Annoncespot_img

Nordea-fonden på rundtur for at inspirere lokale ildsjæle

I dag åbner Nordea-fonden for ansøgninger til en ny pulje med 60 millioner kroner dedikeret til projekter og aktiviteter i de godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark. For at inspirere foreninger og ildsjæle besøger fonden i marts en fynsk, to sjællandske og tre jyske mindre byer.

Nordea-fonden – Her bor vi (foto: Nordea-fonden)
Hen­ning Dam He­ebøll, se­kre­ta­ri­ats­chef; Le­ne Ry­dal Jør­gen­sen, pro­jekt­kon­su­lent; Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, adm. di­rek­tør og An­na Ma­rie Krarup, pro­jekt­kon­su­lent (fo­to: Nordea-fonden).

Det er med for­vent­nin­gen om at til­de­le støt­te til me­re end 100 pro­jek­ter i lø­bet af året, at Nor­dea-fon­den i dag åb­ner for an­søg­nin­ger til en ny pul­je kal­det ‘Her bor vi’ in­de­hol­den­de 60 mil­li­o­ner kro­ner. Og drif­ti­ge dan­ske­re med bopæl i Kø­ben­havn el­ler Aar­hus kan godt glem­me alt om at kom­me i be­tragt­ning til mid­ler fra den nye pul­je – pen­ge­ne er nem­lig må­l­ret­tet pro­jek­ter i dan­ske by­er med mel­lem 200 og 5.000 indbyggere.

Sats­nin­gen ki­ck­star­tes i marts med en lil­le dan­mark­s­tur­né, hvor Nor­dea-fon­den be­sø­ger seks min­dre by­er: Bren­derup på Fyn, Gø­r­lev og Hår­lev på Sjæl­land, og by­er­ne Ar­den, Lem og Gram i Jyl­land. Her vil fon­den gi­ve lo­ka­le for­e­nin­ger og ildsjæ­le spar­ring på pro­jek­tidéer, der, som det ud­tryk­kes, ”kan bi­dra­ge til go­de liv i min­dre bysamfund.”

Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­dea-fon­den er ide­en med ‘Her bor vi’-puljen at in­spi­re­re lo­ka­le ildsjæ­le til at sæt­te ak­ti­vi­te­ter i gang, som kan styr­ke det lo­ka­le fæl­les­skab og sam­men­hængs­kraf­ten i de min­dre byer.

"Vi vil ger­ne ta­le de min­dre lo­kal­sam­funds driv­kræf­ter op og gi­ve liv til de of­te over­se­te po­ten­ti­a­ler, som kan sam­le by­en og dens bor­ge­re," si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen i en pressemeddelelse.

Måltidsklubber og teaterforestillinger kan få støtte

Fo­kus er sær­ligt på at få fle­re folk ud i det fri og ska­be go­de ram­mer for småbørnsfamilier.

"Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re den bor­ger­drev­ne etab­le­ring af en fæl­les­ha­ve for om­rå­dets børn el­ler må­l­tids­klub­ber til glæ­de for he­le by­en," si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Men og­så ak­ti­vi­te­ter i de lo­ka­le be­bo­er­hu­se, fæl­les­spis­nin­ger el­ler op­sæt­nin­gen af et te­a­ter­styk­ke i for­sam­lings­hu­set er ek­semp­ler på ak­ti­vi­te­ter, som fon­den for­ven­ter at støt­te. Den op­for­drer i den for­bin­del­se de lo­ka­le for­e­nin­ger til at gå sam­men i ut­ra­di­tio­nel­le sam­ar­bej­der mel­lem or­ga­ni­sa­tio­ner, for­e­nin­ger og kommuner.

”Der er mas­ser af for­e­nin­ger der­u­de, som godt kan bru­ge en ek­stra hånd. Der­for kan pulj­en må­ske fri­ste nye ildsjæ­le til at yde en fri­vil­lig ind­sats til glæ­de for lo­kal­sam­fun­det og til gavn for de­res egen livskva­li­tet,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Der er to an­søg­nings­fri­ster til pulj­en: Den 1. maj og 1. au­gust 2020. I hen­holds­vis sep­tem­ber og novem­ber of­fent­lig­gø­res nav­ne­ne på de støt­te­de projekter.

Der kan sø­ges fra 100.000 til én mil­li­on kro­ner per projekt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer