Annoncespot_img

Direktørnetværk forhandlede mindre bøvlet fondsstatistik igennem hos ministerier

Fondenes direktørnetværk satte sidste år hælene i overfor tre ministerier, der ønskede de­tal­jerede tal om fondsbevillingerne. I dialog med fondene er der nu skabt en bredere og mindre bureaukratisk model for indberetninger. Den 30. juni dokumenterer Danmarks Statistik for første gang danske fondes uddelinger fordelt på en række områder. ”Men der er tale om indberetninger, der ikke skaber værdi, men er tomme kalorier i forhold til fondenes uddelingsaktiviteter,” lyder kritikken fra Industriens Fond.

Fondsstatistik

Ef­ter godt et års for­sin­kel­se præ­sen­te­rer Dan­marks Sta­ti­stik om få uger den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over dan­ske fon­des ud­de­lin­ger in­den for en ræk­ke al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål i sam­fun­det. Pro­jek­tet blev dog i før­ste om­gang brem­set af fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket, der si­den har væ­ret i tæt di­a­log med tre mi­ni­ste­ri­er og Dan­marks Sta­ti­stik om at la­ve en enk­lere ind­be­ret­ning, som bed­re af­spej­ler mang­fol­dig­he­den i fon­de­nes indsatsområder.

Bed­re tal­mæs­sig do­ku­men­ta­tion for fon­de­nes ud­de­lin­ger har væ­ret et øn­ske fra blandt an­dre Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­nova­tion og So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et, som og­så har med­fi­nan­si­e­ret projektet.

”Vi hav­de i sam­ar­bej­de med de tre mi­ni­ste­ri­er la­vet et ud­kast til ske­ma og ind­kaldt til et mø­de med re­præ­sen­tan­ter fra fon­de­ne sid­ste som­mer, hvor vi egent­lig var klar til at gå i luf­ten. Det vi­ste sig dog, at sta­ti­stik­ken for nog­le fon­de kan væ­re kræ­ven­de at ind­be­ret­te til, især før­ste gang. Der­for blev det ud­sat og vi gik i gang med at la­ve et nyt spør­ge­ske­ma i sam­ar­bejde med fon­de­ne,” si­ger vi­ce­kon­tor­chef i Dan­marks Sta­ti­stik Claus W. Andersen.

Fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket ned­sat­te en ar­bejds­grup­pe be­stå­en­de af me­d­ar­bej­de­re fra ot­te fon­de, som sam­men med em­beds­mænd fra de tre mi­ni­ste­ri­er og Dan­marks Sta­ti­stik har ar­bej­det med det spør­ge­ske­ma, som fon­de­ne skul­le be­sva­re før­ste gang se­ne­st den 13. marts i år.

Da­ta til sta­ti­stik­ken er ind­sam­let med bag­grund i lov om Dan­marks Sta­ti­stik, hvil­ket blandt an­det be­ty­der at der er ta­le om tvung­ne ind­be­ret­nin­ger fra de ca. 300 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som er på­lagt at deltage.

”Vi har ud­truk­ket en stikprø­ve af fon­de ba­se­ret på sid­ste års ud­de­lin­ger. Vi ta­ger al­le de sto­re fon­de og en lil­le stikprø­ve af re­sten. Det sker ud fra den be­tragt­ning, at der ik­ke lig­ger så me­get ude i ha­len af de man­ge min­dre fon­de,” si­ger Claus W. Andersen.

Mindre fonde med i tankerne

Fra fon­de­nes si­de har der væ­ret fo­kus på, at ind­be­ret­nin­gen ik­ke bli­ver for bu­reau­kra­tisk, og at rapporterings­kravene ta­ger ud­gangs­punkt i de op­lys­nin­ger, som fon­de­ne i for­vej­en lig­ger in­de med.

”Vi skal ik­ke be­gyn­de at la­ve en ind­be­ret­ning, der gør at fon­de­ne skal be­la­ste bevillings­mod­tagerne med yder­li­ge­re in­for­ma­tions­krav for at kun­ne sva­re på sta­ti­stik­ken. Det vil­le sim­pelt­hen væ­re for bu­reau­kra­tisk,” si­ger ana­ly­se­chef i Re­al­da­nia Hen­rik Ma­hn­cke, der har stå­et i spid­sen for ar­bejds­grup­pen un­der fondsdirektørnetværket.

Ar­bejds­grup­pen har des­u­den ar­bej­det for at sik­re, at sta­ti­stik­ken gi­ver et dæk­ken­de bil­le­de af de man­ge for­skel­li­ge uddelings­områder, som fon­de­ne ar­bej­der for via de­res støt­te til almen­nyttige og vel­gø­ren­de for­mål i samfundet.

”Det har væ­ret vig­tigt for fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket og for ar­bejds­grup­pen, at det ik­ke bli­ver en sta­ti­stik, der kun be­skri­ver de tre mi­ni­ste­ri­ers om­rå­de. Vi vil hel­le­re ha­ve en ho­ri­son­tal stati­stisk, der bredt vi­ser de man­ge for­skel­li­ge om­rå­der, som fon­de­ne ar­bej­der på sna­re­re end en dyb ver­ti­kal sta­ti­stik, der for ek­sem­pel si­ger no­get me­get de­tal­je­ret om forsknings­området,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Selv­om fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket pri­mært be­står af sto­re fon­de med ud­de­lin­ger over 20 mio. kr. om året, har det væ­ret vig­tig for net­vær­ket og­så at re­præ­sen­te­re de min­dre fon­des inter­es­ser i arbejdet.

”Vi har jo in­gen fonds­for­e­ning, hvor de små fon­de og­så kan bli­ve ori­en­te­ret. I ar­bejds­grup­pen har vi haft et me­get stort fo­kus på at gø­re ind­be­ret­nin­gen en­kel og sim­pel. Så det kan godt væ­re, at de min­dre fon­de ik­ke har væ­ret med i ar­bejds­grup­pen, men de har i høj grad væ­ret med i vo­res tan­ker, for­di vi har ar­bej­det på at la­ve et ske­ma som er bredt, men som ik­ke er me­get de­tal­je­ret. Det rum­mer og­så en grad af fri­vil­lig­hed, så der er mu­lig­hed for at gå i dyb­den, hvis man øn­sker det. Det har vi gjort me­get be­vidst for at und­gå, at man sid­der som en min­dre fond og sim­pelt­hen ik­ke har de in­for­ma­tio­ner, der kræ­ves for at ud­fyl­de ske­ma­et,” si­ger Hen­rik Ma­hn­cke, der me­ner, at ar­bej­det har re­sul­te­ret i en bed­re sta­ti­stik end det, der op­rin­de­ligt var på tegnebrættet.

Og­så i Dan­marks Sta­ti­stik er der til­freds­hed med pro­ces­sen og sam­ar­bej­det med direktør­net­værket og arbejdsgruppen.

”Fon­de­ne har væ­ret me­get be­hjæl­pe­li­ge med at la­ve vej­led­nin­ger til vo­res spør­ge­ske­ma og med at de­fi­ne­re de for­skel­li­ge for­mer for ud­de­lin­ger i ind­beretningen. Det har væ­ret en me­get kon­struk­tiv pro­ces. Vi er gå­et fra no­get, der er væ­sent­ligt me­re de­tal­je­ret til en me­re en­kel ind­be­ret­ning i dag,” si­ger Claus Wer­ner An­der­sen fra Dan­marks Statistik.

Generaliseret uddelingsbegreb

Det er dog ik­ke al­le fon­de, der er til­fred­se med det bil­le­de af Fonds­dan­mark, der bli­ver teg­net, når den før­ste år­gang af fonds­sta­ti­stik­ken bli­ver præ­sen­te­ret den 30. juni.

”Ad­mi­ni­stra­ti­ve krav er helt i or­den, når det dre­jer sig om myn­dig­he­der­nes re­gu­le­ring af om­rådet. Men i for­hold til re­gi­stre­rin­ger i Dan­marks Sta­ti­stik er der ta­le om ind­be­ret­nin­ger, der ik­ke ska­ber vær­di, men er tom­me kal­o­ri­er i for­hold til fon­de­nes ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter. Når det i en el­ler an­den grad er af hen­syn til forsk­ning, me­ner jeg, at for­sker­ne selv skal væ­re me­re ak­ti­ve og ori­en­te­re sig di­rek­te om fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter i ste­det for no­get sta­ti­stik ud fra et gene­raliseret ud­de­lings­be­greb,” si­ger di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Mads Lebech.

Han un­der­stre­ger, at han i høj grad går ind for trans­pa­rens, og at In­du­striens Fond har le­vet op til an­be­fa­lin­ger­ne om trans­pa­rens al­le­re­de før an­be­fa­lin­ger­ne trå­d­te i kraft, samt at al­le op­lys­nin­ger om fon­den og dens ud­de­lin­ger er frit til­gæn­ge­li­ge. Han me­ner dog ik­ke, at In­du­stri­ens Fonds al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de in­den for er­hverv­s­ud­vik­ling, in­nova­tion og iværk­sæt­te­ri er dæk­ket ind i den nye sta­ti­stik. Fon­den ud­de­ler år­ligt om­kring 100 mio. kr.

”Di­lem­ma­et med sta­ti­stik er, at der op­står nog­le ka­te­go­ri­se­rin­ger, som ik­ke nød­ven­dig­vis er be­skri­ven­de, og vi er i In­du­stri­ens Fond nog­le af dem, der ik­ke kan se os selv i de de­fi­ni­tio­ner, der lig­ger i in­drap­por­te­rin­gen. Vi har sva­ret ef­ter bed­ste ev­ne, men det vil ik­ke gi­ve et dæk­kende bil­le­de af vo­res ak­ti­vi­tets­om­rå­der, så hvis man vil ha­ve det, så må man gå ind på vo­res hjem­mesi­de,” si­ger Mads Le­bech, der selv sad med i erhvervsfondsudvalget.

En af de for­ske­re, som har be­skæf­ti­get sig med den sam­funds­mæs­si­ge be­tyd­ning af fon­de­nes ud­de­lin­ger in­den for­skel­li­ge for­måls­om­rå­der, er pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er på CBS.

Han me­ner, at sta­ti­stik­ken tje­ner et bre­de­re for­mål end hen­sy­net til fonds­forsk­nin­gen. Ik­ke mindst er den vig­tig for fon­de­ne selv.

”Til­gæn­ge­li­ge og sam­men­lig­ne­li­ge op­lys­nin­ger om fon­des ud­de­lin­ger er ik­ke kun vig­ti­ge for for­ske­re, men og­så for sam­funds­bor­ge­re i al al­min­de­lig­hed. Det hand­ler om trans­pa­rens, og der­for er tro­vær­dig sta­ti­stik og­så i fon­de­nes egen in­ter­es­se, da der el­lers let kan op­stå myter om ’sten­ri­ge og skat­te­be­gun­sti­ge­de pen­ge­pu­ge­re’ og an­dre mis­for­stå­el­ser, der med jæv­ne mel­lem­rum fin­der vej til nyheds­me­di­er og po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re,” si­ger han.

Tvang får de sidste med

An­ker Brink Lund har tid­li­ge­re væ­ret i di­a­log med Dan­marks Sta­ti­stik for at un­der­sø­ge mu­lighederne for at la­ve sta­ti­stik på bag­grund af de op­lys­nin­ger, som i for­vej­en til­går myndig­he­der­ne. Her har et af pro­ble­mer­ne net­op væ­ret at få vi­den om for­de­lin­gen af ud­de­lin­ger på ind­sats­om­rå­der. Des­u­den lø­ser den nye tvung­ne ind­be­ret­ning og­så det pro­blem, at en­kel­te fon­de har haft tra­di­tion for at for­hol­de sig me­get luk­ket til omverdenen.

”Ef­ter ned­læg­gel­sen af fonds­re­gi­ste­ret i 1991 har vi væ­ret hen­vist til at hen­te op­lys­nin­ger fra hver en­kelt fond, og da man reg­ner med, at der er 14.000 af dem, er det i prak­sis en umu­lig op­ga­ve. For­ske­re er der­for nødt til at ar­bej­de med min­dre stikprø­ver, som de fle­ste fon­de da og­så ger­ne bi­dra­ger til. Men hi­sto­risk set er der en hånd­fuld af de me­get sto­re bi­drag­y­de­re, der ka­te­go­risk næg­ter at stil­le ud­de­lings­da­ta til rå­dig­hed. Det rå­der den ob­liga­to­ri­ske sta­ti­stik nu bod på,” si­ger An­ker Brink Lund, der sam­ti­dig­hed har for­stå­el­se for, at det kan væ­re en om­fat­ten­de op­ga­ve at ud­fyl­de det spør­ge­ske­ma, der lig­ger til grund for statistikken.

”Jeg kan godt for­stå, at fon­de med man­ge for­skel­li­ge for­mål fin­der ind­be­ret­nings­kra­vet for de­tal­je­ret. Ud fra hen­sy­net til sam­funds­mæs­sig trans­pa­rens vil­le det nok væ­re til­stræk­ke­ligt blot at stan­dar­di­se­re de ud­de­lings­op­lys­nin­ger, som al­le­re­de er ob­liga­to­ri­ske i erhvervs­fonds­loven, og ud­bre­de dem til re­sten af fonds­ver­de­nen. På det grund­lag kun­ne man så genop­ret­te Fonds­re­gi­ste­ret, hvor al­le hjem­le­de da­ta for den en­kel­te fond ba­re skul­le ind­be­ret­tes på en A4-si­de,” si­ger han.

De cir­ka 300 fon­de som del­ta­ger i ind­be­ret­nin­gen hav­de frist den 13. marts. Iføl­ge Claus W. An­der­sen var det dog ik­ke al­le fon­de­ne, der hav­de gen­nem­ført ind­be­ret­nin­gen på det tids­punkt, og det har der­for væ­ret nød­ven­digt at ryk­ke fle­re fon­de. Dan­marks Sta­ti­stik har dog ik­ke øn­sket at op­ly­se, om den som sta­ti­stik­myn­dig­hed har gjort brug af de sanktions­mu­lig­heder, der lig­ger i loven om Dan­marks Statistik.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Arbejdsgruppe

Den reviderede ind­beretnings­model til en ny fonds­statistik blev udviklet i et samarbejde mellem fonds­direktør­netværket, Kultur­­mini­steriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Social­ministeriet samt Danmarks Statistik.

Følgende fonde deltog i arbejdsgruppen under fonds­direktør­netværket:

  • A.P. Møller Fonden
  • Carlsbergfondet
  • Egmont Fonden
  • Nordea-fonden
  • Novo Nordisk Fonden
  • Realdania
  • Villum Fonden / Velux Fonden

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer