Efter evaluering: Årets Reumert flytter hjemmefra

Årets Reumert har et stærkt brand, men passer ikke ind i Bikubenfondens strategi for scenekunsten. Det er konklusionen på en netop offentliggjort evaluering af pris­ud­de­ling­en, som nu får fonden til at se sig om efter en anden organisation, der vil føre Årets Reumert videre.

Reumert-statuetten – skabt af John Kørner

Årets Re­u­mert er for­bun­det med høj fag­lig­hed og er et kva­li­tets­stem­pel for bå­de ta­len­ter og etab­le­re­de udø­ve­re in­den­for sce­ne­kun­sten. Men pris­ud­de­lin­gen pas­ser ik­ke ind i Bi­ku­ben­fon­dens stra­te­gi­ske fo­kus. Det er en af kon­klu­sio­ner­ne i en net­op of­fent­lig­gjort eva­lu­e­ring af den 20 år gam­le prisuddeling.

”I Bi­ku­ben­fon­den har vi sær­ligt fo­kus på det ny­ska­ben­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de. Vo­res rol­le på sce­ne­kun­st­om­rå­det er at støt­te op om den kunst­ne­ri­ske og for­mid­lings­mæs­si­ge ud­vik­ling i sce­ne­kun­stens in­sti­tu­tio­ner. Årets Re­u­mert har et an­det ær­in­de. Pris­ud­de­lin­gen er vig­tig for bran­chen i for­hold til at pe­ge på ek­si­ste­ren­de kva­li­tet og ta­lent, men den har ik­ke det ny­ska­ben­de og ud­vik­len­de fo­kus, som er cen­tralt i Bi­ku­ben­fon­dens ar­bej­de,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen.

Det er Gol­den Days Se­kre­ta­ri­a­tet, der har gen­nem­ført eva­lu­e­rin­gen via in­ter­views, spørge­ske­ma­under­sø­gel­ser og skrift­li­ge eva­lu­e­rin­ger fra bå­de bran­che­folk og te­a­ter­pu­bli­kum. Hoved­poin­ter­ne i eva­lu­e­rin­gen er bla. at Årest Re­u­mert ik­ke le­ver op til at væ­re mo­dig, dags­orden­sæt­tende og transparent.

Som kon­se­kvens af det mang­len­de match mel­lem pris­ud­de­lin­gens fo­kus og Bi­ku­ben­fon­dens stra­te­gi på sce­ne­kun­st­om­rå­det, har fon­dens be­sty­rel­se be­slut­tet at fin­de en eg­net arv­ta­ger til at va­re­ta­ge de år­li­ge ud­de­lin­ger, for­kla­rer Sø­ren Kaa­re Andersen:

”Årets Re­u­mert er et stærkt brand, som man­ge ken­der, og som frem­hæ­ver den kva­li­tet og de loven­de ta­len­ter, der fin­des in­den for dansk sce­ne­kunst. Der­for hå­ber vi, at an­dre vil fø­re pris­ud­de­lin­gen vi­de­re,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, der sam­ti­dig po­in­te­r­er, at fon­dens en­ga­ge­ment i sce­ne­kun­sten for­bli­ver det samme:

”Vi kom­mer i frem­ti­den til at bru­ge en li­ge så stor an­del af fon­dens mid­ler på sce­ne­kun­sten, som vi gør i dag. Men det vil bli­ve på en må­de, der ta­ger af­sæt i det stra­te­gi­ske fo­kus vi har; nem­lig at bi­stå pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner med at gå nye ve­je,” si­ger han.

For at ska­be mu­lig­hed for, at Årets Re­u­mert kan fort­sæt­te i 2019, vil Re­u­mert-jury­en fort­sat væ­re en­ga­ge­ret af Bi­ku­ben­fon­den til at ta­ge lan­det rundt og se dansk sce­ne­kunst i den kom­men­de tid.

Ho­ved­po­in­ter fra Gol­dens Days Se­kre­ta­ri­a­tets evaluering:

 • Ny­ska­ber ik­ke muligheder
  • Sær­ligt Bi­ku­ben­fon­dens am­bi­tion om at vil­le ny­ska­be mu­lig­he­der og bi­stå kultur­insti­tu­tio­ner og pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­re i at gå nye ve­je og re­a­li­se­re de­res po­ten­ti­a­le, bli­ver ik­ke ind­fri­et gen­nem Årets Re­u­mert i sin nu­væ­ren­de form. Ny­ska­ben­de er ne­derst på li­sten over de vær­di­er, sce­ne­kunst­mil­jø­et as­so­ci­e­rer med Årets Re­u­mert. De kvan­ti­ta­ti­ve ana­ly­ser vi­ser kon­kret, at 75% af sce­ne­kunst­mil­jø­et ik­ke me­ner, at Årets Re­u­mert er med til at ny­ska­be sce­ne­kun­sten. Det­te går til dels igen i de kva­li­ta­ti­ve in­ter­views, hvor Årets Re­u­mert bli­ver ka­rak­te­ri­se­ret som kon­ser­va­tiv og po­li­tisk kor­rekt. Fle­re yn­gre kunst­ne­re frem­hæ­ver dog, at Årets Re­u­mert­s­pri­sen og showet er med til at åb­ne nye dø­re for dem. Pu­bli­kum er over­ord­net langt me­re po­si­ti­ve i de­res besvarelser.
 • Er ik­ke modig
  • 
Mo­dig og ud­for­dren­de er de to vær­di­er, som sce­ne­kunst­mil­jø­et as­so­ci­e­rer mindst med Årets Re­u­mert. I de kva­li­ta­ti­ve in­ter­views får Bi­ku­ben­fon­den dog ros fra en min­dre grup­pe for at tur­de eks­pe­ri­men­te­re med showets form, selv­om det må­ske er på be­kost­ning af kva­li­te­ten. ‘Mo­dig’ og ‘ud­for­dren­de’ er hel­ler ik­ke vær­di­er, som pu­bli­kum as­so­ci­e­rer med Årets Reumert.
 • Er ik­ke dagsordensættende 
  • Næ­sten 60% af sce­ne­kunst­mil­jø­et me­ner ik­ke, at Årets Re­u­mert er dags­or­den­sæt­ten­de in­den for sce­ne­kun­sten. I de kva­li­ta­ti­ve in­ter­views er det hel­ler ik­ke et be­greb, der går igen. Pu­bli­kum er ue­nig i det­te og an­er­ken­der ge­ne­relt Årets Re­u­mert for at væ­re med til at sæt­te dags­or­den. Dog uden at gi­ve topscore.
 • Er ik­ke transparent
  • Sce­ne­kunst­mil­jø­et me­ner, at pro­ce­du­ren for jury­ens sam­men­sæt­ning, ro­ta­tions­prin­cip og ud­væl­gel­ses­pro­ce­du­re er ugen­nem­sig­tig. Trans­pa­rent er blandt de ord, scene­kunst­mil­jøet for­bin­der mindst med Årets Re­u­mert. End­vi­de­re er ”trans­pa­rent” det ord, som pu­bli­kum as­so­ci­e­rer mindst med Årets Reumert.
 • Årets Re­u­mert er po­si­tivt as­so­ci­e­ret med høj kunst­ne­risk kvalitet
  • Der er bå­de blandt pu­bli­kum og sce­ne­kunst­mil­jø­et bred enig­hed om, at Årets Re­u­mert er for­bun­det med høj kunst­ne­risk kva­li­tet, og at pri­sen fun­ge­rer som et kva­li­tets­stem­pel bå­de for pris­mod­ta­ge­re og for no­mi­ne­re­de. Vær­di­en ”kva­li­tet” er det ord, som bå­de scene­kunst­mil­jøet og pu­bli­kum as­so­ci­e­rer mest med Årets Re­u­mert. Sel­ve showet bli­ver dog ik­ke as­so­ci­e­ret med kunst­ne­risk kvalitet.
 • Enig­hed om at Årets Re­u­mert har fo­kus på kunst­ne­risk talent
  • Der er blandt sce­ne­kunst­mil­jø­et bred enig­hed om, at Årets Re­u­mert har fo­kus på kunst­ne­risk ta­lent. Det­te ses bå­de i de kvan­ti­ta­ti­ve ana­ly­ser og i de kva­li­ta­ti­ve. Ta­lent­pri­ser­ne bli­ver frem­hæ­vet som et om­rå­de, hvor det­te kom­mer sær­ligt til ud­tryk. Pu­bli­kum er en­dog me­re po­si­ti­ve end sce­ne­kunst­mil­jø­et. ”Ta­len­t­ud­vik­ling” er et ord, de fle­ste for­bin­der med Årets Re­u­mert, og et over­ve­jen­de fler­tal af pu­bli­kum me­ner, at Årets Re­u­mert har be­tyd­ning for ud­vik­lin­gen af kunst­ne­risk talent.
 • Høj fag­lig­hed i juryen 
  • Jury­en bli­ver af sce­ne­kunst­mil­jø­et rost for sin hø­je fag­lig­hed og for at væ­re kom­pe­tent. De kva­li­ta­ti­ve in­ter­views vi­ser dog, at fle­re sav­ner, at jury­en har bed­re for­stå­el­se af den me­re eks­pe­ri­men­te­ren­de del af sce­ne­kun­sten. En­kel­te stem­mer me­ner og­så, at den geo­gra­fisk spred­ning sker på be­kost­ning af kunst­ne­risk kva­li­tet. Men over­ord­net er jury­en velan­set, og Årets Re­u­mert er vur­de­ret som den mest fag­li­ge pris i teaterlandskabet.
 • Årets Re­u­mert le­ver op til am­bi­tio­nen om at væ­re aktuel
  • Blandt sce­ne­kunst­mil­jø­et er ”ak­tu­el” et af de ord, som lig­ger i top 5. Det­te går igen i de kva­li­ta­ti­ve in­ter­views, hvor jury­en bli­ver rost for, at ka­te­go­ri­er­ne over­ord­net af­spej­ler den ak­tu­el­le sce­ne­kunst. Over 50 % af pu­bli­kum me­ner og­så, at Årets Re­u­mert har fo­kus på ak­tu­el kunst.

He­le eva­lu­e­rin­gen kan læ­ses her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer