Radio- og tv-nævnet pålægger fond at stoppe med at sende tv

Ahwazna Fonden skal indstille sin danske programvirksomhed. Fondens programmer har nemlig fremmet terrorisme, afgør Radio- og tv-nævnet. Dermed må fonden ikke længere sende tv via internettet eller satellit.

Fjernsyn
 
Ra­dio- og tv-næv­net læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at Ahwa­z­na Fon­den i ef­ter­å­ret 2018 har vist pro­gram­mer, der “groft over­træ­der” be­stem­mel­ser­ne om, at der ik­ke må vi­ses pro­gram­mer, som på no­gen må­de frem­mer terrorisme.

"Vi har i Ra­dio- og tv-næv­net truf­fet af­gø­rel­se om at på­læg­ge Ahwa­z­na Fon­den straks at indstil­le sin pro­gramvirk­som­hed. Der har væ­ret enig­hed i Næv­net om af­gø­rel­sen, hvor vi be­nyt­ter os af Næv­nets stren­ge­ste sank­tions­mu­lig­hed,” ud­ta­ler fun­ge­ren­de for­mand Elisa­bet Mi­chel­sen fra Ra­dio- og tv-næv­net på næv­nets hjemmeside.

Næv­net har i for­bin­del­se med sit til­syn med Ahwa­z­na Fon­dens pro­gramvirk­som­hed gen­nem­gå­et et ud­snit af fon­dens pro­gram­mer. Ud fra en sam­let vur­de­ring fin­der næv­net, at der fle­re ste­der i pro­gram­mer­ne di­rek­te og in­di­rek­te le­gi­ti­me­res og op­for­dres til en væb­net og vol­de­lig kamp mod det iran­ske sty­re, skri­ver næv­net på sin hjemmeside.

Ahwa­z­na Fon­den blev den 6. novem­ber 2017 re­gi­stre­ret som udø­ver af pro­gramvirk­som­hed af Ra­dio- og tv-nævnet.

Fon­dens for­mål er iføl­ge dens se­ne­ste regn­skab at dri­ve kom­merci­el tv-, me­die-, kon­fe­ren­ce-, lob­by- og an­den virk­som­hed, at for­bed­re men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, de hu­ma­ni­tæ­re for­hold og for­hol­de­ne for re­li­gi­øst og et­nisk un­der­tryk­te Ahwa­zi-be­folk­ning i det syd­ve­st­li­ge Iran og at yde al­men­nyt­tig og vel­gø­ren­de støt­te til Ahwa­zi-mi­no­ri­te­ten i Iran.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer