Annoncespot_img

Tuborgfondet støtter dansk erhvervsliv gennem god lyd, weekendture og maleværksteder

Når Tuborgfondet uddeler penge, skal mindst halvdelen virke “særligt til støtte for dansk erhvervsliv.” I fondens nuværende strategi er det lig med støtte til bl.a. bedre lyd i kulturhuse, weekendture for grønlandske efterskoleelever og et kreativt hus for frivillige og flygtninge med maleværksted. Fonden afviser, at den tolker fundatsen for bredt.

Tuborgfondet – Den Gode Lyd (foto: Tuborgfondet)
Tu­borg­fon­dets støt­te til er­hvervs­li­vet hand­ler bl.a. om god lyd i kul­tur­hu­se, we­e­kend­t­u­re for grøn­land­ske ef­ter­sko­le­e­le­ver og et kre­a­tivt hus for fri­vil­li­ge og flygt­nin­ge med ma­le­værk­sted (fo­to: Tuborgfondet).

Det er ik­ke til at se det, hvis man ik­ke li­ge ved det. Så­dan vil­le no­gen må­ske tæn­ke, hvis de fik at vi­de, at mindst halv­de­len af mid­ler­ne ud­delt af Tu­borg­fon­det i 2019 hav­de til for­mål at støt­te erhvervslivet.

For hver­ken virk­som­he­der, bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler er­hvervs­forsk­ning op­træ­der på fon­dens se­ne­ste legatarfortegnelse.

Men selv­om støt­te­mod­ta­ger­ne ik­ke er blandt er­hvervs­li­vets ty­pi­ske re­præ­sen­tan­ter, så af­vi­ser se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, at Tu­borg­fon­det tol­ker sin fun­dats for bredt.

Jeg for­står godt, hvor­for man kan ha­ve svært ved at se den umid­del­ba­re kob­ling til er­hvervs­li­vet, når man kig­ger på en li­ste med støt­te­mod­ta­ge­re og beløb.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

"Jeg for­står godt, hvor­for man kan ha­ve svært ved at se den umid­del­ba­re kob­ling til er­hvervs­li­vet, når man kig­ger på en li­ste med støt­te­mod­ta­ge­re og be­løb. Det er jeg og­så ble­vet mødt af mas­ser af gan­ge i mi­ne ti må­ne­der som se­kre­ta­ri­ats­chef. Men her er det me­get vig­tigt at si­ge, at vi må­ler ik­ke støt­ten til dansk er­hvervs­liv på an­tal­let af be­vil­lin­ger, men der­i­mod på de be­vil­ge­de pen­ge. Det vil si­ge, at rig­tig man­ge af de små be­vil­lin­ger på li­sten ab­so­lut in­tet har med er­hvervs­li­vet at gø­re," si­ger Pe­ter Giacomello.

Iføl­ge fun­dat­sen skal Tu­borg­fon­det vir­ke ”for sam­funds­gavn­li­ge for­mål, sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv”. I prak­sis be­ty­der for­mu­le­rin­gen, at over 50 pct. af ud­de­lings­be­lø­bet skal støt­te erhvervslivet.

Iføl­ge fon­den gik 57 pct. af be­vil­lings­sum­men i 2018 til at støt­te er­hvervs­li­vet. Og fon­den kom­mer og­så over 50 pct. i 2019. Her har om­kring 51-52 pct. af fon­dens be­vil­lin­ger så­le­des iføl­ge fon­dens fo­re­lø­bi­ge op­gø­rel­se støt­tet er­hvervs­li­vet. Det en­de­li­ge tal fo­re­lig­ger først, når regn­ska­bet om nog­le uger er færdigt.

I den an­led­ning har vi ud­for­dret Pe­ter Gi­a­co­mel­lo til at re­de­gø­re for, hvor­dan fon­den støt­ter erhvervslivet.

Bedre lyd, efterskoleture og kreative frivillige er erhvervsstøtte

I Tu­borg­fon­dets ud­de­lings­po­li­tik står, at den øn­sker “at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af dansk er­hvervs­liv ved at støt­te den lang­sig­te­de ud­vik­ling af un­ges dannelse.”

Men iføl­ge Pe­ter Gi­a­co­mel­lo er ud­vik­lin­gen af un­ges dan­nel­se ik­ke et af­gø­ren­de pa­ra­me­ter for, om et pro­jekt tæl­ler som er­hvervs­støt­te. Si­den 1. ja­nu­ar 2019 har se­kre­ta­ri­a­tet nem­lig vur­de­ret, om et pro­jekt støt­ter er­hvervs­li­vet ved at se på syv fa­ste kriterier.

For at tæl­le som støt­te til er­hvervs­li­vet skal et pro­jekt en­ten styr­ke un­ges in­nova­tions­kraft og iværk­sæt­ter­lyst, un­ges ad­gang til prak­tikjobs og fri­tidsjob, un­ges fag­li­ge stu­di­e­mil­jø­er, job- og er­hvervs­men­tor­ord­nin­ger for un­ge, un­ges en­ga­ge­ment i bæ­re­dyg­tig­heds­a­gen­da­en og ver­dens­må­le­ne, nye for­ret­nings­for­mer som f.eks. so­ci­alt en­tre­pre­nør­skab blandt un­ge el­ler et me­re mang­fol­digt ar­bejds­mar­ked, her­un­der kul­tur­sek­tor og musikbranche.

Tag vo­res støt­te til For­e­nin­gen Fi­sken. Her kun­ne man tæn­ke: Er I fuld­stæn­dig van­vit­ti­ge – hvad har dét med er­hvervs­li­vet at gø­re? Men i bund og grund skal pro­jek­tet styr­ke un­ges job­pa­rat­hed i over­gan­gen til praktikforløb.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

– Kan du gi­ve et ek­sem­pel fra 2019, hvor I klart støt­ter erhvervslivet?

“Tag vo­res støt­te til For­e­nin­gen Fi­sken. Her kun­ne man tæn­ke: Er I fuld­stæn­dig van­vit­ti­ge – hvad har dét med er­hvervs­li­vet at gø­re? Men i bund og grund skal pro­jek­tet styr­ke un­ges job­pa­rat­hed i over­gan­gen til prak­tik­for­løb. Gen­nem for ek­sem­pel vej­led­nings­sam­ta­ler får pro­jek­tet ak­tivt fat i un­ge, som må­ske har be­hov for et ek­stra skub for at kom­me ind i ar­bejds­mar­ke­det. Det er et sinds­sygt godt pro­jekt, men man kan ik­ke se for­bin­del­sen til er­hvervs­li­vet ved kun at se på li­sten over be­vil­lings­mod­ta­ge­re i 2019,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo om pro­jek­tet, som modt­og en be­vil­ling på 1,9 mio. kr.

Et an­det ek­sem­pel på fon­dens er­hvervs­støt­te i 2019 er pro­jek­tet Den Go­de Lyd, hvor blandt an­dre Ung­doms­hu­set i Kø­ben­havn i 2019 modt­og en bevilling.

“Jury­en har i de­res vur­de­ring lagt vægt på, om en be­vil­ling ryk­ker mar­kant ved lyd­kva­li­te­ten, at så man­ge som mu­ligt får del i de 2,5 mio. kr. og at mid­ler­ne for­de­les over he­le Dan­mark. Des­u­den er mang­fol­dig­hed et vig­tigt pa­ra­me­ter. Der­for har vi og­så valgt at støt­te spil­le­ste­der, der boo­k­er bredt og tør at ta­ge un­ge mu­si­ke­re ind fra vækst­la­get,” skri­ver fon­den på hjemmesiden.

Et tred­je ek­sem­pel er fon­dens støt­te til For­e­nin­gen Grøn­land­ske Børn – Al­lu. Her støt­te­de fon­den “we­e­kend­t­u­re for grøn­land­ske ef­ter­sko­le­e­le­ver i Dan­mark, hvor ele­ver­ne mø­des med an­dre for at få hjælp til at hånd­te­re ef­ter­sko­le­li­vets små og sto­re ud­for­drin­ger.” Må­let med tu­re­ne er iføl­ge fon­den at fast­hol­de ef­ter­sko­le­e­le­ver­ne i et ud­dan­nel­ses­for­løb, og der­med bi­dra­ge til en bed­re over­gang til arbejdsmarkedet.

Støt­te til er­hvervs­li­vet er og­så for­må­let med at støt­te Kø­ben­havns Kom­mu­nes ind­sats med at ind­dra­ge fri­vil­li­ge og or­ga­ni­sa­tio­ner i in­te­gra­tion af flygt­nin­ge. På fon­dens hjem­mesi­de be­skri­ves, hvor­dan en del af be­vil­lin­gen går til Vel­komst­hu­set, som er et kre­a­tivt hus for fri­vil­li­ge og flygt­nin­ge med bl.a. maleværksted.

Sekretariatschef: Forbindelsen til erhvervslivet skal være tydelig

Selv­om fon­den ik­ke støt­ter kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter di­rek­te, så skal for­bin­del­sen mel­lem pro­jek­ter og er­hvervs­liv væ­re ty­de­lig, si­ger Pe­ter Giacomello:

Som se­kre­ta­ri­ats­chef er det vig­tigt for mig at ha­ve ro på bags­mæk­ken. Vi skal væ­re sik­re på, at vi – i en mo­der­ne ud­ga­ve – gør det, som stif­ter ønsker.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

“Det er i vir­ke­lig­he­den re­la­tivt en­kelt. For de syv kri­te­ri­er er vo­res vej over mod for­bin­del­sen til er­hvervs­li­vet. Som se­kre­ta­ri­ats­chef er det vig­tigt for mig at ha­ve ro på bags­mæk­ken. Vi skal væ­re sik­re på, at vi – i en mo­der­ne ud­ga­ve – gør det, som stif­ter øn­sker,” si­ger Pe­ter Giacomello.

– Kan du næv­ne et pro­jekt fra 2019, som ik­ke kan rum­mes af je­res for­tolk­ning af støt­te til erhvervslivet?

"Vi har la­vet et stort sam­ar­bej­de med Mary Fon­den, der hed­der ‘So­ci­al Fit­ness’. Det er ik­ke til er­hvervs­li­vets for­del. På en ef­ter­sko­le kan man godt fø­le sig uden for fæl­les­ska­bet. Men gen­nem nog­le re­la­tivt simp­le øvel­ser kan man sik­re, at al­le på ef­ter­sko­len ret hur­tigt kom­mer ind i et fæl­les­skab el­ler fle­re og der­med ik­ke drop­per ud el­ler mi­stri­ves. Her vil vi som fond klart si­ge, at det ik­ke har no­get med er­hvervs­li­vet at gø­re," si­ger Pe­ter Giacomello.

Som det frem­går af ta­bel­len ne­den­for modt­og Mary Fon­den 4,7 mio. kr. fra Tu­borg­fon­det sid­ste år.

– Men sam­men­lig­ner man un­ge, der tri­ves med un­ge, der mi­stri­ves, så er der vel in­gen tvivl om, hvem der er mest til gavn for er­hvervs­li­vet i for­hold til at va­re­ta­ge jobs, få go­de idéer, væ­re kre­a­tiv og ha­ve virkelyst?

"Helt be­stemt. Men det her pro­jekt fo­re­går på ef­ter­sko­ler, og der væl­ger vi at si­ge: Det er al­li­ge­vel for langt væk fra, at man ind­træ­der i ar­bejds­mar­ke­det. Men jeg er da enig i, at på den lan­ge ba­ne er et helt men­ne­ske, der tri­ves, da den mest at­trak­ti­ve ar­bejds­kraft. På den må­de kun­ne jeg godt kob­le det til er­hvervs­li­vet gen­nem en læn­ge­re for­kla­ring," si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, der op­ly­ser, at ef­ter­sko­le­tu­re­ne for de grøn­land­ske ele­ver skal reg­nes som er­hvervs­støt­te, for­di fon­den vur­de­rer, at net­værk mel­lem grøn­land­ske un­ge i Dan­mark er cen­tralt for net­op den­ne grup­pes ad­gang til arbejdsmarkedet.

Sekretariatschef: Fundatsen skal til stadighed fortolkes

– En ak­tu­el sag i dags­pres­sen hand­ler om Bor­ger­rets­fon­den. Ci­vilsty­rel­sen har net­op af­vist, at fon­den kan fi­nan­si­e­re en rets­sag mod Ra­dio- og tv-næv­net, for­di fon­den iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen ik­ke må støt­te juri­di­ske per­so­ner, men kun fy­si­ske per­so­ner. Har I ind­hen­tet juri­disk bi­stand for at væ­re sik­re på, at je­res ud­de­lings­po­li­tik (pdf) om at “bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af dansk er­hvervs­liv ved at støt­te den lang­sig­te­de ud­vik­ling af un­ges dan­nel­se” fak­tisk kan be­trag­tes som støt­te til erhvervslivet?

“Ik­ke kon­kret i for­hold til un­ges dan­nel­se, for det er ik­ke et af vo­res syv kri­te­ri­er for, hvor­når no­get for os er støt­te til er­hvervs­li­vet. Men jeg har kun væ­ret her i ti må­ne­der, så jeg kan fak­tisk ik­ke sva­re på, om der blev ind­hen­tet juri­disk bi­stand, da kri­te­ri­er­ne blev ved­ta­get. Men spør­ger du mig per­son­ligt vil jeg si­ge, at vi er på me­get sik­ker grund med de syv kri­te­ri­er. Jeg sy­nes over­ho­ve­det ik­ke, at vi stræk­ker no­get som helst. Jeg kan vir­ke­lig stå på mål for, at vi bi­dra­ger til dansk er­hvervs­liv,” si­ger Pe­ter Giacomello.

– Kun­ne man ik­ke tol­ke fun­dat­sen så­dan, at det fak­tisk er ak­tø­rer­ne fra er­hvervs­li­vet, der skal mod­ta­ge støt­ten tem­me­lig direkte?

”Vi er jo en fond, og som der står i vo­res fun­dats, skal vi støt­te sam­funds­gavn­li­ge for­mål sær­lig til gavn for dansk er­hvervs­liv, og det be­ty­der, at vi ik­ke kan støt­te kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter di­rek­te. Men vi kan støt­te fæl­les­ska­ber, for­e­nin­ger, fon­de, hvor folk går sam­men, og der er en juri­disk en­hed, som be­skyt­ter pen­ge­ne og sik­rer, at de bli­ver brugt i over­ens­stem­mel­se med an­søg­nin­gen og for­må­let," si­ger Pe­ter Giacomello.

– Me­ner du, at Tu­borg­fon­dets kom­mu­ni­ka­tion af­spej­ler fon­dens sær­li­ge fo­kus på erhvervslivet?

“Vo­res fun­dats er ud­tryk for stif­ters vil­je, men vi kom­mu­ni­ke­rer den ik­ke di­rek­te. Vi prø­ver i ste­det at gø­re fun­dat­sen nu­ti­dig med vo­res ind­sats­om­rå­der og pro­gram­mer, som be­sty­rel­sen jo har tænkt er­hvervs­li­vet ind i. Uden den for­tolk­ning er ‘sam­funds­gavn­li­ge for­mål, sær­ligt til er­hvervs­li­vet’ ba­re nog­le uen­de­lig­he­der, som vi kan stå og rå­be ud uden at gi­ve ret­ning til no­get som helst,” si­ger Pe­ter Giacomello.

– Hvis man som jer si­ger, at man vil støt­te er­hvervs­li­vet ved at støt­te den lang­sig­te­de ud­vik­ling af un­ges dan­nel­se, kan man så ik­ke li­ge så godt si­ge, at 100 pct. af al­le je­res ud­de­lin­ger går til at støt­te erhvervslivet?

“Nej. Man­ge af de små pro­jek­ter er sim­pelt­hen for langt væk fra er­hvervs­li­vet. Hvis vi gi­ver 8.000 kr. til bord og bæn­ke-sæt til un­ge men­ne­sker i et be­la­stet om­rå­de, skal jeg ik­ke ar­gu­men­te­re for, at det er støt­te til er­hvervs­li­vet. Men jeg vil ger­ne ar­gu­men­te­re for, at vi styr­ker fæl­les­ska­bet blandt un­ge men­ne­sker. For der er jeg på sik­ker grund. Og jeg er fak­tisk ble­vet over­ra­sket, ef­ter jeg kom til fonds­ver­de­nen fra den kom­merci­el­le ver­den: Tænk at man for 8.000 kr. kan få 1.000 men­ne­sker til at sid­de sam­men en lør­dag ef­ter­mid­dag. Det er ret vildt, og det skal ik­ke væ­re be­tin­get af, om det er til gavn for dansk er­hvervs­liv. Det skal væ­re be­tin­get af, at det gør no­get for fæl­les­ska­bet og un­ge men­ne­sker, og det er dét, vi og­så er op­ta­get af," si­ger Pe­ter Giacomello.

Det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der har an­sva­ret for ud­de­lin­ger via Tu­borg­fon­det, som for­melt er en af­de­ling i Carls­berg­fon­dets fundats.

Tu­borg­fon­det ud­del­te sid­ste år i alt 52 mio. kr. iføl­ge den se­ne­ste le­ga­ta­r­for­teg­nel­se her­un­der, men fon­den op­ly­ser, at be­lø­bet end­nu ik­ke er en­de­ligt opgjort.

Tuborgfondets uddelinger 2019

Mod­ta­ger­navn (pro­jekt)Be­løb i kr.
Ung­doms­bu­reau­et5.000.000
Mary Fon­den4.750.000
Dansk Bold­spil Uni­on - DBU4.000.000
Ver­dens Bed­ste Nyheder3.388.350
Ef­ter­sko­ler­ne og Fæl­les Forandring3.070.000
UNLEASH3.000.000
GAME1.988.910
Mel­lem­fol­ke­ligt Samvirke1.979.785
For­e­nin­gen Nydansker1.912.750
For­e­nin­gen FISKEN1.910.190
Mi­no Danmark1.878.641
Aka­de­mi­et for So­ci­al Innovation1.777.500
Fri­vil­lig­cen­ter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby1.099.541
Det Na­tio­na­le Bæredygtighedsmøde1.000.000
For­e­nin­gen Folkemødet1.000.000
Stop Spild Lokalt750.000
Kun­sten Mu­se­um of Mo­dern Art Aalborg400.000
Al­tin­get337.250
Ung­doms­bu­reau­et300.000
For­e­nin­gen Spil­le­ste­det Stengade300.000
Oden­se Li­ve Fonden230.000
Kul­tur­for­e­ning CB213.156
For­e­nin­gen Roskil­de Festival200.000
K44 OUTSIDE200.000
For­e­nin­gen bag Forbrændingen200.000
Fon­den for So­ci­alt Ansvar150.000
Øen149.300
For­e­nin­gen Ba­ren, Ungdomshuset143.347
Ryt­misk Råstof140.000
Con­flux120.000
Kul­tur­hus Ema­nu­el (kon­cert­grup­pen)112.695
Halsnæs Af­falds­hel­te100.000
De Gu­le Hjælpere100.000
Gra­nit Kidz100.000
For­e­nin­gen af Fol­ke­højsko­ler i Danmark100.000
Pro­ject Access100.000
Dansk Li­ve100.000
Fag­ligt In­ter­na­tio­nalt Cen­ter FIC100.000
Tur­ning Tab­les Danmark100.000
Al­tin­get100.000
Chri­sti­an­sø Støtteforening100.000
Sam­ska­bel­ses­rå­det100.000
Syd­havn Teater100.000
Nyt Eu­ro­pa100.000
CBS ORME100.000
AC Hil­le­rød100.000
KFUM og KFUK i Danmark100.000
DTU Sky­lab99.680
Ver­den­sti­men - Ver­dens Bed­ste Nyheder99.500
Fæl­les Forandring99.500
KVINFO99.000
Aal­borg Universitet99.000
For­e­nin­gen af Fol­ke­højsko­ler i Danmark98.900
FOOD98.500
Aar­hus Ca­se Competition95.000
CARE Dan­mark95.000
Dansk Ar­ki­tek­tur Center95.000
Kul­tur- og Er­hvervs­cen­ter Jammerbugt93.750
Mu­sik­for­e­nin­gen Drauget90.000
Sett­le­men­tet på Vesterbro85.000
For­e­nin­gen Kul­tur På Taget80.840
Fol­ke­mø­de Møn80.000
Makvär­ket80.000
Fol­ke­mø­de Møn80.000
AIESEC in Denmark80.000
Aar­hus Events80.000
Ak­tø­rer­ne75.000
Dansk Mar­ke­tings Forskningspris75.000
Fu­tu­re Fe­ma­le Sounds70.000
DUF - Dansk Ung­doms Fællesråd70.000
Rain­bow Bu­si­ness Denmark60.000
Råt&Godt - et værk­sted i udvikling60.000
Tøn­der Kulturhus60.000
Di­gi­Pip­pi55.000
Det Gu­le Pk­hus ́ Venner51.562
KVINFO50.000
Ef­ter­sko­le­for­e­nin­gen50.000
HUN SOLO50.000
Mu­sik­for­e­nin­gen Vesterbro50.000
Dan­ske Bør­ne- og Ungdomsfilmklubber50.000
De­sig­ners Nest50.000
Un­ge­kli­ma­rå­det Frederikshavn50.000
IT Ca­se Competition50.000
Mødre­hjæl­pen50.000
Gel­lerup Filmværksted50.000
For­e­nin­gen af Dan­ske Kulturbestyrelser50.000
Iværk­sæt­ter Lolland50.000
pi­ge­BE­AT Bootcamp50.000
Ple­xus Roskilde50.000
Aver­nax50.000
Den Grøn­ne Studenterbevægelse50.000
Co­pen­ha­gen Wor­ld Mu­sic Festival50.000
Strøm S I50.000
For­e­nin­gen Thy Alive50.000
FlowRo­be50.000
Hej Sø­ster50.000
For­e­nin­gen Gro­bund Fabrik50.000
S/I UHØRT50.000
#det­star­ter­med­mu­sik­ken50.000
The UN Youth As­so­ci­a­tion of Denmark50.000
Rub & Stub Group ApS50.000
Bu­si­ness Battlefield50.000
Vend­sy­s­sel NU50.000
NorWHO50.000
For­e­nin­gen Sam­sø Råvarefestival50.000
FSC Dan­mark50.000
Er­hvervs­sko­ler­nes ElevOrganisation50.000
Gen­tof­te Idrætsfond50.000
Ish­tar - de et­ni­ske rødstrømper50.000
LGBT+ Ung­dom50.000
Mo­tor­fa­brik­ken Marstals Startpatroner50.000
Uni­ver­si­tets­ra­dio­en af 198650.000
For­e­nin­gen Land & By ØSTjylland50.000
Sam­sø Festi­val Forening50.000
Fon­den for so­ci­alt ansvar50.000
Bu­si­ness Cen­ter Bornholm50.000
Nus/nus ApS - Frivillighed50.000
Aar­hus Universitet50.000
LinKS50.000
Asko­v­Fon­den50.000
Mu­sikcamp50.000
sko­vs­no­gen - De­ep Fo­rest Artland50.000
Dansk Jour­na­list­for­bund50.000
VVC ́s Dagskole50.000
Ef­ter­sko­le­for­e­nin­gen50.000
Asko­v­Fon­den KBH+50.000
iLoveG­lo­bal­Go­als48.000
Hu­set-kbh45.000
Fon­den Kulisselageret42.000
Jy­ske Talenter40.000
Re­mi­sen Skjern40.000
ORA40.000
Gyl­den Booking40.000
Ac­co­unt The Beat40.000
SPULT / Svend­borg Sports- og Kulturfestival40.000
Amal Hay­at40.000
Mejl­ga­de Lab40.000
Aar­hus Uni­ver­si­tet - In­nova­tions­da­ge­ne 201940.000
FORENINGEN SEIN40.000
Aal­borg Pride40.000
Se­je­rø Festival40.000
For­e­nin­gen TAPE40.000
In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness Ca­se Competition40.000
Uu­nit40.000
MMHRADIO40.000
Aar­hus Echo40.000
Mu­si­cLi­fe39.635
Gjet­hu­set39.000
Can­ta­bi­le 238.440
Ga­de­plan Roskilde36.000
Po­lit Ca­se Competition35.000
Aal­borg Ca­se Competition35.000
POW35.000
Kur­disk kvindeforening35.000
Ave­ny-T Fonden35.000
Mu­sik­for­e­nin­gen Café Hatten33.240
De­mo­kra­Tour30.000
SPIS! Oden­se Food Festival30.000
DoUC - De­part­ment of Unusu­al Certainties30.000
Det Eu­ro­pæ­i­ske Ungdomsparlament30.000
Cen­ter for medborgerskab30.000
Øve­lo­ka­le­for­e­nin­gen Lydfabrikken30.000
Ja­zz­Dan­mark30.000
CBS Startup Hub30.000
VCIC Den­mark30.000
Mid­som­mer Festival30.000
SVF For­e­nin­gen for Syd­hav­nens Folkemøde30.000
Glo­bal Go­als X Art30.000
SPARK Festi­val30.000
Co­pen­ha­gen Songwri­ter Festival30.000
Ja­zz­Dan­mark30.000
Nød­hjælp­sor­ke­ste­ret30.000
Spil­le­ste­det Thy S/I30.000
For­e­nin­gen Thy Højsko­le og Thy Alive30.000
Hor­sens All Stars30.000
Wo­men in Bu­si­ness CPH30.000
Fol­kekir­kens Ungdomskor30.000
In­ter­kul­tu­relt Kvinderåd30.000
Al­bert­slund Festival30.000
Tøn­der Festival30.000
Mu­si­kAl­li­an­cen30.000
Sum­mer in the City30.000
Po­li­ti­cal Sci­en­ce Ca­se Challenge30.000
ROD30.000
Hou Hal­lens Venner30.000
Land­bo­Ung­dom Re­gion Øst28.600
RE­Ces­sion26.000
Sme­di­e­fe­sten 202025.000
Di­a­ra­by Jamm25.000
Ver­den til Herredsvang25.000
Asia Days25.000
Møns­hal­ler­ne25.000
De­un­ge­s­dag25.000
Als­lev­kro Forsamlingshus25.000
For­e­nin­gen Scala25.000
Kansas Ci­ty25.000
Den Sej­len­de Højskole25.000
Stu­den­ter­lau­get25.000
MIX Co­pen­ha­gen LGBTQ+ Film Festival25.000
Me­tal Magic25.000
For­e­nin­gen START! Frederiksberg25.000
Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School25.000
Fon­den for Entreprenørskab25.000
SURF Val­by og Ca­fe og Genbrug25.000
Stre­et Copenhagen25.000
Lands­by­for­e­nin­gen for Ved­sted og Omegn25.000
ISS Klub Frivillig25.000
MT Mu­sik­for­e­ning25.000
Den Gyld­ne Banan25.000
Nykøbing/Rørvig Ja­zz Festival25.000
Fejøs Festi­val 201925.000
IBA Stu­dents25.000
Stø­be­ri­et25.000
Brovst Mu­sik­for­sy­ning25.000
Kunst­for­e­ning Marselisborg25.000
Skør med Rock25.000
Kon­trast Ungdomshus20.000
Er­næ­rings- og Sund­heds­ud­dan­nel­sen, KP20.000
Kul­tur­ka­stel­let20.000
Fan­ge­ko­ret20.000
Spil­le­ste­det20.000
Stu­den­ter­lau­get, Den Gyld­ne Fugl 201920.000
Co­pen­ha­gen Me­tal Fest20.000
Fi­nan­ce­Lab Aarhus20.000
Ord­s­kælv20.000
Ebel­festi­val20.000
Kul­tur­Bun­ke­ren20.000
Fon­den Mor­gen­café for Hjemløse20.000
For­e­nin­gen Carpark20.000
WeA­ct20.000
Vo­res Nykøbing20.000
Syd­hav­sø­er­nes Frugtfestival20.000
Skral­dej­agt20.000
uKir­ke20.000
Kul­tur­Kryds20.000
Sam­lings­punkt In­dre By20.000
Ve­ster­havs­Ro­ck20.000
Ro­sen­holm Festivalen20.000
Gut­ter Island17.861
JOHO - Sund­heds­fag­lig tænketank17.600
CBS Cli­ma­te Club17.200
Ryt­misk Center17.000
SPIR kbh15.100
Vel­komst15.000
IB Uni­on15.000
DUI-LEG og VIRKE15.000
KFUM og KFUK i Danmark15.000
HUGO Awards15.000
Mul­ti­hu­set15.000
Kro­gerup Højskole15.000
Ak­ti­vist­Bu­reau­et15.000
Po­li­to­lo­gisk Øko­no­misk Forening15.000
Her­ning Care14.000
Lit­hu­a­ni­an Youth So­cie­ty in Denmark13.500
San­ge fra Broen13.250
Hu­ma­ni­ster i Erhvervslivet12.225
Gel­lerup Art Factory10.700
Lyra, Clai­re, og co.10.500
FAPIA10.500
Elev­rå­det Kl­intsø­gaard 19 2010.000
Lemvig Mu­sik­for­e­ning10.000
Øst­fyns LU10.000
H C An­der­sen Paraden10.000
Fi­nan­ce­Lab Aarhus10.000
Krat10.000
EKHO EKHO10.000
Kul­tur­hjælp10.000
Horns­ro­ck Musikfestival10.000
GPS PULS10.000
Ærø ung­doms­råd10.000
P:I:G Fo­un­da­tion10.000
Hels­in­gør Teater10.000
Aarø Kul­tur­festi­val10.000
Ha­der­s­lev Ungdomsråd10.000
ODEOLOGY10.000
Grun­de­jer­for­e­nin­gen Tu­borg Nord10.000
Den Kre­a­ti­ve Dramaskole9.000
In­ge­ni­ør­revy­en Aarhus8.000
Ka­ser­ne­Revy­en8.000
Pro­jekt Ne­xus Herning8.000
En­ga­ge­ret Ungdom7.000
In­ge­ni­ør­revy­en Aarhus7.000
1. Ot­terup, Det Dan­ske Spejderkorps6.650
Oceans2Clean6.000
Ra­dar5.000
Kyst­ha­ven5.000
Psy­ko­lo­gisk Revy 2019 v. AU5.000
Vi­borgs Tvær­po­li­ti­ske Ungdomshus5.000
Ju­ni­or Cham­ber RKSK4.000
Ot­to Møn­steds kollegieråd3.715
Sil­ba Sønderborg1.781
Kil­de: Tu­borg­fon­det. Fon­den op­ly­ser, at be­lø­bet i den se­ne­ste le­ga­ta­r­for­teg­nel­se end­nu ik­ke er en­de­ligt opgjort.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer