 2022

Fra Tys­kland fort­sæt­ter gen­nem­gan­gen af ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid til tre mu­se­er i Danmark.
Før­ste stop er i Oks­bøl, nær­me­re be­stemt det kom­men­de mu­se­um Flugt, som er ved at bli­ve op­ført og ef­ter pla­nen åb­ner i som­me­ren 2022.

Nor­dea-fon­den har net­op be­slut­tet at støt­te det nye mu­se­um for flygt­nin­ge­hi­sto­ri­er med 25,2 mil­li­o­ner kroner.

Em­net er højak­tu­elt, og Flugt vil i de kom­men­de år kun­ne bi­dra­ge til at kva­li­fi­ce­re op­le­vel­ser og de­bat om glo­ba­le kon­flik­ter og flygtningestrømme

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler – Ud­de­lings­chef, Nordea-fonden

Mu­se­ets mis­sion er at for­mid­le hi­sto­ri­en om de 250.000 ci­vi­le ty­ske­re, der flyg­te­de til Dan­mark i slut­nin­gen af An­den Ver­denskrig, hvoraf 35.000 end­te i Oks­bøl­lej­ren. Hi­sto­ri­en bru­ges som et af­sæt til og­så at for­tæl­le om de flygt­nin­ge, der er kom­met her­til fra lan­de som Viet­nam, Bos­ni­en og Sy­ri­en i ny­e­re tid.

”Tak­ket væ­re støt­ten til ud­stil­lin­gen har vi nu mu­lig­hed for at ska­be et visu­elt og au­di­tivt op­le­vel­ses­de­sign, som ta­ger gæ­ster­ne med ud i he­le om­rå­det om­kring mu­se­et og sam­ti­dig langt ind i em­net. Det er et kom­plekst te­ma, vi for­tæl­ler om, og det kal­der på en in­nova­tiv og nytæn­ken­de for­mid­ling, der le­ven­de­gør hi­sto­ri­en og gi­ver plads til sam­ta­le,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Claus Kjeld Jen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Nordea-fonden.

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den, be­teg­ner Flugt som et am­bi­tiøst for­søg på at for­tæl­le flygt­nin­ge­hi­sto­ri­er i et fy­sisk land­skab, der kom­bi­ne­rer kul­tur- og naturoplevelser.

”Em­net er højak­tu­elt, og Flugt vil i de kom­men­de år kun­ne bi­dra­ge til at kva­li­fi­ce­re op­le­vel­ser og de­bat om glo­ba­le kon­flik­ter og flygt­nin­ge­strøm­me,” si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Det for­ven­tes, at 100.000 gæ­ster år­ligt vil be­sø­ge museet.

Tidlig julegave til Slagelse Museum

Selv­om der sta­dig er tre uger til jul, er årets ju­le­ga­ve al­le­re­de ble­vet åb­net på Sla­gel­se Mu­se­um, der er en del af mu­se­ums­sam­men­slut­nin­gen Mu­se­um Vestsjælland.

I en pres­se­med­del­el­se fra Mu­se­um Ve­stsjæl­land be­teg­nes den fonds­do­na­tion på to mil­li­o­ner kro­ner, Sla­gel­se Mu­se­um net­op har mod­ta­get, så­le­des som en ’tid­lig julegave’.

Det glæ­der os, at vi med af­ta­len med mu­se­et kan sik­re, at fon­dens mid­ler bli­ver an­vendt i over­ens­stem­mel­se med stif­te­rens ønske

Mi­k­kel Schou – Re­præ­sen­tant, Fon­den Slæg­ten Schous Bo­lig Gl. Antvorskov

Den gla­de gi­ver er Fon­den Slæg­ten Schous Bo­lig Gl. Ant­vorskov, som har be­slut­tet at ned­læg­ge sig selv og la­de prove­nu­et til­fal­de mu­se­et. Pen­ge­ne er øre­mær­ket for­mid­ling og forsk­ning i Ant­vorskov Klo­ster og slæg­ten Schous historie.

”Det er fan­ta­stisk at vi mod­ta­ger den­ne ge­ne­rø­se ga­ve fra fon­den. Mid­ler i den stør­rel­ses­or­den er ik­ke no­get, vi nor­malt har til rå­dig­hed til kon­kre­te for­mid­lings- og forsk­nings­op­ga­ver, så det vil gø­re en kæm­pe for­skel for os,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Eskil Vagn Olsen.

Glæ­de er der og­så hos Mi­k­kel Schou, der re­præ­sen­te­rer den snart for­hen­væ­ren­de fond.

”Det glæ­der os, at vi med af­ta­len med mu­se­et kan sik­re, at fon­dens mid­ler bli­ver an­vendt i over­ens­stem­mel­se med stif­te­rens øn­ske. Vi ser frem til at føl­ge re­sul­ta­ter­ne,” si­ger Mi­k­kel Schou i pressemeddelelsen.

Vil fortælle jagtens og madens danmarkshistorie

Me­re glæ­de fin­der vi på Det Grøn­ne Mu­se­um i Au­ning på Djursland, hvor en ud­stil­lings­sats­ning, der i én sam­men­hæn­gen­de for­tæl­ling skal for­mid­le jag­tens, sko­vens, land­bru­gets og ma­dens dan­marks­hi­sto­rie, bli­ver støt­tet med 11 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

I en pres­se­med­del­el­se fra fon­den op­ly­ses det, at før­ste eta­pe af mu­se­ets om­fat­ten­de ud­stil­lings­pro­jekt med be­vil­lin­gen der­med er fuldt finansieret.

Gen­nem en mo­der­ne og in­ter­ak­tiv ud­stil­ling skal mu­se­et for­tæl­le hi­sto­ri­en om men­ne­skets liv i og med na­tu­ren på tværs af mu­se­ets fi­re em­ne­om­rå­der. Ud­stil­lin­gen vil og­så sæt­te fo­kus på, hvor­dan men­ne­skets jagt ef­ter det bed­ste liv og­så har haft sto­re kon­se­kven­ser for vo­res omgivelser.

For A.P. Møl­ler Fon­den har det væ­ret vig­tigt at bi­dra­ge til for­mid­lin­gen om, hvil­ken rol­le men­ne­sket har spil­let i na­tu­ren. Det er en vi­den, som er sær­lig be­tyd­nings­fuld, når sam­fun­det i de kom­men­de år skal ta­ge fle­re og stør­re be­slut­nin­ger om kli­ma, bæ­re­dyg­tig­hed og bi­o­di­ver­si­tet, po­in­te­r­er fonden.

Ud over be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den har mu­se­et og­så mod­ta­get støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den og Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond.

Plantesamling i Botanisk Have reddet

A.P. Møl­ler Fon­den står og­så bag en be­vil­ling på 4,7 mil­li­o­ner kro­ner, som skal red­de den le­ven­de ro­do­den­dron­sam­ling i Bo­ta­nisk Ha­ve i København.

Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­ums ro­do­den­dron­sam­ling er unik, men plan­ter­ne har det dår­ligt og er ved at gå til. Fonds­be­vil­lin­gen sik­rer, at den sto­re og unik­ke sam­ling red­des, og at Bo­ta­nisk Ha­ves be­sø­gen­de får et nyt, smukt ud­flugts­mål, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den i en nyhed.

Da ha­vens nu­væ­ren­de ro­do­den­dron­bed blev an­lagt for 21 år si­den, ske­te det med en uhel­dig blan­ding af spagnum og bark­flis. Desvær­re gav net­op den­ne blan­ding op­ti­ma­le be­tin­gel­ser for øde­læg­gen­de svam­pe­an­greb, som har be­ty­det, at fle­re uvur­der­li­ge plan­ter al­le­re­de er gå­et til.

Be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den skal for­u­den flyt­nin­gen af ha­vens ro­do­den­dron­bed og­så gå til mo­der­ne skilt­ning, hvor de be­sø­gen­de får vi­den om de sjæld­ne plan­ter, de­res hi­sto­rie og na­tur­li­ge kredsløb.

Det nye ro­do­den­dron­bed for­ven­tes at stå klar i lø­bet af 2022.

Fondspenge til løsning af samfundsudfordringer

Vi fort­sæt­ter til Ve­lux Fon­den, som gen­nem fon­dens ’HUM­praxis-pro­gram’ net­op har gi­vet be­vil­lin­ger på i alt 33,3 mil­li­o­ner kro­ner til seks kom­bi­ne­re­de forsk­nings- og praksisprojekter.

I HUM­praxis-pro­gram­met fo­ku­se­rer vi på at få ny vi­den og nye kon­kre­te løs­nin­ger i for­hold til de ud­for­drin­ger, vi står over­for in­den for mil­jø og det so­ci­a­le område

Hen­rik Tro­ni­er – Pro­gram­chef, Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge program

Pro­jek­ter­ne skal gi­ve nye er­ken­del­ser og løs­nin­ger på kon­kre­te sam­funds­ud­for­drin­ger – fra bæ­re­dyg­tig­hed og de­mens til stof­mis­brug og vold, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

”I Ve­lux Fon­den vil vi frem­me det dan­ske de­mo­kra­ti­ske sam­fund på et op­lyst, in­klu­de­ren­de og bæ­re­dyg­tigt grund­lag. I HUM­praxis-pro­gram­met fo­ku­se­rer vi på at få ny vi­den og nye kon­kre­te løs­nin­ger i for­hold til de ud­for­drin­ger, vi står over­for in­den for mil­jø og det so­ci­a­le om­rå­de. De seks pro­jek­ter, der får årets be­vil­lin­ger, vi­ser på bed­ste vis, hvor­dan fag­per­so­ner fra prak­sis kan be­ri­ge de hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge for­ske­res vi­den med hands-on-ind­sigt i pro­ble­mer og mu­lig­he­der,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er, der er pro­gram­chef for Ve­lux Fon­dens hu­m­an­vi­den­ska­be­li­ge program.

To af pro­jek­ter­ne har kli­ma­fo­kus og zoo­mer ind på be­kæm­pel­se af mad­spild og etab­le­ring af grøn­ne bo­lig­fæl­les­ska­ber, to pro­jek­ter sæt­ter ind for at hjæl­pe hen­holds­vis voldsof­re og på­rø­ren­de til ulyk­kes­ram­te, mens de sid­ste to pro­jek­ter skal gø­re os klo­ge­re på de­men­s­omsorg og un­ges brug af psy­ke­de­li­ske stoffer.

I alt modt­og Ve­lux Fon­den 108 in­ter­es­se­til­ken­del­ser til HUMpraxis2021-opslaget.

51 mio. kr. til 44 projekter i ind- og udland

Den sid­ste af ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger kom­mer fra Au­gusti­nus Fon­den, og her er der fak­tisk ta­le om he­le 44 for­skel­li­ge pro­jek­ter, som på fon­dens be­sty­rel­ses­mø­de i novem­ber er ble­vet til­go­de­set med i alt 51 mil­li­o­ner kroner.
Blandt an­dre fem for­skel­li­ge kunst­hal­ler har mod­ta­get støt­te til ud­stil­lings­pro­gram­mer i 2022. Der­u­d­over får fi­re un­ge pi­a­ni­st­ta­len­ter en sær­lig op­mærk­som­hed – de får så­le­des nu mu­lig­hed for at lå­ne et nyt Ste­inway fly­gel fra fonden.

Blandt de stør­ste be­vil­lin­ger fra Au­gusti­nus Fon­den er 15,7 mil­li­o­ner kro­ner til Slots- og Kul­tursty­rel­sen til re­stau­re­ring af Chri­sti­an IV’s Vin­ter­stue på Ro­sen­borg Slot, 3,4 mil­li­o­ner kro­ner til Ny Carls­berg Glyp­to­tek til ud­stil­lings­pro­gram­met i 2022 og én mil­li­on kro­ner til Tri­ni­ta­tis Kir­ke i Fre­de­ri­cia til re­stau­re­ring og ud­byg­ning af kir­kens orgel.

Blandt de so­ci­a­le ind­sat­ser, som har få­et fon­dens opad­vend­te tom­mel­finger, er Dansk Fol­ke­hjælps ud­de­ling af ju­le­hjælp i den kom­men­de må­ned samt for­e­nin­gen Bryd Tavs­he­den, der rå­d­gi­ver volds­ud­sat­te børn og un­ge. Beg­ge ind­sat­ser får 300.000 kroner.

Og­så tre in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser i Af­g­ha­ni­stan bli­ver til­go­de­set – al­le med én mil­li­on kro­ner. Der er ta­le om Uni­cef Dan­marks hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i Af­g­ha­ni­stan, Læ­ger uden Græn­sers me­di­cin­ske ind­sat­ser i lan­det til hjælp for den af­g­han­ske be­folk­ning og DRC Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ar­bej­de med akut nød­hjælp til de mest ud­sat­te af­g­han­ske børn og de­res familier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer