Annoncespot_img

Fondsbevilling sikrer musik til plejehjemsbeboere i en vanskelig tid

Der er nu lukket for ansøgninger til Trygfondens akutpulje på 30 millioner kroner. Musikeren Jens Jepsen står bag et af de projekter, som netop har fået tilsagn om støtte, og det betyder, at han og tre kolleger i den kommende tid kan drage rundt til 75 plejehjem i fem sjællandske kommuner og give koncerter for de ældre under åben himmel.

Jens Jepsen (privatfoto)
Jens Jep­sen glæ­der sig over, at pro­jek­tet med ple­je­hjem­s­kon­cer­ter un­der åben him­mel ik­ke kun gi­ver be­bo­er­ne på ple­je­hjem­me­ne en mu­si­kalsk op­le­vel­se, men at det sam­ti­dig be­ty­der en lil­le øko­no­misk hånds­ræk­ning til mu­si­ker­ne i en pe­ri­o­de med tal­ri­ge af­ly­ste kon­cer­ter (pri­vat­fo­to).

Dø­re­ne er her­me­tisk luk­ket for be­sø­gen­de, og tal­ri­ge ak­ti­vi­te­ter er grun­det cor­ona­kri­sen af­lyst i øje­blik­ket på de dan­ske ple­je­hjem og an­dre ste­der, hvor æl­dre dan­ske­re er sam­let. Men nu kan be­bo­er­ne på 75 ple­je­hjem i fem sjæl­land­ske kom­mu­ner tak­ket væ­re en be­vil­ling fra Tryg­fon­den se frem til en mu­si­kalsk op­mun­tring i en van­ske­lig tid – de får nem­lig al­le snart be­søg af fi­re mu­si­ke­re, som vil gi­ve kon­cer­ter uden­for plejehjemmene.

Bag ini­ti­a­ti­vet står mu­si­ke­ren Jens Jep­sen, der er tid­li­ge­re le­der af kul­tur­hu­set og spil­le­ste­det Kla­ver­fa­brik­ken i Hil­le­rød. Sam­men med tre mu­si­kal­ske kol­le­ger er han ved at gø­re klar til 75 gård­kon­cer­ter på ple­je­hjem i Hil­le­rød, Hels­in­gør, Sorø, Hørs­holm og Hø­je-Taa­strup kom­mu­ner i de kom­men­de uger og måneder.

Ide­en op­stod, ef­ter at Jens Jep­sen i sid­ste uge skul­le ha­ve spil­let til en på­ske­frokost på Kri­sti­ne­høj Ple­je­hjem i Hels­in­gør. Som føl­ge af cor­o­navirus­sen blev sel­ve på­ske­froko­sten af­lyst – men i ste­det for og­så at af­ly­se den mu­si­kal­ske del af ar­ran­ge­men­tet, blev Jens Jep­sen spurgt, om han vil­le flyt­te sin kon­cert ud i det fri.

”Selv­om det er spe­ci­elt at spil­le for et pu­bli­kum bag glas, så var det en vildt god op­le­vel­se. Der blev smilet, vin­ket og lyt­tet med luk­ke­de øj­ne. Bag­ef­ter skrev de fra ple­je­hjem­met, at det hav­de bragt lyk­ke og gjort en kæm­pe for­skel, og en be­bo­er kom ef­ter kon­cer­ten og sag­de or­de­ne: ‘I dag var so­len stær­ke­re end i man­ge da­ge’. Og det un­der­stre­ge­de ba­re, at selv­om det ik­ke fjer­ner al­le de for­fær­de­lig­he­der, som den­ne her sund­heds­kri­se bæ­rer med sig, så er der be­hov for nog­le lys­glimt,” si­ger Jens Jep­sen til Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Kan give fællesskab og nærvær i svær tid

Den po­si­ti­ve op­le­vel­se uden­for ple­je­hjem­met i Hels­in­gør fik Jens Jep­sen til hur­tigt at for­fat­te en an­søg­ning om 187.500 kro­ner fra Tryg­fon­dens aku­t­pul­je til so­ci­a­le ind­sat­ser un­der cor­ona­kri­sen for ud­sat­te og sær­ligt sår­ba­re grup­per. Og an­søg­nin­gen har net­op få­et fon­dens blå stem­pel, op­ly­ser ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Rie Od­s­b­jerg Werner.

”Vi har valgt at støt­te det her pro­jekt, for­di vi ved, at der li­ge nu sid­der rig­tig man­ge æl­dre rundt om­kring på ple­je­hjem­me­ne, som er iso­le­ret fra de­res på­rø­ren­de og uden mu­lig­hed for at kom­me uden­for. Til­med sker der hel­ler ik­ke sær­lig me­get in­den­for mu­re­ne i øje­blik­ket. Ple­je­hjem­me­ne for­tæl­ler os, at si­tu­a­tio­nen på­vir­ker de æl­dres livskva­li­tet i høj grad, og vi tror, at det­te pro­jekt med kon­cer­ter ude i det fri må­ske kan gi­ve nog­le små lys­glimt af fæl­les­skab og nær­vær i en rig­tig svær tid for be­bo­er­ne,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner til Fundats.

Jens Jep­sens an­søg­ning er en af de sid­ste, der nå­e­de at bli­ve til­go­de­set. Der er så­le­des net­op luk­ket for an­søg­nin­ger til aku­t­pulj­en på i alt 30 mil­li­o­ner kro­ner, og det er sket kun en uge ef­ter, at pulj­en blev etab­le­ret. Det vi­ser iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, at der er et stort be­hov for øko­no­misk støt­te til pro­jek­ter for ud­sat­te og sår­ba­re grupper.

”Man­ge af de i for­vej­en ud­sat­te og sær­ligt sår­ba­re per­so­ner i vo­res sam­fund er ble­vet end­nu hår­de­re ramt end man­ge an­dre af den ak­tu­el­le kri­se. Dét, at vi har få­et så man­ge an­søg­nin­ger ind, og at pulj­en er ble­vet brugt så hur­tigt, vid­ner om et rig­tig stort be­hov der­u­de. Det of­fent­li­ge gør me­get, men der er og­så be­hov for, at nog­le ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner hjæl­per til dér, hvor der mang­ler ek­stra hæn­der el­ler op­står hul­ler,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Fokus på krisens konsekvenser på længere sigt

Tryg­fon­den har iføl­ge di­rek­tø­ren ind­til vi­de­re ik­ke pla­ner om at ud­vi­de pulj­en el­ler etab­le­re en ny pul­je af sam­me slags.

”Som ud­gangs­punkt har det væ­ret de 30 mil­li­o­ner kro­ner, vi har af­sat, men vi føl­ger lø­ben­de si­tu­a­tion og de be­hov, der op­står. Vi har en nor­mal do­na­tions­pro­ces, som kø­rer si­de­lø­ben­de, og mens den­ne pul­je har væ­ret mønt­et på den aku­t­te kri­se, kig­ger vi og­så me­get på, hvor­dan vi som led i den al­min­de­li­ge do­na­tions­pro­ces kan hjæl­pe med til at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af kri­sen på mel­lem­lang og lang sigt for de ud­sat­te og sår­ba­re,” un­der­stre­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Jens Jep­sen glæ­der sig over, at pro­jek­tet med ple­je­hjem­s­kon­cer­ter un­der åben him­mel ik­ke kun gi­ver be­bo­er­ne på ple­je­hjem­me­ne en mu­si­kalsk op­le­vel­se, men at det sam­ti­dig be­ty­der en lil­le øko­no­misk hånds­ræk­ning til mu­si­ker­ne i en pe­ri­o­de med tal­ri­ge af­ly­ste koncerter.

”Der er man­ge, der er ramt af den­ne her kri­se. Ple­je­hjem­me­ne er na­tur­lig­vis utro­lig ud­sat, men kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne og mu­sik­bran­chen er og­så ramt af, at de ik­ke kan la­ve de ting, de ple­jer. Der­for hå­ber vi, at vi med det her pro­jekt bå­de kan hjæl­pe i en so­ci­al kon­tekst og bi­dra­ge til at hol­de hju­le­ne i gang. Det er klart, at det ik­ke kom­mer til at ha­ve den sto­re øko­no­mi­ske ef­fekt for mu­si­ker­ne, men jeg tror vir­ke­lig på, at den sym­bol­ske ef­fekt er enormt stor, og må­ske kan det og­så gi­ve mu­lig­hed for frem­ti­di­ge sam­ar­bej­der,” si­ger Jens Jepsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer