Hempel Fonden får tilladelse til at forhøje aldersgrænse

Tilladelsen blev givet på trods af, at fonden afviste fondstilsynets krav om at redegøre nærmere for bestyrelsens konkrete problemer med at rekruttere nye egnede medlemmer.

Hem­pel Fon­den er ene­e­jer af Hem­pel­kon­cer­nen – en mar­keds­le­den­de ma­lings­le­ve­ran­dør, der ope­re­rer på verdensplan.

End­nu en er­hvervs­dri­ven­de fond får grønt lys til at for­hø­je den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer med fem år.

Hem­pel Fon­den fik den 23. fe­bru­ar Er­hvervs­sty­rel­sens til­la­del­se til at æn­dre vedtæg­ter­ne, så­dan at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne først skal for­la­de fon­den, når de fyl­der 75 år. Den hid­ti­di­ge græn­se var 70 år.

Selv­om Er­hvervs­sty­rel­sen på op­for­dring fra fon­dens ad­vo­kat i Bech Bruun har ha­ste­be­hand­let sa­gen, var der ik­ke ta­le om en ren formssag.

For at bli­ve re­k­rut­te­ret til be­sty­rel­sen måt­te kan­di­da­ter­ne ik­ke væ­re fyldt 65 år, og der­u­d­over fo­re­skrev vedtæg­ter­ne, at med­lem­mer­ne skal ud­træ­de af be­sty­rel­sen i for­bin­del­se med af­læg­gel­sen af års­regn­ska­bet for det regn­skabsår, i hvil­ket det på­gæl­den­de fonds­be­sty­rel­ses­med­lem fyl­der 70 år.

Men den be­stem­mel­se gi­ver fonds­be­sty­rel­sen pro­ble­mer i for­hold til at skaf­fe til­stræk­ke­ligt kva­li­fi­ce­re­de med­lem­mer til at le­de den me­re end 6 mil­li­ar­der kro­ner sto­re fond, der er ene­e­jer af ma­ling­kon­cer­nen Hem­pel A/S. Der­for har fon­den be­hov for at kun­ne fast­hol­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer, og­så ef­ter de er fyldt 70 år, frem­går det af do­ku­men­ter­ne i sa­gen, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

”Det er be­sty­rel­sens er­fa­ring, at de fondsvalg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer, her­un­der navn­lig de fondsvalg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer tæt på den fun­dats­be­stem­te al­ders­græn­se, be­sid­der en uvur­der­lig er­fa­ring, vi­den og kva­li­fi­ka­tio­ner, som ik­ke blot kan er­stat­tes, og som fon­den har en stor in­ter­es­se i at fast­hol­de,” ly­der en del af be­grun­del­sen fra fon­dens ad­vo­kat i an­søg­nin­gen til Erhvervsstyrelsen.

Der­u­d­over frem­hæ­ver ad­vo­ka­ten i sin ar­gu­men­ta­tion, at er­hvervs­fonds­lo­ven ik­ke in­de­hol­der reg­ler om al­ders­græn­ser samt, at Er­hvervs­sty­rel­sens hid­ti­di­ge prak­sis har væ­ret at gi­ve til­la­del­se til at for­hø­je al­ders­græn­sen, ”så­fremt be­sty­rel­sen re­de­gør for, hvor­for det er nød­ven­digt, hen­sigts­mæs­sigt og i fon­dens in­ter­es­se at for­hø­je en fun­dats­be­stemt aldersgrænse.”

Yderligere redegørelse

Ef­ter kun en uge ven­der Er­hvervs­sty­rel­sen til­ba­ge til fon­dens ad­vo­kat i et brev med over­skrif­ten ’An­mod­ning om ud­dy­ben­de re­de­gø­rel­se for æn­dring af vedtægt, Hem­pel Fon­den’. Her for­kla­rer sty­rel­sen, at fondstil­sy­net i hen­hold til fast prak­sis ge­ne­relt er til­ba­ge­hol­den­de med at for­hø­je el­ler op­hæ­ve al­ders­græn­ser i fondsvedtægter.

Det skyl­des, at der skal væ­re tungt­ve­jen­de grun­de til at lem­pe al­ders­græn­sen, hvis stif­ter al­le­re­de én gang har be­stemt, at der skal væ­re en, for­kla­rer styrelsen.

De til­fæl­de, hvor en for­hø­jel­se af al­ders­græn­sen kan kom­me på ta­le, er f.eks. i en si­tu­a­tion, hvor fon­den har gjort sig kon­kre­te er­fa­rin­ger med, at det kan væ­re svært at re­k­rut­te­re nye eg­ne­de med­lem­mer til fon­dens bestyrelse

Er­hvervs­sty­rel­sen – i brev til Hem­pel Fonden

”De til­fæl­de, hvor en for­hø­jel­se af al­ders­græn­sen kan kom­me på ta­le, er f.eks. i en si­tu­a­tion, hvor fon­den har gjort sig kon­kre­te er­fa­rin­ger med, at det kan væ­re svært at re­k­rut­te­re nye eg­ne­de med­lem­mer til fon­dens be­sty­rel­se, og at al­ders­græn­sen i den for­bin­del­se op­stil­ler uhen­sigts­mæs­si­ge be­græns­nin­ger for sam­men­sæt­nin­gen af fon­dens be­sty­rel­se,” frem­går det af sty­rel­sens brev.

Des­u­den vej­le­der sty­rel­sen i, hvad der kan be­trag­tes som tungt­ve­jen­de årsager.

”Det kan end­vi­de­re væ­re, at fon­dens for­mål og ak­ti­vi­te­ter med­fø­rer, at en hø­je­re al­der kan an­ses som en kva­li­fi­ka­tion el­ler in­de­bæ­re en sær­lig vi­den, som er i fon­dens in­ter­es­se – f.eks. hvis fon­den har en til­knyt­ning til en sær­lig pro­fes­sion el­ler ud­dan­nel­se, som det ale­ne er den æl­dre del af be­folk­nin­gen, der har,” skri­ver styrelsen.

Med ud­gangs­punkt i de be­grun­del­ser som fon­dens ad­vo­kat har frem­lagt i an­mod­nings­bre­vet, be­der Er­hvervs­sty­rel­sen der­for fon­den om at ud­dy­be be­ho­vet for at for­hø­je aldersgrænsen.

”Be­sty­rel­sen be­des sær­ligt re­de­gø­re for, hvil­ke kon­kre­te er­fa­rin­ger fon­den har mødt i for­hold til be­sty­rel­sens be­græn­se­de mu­lig­he­der for at re­k­rut­te­re nye eg­ne­de med­lem­mer til fon­dens be­sty­rel­se,” skri­ver sty­rel­sen, der sam­ti­dig hen­vi­ser til den pa­ra­graf 24, stk. 3 i er­hvervs­fonds­lo­ven, som gi­ver Er­hvervs­sty­rel­sen kom­pe­ten­ce til at kræ­ve yder­li­ge­re oplysninger.

Ikke grundlag for dokumentationskrav

Fon­dens ad­vo­kat er dog ue­nig i, at det skul­le væ­re nød­ven­digt at re­de­gø­re for, hvil­ke kon­kre­te er­fa­rin­ger fon­den har mødt i for­hold til be­sty­rel­sens be­græn­se­de mu­lig­he­der for at re­k­rut­te­re nye eg­ne­de medlemmer.

"Der er i sa­gen al­le­re­de re­de­gjort for be­sty­rel­sens vur­de­ring af be­ho­vet for en æn­dring af den fun­dats­be­stem­te al­ders­græn­se. Det be­mær­kes, at Er­hvervs­sty­rel­sen i fle­re lig­nen­de sa­ger har gi­vet til­la­del­se til at hæ­ve fun­dats­be­stem­te al­ders­græn­ser. Der er ef­ter fonds­be­sty­rel­sens op­fat­tel­se ik­ke grund­lag for, at Er­hvervs­sty­rel­sen kan af­kræ­ve, at fon­den yder­li­ge­re skal do­ku­men­te­re kon­kre­te til­fæl­de, hvor al­ders­græn­sen har ud­gjort en bar­ri­e­re for be­sty­rel­ses­re­k­rut­te­rin­gen,” skri­ver Bech-Bruun.

Ad­vo­ka­ten for­kla­rer des­u­den fon­dens op­fat­tel­se af Er­hvervs­sty­rel­sens myn­dig­heds­kom­pe­ten­ce i for­hold til aldersspørgsmålet.

”Fondsmyn­dig­he­den skal ale­ne fø­re et le­ga­li­tet­stil­syn med fon­den, og fondsmyn­dig­he­den kan så­le­des ik­ke i den­ne si­tu­a­tion til­si­de­sæt­te be­sty­rel­sens kla­re for­ret­nings­mæs­si­ge vur­de­ring af be­ho­vet for at hæ­ve den fun­dats­be­stem­te al­ders­græn­se,” skri­ver advokaten.

Ad­vo­ka­ten gen­ta­ger des­u­den fonds­be­sty­rel­sens op­fat­tel­se af, at vedtæg­tens al­ders­græn­se ge­ne­relt set er en bar­ri­e­re for at re­k­rut­te­re eg­ne­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer og des­u­den be­græn­ser mu­lig­he­der­ne for at op­ret­hol­de den nød­ven­di­ge kon­ti­nu­i­tet i bestyrelsen.

”Der af­hol­des be­sty­rel­ses­mø­de i fon­den den 10. marts 2023, hvor der vil væ­re valg til be­sty­rel­sen. Vi skal der­for ven­ligst an­mo­de om, at de be­slut­te­de fun­dats­æn­drin­ger re­gi­stre­res hur­tigst mu­ligt og in­den den 10. marts 2023.”

Ha­ste­o­p­for­drin­gen til Er­hvervs­sty­rel­sen er sendt den 17. fe­bru­ar og al­le­re­de den 23. fe­bru­ar mod­ta­ger Hem­pel Fon­den til­la­del­se til at hæ­ve al­ders­græn­sen som ønsket.

Er­hvervs­sty­rel­sen læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at al­ders­græn­sen på 70 år ”ef­ter det op­ly­ste er en uhen­sigts­mæs­sig og unød­ven­dig bar­ri­e­re i for­hold til re­k­rut­te­ring af eg­ne­de kan­di­da­ter til bestyrelsen.”

Der­u­d­over læg­ger Er­hvervs­sty­rel­sen vægt på, at det som føl­ge af en an­den be­stem­mel­se i vedtæg­ten ik­ke er mu­ligt at re­k­rut­te­re nye med­lem­mer, som er over 65 år gam­le samt, at kom­pe­ten­ce­pro­fi­len kræ­ver en vis al­der for, at kan­di­da­ter­ne har den er­fa­ring, som er nød­ven­dig for at kun­ne va­re­ta­ge bestyrelseshvervet.

En­de­lig be­to­ner sty­rel­sen, at der fort­sat er an­dre me­ka­nis­mer i vedtæg­ten, som kan sik­re en lø­ben­de ud­skift­ning i bestyrelsen.

”Er­hvervs­sty­rel­sen an­ser her­ef­ter for­hø­jel­sen af al­ders­græn­sen i det­te til­fæl­de for at væ­re hen­sigts­mæs­sig og i fon­dens in­ter­es­se,” slut­ter Er­hvervs­sty­rel­sens sin afgørelse.

Fun­dats har spurgt Hem­pel Fon­den, hvor­for be­sty­rel­sen ik­ke som kræ­vet af Er­hvervs­sty­rel­sen øn­sker at re­de­gø­re for de kon­kre­te er­fa­rin­ger og bar­ri­e­rer i for­hold til at re­k­rut­te­re eg­ne­de kandidater.

”En for­hø­jel­se af al­ders­græn­sen er i Hem­pel Fon­dens in­ter­es­se, da det gi­ver en stør­re flek­si­bi­li­tet til at kun­ne sik­re, at fon­dens be­sty­rel­se ud­gø­res af de bedst kva­li­fi­ce­re­de med­lem­mer, og da med­lem­mer tæt på al­ders­græn­sen of­te vil be­sid­de en uvur­der­lig er­fa­ring og vi­den for fon­den. Den be­sty­rel­ses­kom­pe­ten­ce­pro­fil, som fun­dat­sen kræ­ver, in­de­bæ­rer, at man­ge af de per­so­ner, der vur­de­res eg­ne­de som med­lem­mer af fon­dens be­sty­rel­se, først sent i de­res kar­ri­e­re kan på­ta­ge sig be­sty­rel­ses­hver­vet,” for­kla­rer fon­dens di­rek­tør An­ders Holm i et skrift­ligt svar til Fundats.

Hempel Fondens fondsvalgte medlemmer:

Ri­chard Sand, født: 1959
Leif Jen­sen, født: 1954
Bir­git­te Ha­ge­mann Sna­be, født: 1967
Kim Dam-Jo­han­sen, født: 1958
Lars Aa­en, født: 1961
Britt Me­el­by Jen­sen, født: 1973

Der­u­d­over sid­der tre me­d­ar­bej­der­valg­te med­lem­mer i bestyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer