Hempel Fonden skruer yderligere op for danske naturinitiativer

Parallelt med Hempel Fondens internationale biodiversitetsstrategi øger fonden nu sit fokus på Danmark. Erhvervsfonden søger en naturformidler, der får som hovedopgave at etablere en naturskole i fondens nyerhvervede naturområde på Lolland. Ifølge direktør Anders Holm overvejer fonden derudover forskellige andre muligheder for at ”støtte biodiversitet i Danmark”.

I ok­to­ber 2022 køb­te Hem­pel Fon­den et stort na­tur- og land­brugs­a­re­al på Lol­land, Saks­fjed Vild­mark, for 115 mil­li­o­ner kro­ner. Nu vil fon­den an­sæt­te en na­tur­for­mid­ler, der får som ho­ved­op­ga­ve at etab­le­re og væ­re dag­lig le­der af en na­tursko­le i det ny­er­hver­ve­de område.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Hem­pel Fon­den, der i dis­se da­ge fejrer 75-års ju­bilæum, har na­tur og tab af bi­o­di­ver­si­tet som ét af si­ne stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­der med ud­gangs­punkt i fi­re geo­gra­fi­ske om­rå­der langt væk fra Dan­mark, blandt an­dre Ma­da­ga­scar og Indonesien.

Ik­ke de­sto min­dre of­fent­lig­gjor­de Hem­pel Fon­den i en pres­se­med­del­el­se for godt et år si­den, at den ”som led i fon­dens fo­kus på bi­o­di­ver­si­tet og be­va­rel­se af na­tur” net­op hav­de in­ve­ste­ret i det 775 hektar sto­re na­tur- og land­brugs­a­re­al Saks­fjed Vild­mark på Lol­land med det for­mål at om­læg­ge are­a­let til vild na­tur. Et køb, der se­ne­re vi­ste sig at ha­ve haft en pris­sed­del på 115 mil­li­o­ner kro­ner, som fon­den be­tal­te til sæl­ge­ren - god­se­jer og hofjæ­ger­me­ster Ni­co­las ba­ron de Ber­touch-Le­hn på Lung­holm Gods.

Og nu skru­er Hem­pel Fon­den yder­li­ge­re op for si­ne na­tur- og bi­o­di­ver­si­tetsak­ti­vi­te­ter i Dan­mark – rundt reg­net 9.000 ki­lo­me­ter væk fra Ma­da­ga­scar. Fon­den, der sid­ste år var den 24. mest ud­de­len­de fond i Dan­mark, har så­le­des net­op of­fent­lig­gjort et stil­lings­op­slag, hvor den sø­ger en na­tur­for­mid­ler til det ny­er­hver­ve­de sto­re na­tur- og land­brugs­a­re­al på Lolland.

Iføl­ge stil­lings­op­sla­get bli­ver den kom­men­de na­tur­for­mid­lers ho­ved­op­ga­ve at etab­le­re og væ­re dag­lig le­der af en ny na­tursko­le i Saks­fjed Vild­mark. Me­d­ar­bej­de­ren skal sør­ge for at etab­le­re et sko­le­sam­ar­bej­de for børn og un­ge, som ”skal væ­re et at­trak­tivt til­bud for sko­ler, hvor ele­ver kan op­le­ve og få en bed­re for­stå­el­se for vo­res natur.”

”Vi har og­så am­bi­tio­ner om at af­hol­de camps og lej­rsko­le­ak­ti­vi­te­ter for børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner samt at ud­vik­le of­fent­li­ge be­gi­ven­he­der om na­tur­genop­ret­ning. Du kan for­ven­te at sam­ar­bej­de med for­e­nin­ger, for­ske­re, in­sti­tu­tio­ner m.m.,” skri­ver Hem­pel Fon­den i stillingsbeskrivelsen.

Vil understøtte biodiversitet i Danmark

I for­hold til Hem­pel Fon­dens stra­te­gi, som blev ved­ta­get i 2022, be­skri­ves det på fon­dens hjem­mesi­de, at den har iden­ti­fi­ce­ret fi­re re­gio­ner i ver­den, der rum­mer ”ene­stå­en­de bi­o­di­ver­si­tet og er stærkt truede”.

”Det er de vig­tig­ste re­gio­ner i ver­den at ar­bej­de i, hvis vi skal væ­re med til at for­hin­dre mas­sivt tab af bi­o­di­ver­si­tet. Det er her, vi vil fo­ku­se­re vo­res stra­te­gi­ske in­ve­ste­rin­ger,” skri­ver Hem­pel Fon­den med re­fe­ren­ce til Ma­da­ga­scar, In­do­nesi­en, At­lan­tic Fo­re­sts i Bra­si­li­en og The Ea­stern Af­ro­mon­ta­ne Hots­pot, der stræk­ker sig fra Sau­di Ara­bi­en og Ye­men til Zim­bab­we og Mozambique.

Hem­pel Fon­den har en in­ter­na­tio­nal bi­o­di­ver­si­tets­stra­te­gi, der i sin ker­ne un­der­støt­ter be­va­rel­sen af bi­o­di­ver­si­tet i fi­re geo­gra­fi­ske områder

An­ders Holm – Di­rek­tør, Hem­pel Fonden

Di­rek­tør i Hem­pel Fon­den An­ders Holm har på grund af travlhed ik­ke haft tid til at med­vir­ke i et mundt­ligt in­ter­view med Fun­dats om fon­dens øge­de bi­o­di­ver­si­tets­fo­kus på dansk grund. Men i en mail sva­rer han kort­fat­tet blandt an­det på, om kø­bet af na­tu­r­om­rå­det på Lol­land og pla­ner­ne om nu og­så at åb­ne en na­tursko­le sam­me sted skal ta­ges som et ud­tryk for en æn­dret stra­te­gi fra fon­den i for­hold til, hvor dens na­tur- og bi­o­di­ver­si­tets­fo­kus rent geo­gra­fisk bli­ver udmøntet.

”Nej. Hem­pel Fon­den har en in­ter­na­tio­nal bi­o­di­ver­si­tets­stra­te­gi, der i sin ker­ne un­der­støt­ter be­va­rel­sen af bi­o­di­ver­si­tet i fi­re geo­gra­fi­ske om­rå­der. I til­læg her­til har vi og­så øn­sket at un­der­støt­te bi­o­di­ver­si­tet i Dan­mark, som vi blandt an­det har for­talt om ved of­fent­lig­gø­rel­sen,” skri­ver An­ders Holm.

”Fyrtårn for fremme af biodiversitet”

Di­rek­tø­ren hen­vi­ser til en pres­se­med­del­el­se, der blev ud­sendt i ok­to­ber 2022 i for­bin­del­se med kø­bet af na­tur- og land­brugs­a­re­a­let på Lol­land. Her var An­ders Holm ci­te­ret for, at Dan­mark er et af de lan­de i ver­den med for­holds­vist mindst na­tur og især vild natur.

”Det vil vi ger­ne bi­dra­ge til at æn­dre på med det­te mar­kan­te pro­jekt. Til gavn for na­tu­ren, Lol­land og Dan­mark. Det er vo­res am­bi­tion, at om­rå­det over tid bli­ver et af de vig­tig­ste na­tu­r­om­rå­der i Dan­mark og et fyrtårn for frem­me af bi­o­di­ver­si­tet, der kan in­spi­re­re ind­sat­ser bå­de i og uden for Dan­mark,” lød det fra An­ders Holm i pressemeddelelsen.

Iføl­ge det ak­tu­el­le stil­lings­op­slag bli­ver den kom­men­de na­tur­for­mid­ler en del af et ’pro­jekt­team’ for Saks­fjed Vild­mark, som og­så om­fat­ter en pro­jekt­le­der, en na­tur- og vildt­for­val­ter og en studentermedhjælper.

- Hvor man­ge me­d­ar­bej­de­re for­ven­ter fon­den i alt at an­sæt­te i for­bin­del­se med drif­ten af det ny­er­hver­ve­de na­tu­r­om­rå­de og na­tursko­len sam­me sted?

”Vi har ik­ke umid­del­bart pla­ner om, at der skal an­sæt­tes fle­re,” ly­der sva­ret fra An­ders Holm.

Økonomi vil fremgå af årsrapporter

Iføl­ge An­ders Holm er det ”ik­ke en­de­ligt af­gjort end­nu,” hvor man­ge pen­ge fon­den for­ven­ter at bru­ge på drift af na­tu­r­om­rå­det og den til­hø­ren­de na­tursko­le – ud over de 115 mil­li­o­ner kro­ner, som Hem­pel Fon­den al­le­re­de har gi­vet i købspris for Saks­fjed Vildmark.

”Hvad vi år­ligt an­ven­der, vil frem­gå af vo­res kom­men­de års­rap­por­ter,” skri­ver An­ders Holm og til­fø­jer, at der ik­ke er of­fent­li­ge pen­ge in­vol­ve­ret i naturskolen.

Iføl­ge An­ders Holm be­fin­der fon­den i re­la­tion til na­tu­r­om­rå­det på Lol­land sig sta­dig i en ”tid­lig ud­vik­lings­fa­se”, og han for­ven­ter i det tid­li­ge for­år 2024 at kun­ne kom­me med fle­re de­tal­jer bå­de i for­hold til ud­vik­ling af na­tu­ren og naturskolen.

Trods det de­fi­ne­re­de stra­te­gi­ske fo­kus på fi­re om­rå­der langt væk fra Dan­mark, bli­ver Saks­fjed Vild­mark næp­pe det sid­ste sted på dan­marks­kor­tet, Hem­pel Fon­den sky­der pen­ge og kræf­ter ind i. Som svar på spørgs­må­let om, hvor­vidt Hem­pel Fon­den har ak­tu­el­le pla­ner om at in­ve­ste­re i el­ler do­ne­re til an­dre na­tur- og bi­o­di­ver­si­tets­pro­jek­ter i Dan­mark, skri­ver An­ders Holm:

”Vi over­ve­jer i øje­blik­ket for­skel­li­ge mu­lig­he­der for, hvor­dan vi kan støt­te bi­o­di­ver­si­tet i Danmark.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer