Richard Den Tavse af Fondsdanmark

Portræt af formanden for Hempel Fonden Richard Sand, der også sidder i bestyrelsen for et tocifret antal andre fonde. Partneren i advokatfirmaet Bech-Bruun beskriver sig selv som ”myreflittig og grundig”. Han udtaler sig sjældent til pressen – til gengæld stiller han gerne op, når kongehuset inviterer til jagt eller middag.

Dan­marks hø­jest løn­ne­de fonds­be­sty­rel­ses­for­mand, Ri­chard Sand fra Hem­pel Fon­den. Der­u­d­over er han blandt me­get an­det part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun, med­lem af be­sty­rel­sen i et to­cif­ret an­tal fon­de - de fle­ste som for­mand, be­sty­rel­ses­for­mand for Al­ler A/S, med­lem af Mary Fon­dens præ­si­di­um og ho­norær kon­sul for Botswa­na i Danmark.

I fonds­sek­to­ren er han bedst kendt som be­sty­rel­ses­for­mand i Hem­pel Fonden.

Men den er­hvervs­dri­ven­de fond, der er ene­e­jer af ma­ling­pro­du­cen­ten Hem­pel A/S, er langt fra den ene­ste fond, hvor Ri­chard Sand kom­mer ind ad dø­ren, når der er ind­kaldt til bestyrelsesmøde.

Li­sten over fon­de, hvor den 64-åri­ge ad­vo­kat Ri­chard Sand sid­der for bor­den­den i be­sty­rel­sen, tæl­ler så­le­des blandt an­dre Bør­ge Hin­sch Fon­den, Uf­fe Skjald Chri­sten­sen Fon­den, Erik Fjeld­søe Fon­den, Tove og Bør­ge Fri­is-Thor­sens Fa­mi­lie­fond, Ven­ner­slund Fa­mi­lie­fond, Fon­den til Sik­ring af Ven­ner­slund Gods og Ro­sen­feldt Familiefond.

Der­u­d­over er han næst­for­mand i blandt an­dre Høv­dings­gaard Fon­den, me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen i Al­ler Fon­den og en ræk­ke an­dre fon­de samt med­lem af præ­si­di­et for Mary Fonden.

Som Fun­dats kan for­tæl­le i en an­den ar­ti­kel i dag, har Ri­chard Sand fle­re rol­ler i en ræk­ke af fon­de­ne, og ho­ved­par­ten af de fon­de, han er in­vol­ve­ret i, er sam­ti­dig kun­der i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun, hvor Ri­chard Sand er partner.

Fun­dats har i fle­re om­gan­ge – si­den star­ten af au­gust – for­søgt at få et in­ter­view med Ri­chard Sand om blandt an­det hans man­ge ka­sket­ter i fonds­sek­to­ren, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des. Der­med skil­ler vi os ik­ke vold­somt ud fra re­sten af me­di­e­ver­de­nen. Set i for­hold til ik­ke kun hans man­ge en­ga­ge­men­ter i fonds­sek­to­ren, men og­så den vi­ta­le post som be­sty­rel­ses­for­mand for Al­ler A/S (tid­li­ge­re Al­ler Hol­ding), er det så­le­des for­bløf­fen­de få in­ter­views, Ri­chard Sand gen­nem åre­ne har gi­vet til dan­ske medier.

Danmarks bedst lønnede fondsformand

Hel­ler ik­ke, da Fun­dats i sep­tem­ber i år kun­ne for­tæl­le, at Ri­chard Sand har over­ta­get po­si­tio­nen som Dan­marks bedst løn­ne­de fonds­for­mand qua sin for­mand­spost i Hem­pel Fon­den, øn­ske­de Ri­chard Sand selv at sæt­te ord på sa­gen. I ste­det kom sva­re­ne på Fun­dats’ spørgs­mål skrift­ligt fra fon­dens di­rek­tør An­ders Holm ”ef­ter af­ta­le med bestyrelsesformanden”.

Den år­li­ge af­dæk­ning af be­sty­rel­ses­ho­nora­rer­ne vi­ste, at Ri­chard Sand sam­le­de ve­der­lag fra den 24. mest ud­de­len­de fond i Dan­mark i 2022 run­de­de 3,34 mil­li­o­ner kro­ner. Der­med fik han me­re i ho­norar end samt­li­ge an­dre be­sty­rel­ses­for­mænd, in­klu­si­ve Lars Re­bi­en Sø­ren­sen fra No­vo Nor­disk Fonden.

Iføl­ge Hem­pel Fon­dens års­rap­port for 2022 fik Ri­chard Sand cir­ka 750.000 kro­ner for at sid­de i fon­dens be­sty­rel­se, 290.000 kro­ner for be­sty­rel­ses- og ko­mité­ar­bej­det i Hem­pel In­vest, mens 2,1 mil­li­o­ner kro­ner blev ud­løst af at sid­de i be­sty­rel­sen og ko­mi­te­er i Hem­pel A/S.

Der­u­d­over har Ri­chard Sand fri bil stil­let til rå­dig­hed af Hem­pel Fon­den, hvil­ket fon­den i 2022 op­gjor­de til 176.000 kroner.

Det er fort­sat be­sty­rel­sens vur­de­ring, at for­man­dens ho­norar er pas­sen­de i for­hold til hver­vets art og ar­bej­dets omfang

An­ders Holm – Di­rek­tør, Hem­pel Fonden

I sin mail til Fun­dats for­kla­re­de An­ders Holm fir­ma­bi­len på den­ne måde:

”Be­sty­rel­sen har ud fra en sam­let af­vej­ning vur­de­ret, at det er hen­sigts­mæs­sigt at stil­le bil til rå­dig­hed for for­man­den. Det­te skyl­des blandt an­det, at fon­den selv el­ler gen­nem he­le­je­de dat­ter­sel­ska­ber har ejen­dom­me, her­un­der sko­ve og na­tu­r­om­rå­der, i fle­re de­le af lan­det. Det­te har væ­ret prak­sis og uæn­dret kuty­me i me­re end 20 år og væ­ret gæl­den­de for al­le de se­ne­ste me­re end tre for­skel­li­ge formænd.”

Sidder tungt på magten i Hempel

Om­kring ve­der­la­get på 3,34 mil­li­o­ner kro­ner un­der­stre­ge­de An­ders Holm, at der er ta­le om det sam­le­de for­mands­ho­norar i tre bestyrelser.

”Drifts­sel­ska­bet Hem­pel A/S ad­skil­ler sig fra de fle­ste an­dre fond­se­je­de sel­ska­ber ved at væ­re 100 pro­cent ejet af Hem­pel Fon­den gen­nem dat­ter­sel­ska­bet Hem­pel In­vest A/S. Der­for har be­sty­rel­sen vur­de­ret, at det sam­let set på nu­væ­ren­de tids­punkt er for­del­ag­tigt, at det er den sam­me for­mand i al­le tre be­sty­rel­ser. (…) Det er fort­sat be­sty­rel­sens vur­de­ring, at for­man­dens ho­norar er pas­sen­de i for­hold til hver­vets art og ar­bej­dets om­fang,” skrev An­ders Holm.

Ri­chard Sand har sid­det i Hem­pel Fon­dens be­sty­rel­se si­den 2004, væ­ret for­mand si­den 2010 og blev se­ne­st gen­valgt til be­sty­rel­sen sid­ste år.

Og­så Jyl­lands-Po­stens er­hvervspor­tal Fi​nans​.dk har tid­li­ge­re be­skæf­ti­get sig med Ri­chard Sands ho­nora­rer og tre ka­sket­ter i Hem­pel Fon­den. I juli 2021 be­skrev me­di­et, hvor­dan Ri­chard Sand ”sid­der usæd­van­lig tungt på skibs­ma­ling­kon­cer­nen Hempel.”

”Som for­mand for bå­de Hem­pel, eje­ren Hem­pel Fon­den og fon­dens in­ve­ste­rings­sel­skab sid­der Ri­chard Sand for bor­den­den i al­le de fora, hvor stør­re be­slut­nin­ger bli­ver truf­fet, in­klu­si­ve dem, der god­ken­der Ri­chard Sands eget ho­norar,” skrev Fi​nans​.dk.

Myreflittig og gode analytiske egenskaber

Et af de få stør­re in­ter­views, der er la­vet med Ri­chard Sand, blev bragt for me­re end 20 år si­den, i maj 2003, i Ber­ling­s­ke un­der over­skrif­ten ”Vildtjæ­ger og arbejdsbi”.

Den ak­tu­el­le an­led­ning var, at Ri­chard Sand net­op var ble­vet ud­nævnt til be­sty­rel­ses­for­mand for Al­ler. I ar­tik­len blev der for­talt om de næ­re, ven­ska­be­li­ge bånd, der al­tid har væ­ret mel­lem fa­mi­li­en Sand og fa­mi­li­en Al­ler og om hvor­dan Ri­chard Sands far, hø­jeste­rets­sag­fø­rer Ru­dolf Sand, i sin tid og­så var for­mand for Carl Al­lers Etablissement.

En af mi­ne for­cer er, at jeg er my­re­flit­tig og grun­dig. Og så har jeg i hvert fald hidtil kun­net kla­re en me­get stor arbejdsbyrde

Ri­chard Sand – Be­sty­rel­ses­for­mand, Hem­pel Fon­den - i in­ter­view med Berlingske

Ri­chard Sand for­kla­re­de over for avi­sen, hvor­dan det kan la­de sig gø­re for ham at va­re­ta­ge fle­re end 30 til­lids­hverv i en stri­be virk­som­he­der og fonde.

”En af mi­ne for­cer er, at jeg er my­re­flit­tig og grun­dig. Og så har jeg i hvert fald hidtil kun­net kla­re en me­get stor ar­bejds­byr­de. Nok stør­re end de fle­ste bry­der sig om. Der­til kom­mer go­de ana­ly­ti­ske egen­ska­ber,” sag­de Ri­chard Sand.

Han løf­te­de og­så over for Ber­ling­s­ke slø­ret for, at når han en sjæl­den gang skal kob­le af fra ad­vo­kat- og be­sty­rel­ses­ar­bej­det, sker det ved at ta­ge på bjer­gj­agt – ger­ne i 4-6.000 me­ters højde.

”Jeg fo­re­træk­ker out­re­re­de ste­der: Af­g­ha­ni­stan, Tadsjiki­stan, Paki­stan el­ler Ki­na, og ty­pisk rej­ser jeg helt ale­ne el­ler med en en­kelt ven,” be­ret­te­de Ri­chard Sand og til­fø­je­de, at jag­trej­ser­ne gi­ver ham ”en klar ev­ne til at pri­o­ri­te­re”, når han er til­ba­ge i Danmark.

En af landets mest magtfulde advokater

Iføl­ge et po­rtræt i Ber­ling­s­ke, da ad­vo­ka­ten for fi­re år si­den fyld­te 60 år, er han ”én af Eu­ro­pas mest ak­ti­ve og er­far­ne rif­fel­jæ­ge­re”. Over­skrif­ten på avi­sens fød­sels­dag­som­ta­le var ”Han gik i sin fars fod­spor, blev jæ­ger og sat­te sig for bor­den­den hos de store”.

Og­så Jyllands-Posten/Finans.dk po­rtræt­te­re­de Ri­chard Sand, da han fyld­te 60. Her hed det blandt an­det, at ”Ri­chard Sand er en af lan­dets mest magt­ful­de ad­vo­ka­ter, når der bli­ver må­lt på be­sty­rel­ses­po­ster i er­hvervs­li­vet”. Jyl­lands-Po­sten no­te­re­de sig end­vi­de­re det fak­tum, at Ri­chard Sand sjæl­dent op­træ­der i me­di­er­ne. Som avi­sen ci­te­re­de en ano­nym he­ad­hunter for at sige:

”Den, der le­ver stil­le, le­ver godt. Ri­chard Sand er en ad­vo­kat, der al­drig yt­rer sig.”

Når Bech-Bruun på ad­vo­kat­fir­ma­ets hjem­mesi­de skal be­skri­ve Ri­chard Sand, er det blandt an­det med un­der­streg­nin­gen af, at ”Ri­chard ik­ke blot er en ef­ter­trag­tet advokat”.

”Han er og­så en kendt og respek­te­ret er­hvervs­mand, der gen­nem sit man­ge­åri­ge vir­ke som be­sty­rel­ses­for­mand i bl.a. Hem­pel A/S, Hem­pel Fon­den og Al­ler A/S har op­nå­et en ene­stå­en­de er­fa­ring med at an­ven­de ju­ra­en i et stra­te­gisk, kom­merci­elt per­spek­tiv,” skri­ver Bech-Bruun.

In­den han kom til Bech-Bruun, var han først an­sat som fuld­mæg­tig hos Ad­vo­kat­fir­ma­et An­dreas Fi­s­cher. Der­næst drev han gen­nem 15 år sit eget ad­vo­kat­fir­ma, Sand & Part­ne­re. Det blev i 2010 fu­sio­ne­ret med Phi­lip Ad­vo­kat­fir­ma, som to år se­ne­re fu­sio­ne­re­de med Bech-Bruun un­der sidst­nævn­tes navn.

Går på jagt med kronprinsen

Ri­chard Sand med mel­lem­nav­net Ru­dolf har ik­ke kun næ­re re­la­tio­ner til Al­ler-fa­mi­li­en, men og­så til det dan­ske kon­ge­hus. Han går så­le­des blandt an­dre på jagt med Kron­prins Frederik.

Der­u­d­over er Ri­chard Sand of­te på gæ­ste­li­sten, når der er sto­re mid­da­ge og in­vi­te­res til gal­la­fo­re­stil­lin­ger i Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, fød­sels­da­ge og an­dre mær­ke­da­ge i den roy­a­le familie.

Ri­chard Ru­dolf Sands blå bog
  • 64 år (født: 23. sep­tem­ber 1959).
  • Søn af hø­jeste­rets­sag­fø­rer Ru­dolf Sand.
  • Ud­dan­nel­se: Cand.jur. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (1985). Mø­de­ret for Lands­ret (si­den 1988) og for Hø­jeste­ret (1994).
  • Part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun.
  • Be­sty­rel­ses­for­mand for Al­ler A/S (tid­li­ge­re Al­ler Hol­ding), Hem­pel A/S og Hem­pel Fon­den, Pres­sa­lit Hol­ding, Bør­ge Hin­sch Fon­den, Uf­fe Skjald Chri­sten­sen Fon­den, Erik Fjeld­søe Fon­den, Tove og Bør­ge Fri­is-Thor­sens Fa­mi­lie­fond, Ven­ner­slund Fa­mi­lie­fond, Fon­den til Sik­ring af Ven­ner­slund Gods og Ro­sen­feldt Familiefond.
  • Næst­for­mand i bl.a. Høv­dings­gaard Fon­den og Wood­man­cott Fonden.
  • Me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem i bl.a. Al­ler Fon­den, Gy­rit­he Ol­riks Min­de­le­gat, Bor­re­by Fon­den og Mul­lerup­gaard- og Gl. Estrupfonden.
  • Med­lem af Mary Fon­dens præsidium.
  • Ho­norær kon­sul for Botswa­na i Danmark.

Og­så i re­gi af Hem­pel Fon­den er der stær­ke bånd til kon­ge­hu­set. Fon­den var så­le­des med til – sam­men med fem an­dre fon­de – at gi­ve Dron­ning Mar­gret­he 400 taf­fel­sto­le i ga­ve i 2020 i an­led­ning af ma­jestætens 80-års fød­sels­dag. Sto­le­ne hav­de en stykpris på 15.000 kroner.

Og når Kron­prin­ses­se Marys fond, Mary Fon­den, kan hol­de til i fas­hio­nab­le lo­ka­ler i Ama­lie­ga­de i Kø­ben­havn uden at be­ta­le hus­le­je, skyl­des det, at Hem­pel Fon­den bå­de stil­ler lo­ka­ler­ne gra­tis til rå­dig­hed for den roy­a­le fond og be­ta­ler dens administrationsomkostninger.

I en af ar­tik­ler­ne i star­ten af 2023 i Fun­dats’ se­rie om fon­de­ne og kon­ge­hu­set un­der­stre­ge­de di­rek­tør i Hem­pel Fon­den An­ders Holm, at fon­den gen­nem sit filan­tro­pi­ske ar­bej­de ik­ke kun hjæl­per Mary Fon­den, men støt­ter en lang ræk­ke or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark og i udlandet.

”Nog­le gan­ge be­står støt­ten i at dæk­ke drift, som ty­pisk er svær at fun­dra­i­se til. Ide­en er, at hvis vi støt­ter drif­ten, kan or­ga­ni­sa­tio­nen let­te­re fun­dra­i­se til de­res ak­ti­vi­te­ter og der­med væk­ste og for al­vor gø­re en po­si­tiv for­skel i sam­fun­det. Den­ne mo­del har vi an­vendt en del gan­ge og og­så med Mary Fon­den,” for­kla­re­de An­ders Holm.

Når do­na­tio­nen til Mary Fon­den blandt an­det be­står i, at den roy­a­le fonds se­kre­ta­ri­at kan bo i Hem­pel Fon­dens lo­ka­ler, er det så­le­des iføl­ge An­ders Holm for­di, at ”den del kan væ­re svær at fun­dra­i­se til”.

Ud over fon­de, jagt og kon­ge­hu­set, har Ri­chard Sand til­sy­ne­la­den­de og­så et hjer­te, der ban­ker for Botswa­na i det syd­li­ge Afri­ka. Han har så­le­des iføl­ge Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et si­den 2013 væ­ret ho­norær kon­sul for Botswa­na i Dan­mark, og den lil­le afri­kan­ske re­pu­bliks kon­su­lat i Dan­mark har po­stadres­se hos Ri­chard Sand i Farum.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-42]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer