Hver anden almene fond udbetaler ikke vederlag til bestyrelsen

Ny undersøgelse fra Civilstyrelsen kaster lys over bestyrelsesvederlagene og tidsforbruget i de almene fonde. 56 procent af fondene udbetaler ikke bestyrelsesvederlag til bestyrelsen. Undersøgelsen giver svar på, hvor højt et gennemsnitligt bestyrelseshonorar per time bør være, hvis det skal anses som sædvanligt.

Direktørlønninger
Be­sty­rel­ser­nes ho­nora­rer va­ri­e­rer blandt an­det ef­ter fon­dens stør­rel­se. Den bedst løn­ne­de be­sty­rel­se får et sam­let ve­der­lag på 2,6 mil­li­o­ner kro­ner. I den ene en­de af ska­la­en fin­der vi en be­sty­rel­se, som i alt får 600 kro­ner om året.

Det er næp­pe mu­lig­he­den for at hø­ste et ve­der­lag, der er den væ­sent­lig­ste driv­kraft for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de al­me­ne dan­ske fonde.

I hvert fald vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra Ci­vilsty­rel­sen, at stør­ste­delen af de al­me­ne fon­de slet ik­ke ud­be­ta­ler no­get ve­der­lag til med­lem­mer­ne af bestyrelsen.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen, der er ba­se­ret på 551 be­sva­rel­ser ud af 1.152 ud­send­te spør­ge­ske­ma­er, er der ik­ke no­get ho­norar til be­sty­rel­sen i 56 pro­cent af de al­me­ne fon­de, mens der går pen­ge ind på kon­to­en til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i 44 pro­cent af fondene.

For de fon­de, som ud­be­ta­ler be­sty­rel­ses­ve­der­lag, lig­ger den gen­nem­snit­li­ge ti­me­løn per be­sty­rel­ses­med­lem an­no 2022 på 863 kroner.

Bag gen­nem­snit­stal­let gem­mer sig en­dog me­get sto­re for­skel­le på, hvad det ud­lø­ser at sid­de i en al­men fonds be­sty­rel­se. I den ene en­de af ska­la­en fin­der vi en be­sty­rel­se, som i alt får 600 kro­ner om året, mens top­sco­re­ren blandt re­spon­den­ter­ne er en be­sty­rel­se, der mod­ta­ger et år­ligt ve­der­lag på knap 2,6 mil­li­o­ner kroner.

Ci­vilsty­rel­sen har og­så un­der­søgt, om stør­rel­sen på det ve­der­lag, som de for­skel­li­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer mod­ta­ger, va­ri­e­rer – ty­pisk ved, at for­mand og/eller næst­for­mand får et hø­je­re ve­der­lag end de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Det gæl­der for lidt over halv­de­len af fon­de­ne, 55 procent.

Un­der­sø­gel­sen ka­ster end­vi­de­re lys på, hvor me­get tid be­sty­rel­ses­ar­bej­det i en al­men fond kræ­ver. Sva­ret er gen­nem­snit­ligt 19 ti­mer om året.

Ci­vilsty­rel­sen har øn­sket at un­der­sø­ge, hvad et sæd­van­ligt be­sty­rel­ses­ve­der­lag er i ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så­le­des at sty­rel­sen frem­over har end­nu bed­re for­ud­sæt­nin­ger for at an­ven­de fonds­lo­vens pa­ra­graf 18 som led i sit fonds­ret­li­ge tilsyn

Ci­vilsty­rel­sen

De fle­ste be­sty­rel­ses­med­lem­mer bru­ger en­ten 0-10 ti­mer (46 pro­cent) el­ler 11-20 ti­mer (29 pro­cent). Hvert fjer­de be­sty­rel­ses­med­lem, 24 pro­cent, op­gør tids­for­bru­get til 21 ti­mer el­ler der­over per år.

Be­sty­rel­ser­ne har i de fle­ste al­me­ne fon­de en ad­mi­ni­stra­tor, di­rek­tør el­ler lig­ne­de til at lø­se de ad­mi­ni­stra­ti­ve op­ga­ver i fonden.

Det er til­fæl­det i 62 pro­cent af fon­de­ne, mens 38 pro­cent ik­ke har en så­dan funktion.

Relevant for fondsudvalget

Det pri­mæ­re for­mål med un­der­sø­gel­sen har væ­ret at un­der­sø­ge, hvad et sæd­van­ligt be­sty­rel­ses­ve­der­lag er i ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Ef­ter fonds­lo­vens pa­ra­graf 18, stk. 1, må ve­der­lag til be­sty­rel­ses­med­lem­mer ik­ke over­sti­ge, hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets om­fang. Og ef­ter fonds­lo­vens pa­ra­graf 18, stk. 3, kan Ci­vilsty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed ned­sæt­te et ve­der­lag, der fin­des for højt.

”Ci­vilsty­rel­sen har øn­sket at un­der­sø­ge, hvad et sæd­van­ligt be­sty­rel­ses­ve­der­lag er i ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, så­le­des at sty­rel­sen frem­over har end­nu bed­re for­ud­sæt­nin­ger for at an­ven­de fonds­lo­vens pa­ra­graf 18 som led i sit fonds­ret­li­ge til­syn,” frem­går det af undersøgelsen.

Un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter vil så­le­des ind­gå i Ci­vilsty­rel­sens frem­ti­di­ge vur­de­rin­ger af et sæd­van­ligt be­sty­rel­ses­ho­norar. Re­sul­ta­ter­ne vil, skri­ver sty­rel­sen, og­så væ­re re­le­van­te for det ud­valg, som ju­stits­mi­ni­ste­ren har ned­sat til re­vi­sion af fondsloven.

Det er tred­je gang, at Ci­vilsty­rel­sen un­der­sø­ger be­sty­rel­ses­ve­der­la­get i al­me­ne fon­de. De fo­re­gå­en­de un­der­sø­gel­ser, der er fra 2003 og 2006, ad­skil­ler sig dog fra den nye ved at væ­re ba­se­ret på en stikprø­ve­mæs­sig gen­nem­gang af regn­ska­ber. Der­u­d­over var an­tal­let af al­me­ne fon­de en del la­ve­re i de to tid­li­ge­re undersøgelser.

He­le un­der­sø­gel­sen kan læ­ses på Ci­vilsty­rel­sens hjemmeside

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer