Annoncespot_img

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

KU’s rektor Henrik Wegener har trukket sig som ny fondsdirektør som følge af bestyrelsens ved­tægts­stri­di­ge fonds­ledelse. Samtidig har både revisor og fonds­til­synet i Frederiks­berg Kommune svigtet deres ansvar i sagen om fonden Fjerde Maj Kollegiet. ”Erhvervs­styrelsen bør bede om en rede­gørelse fra Frederiks­berg Kommune,” siger professor Søren Friis Hansen.

Frederiksberg Rådhus (foto: Janus Moos)
Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg blev i 1986 und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven på be­tin­gel­se af, at Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne på­tog sig et grun­digt fonds­rets­ligt til­syn med fon­den. Men det er i en læn­ge­re år­ræk­ke ik­ke sket. Nu ar­bej­der kom­mu­nen på at få styr på til­sy­net og om der fin­des lig­nen­de sa­ger (fo­to: Ja­nus Moos).

På grund af vedtægts­stri­dig fonds­le­del­se i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et måt­te KU’s rek­tor Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re i den­ne må­ned træk­ke sig fra en stil­ling som fonds­le­der og efor, som han skul­le ha­ve til­t­rå­dt se­ne­re i år. Med stil­lin­gen fulg­te en at­trak­tiv efor-lej­lig­hed i en æl­dre ejen­dom med egen ind­gang til Fre­de­riks­berg Have.

Men fon­den Fjer­de Maj Kol­le­giets pro­ble­mer med at over­hol­de sin egen fun­dats og de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger er ik­ke kun et pro­blem for fonds­be­sty­rel­sen med fhv. MF (K) Hel­le Sjel­le i spidsen.

Nu vi­ser det sig nem­lig, at fon­den svæ­ver i et juri­disk in­gen­mandsland, og at Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har svig­tet sin til­syns­for­plig­tel­se i for­hold til fon­den, der be­sid­der vær­di­ful­de kol­le­gie­e­jen­dom­me i hjer­tet af Fre­de­riks­berg. Fon­den er stif­tet som et hi­sto­risk min­des­mær­ke for Dan­marks fri­heds­kamp og mod­stands­be­væ­gel­sen un­der 2. Verdenskrig.

Kom­mu­nen skal blandt an­det sik­re, at fon­den kræ­ver en pas­sen­de hus­le­je af de stu­de­ren­de be­bo­e­re på kol­le­gi­et. Og kon­trol­le­re, at regn­ska­ber­ne over­hol­der kol­le­giets vedtægter.

Men kom­mu­nen er slet ik­ke klar over, at den er til­syn for fon­den og har der­for ik­ke ført kon­trol med hver­ken hus­le­je, bud­get­ter el­ler fon­dens vedtæg­ter og regn­ska­ber. Kom­mu­nen op­ly­ser, at den slet ik­ke er i be­sid­del­se af de se­ne­ste års regnskaber.

Hel­ler ik­ke re­visor har sør­get for at få fon­den på ret køl, og en af kon­se­kven­ser­ne af den ud­bred­te uvi­den­hed om de fonds­ret­li­ge vil­kår i så­vel fon­den som kom­mu­nen, er, at fonds­be­sty­rel­sen ik­ke er re­gi­stre­ret som re­el­le eje­re i hen­hold til hvid­va­s­k­loven. Reg­ler­ne om re­el­le eje­re er net­op ble­vet skær­pet og gi­ver myn­dig­he­der­ne mu­lig­hed for at tvangs­op­lø­se sel­ska­ber og fon­de, hvis ik­ke de re­gi­stre­rer sig.

Der­u­d­over står kol­le­gie­fon­den i dag i en si­tu­a­tion, hvor den re­elt ik­ke er un­der­lagt no­get til­syn, og det er sam­ti­dig helt uklart, hvil­ken de­tail­lov, der re­gu­le­rer fon­dens ak­ti­vi­te­ter. Fon­den er nem­lig en af de hund­red­vis af fon­de, som af for­skel­li­ge år­sa­ger er und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fondsloven.

Det be­ty­der dog ik­ke, at fon­den må væ­re und­ta­get fra til­syn. Og der­for me­ner pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Han­sen fra juri­disk in­sti­tut på CBS, at Er­hvervs­sty­rel­sen må ta­ge af­fæ­re for at sik­re, at der bli­ver ført et fonds­ret­ligt til­syn med fonden.

Der­for me­ner jeg, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør be­de om en re­de­gø­rel­se fra Fre­de­riks­berg Kommune.

Sø­ren Fri­is Han­sen – pro­fes­sor, juri­disk in­sti­tut på CBS

”Når man er til­syn, så har man jo et selv­stæn­digt an­svar for, at be­tin­gel­ser­ne for til­sy­net er op­fyldt. I det­te til­fæl­de har kom­mu­nen på­ta­get sig den for­plig­tel­se at fø­re til­syn med fon­den. Hvis kom­mu­nen ik­ke er i be­sid­del­se af fon­dens regn­ska­ber, så er det jo ret ty­de­ligt, at be­tin­gel­ser­ne for at und­ta­ge fon­den ik­ke er op­fyldt. Der­for me­ner jeg, at Er­hvervs­sty­rel­sen bør be­de om en re­de­gø­rel­se fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne,” si­ger Sø­ren Fri­is Hansen.

Truende byrder gav undtagelse

Bag­grun­den for pro­ble­mer­ne går til­ba­ge til 1985, da den før­ste er­hvervs­fonds­lov blev ved­ta­get. Ef­ter po­li­tisk pres og di­rek­te hen­ven­del­ser til da­væ­ren­de In­du­stri­mi­ni­ster Ib Stet­ter lyk­ke­des det kol­le­gi­e­rå­det bag Fjer­de Maj Kol­le­gi­er­ne at få fon­den und­ta­get fra den nye lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af år­sa­ger­ne til kol­le­gi­e­rå­dets uvil­je mod er­hvervs­fonds­lo­ven var blandt an­det kra­vet om, at fon­de­ne skal be­ta­le af­gif­ter til dæk­ning af mi­ni­ste­ri­ets ad­mi­ni­stra­tion og kon­trol med fondene.

”Jeg vil væ­re dig for­bun­det, om du kan fin­de ud­ve­je for at af­vær­ge de tru­en­de byr­der for de ni sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner,” skrev for­man­den for Fjer­de Maj Kol­le­gi­er­nes kol­le­gi­e­råd Ni­els A. Ei­gen­bro­th til In­du­stri­mi­ni­ster Ib Stetter.

Ef­ter en nø­je gransk­ning af for­hol­de­ne om­kring de ni Fjer­de Maj Kol­le­gi­er fik Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg lov til at bli­ve und­ta­get fra den nye er­hvervs­fonds­lov. Men und­ta­gel­sen blev kun gi­vet un­der for­ud­sæt­ning af, at Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne over­tog til­sy­net på en ræk­ke be­stem­te be­tin­gel­ser. Be­tin­gel­ser som net­op skul­le sik­re, at der blev ført et til­stræk­ke­ligt fonds­ret­ligt til­syn med fon­den. Det frem­går af do­ku­men­ter fra In­du­stri­mi­ni­ste­ri­et, som i 1986 gav samtyk­ke til at und­ta­ge kol­le­gi­et fra erhvervsfondsloven.

"Kom­mu­nens øko­no­mi­ske kon­trol med kol­le­gi­et be­står i, at bud­get­ter­ne skal kon­trol­le­res og god­ken­des af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen 3 må­ne­der før regn­skabsår­ets be­gyn­del­se, samt at det i regn­ska­ber­ne kon­trol­le­res, om kol­le­giets vedtæg­ter er over­holdt, her­un­der at den af bo­lig­mi­ni­ste­ri­et kræ­ve­de ba­lan­ce­le­je er ble­vet an­vendt,” står der i brev af 14. ok­to­ber 1986 fra In­du­stri­mi­ni­ste­ri­et til Ak­tie­sel­skabs­re­gi­stret, som Er­hvervs­sty­rel­sen hed dengang.

Er­hvervs­sty­rel­sen har og­så i dag mu­lig­hed for un­der sær­li­ge om­stæn­dig­he­der at und­ta­ge en er­hvervs­dri­ven­de fond fra er­hvervs­fonds­lo­ven. Og de be­tin­gel­ser, der gæl­der, sva­rer no­gen­lun­de til de vil­kår, som In­du­stri­mi­ni­ste­ri­et for­mu­le­re­de for Fon­den Fjer­de Maj Kollegiet.

Ef­ter til­la­del­sen til at und­ta­ge fon­den blev det ind­skre­vet i fun­dat­stek­sten, at det er Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, der skal fø­re til­syn med kol­le­gie­fon­den. Men med ti­den har de men­ne­sker, der var be­tro­et at pas­se på den gam­le fri­heds­kæm­per­fond, til­sy­ne­la­den­de glemt de­res ansvar.

Først og frem­mest er det jo fon­dens be­sty­rel­se, der har an­sva­ret for, at fon­den ind­sen­der si­ne bud­get­ter og regn­ska­ber til kommunen.

Sø­ren Fri­is Han­sen – pro­fes­sor, juri­disk in­sti­tut på CBS

”Først og frem­mest er det jo fon­dens be­sty­rel­se, der har an­sva­ret for, at fon­den ind­sen­der si­ne bud­get­ter og regn­ska­ber til kom­mu­nen, som det frem­går af be­tin­gel­ser­ne for und­ta­gel­sen. Man skal jo hu­ske på, at det er fon­den, der har en in­ter­es­se i at ha­ve den und­ta­gel­se fra Er­hvervs­fonds­lo­ven. Der­næst har kom­mu­nen for­plig­tet sig til at fø­re det til­syn. Og der må det jo væ­re kom­mu­nal­di­rek­tø­rens an­svar at be­de fon­den om at få de op­lys­nin­ger, som kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal ta­ge stil­ling til,” si­ger pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Hansen.

Kommunen vil rette op

Pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Han­sen pe­ger på, at det for en er­hvervs­dri­ven­de fond som Fjer­de Maj Kol­le­gi­et er for­bun­det med en del nye for­plig­tel­ser, hvis fon­dens und­ta­gel­se bort­fal­der. Det skyl­des bl.a. de se­ne­re års po­li­ti­ske øn­sker om øget transparens.

”Vi­ser en re­de­gø­rel­se fra kom­mu­nen, at fon­den re­elt ik­ke har no­get til­syn, så vil Er­hvervs­sty­rel­sen med stor sand­syn­lig­hed træf­fe af­gø­rel­se om, at dis­pen­sa­tio­nen er bort­fal­det. Det be­ty­der så, at fon­den fal­der ind un­der er­hvervs­fonds­lo­ven igen. Det er fon­den, der er be­gun­sti­get af den her und­ta­gel­se. Og hvis den bort­fal­der, kom­mer man jo un­der nog­le an­dre reg­ler, som er no­get me­re kræ­ven­de med, hvad det in­de­bæ­rer af in­drap­por­te­ring af re­de­gø­rel­ser om God Fonds­le­del­se og regn­ska­ber,” si­ger Sø­ren Fri­is Hansen.

Fun­dats vil­le ger­ne ha­ve spurgt de an­svar­li­ge i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, hvor­når kom­mu­nal­be­sty­rel­sen sid­ste gang hav­de fon­dens bud­get­ter og regn­ska­ber på dags­or­de­nen. Og om fon­den opkræ­ver kor­rekt hus­le­je, hvil­ket har be­tyd­ning for evt. in­ter­ne ud­de­lin­ger fra fon­den. Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt at få et in­ter­view. Men i en mail er­ken­der kom­mu­nens vi­ce­di­rek­tør for Ud­vik­ling og Ju­ra, at kom­mu­nen ik­ke har over­holdt sin tilsynsforpligtelse.

Vi har ik­ke væ­ret op­mærk­som­me på, at vedtæg­ter­ne si­ger, at vi har en til­syns­for­plig­ti­gel­se. Det er ik­ke godt nok.

Tho­mas Wo­h­lert – vi­ce­di­rek­tør, Fre­de­riks­berg Kommune

”Vi har ik­ke væ­ret op­mærk­som­me på, at vedtæg­ter­ne si­ger, at vi har en til­syns­for­plig­ti­gel­se. Det er ik­ke godt nok, og det får vi ret­tet op på med det sam­me. Vi er ved at gen­nem­gå, om der skul­le væ­re an­dre lig­nen­de til­fæl­de,” si­ger vi­ce­di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, Tho­mas Wohlert.

Erhvervsstyrelsen: Undtagelse kan bortfalde

Iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven kan Er­hvervs­sty­rel­sen be­slut­te at en und­ta­gen fon­de igen skal re­gi­stre­re sig som en er­hvervs­dri­ven­de fond og der­med igen kom­me un­der sty­rel­sens tilsyn.

Fun­dats har fo­re­lagt sa­gen for Er­hvervs­sty­rel­sen, som dog ik­ke øn­sker at de­le si­ne in­ter­ne over­vej­el­ser om den kon­kre­te fond, Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg, her­un­der Fre­de­riks­berg Kom­mu­nes til­syn med fon­den. Men sty­rel­sen op­ly­ser ge­ne­relt, hvad der gæl­der for fon­de, der er und­ta­get fra erhvervsfondsloven:

”Når Er­hvervs­sty­rel­sen ef­ter gæl­den­de ad­mi­ni­stra­tiv prak­sis skal vur­de­re, om en fond kan bli­ve und­ta­get fra er­hvervs­fonds­lo­ven, vil sty­rel­sen blandt an­det læg­ge vægt på:
at vedtægts­æn­drin­ger og vig­ti­ge be­slut­nin­ger skal god­ken­des af tilsynsmyndigheden,
at års­regn­ska­bet re­vi­de­res af en god­kendt revisor,
at års­regn­ska­bet bli­ver ind­sendt til og even­tu­elt god­kendt af til­syns­myn­dig­he­den, og
om et el­ler fle­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer bli­ver ud­pe­get af til­syns­myn­dig­he­den,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen og un­der­stre­ger, at der skal væ­re ta­le om re­elt tilsyn.

”Der skal i øv­rigt væ­re et re­elt of­fent­ligt til­syn, hvis en fond skal und­ta­ges. Sty­rel­sen vil der­for be­de til­syns­myn­dig­he­den om at be­kræf­te, at den­ne på­ta­ger sig tilsynet.”

Sam­ti­dig på­pe­ger Er­hvervs­sty­rel­sen, i lig­hed med pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Han­sen, at und­ta­gel­sen kan fal­de bort igen, hvis til­sy­net ik­ke fungerer.

Hvis det of­fent­li­ge til­syn op­hø­rer, bli­ver den på­gæl­den­de fond igen om­fat­tet af erhvervsfondsloven.

Er­hvervs­sty­rel­sen

”Hvis det of­fent­li­ge til­syn op­hø­rer, bli­ver den på­gæl­den­de fond igen om­fat­tet af er­hvervs­fonds­lo­ven (hvis den i øv­rigt op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond). Det sam­me gør sig gæl­den­de, hvis de til­syns­mæs­si­ge for­hold æn­drer sig, så for­ud­sæt­nin­ger­ne for und­ta­gel­sen bort­fal­der,” skri­ver styrelsen.

Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand fhv. MF for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti Hel­le Sjel­le, der er med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på Fre­de­riks­berg har ik­ke øn­sket at la­de sig in­ter­viewe om sagen.

Fun­dats vil­le og­så ger­ne ha­ve talt med fon­dens re­visor om, hvor­for regn­ska­ber­ne ik­ke bli­ver ind­sendt til kom­mu­nen, og hvor­for re­visor ik­ke har på­talt, at fonds­be­sty­rel­sen skal la­de sig re­gi­stre­re som re­el­le eje­re i hen­hold til hvid­va­s­k­lov­giv­nin­gen. Men fon­den øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvem der er re­visor og vil ik­ke ud­le­ve­re års­regn­ska­ber­ne til offentligheden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer