Klimafond opruster mod greenwashing og misinformation

Arbejdet med at støtte projekter, der imødegår greenwashing og lobbyisme på klimaområdet, tager til i KR Fonden. Fonden uddelte sidste år 140 millioner kroner – det højeste samlede beløb, siden fonden blev oprettet.

FN’s ge­ne­ral­se­kre­tær An­to­nio Gu­ter­res på­pe­ge­de ved åb­nin­gen af FN’s ge­ne­ral­for­sam­ling i 2022 be­ho­vet for at hol­de "den mas­si­ve PR-ma­ski­ne, der tje­ner mil­li­ar­der på at be­skyt­te den fos­si­le brænd­sto­fin­du­stri mod gransk­ning" an­svar­lig for sin rol­le. Fo­to: UN Photo/Mark Garten

Vil du væ­re med til at ud­for­dre de særin­ter­es­ser, der hin­drer og for­sin­ker kli­maind­sat­sen? Så­dan ly­der spørgs­må­let i et ny­ligt stil­lings­op­slag fra KR Fonden.

Kli­ma­fon­den, som har Con­nie He­de­gaard som for­mand, op­ru­ster i dis­se da­ge i ind­sat­sen mod så­kaldt gre­enwas­hing og lob­byis­me på kli­ma­om­rå­det. Det for­tæl­ler As­ger Nar­ud, der er le­der af pro­gram­met, som KR Fon­den har døbt "Chal­len­ge Influence".

"Vi har haft gre­enwas­hing og lob­byis­me som fo­ku­s­om­rå­de si­den 2021. Men i takt med at det ar­bej­de er ble­vet mod­net, er der kom­met fle­re op­ga­ver til. Sam­ti­dig er der og­så in­ter­na­tio­nalt en sti­gen­de in­ter­es­se for den ty­pe kli­ma­filan­tro­pi, vi ar­bej­der med," si­ger han.

Ek­sem­pel­vis fik KR Fon­den for ny­lig til­delt 2,5 mil­li­o­ner dol­lars, sva­ren­de til li­ge un­der 17 mil­li­o­ner kro­ner, fra den in­ter­na­tio­na­le fond Oak Fo­un­da­tion til at op­ska­le­re arbejdet.

"Det be­ty­der, at vi bå­de kan gi­ve me­re til de or­ga­ni­sa­tio­ner, vi al­le­re­de støt­ter, og støt­te nye or­ga­ni­sa­tio­ner," si­ger As­ger Narud.

I 2023 ud­del­te KR Fon­den i alt 140 mil­li­o­ner kro­ner. Det er det hø­je­ste sam­le­de be­løb, fon­den har ud­delt, si­den den blev stif­tet i 2014 af Vil­lum Fon­den og ef­ter­kom­me­re af Vil­lum Kann Ras­mus­sen, der står bag Ve­lux. Fon­den ud­de­ler ty­pisk i om­eg­nen af 100 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt og pla­ce­rer sig der­med blandt de 50 mest ud­de­len­de fon­de i Danmark.

Der er sta­dig me­re evi­dens for pro­blem­stil­lin­gen med vild­le­den­de mar­keds­fø­ring, PR og lob­byis­me, som blo­ke­rer og for­sin­ker den grøn­ne omstilling.

As­ger Nar­ud – pro­jekt­le­der, KR Fonden

Blokerer og forsinker den grønne omstilling

Hvad vil det kon­kret si­ge, at I vil ud­for­dre ind­fly­del­sen fra ak­tø­rer, der hin­drer og for­sin­ker klimaindsatsen?

"Vo­res over­ord­ne­de stra­te­gi hand­ler om at støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner, der sæt­ter tur­bo på ud­fas­nin­gen af de fos­si­le brænds­ler, som er ho­ved­år­sa­gen til kli­ma­for­an­drin­ger. Kli­mavi­den­ska­ben har i år­ti­er un­der­stre­get be­ho­vet for en hur­tig ud­fas­ning, men de fos­si­le ener­gikil­der do­mi­ne­rer sta­dig det glo­ba­le ener­gi­mi­ks, og det ser ik­ke ud til at æn­dre sig i de næ­ste man­ge år, selv om det er en ab­so­lut nød­ven­dig­hed, hvis vi skal und­gå de mest ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser af klimaforandringer."

"Der­for støt­ter vi or­ga­ni­sa­tio­ner, der har fo­kus på de in­du­stri­er, der mu­lig­gør den fos­si­le in­du­stris fast­hol­del­se af sta­tus quo. Det in­klu­de­rer og­så PR- og lob­byin­du­stri­en, som grund­læg­gen­de hjæl­per den fos­si­le sek­tor til at fast­hol­de sin le­gi­ti­mi­tet og på­vir­ke lov­giv­nin­gen i in­du­stri­ens favør," si­ger As­ger Narud.

KR Fon­den har si­den april 2021 haft kam­pen mod gre­enwas­hing og mi­s­in­for­ma­tion in­den for kli­ma­om­rå­det som stra­te­gisk fo­ku­s­om­rå­de. I for­vej­en fo­ku­se­re­de KR Fon­den blandt an­det på de de­le af den fi­nan­si­el­le sek­tor, som in­ve­ste­rer i fos­si­le virk­som­he­der og de­res in­fra­struk­tur. Godt en tred­je­del af fon­dens ud­de­lin­ger går i dag til at støt­te in­ter­na­tio­na­le ngo’er i de­res ar­bej­de mod gre­enwas­hing og misinformation.

KR Fon­den de­fi­ne­rer gre­enwas­hing som kom­mu­ni­ka­tion, der frem­stil­ler ek­sem­pel­vis et pro­dukt el­ler en po­li­tik som me­re bæ­re­dyg­tig og min­dre kli­ma- og mil­jøska­de­lig, end den i vir­ke­lig­he­den er. Mi­s­in­for­ma­tion de­fi­ne­rer fon­den som vild­le­den­de kom­mu­ni­ka­tion, der sår tvivl om kli­mavi­den­ska­ben og de nød­ven­di­ge til­tag for at imø­de­gå klimakrisen.

Hvad var an­led­nin­gen til, at I be­gynd­te at pri­o­ri­te­re net­op gre­enwas­hing og mi­s­in­for­ma­tion i 2021 ef­ter at ha­ve ek­si­ste­ret som fond i syv år?

"Dels er der sta­dig me­re evi­dens for pro­blem­stil­lin­gen med vild­le­den­de mar­keds­fø­ring, PR og lob­byis­me, som blo­ke­rer og for­sin­ker den grøn­ne om­stil­ling," si­ger As­ger Narud.

"Den massive PR-maskine"

Han pe­ger på, at FN's kli­ma­pa­nel i sin se­ne­ste rap­port frem­hæ­ver, at et væ­sent­ligt an­tal virk­som­he­der fra ik­ke mindst den fos­si­le in­du­stri for­sø­ger at ob­stru­e­re kli­ma­hand­ling ved hjælp af må­l­ret­tet lob­byis­me, an­non­ce­ring og me­di­e­stra­te­gi­er, der skal så tvivl om klimaforandringer.

Kli­mavi­den­ska­ben har i år­ti­er un­der­stre­get be­ho­vet for en hur­tig ud­fas­ning, men de fos­si­le ener­gikil­der do­mi­ne­rer sta­dig det glo­ba­le energimiks.

As­ger Nar­ud – pro­jekt­le­der, KR Fonden

Til­sva­ren­de tal­te FN’s ge­ne­ral­se­kre­tær An­to­nio Gu­ter­res ved åb­nin­gen af FN’s ge­ne­ral­for­sam­ling i 2022 om be­ho­vet for at hol­de "den mas­si­ve PR-ma­ski­ne, der tje­ner mil­li­ar­der på at be­skyt­te den fos­si­le brænd­sto­fin­du­stri mod gransk­ning" an­svar­lig for sin rolle.

"Der er evi­dens for, at in­du­stri­en føl­ger den sam­me dre­je­bog, som ek­sem­pel­vis to­bak­sin­du­stri­en tid­li­ge­re har an­vendt, for at for­sin­ke el­ler for­hin­dre ini­ti­a­ti­ver in­den for de­res om­rå­de. Sam­ti­dig kan vi se et spi­ren­de øko­sy­stem af or­ga­ni­sa­tio­ner i ci­vil­sam­fun­det, som øn­sker at gø­re no­get ved det her. Der­for be­slut­te­de vi at støt­te dem i de­res ar­bej­de," si­ger As­ger Narud.

Blandt de pro­jek­ter, KR Fon­den støt­ter, fin­der man ek­sem­pel­vis In­flu­en­ce Map, som er en glo­bal tæn­ket­ank, der kort­læg­ger den fos­si­le in­du­stris lob­by­ak­ti­vi­tet. Fon­den støt­ter og­så In­sti­tu­te for Ad­ver­ti­sing Et­hi­cs, som for­mu­le­rer bran­che­stan­dar­der for PR- og re­k­la­me­in­du­stri­en i USA, og for­bru­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen BEUC, der ar­bej­der for at be­kæm­pe vild­le­den­de mar­keds­fø­ring på eu­ro­pæ­isk plan.

Langt stør­ste­delen af fon­dens do­na­tio­ner går til in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter, men og­så dan­ske pro­jek­ter, ek­sem­pel­vis hos Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, me­di­et Danwatch el­ler Fon­den Kra­ka, er på li­sten over be­løbs­mod­ta­ge­re i 2023.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2024-nummer-03]

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer