Annoncespot_img

Stadig stor forvirring om ligestillede formål

Mere end tre år efter Højesteret afsagde dom i sagen om Det Nissenske Familiefond kæmper både advokater og fondsbestyrelser med at forstå reglerne, siger forsker i fondsret på CBS Mark Ørberg. Læs hans guide til at fortolke fondens formål i overensstemmelse med loven og praksis.

”En af ud­for­drin­ger­ne i fonds­ret­ten er den ud­bred­te man­gel på rets­prak­sis og of­fent­lig­gjor­te sa­ger fra myn­dig­he­der­ne," si­ger fonds­for­sker ved CBS, Mark Ørberg.

Hvor­dan skal be­sty­rel­sen pri­o­ri­te­re ud­de­lin­ger mel­lem fle­re formål?

Hvor­for gæl­der vedtæg­tens ord ik­ke, når det el­lers ud­tryk­ke­ligt står, at be­sty­rel­sen selv må bestemme?

Hvor­dan skal man for­de­le ud­de­lin­ger­ne, hvis for­må­le­ne ik­ke er ligestillede?

De spørgs­mål gi­ver for ti­den sto­re pro­ble­mer for en ræk­ke fonds­be­sty­rel­ser og de­res advokater.

Som Fun­dats har be­skre­vet i ar­ti­kel­se­ri­en ’Hvad er for­må­let?’, har fle­re fon­de valgt at neg­li­ge­re et el­ler fle­re af de ud­de­lings­for­mål, der står nævnt i vedtæg­ter­ne, for i ste­det at op­nå stør­re ef­fekt på et el­ler fle­re an­dre uddelingsformål.

Of­te lig­ger der lan­ge og kva­li­fi­ce­re­de ud­de­lings­stra­te­gi­ske over­vej­el­ser bag be­sty­rel­sens valg. Og sam­ti­dig op­le­ver be­sty­rel­ser­ne, at de er på sik­ker grund, for­di de­res ad­vo­ka­ter har sagt god for be­sty­rel­sens prioritering.
Ik­ke de­sto min­dre er pri­o­ri­te­rin­ger­ne i fle­re til­fæl­de i strid med fondsretten.

Bå­de Ci­vilsty­rel­sen og Er­hvervs­sty­rel­sen er, iføl­ge Mark Ør­berg, op­mærk­som­me på pro­ble­met, som fyl­der en del i myn­dig­he­der­nes arbejde.

Han for­sker i fon­de og føl­ger myn­dig­he­der­nes ar­bej­de tæt.

Myn­dig­he­der­ne er ved at læg­ge et snit ef­ter 2019-dom­men om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fonds uddelinger

Mark Ør­berg – fonds­for­sker, CBS

”Jeg ser tegn på et sti­gen­de an­tal sa­ger med spørgs­mål om fon­de­nes ud­de­lin­ger. Myn­dig­he­der­ne er ved at læg­ge et snit ef­ter 2019-dom­men om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fonds ud­de­lin­ger, og de er ved at ba­lan­ce­re på den ene si­de be­skyt­tel­sen af fonds­for­må­le­ne og på den an­den si­de be­sty­rel­sens ret til at le­de fon­den,” si­ger Mark Ørberg.

Mange rådgivere misforstår

Mark Ør­berg for­tæl­ler, at fon­de­ne får me­get for­skel­lig rå­d­giv­ning af de­res rå­d­gi­ve­re, og at der og­så blandt for­sker­ne er dis­kus­sion om, hvor­dan reg­ler­ne skal forstås.

”Mit ind­tryk er, at ik­ke al­le rå­d­gi­ve­re fuldt ud for­står reg­ler­ne og bag­grun­den for reg­ler­ne. Reg­len om li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål har bag­grund i plig­ten til sag­ligt og loy­alt at va­re­ta­ge de stif­ter­fast­sat­te fonds­for­mål. Al­le­re­de in­den fonds­lo­ve­ne skul­le for­må­let an­gi­ves ud­tryk­ke­ligt. Stif­ter kun­ne ik­ke blot over­la­de fuld diskre­tion til bestyrelsen.”

Mark Ør­berg ser ik­ke no­gen nem­me løs­nin­ger for fonds­be­sty­rel­ser med tve­ty­di­ge vedtægts­be­stem­mel­ser. Han vil dog ger­ne kom­me med ”fi­re for­sim­p­le­de trin”, som be­sty­rel­ser med for­del kan gen­nem­gå sam­men med de­res rådgivere.

Trin 1: Prioriterede eller ligestillede

Det før­ste trin hand­ler om for­skel­len mel­lem pri­o­ri­te­re­de for­mål og li­ge­stil­le­de formål.

”Først kan man se på ord som pri­mæ­re el­ler se­kun­dæ­re og så­kald­te for­de­lings­in­di­ka­tio­ner el­ler for­de­lings­nøg­ler. El­ler ord som ’her­un­der’ el­ler ’der­i­blandt’. Her har stif­ter klart vist in­ten­tio­nen om, at be­sty­rel­sen skul­le ha­ve stør­re el­ler min­dre fri­hed til at pri­o­ri­te­re,” si­ger Mark Ørberg.

Hvis stif­ter ik­ke til­stræk­ke­lig klart i vedtæg­ten har vist en in­ten­tion om pri­o­ri­te­ring, så er for­må­le­ne nor­malt li­ge­stil­le­de. Det­te er prak­sis i beg­ge fondsmyn­dig­he­der: En­ten frem­går der en for­de­lings­an­vi­sen­de pri­o­ri­te­ring af for­må­le­ne, el­ler og­så er for­må­le­ne li­ge­stil­le­de. I sær­li­ge til­fæl­de kan do­ku­men­ter knyt­tet til fon­dens op­ret­tel­se dog få be­tyd­ning for for­tolk­nin­gen af vedtægten.

Trin 2: Bestyrelsens frie skøn

Det an­det trin hand­ler om even­tu­el­le be­myn­di­gel­ser til be­sty­rel­sen. Hvis vedtæg­ter­ne si­ger, at be­sty­rel­sen selv kan be­stem­me for­de­lin­gen, er der ef­ter hø­jeste­rets­prak­sis ik­ke ta­le om en pri­o­ri­te­ring af for­må­le­ne. Der­med er de ligestillede.

”Det sam­me gæl­der nok, hvis for­må­le­ne i prin­cip­pet frem­står pri­o­ri­te­re­de, men hvor der i for­må­let sam­ti­dig er fri mu­lig­hed for be­sty­rel­sen til at fravi­ge stif­ters pri­o­ri­te­ring,” ud­dy­ber Ørberg.

”Jeg for­står godt be­sty­rel­ser­nes og stif­ter­nes fru­stra­tio­ner. Der står jo i vedtæg­ten, at be­sty­rel­sen be­stem­mer selv. Men den juri­di­ske be­grun­del­se og tra­di­tion er egent­lig for­nuf­tig nok, for­di der ef­ter fonds­lo­ve­ne er græn­ser for, hvor stor fri­hed man kan over­la­de til en be­sty­rel­se. Og så­dan var det og­så før fonds­lo­ve­ne, selv om det ik­ke al­tid blev håndhævet.”

Ør­berg for­kla­rer, at reg­len om li­ge­stil­le­de for­mål skal ses i sam­men­hæng med skat­te- og af­gifts­reg­ler­ne. Nog­le fon­de har f.eks. få­et skat­te­pri­vil­e­gi­er på grund af de­res al­men­nyt­ti­ge formål.

Der­for kan der op­stå pro­ble­mer, hvis man kun ud­de­ler til fa­mi­lie­for­må­let. Mark Ør­berg frem­hæ­ver et mu­ligt be­hov for at øge fo­kus på fon­dens fak­ti­ske be­hand­ling hos skat­te­myn­dig­he­der­ne, da fon­den blev oprettet.

Trin 3: Behandlingen hos Skat

Nog­le fon­de har bå­de et fa­mi­lie­for­mål og et al­men­nyt­tigt for­mål og er der­for fon­de med så­kaldt blan­de­de for­mål. I den­ne ty­pe fon­de bør be­sty­rel­sen se på, om stif­ter fik en del­vis fri­ta­gel­se fra be­ta­ling af af­gift ved op­ret­tel­sen, for­kla­rer Mark Ørberg

”Hvis man fik fri­ta­gel­se, og for­må­le­ne ik­ke er pri­o­ri­te­re­de af stif­ter, vil­le jeg som be­sty­rel­se sig­te ef­ter at ud­de­le no­gen­lun­de li­ge­ligt til de to for­mål,” si­ger Mark Ørberg.

Hvis man der­i­mod ik­ke i sin tid fik fri­ta­gel­se for af­gift, har man iføl­ge Mark Ør­berg nog­le stær­ke ar­gu­men­ter for i hø­je­re grad at pri­o­ri­te­re for­må­le­ne. Her ta­ler fonds­lo­ve­nes for­ar­bej­der nem­lig for en min­dre streng til­gang fra myn­dig­he­der­nes side.

”Man kan i hvert fald ar­gu­men­te­re for, at hvis stif­ter har be­talt fuld af­gift i en blan­det fond, er det en in­di­ka­tion på, at stif­ter vil­le pri­o­ri­te­re familieformålet.”

Trin 4: Saglige uddelingsbehov

Det fjer­de trin er det mest vanskelige.

Selv hvis for­må­le­ne er li­ge­stil­le­de, kan der væ­re go­de grun­de til ik­ke at ud­de­le no­gen­lun­de ligeligt.

”Jeg har i min af­hand­ling over man­ge si­der be­skre­vet, hvad fondsmyn­dig­he­der­ne og dom­sto­le­ne må for­ven­tes at an­se for go­de grun­de. F.eks. vil små og mel­lem­sto­re fon­de nok ret nemt kun­ne pe­ge på et sag­ligt ud­de­lings­be­hov, som på grund af fon­dens ka­pi­tal­for­hold ale­ne kan imø­de­kom­mes ved en klar pri­o­ri­te­ring af ét ud­de­lings­for­mål,” si­ger Mark Ørberg.

Det er iføl­ge Mark Ør­berg vig­tigt at se de fi­re trin som me­re over­ord­ne­de over­vej­el­ser og an­be­fa­lin­ger, og han un­der­stre­ger be­ho­vet for al­tid at sø­ge kon­kret rå­d­giv­ning. Dog bør be­sty­rel­ser­ne væ­re op­mærk­som­me på, at selv rå­d­gi­ve­re kan ha­ve ud­for­drin­ger på det fonds­ret­li­ge område.

”En af ud­for­drin­ger­ne i fonds­ret­ten er den ud­bred­te man­gel på rets­prak­sis og of­fent­lig­gjor­te sa­ger fra myn­dig­he­der­ne. Rå­d­gi­ve­re og os an­dre har me­get lidt at læ­ne sig op ad,” si­ger Mark Ør­berg og op­for­drer kraf­tigt er­hvervs­mi­ni­ste­ren og ju­stits­mi­ni­ste­ren i en kom­men­de re­ge­ring til at pri­o­ri­te­re en lovæn­dring med præ­ci­se­ring af reg­ler­nes anvendelse.

Ka­pi­tel 10 i Mark Ør­bergs af­hand­ling ’Fonds­ret­ten og den le­ven­de vedtægt’ er de­di­ke­ret til pro­blem­stil­lin­gen om li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål. Af­hand­lin­gen er ud­gi­vet af Djøf For­lag i 2022.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer