Annoncespot_img

Offentlige myndigheder: Partnerskab med fonde giver mange fordele

For offentlige myndigheder handler partnerskab med private fonde om at skabe værdi gennem bedre økonomi, bredere kompetencer og langsigtede relationer, fortæller Esbjerg Kommune, Region Hovedstaden og Naturstyrelsen. Og så er offentlig-fondslige partnerskaber en arbejdsform, som myndighederne gerne vil skrue op for i fremtiden, selvom den også kan medføre udfordringer.

De fem Halder (visualisering: Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team)
Gen­nem de sid­ste fem år har et part­ner­skab mel­lem A.P. Møl­ler Fon­den, Na­tursty­rel­sen, Kul­tursty­rel­sen og Vi­borg Kom­mu­ne re­stau­re­ret om­rå­det De fem Hal­der (vi­su­a­li­se­ring: Ar­ki­tekt­fir­ma­et Erik Brandt Dam og team).

Syd­vest for Vi­borg er ud­sig­ten så god, at man un­der den kla­re for­års­him­mel kan se 800 år til­ba­ge i ti­den. Gen­nem de sid­ste fem år har et part­ner­skab mel­lem A.P. Møl­ler Fon­den, Na­tursty­rel­sen, Kul­tursty­rel­sen og Vi­borg Kom­mu­ne nem­lig re­stau­re­ret om­rå­det De fem Hal­der, som har væ­ret åsted for mindst fem hi­sto­ri­ske an­læg som mid­delal­der­bor­ge og her­re­går­de si­den 1200 og frem til nutiden.

Re­stau­re­rings­pro­jek­tet hand­ler om dan­marks­hi­sto­ri­en, men er sam­ti­dig ud­tryk for en mo­der­ne ten­dens. Pro­jek­tet er nem­lig blot ét af man­ge ak­tu­el­le part­ner­ska­ber mel­lem pri­va­te fon­de og of­fent­li­ge myn­dig­he­der. Og part­ner­ska­bet med A.P. Møl­ler Fon­den i sty­re­grup­pen og byg­her­re­grup­pen by­der på me­re end de 50 mio. kr., som fon­den har be­vil­get til pro­jek­tet, for­tæl­ler vi­ce­di­rek­tør Sig­ne Nep­per Lar­sen fra Naturstyrelsen:

Vi kom­mer med hver vo­res styr­ker. Det gi­ver no­get sy­ner­gi, at man går sam­men om det.

Sig­ne Nep­per Lar­sen – vi­ce­di­rek­tør, Naturstyrelsen

“For ek­sem­pel sky­der A.P. Møl­ler Fon­den pro­jekt­res­sour­cer ind og står og­så for at sam­ar­bej­de med ar­ki­tek­ter­ne, for det er jo ik­ke no­get, vi som sty­rel­se har den sto­re fag­li­ge for­stand på. Mens vi ta­ger os af land­skabs­vær­di­er­ne og na­tur­vær­di­er­ne i om­rå­det, og Vi­borg Kom­mu­ne har fo­kus på, at be­folk­nin­gen kan bru­ge om­rå­det re­kre­a­tivt. Så vi kom­mer med hver vo­res styr­ker. Det gi­ver no­get sy­ner­gi, at man går sam­men om det,” si­ger Sig­ne Nep­per Larsen.

At pri­va­te fon­de bi­dra­ger med an­det og me­re end pen­ge i part­ner­skab med of­fent­li­ge myn­dig­he­der, frem­hæ­ver og­så Jes­per Frost Ras­mus­sen. Som borg­me­ster i Es­b­jerg står han i spid­sen for en kom­mu­ne med en lang tra­di­tion for at sam­ar­bej­de med bå­de små og sto­re fonde.

"Vo­res part­ner­ska­ber med fon­de hand­ler bå­de om pen­ge til at fi­nan­si­e­re nog­le af de pro­jek­ter og ind­sat­ser, vi har. Men de hand­ler ab­so­lut og­så om at kun­ne træk­ke på den vi­den og er­fa­ring, som nog­le fon­de har fra an­dre pro­jek­ter. Ge­ne­relt gi­ver part­ner­ska­ber­ne jo os no­get er­fa­ring, vi­den, og kva­li­fi­ce­re­de in­put ind i en pro­ces, som vi må­ske ik­ke selv vil­le kun­ne frem­skaf­fe, hvis ik­ke fon­de­ne var med,” si­ger Jes­per Frost Ras­mus­sen og næv­ner part­ner­ska­ber med Lauritzen Fon­den og Eg­mont Fon­den som kon­kre­te og ak­tu­el­le eksempler.

Uanede højder

Og­så den hidtil stør­ste en­kelt­stå­en­de fonds­be­vil­ling i Dan­mark har fi­nan­si­e­ret et of­fent­ligt-fonds­ligt part­ner­skab, nem­lig Steno Di­a­be­tes Cen­ter Co­pen­ha­gen. Ho­spi­ta­let fik en be­vil­ling på 2,95 mia. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den, da Re­gion Ho­ved­sta­den, No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo Nor­disk A/S i for­å­ret 2015 be­slut­te­de at ar­bej­de sam­men om at løf­te di­a­be­tesind­sat­sen på tværs af ak­tø­rer­ne i hovedstadsregionen.

Og part­ner­ska­bet med No­vo Nor­disk Fon­den og de øko­no­mi­ske mus­k­ler i fon­den, gi­ver Re­gion Ho­ved­sta­den helt sær­li­ge mu­lig­he­der, for­tæl­ler Al­lan Flyvb­jerg, der er cen­ter­di­rek­tør for Steno Di­a­be­tes Cen­ter Copenhagen.

“Do­na­tio­nen be­ty­der, at vi har en helt unik mu­lig­hed for på dansk grund at løf­te et om­rå­de, som vi i for­vej­en er go­de til, til ua­ne­de høj­der. Der­u­d­over kan er­fa­rin­ger­ne fra part­ner­ska­bet bli­ve en ’proof-of-con­cept’ for an­dre de­le af sund­heds­væ­se­net og an­dre kro­ni­ske syg­dom­me," si­ger Al­lan Flyvbjerg.

Transparens og god governance

Men selv­om part­ner­ska­bet mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den og No­vo Nor­disk Fon­den gi­ver unik­ke mu­lig­he­der, så har Al­lan Flyvb­jerg og­så mødt skep­ti­ske hold­nin­ger til den of­fent­li­ge-pri­va­te kon­stel­la­tion, der har til hu­se i et tid­li­ge­re pri­vat­ho­spi­tal i Gen­tof­te, som ind­til 1. ja­nu­ar 2017 var ejet af No­vo Nor­disk A/S. Her­ef­ter blev ho­spi­ta­let over­dra­get til Re­gion Ho­ved­sta­den som led i part­ner­skabs­af­ta­len mel­lem No­vo Nor­disk Fon­den og Re­gion Hovedstaden.

Jeg skal væ­re den før­ste til at si­ge, at der og­så har væ­ret kri­ti­ske røster.

Al­lan Flyvb­jerg – cen­ter­di­rek­tør, Steno Di­a­be­tes Cen­ter Copenhagen

"Jeg skal væ­re den før­ste til at si­ge, at der og­så har væ­ret kri­ti­ske rø­ster over, at en pri­vat, er­hvervs­dri­ven­de fond gi­ver så man­ge pen­ge til ét syg­doms­om­rå­de. Er I ik­ke sta­dig No­vo Nor­disk A/S i for­klæd­ning, spør­ger no­gen. Men det er vi jo ik­ke. Vi har tid­li­ge­re væ­ret ejet af No­vo Nor­disk A/S. Nu er vi ejet af Re­gion Ho­ved­sta­den. Vi har få­et en me­get stor do­na­tion fra No­vo Nor­disk Fon­den. Men vi føl­ger Re­gion Ho­ved­sta­dens nor­mer og ret­nings­linjer, og­så når vi sam­ar­bej­der med li­fe sci­en­ce-in­du­stri­en, samt når vi or­di­ne­rer me­di­cin. Men det er ba­re for at si­ge, at der og­så har væ­ret en bag­si­de af me­dalj­en,” si­ger Al­lan Flyvbjerg.

Net­op for at und­gå mi­stan­ke om fa­vo­ri­se­ring af de pri­va­te part­ne­re, har part­ner­ska­bet fra star­ten væ­ret nø­je til­ret­telagt med fo­kus på trans­pa­rens og governance.

“Vi har gjort rig­tig me­get ud af at få en trans­pa­rent gover­nan­ce-mo­del på plads. Vo­res be­sty­rel­se, som jeg som di­rek­tør re­fe­re­rer til, er der­for sat sam­men på en gan­ske be­stemt må­de. Re­gion Ho­ved­sta­dens kon­cern­di­rek­tør, Svend Hart­ling, er for­mand for be­sty­rel­sen. Der­u­d­over er der en bred sam­men­sæt­ning af re­præ­sen­tan­ter fra et af re­gio­nens øv­ri­ge ho­spi­ta­ler, uni­ver­si­te­ter, kom­mu­ner, me­d­ar­bej­der­ne, per­so­ner med di­a­be­tes og der­u­d­over No­vo Nor­disk Fon­den. På den må­de har vi en åben og trans­pa­rent pro­ces for alt, hvad der bli­ver be­slut­tet og be­vil­get pen­ge til,” si­ger Al­lan Flyvb­jerg og fortsætter:

“I og med re­gio­nens kon­cern­di­rek­tør er for­mand, så re­fe­re­rer han di­rek­te ind til det po­li­ti­ske ni­veau i Re­gion Ho­ved­sta­den. Det er net­op for at und­gå kri­ti­ske rø­ster om, at der ik­ke er trans­pa­rens el­ler armslæng­de. Men selv dét at No­vo Nor­disk Fon­den sid­der med i be­sty­rel­sen blev op­rin­de­lig pro­ble­ma­ti­se­ret af en ræk­ke kri­ti­ke­re. Nu ef­ter en år­ræk­ke er det ble­vet ac­cep­te­ret, nok og­så for­di man kan se, at det fo­re­går med god gover­nan­ce,” si­ger Al­lan Flyvbjerg.

Kan være ressourcekrævende

Hos bå­de Na­tursty­rel­sen og Es­b­jerg Kom­mu­ne er det ik­ke så me­get trans­pa­rens og gover­nan­ce, men til gen­gæld over­vej­el­ser om res­sour­cer, der lig­ger først for, når de skal pe­ge på ulem­per el­ler ri­si­ci ved de of­fent­lig-fonds­li­ge part­ner­ska­ber. Beg­ge pe­ger dog på, at part­ner­ska­ber med fon­de til­fø­rer langt me­re vær­di, end de koster.

“Først og frem­mest skal man jo væ­re vaks ved ha­velå­gen, når mu­lig­he­den for et part­ner­skab by­der sig. Men det er klart, at det kræ­ver og­så, at man i kom­mu­nen ik­ke ba­re sprin­ger på hvad som helst. Man skal af­ve­je, om det pas­ser ind,” si­ger Jes­per Frost Ras­mus­sen og for­kla­rer, at kom­mu­nen al­tid må af­ve­je, hvor man­ge fond­s­part­ner­ska­ber, den kan hånd­te­re ad gangen.

Hvis man tror at fon­den ba­re skri­ver en check, så har man nok mis­for­stå­et processen.

Jes­per Frost Ras­mus­sen – borg­me­ster, Es­b­jerg Kommune

“Hvis man tror at fon­den ba­re skri­ver en check, så har man nok mis­for­stå­et pro­ces­sen. For det kræ­ver og­så en hel del res­sour­cer fra kom­mu­nens si­de at ind­gå i så­dan nog­le sam­ar­bej­der. Og der­for skal man selv­føl­ge­lig væ­re klar til det og tro på, at det er dén ind­sats, vi skal fo­ku­se­re på i den kom­men­de tid,” si­ger Jes­per Frost Rasmussen.

Kon­kret pe­ger han på, at part­ner­ska­ber kan væ­re bå­de tids­kræ­ven­de og med­fø­re ek­stra bureaukrati.

“For­de­le­ne over­sti­ger klart ulem­per­ne. Men der er selv­føl­ge­lig no­get pro­ces­tid, som al­tid er en op­ga­ve og en ud­for­dring, når man ar­bej­der med fon­de, og hvor der er fle­re par­ter, som skal væ­re eni­ge om en ram­me og ha­ve den god­kendt i be­sty­rel­ser og by­råd un­der­vejs. Så er der og­så nog­le krav fra fon­de­ne om, hvor­dan man do­ku­men­te­rer og af­rap­por­te­rer, som og­så kan med­fø­re om­kost­nin­ger i pro­jek­tet, vi el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft. Men at kal­de det ulem­per er så me­get sagt,” si­ger Jes­per Frost Rasmussen.

I Na­tursty­rel­sens part­ner­ska­ber er det ty­pisk ud­gif­ter­ne til bå­de pro­jekt­le­del­se, drift og ved­li­ge­hold af part­ner­skabspro­jek­ter­ne, der gi­ver an­led­ning til over­vej­el­ser in­ter­nt i sty­rel­sen. For så­dan­ne ud­gif­ter vil fon­de­ne of­te ik­ke dæk­ke, når par­ter­ne har af­slut­tet sam­ar­bej­det, for­tæl­ler Sig­ne Nep­per Larsen.

“Som of­fent­lig in­sti­tu­tion er man rig­tig glad for de her fonds­mid­ler. Men man skal jo og­så vi­de, at det kræ­ver, at vi læg­ger en del pro­jekt­le­der­ti­mer hos os selv. Der­for spør­ger vi al­tid os selv: Har vi egent­lig råd til at mod­ta­ge den­ne her ga­ve el­ler det her sam­ar­bej­de? Det skal til­fø­re en ek­stra vær­di til vo­res ker­ne­op­ga­ve, for vi bru­ger jo selv­føl­ge­lig og­så rig­tig me­get tid på at få det til at lyk­kes,” si­ger Sig­ne Nep­per Larsen.

Politisk opbakning

Selv­om of­fent­lig-fonds­li­ge part­ner­ska­ber har si­ne spe­ci­fik­ke ud­for­drin­ger, så er det og­så en ar­bejds­form med så man­ge for­de­le, at bå­de Na­tursty­rel­sen og Es­b­jerg Kom­mu­ne me­get ger­ne skru­er op for den i fremtiden. 

“Vi hol­der le­del­ses­mæs­sigt et fuld­stæn­digt over­blik og ar­bej­der sy­ste­ma­tisk med at vi­de, hvil­ke fon­de, der er på vo­res om­rå­de. Vi får skabt nog­le go­de re­la­tio­ner til dem og hø­rer, om vi kan la­ve nog­le ting sam­men. Vi gør det og­så, for­di fon­de­ne jo byg­ger vi­den op og har nog­le fag­ka­pa­ci­te­ter, som vi og­så sy­nes er spæn­den­de at snak­ke med,” si­ger Sig­ne Nep­per Lar­sen og uddyber:

“Det hand­ler om at fin­de ud af, hvor der bor vi­den og vil­je til at gø­re no­get for det om­rå­de, som vi ar­bej­der med. For ik­ke at væ­re en luk­ket sty­rel­se er part­ner­ska­ber, bå­de med fon­de og an­dre, fuld­stæn­dig af­gø­ren­de for os. Vi får rig­tig me­get ud af det selv og kan må­ske end­da og­så la­ve pro­jek­ter, som vi el­lers ik­ke vil­le lyk­kes med,” si­ger Sig­ne Nep­per Larsen.

I Es­b­jerg Kom­mu­ne er der po­li­tisk op­bak­ning til at gø­re fon­de­ne til en tæt­te­re part­ner i frem­ti­dens ar­bej­de, for­tæl­ler Jes­per Frost Rasmussen.

“Helt klart. Vi har go­de er­fa­rin­ger med de pro­jek­ter og sam­ar­bej­der, vi har i gang. Så det er der bred po­li­tisk vel­vil­je til at for­føl­ge end­nu me­re. Men selv­føl­ge­lig der, hvor det gi­ver me­ning i for­hold til vo­res over­ord­ne­de stra­te­gi og vi­sion for kom­mu­nen,” si­ger Jes­per Frost Rasmussen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer